สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 39 12 7 9 58
2 บ้านบงตัน 28 7 7 6 42
3 บ้านยางเปา 26 10 4 3 40
4 บ้านตุงลอย 24 9 3 4 36
5 ชุมชนบ้านอมก๋อย 21 5 3 6 29
6 บ้านกองลอย 19 17 11 6 47
7 บ้านบ่อหลวง 19 8 5 3 32
8 บ้านแม่ต๋อม 18 7 3 3 28
9 บ้านหลวง 18 6 1 3 25
10 บ้านห้วยน้ำขาว 17 8 4 9 29
11 ชุมชนบ้านดอยเต่า 17 7 5 2 29
12 บ้านพุย 16 3 1 2 20
13 บ้านนาฟ่อน 15 7 1 1 23
14 บ้านมูเซอ 15 4 3 6 22
15 บ้านแอ่นจัดสรร 14 8 4 3 26
16 บ้านตาลเหนือ 14 3 1 0 18
17 แม่โถวิทยาคม 13 7 5 3 25
18 ชุมชนบ้านใหม่ 13 5 4 2 22
19 บ้านอูตูม 12 14 6 4 32
20 บ้านยางครก 12 3 5 1 20
21 บ้านแควมะกอก 11 9 12 8 32
22 บ้านทุ่งโป่ง 10 5 1 1 16
23 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 9 6 3 7 18
24 ศูนย์อพยพแปลง 8 9 5 1 2 15
25 บ้านยางเปียง 9 4 3 6 16
26 บ้านแม่งูด 9 3 4 3 16
27 บ้านห้วยไม้หก 8 8 1 3 17
28 บ้านแม่อ่างขาง 8 2 1 1 11
29 บ้านนาเกียน 7 5 1 0 13
30 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 7 3 1 2 11
31 บ้านแม่ตูบ 6 9 6 2 21
32 บ้านเตียนอาง 6 7 3 5 16
33 บ้านผาปูน 6 4 4 5 14
34 บ้านเกาะหลวง 6 3 1 2 10
35 ฟ้าใส 6 0 1 0 7
36 บ้านแม่หลองน้อย 6 0 0 0 6
37 บ้านโปง 5 10 3 2 18
38 บ้านแม่ลาย 5 6 3 4 14
39 บ้านหนองผักบุ้ง 5 5 1 2 11
40 บ้านตุงติง 5 4 1 0 10
41 บ้านห้วยหล่อดูก 5 3 1 0 9
42 บ้านทุ่ง 5 2 2 2 9
43 บ้านโท้งวิทยา 4 6 3 3 13
44 บ้านกิ่วลม 4 6 0 1 10
45 บ้านวังกอง 4 6 0 1 10
46 บ้านเด่นวิทยา 4 2 3 2 9
47 บ้านไร่ 4 2 0 0 6
48 บ้านแปลง 5 3 7 5 1 15
49 บ้านห้วยโค้ง 3 7 1 1 11
50 ชุมชนบ้านแม่ทัง 3 3 2 0 8
51 บ้านดอยคำ 3 3 2 0 8
52 บ้านฉิมพลี 3 3 1 4 7
53 บ้านแม่ลานหลวง 3 3 1 0 7
54 บ้านงิ้วสูง 3 3 0 1 6
55 บ้านวังลุง 3 2 1 2 6
56 บ้านแม่ลอง 3 2 0 1 5
57 ตรีมิตรวิทยา 3 1 1 1 5
58 บ้านผาแตน 3 1 1 0 5
59 บ้านขุน 3 0 1 0 4
60 บ้านทุ่งจำเริง 3 0 1 0 4
61 บ้านแอ่นใหม่ 3 0 0 0 3
62 บ้านห่างหลวง 2 7 1 2 10
63 บ้านนาคอเรือ 2 6 4 1 12
64 บ้านดงดำ 2 4 0 1 6
65 บ้านบ่อสลี 2 3 1 3 6
66 บ้านกองหิน 2 2 2 2 6
67 บ้านหลังท่อ 2 2 1 0 5
68 บ้านตีนตก 2 2 0 2 4
69 บ้านแปลง 2 2 2 0 1 4
70 บ้านหางดง 2 2 0 0 4
71 บ้านห้วยปูลิง 2 1 3 0 6
72 บ้านโค้งงาม 2 1 2 0 5
73 บ้านวังหม้อ 2 1 2 0 5
74 บ้านแม่อมลอง 2 0 1 1 3
75 บ้านถิ่นสำราญ 2 0 1 0 3
76 บ้านนาไคร้ 2 0 0 1 2
77 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 2 0 0 0 2
78 บ้านแม่ลายเหนือ 1 6 1 1 8
79 บ้านแม่ตื่น 1 3 1 0 5
80 บ้านผาจุก 1 3 0 0 4
81 บ้านสบลาน 1 3 0 0 4
82 บ้านวังหลวง 1 2 1 1 4
83 บ้านผีปานเหนือ 1 2 0 0 3
84 บ้านโปงทุ่ง 1 1 4 1 6
85 บ้านใบหนา 1 1 1 2 3
86 บ้านดอกแดง 1 1 1 0 3
87 บ้านห้วยฝาง 1 1 0 0 2
88 บ้านตาลใต้ 1 1 0 0 2
89 บ้านยางแก้ว 1 1 0 0 2
90 บ้านแม่สะนาม 1 1 0 0 2
91 บ้านกองวะ 1 1 0 0 2
92 บ้านแม่บวน 1 0 1 0 2
93 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองบัวคำ 1 0 0 0 1
95 บ้านแม่สะเต 0 5 1 2 6
96 บ้านขุนตื่น 0 1 1 2 2
97 บ้านซิแบร 0 0 1 1 1
รวม 634 376 191 175 1,376