สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 39 11 7 9 57
2 บ้านยางเปา 26 9 4 3 39
3 บ้านบงตัน 25 7 7 5 39
4 บ้านตุงลอย 23 8 3 4 34
5 บ้านกองลอย 19 17 11 6 47
6 บ้านบ่อหลวง 19 8 5 3 32
7 ชุมชนบ้านอมก๋อย 19 4 3 6 26
8 บ้านแม่ต๋อม 18 7 3 3 28
9 บ้านห้วยน้ำขาว 17 8 4 9 29
10 บ้านนาฟ่อน 15 7 1 1 23
11 บ้านมูเซอ 15 3 3 6 21
12 บ้านพุย 15 3 1 2 19
13 บ้านแอ่นจัดสรร 14 8 4 3 26
14 บ้านตาลเหนือ 14 3 1 0 18
15 แม่โถวิทยาคม 13 7 5 3 25
16 ชุมชนบ้านดอยเต่า 13 6 4 2 23
17 ชุมชนบ้านใหม่ 13 5 4 2 22
18 บ้านหลวง 13 5 1 3 19
19 บ้านอูตูม 12 14 6 4 32
20 บ้านแควมะกอก 11 9 12 8 32
21 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 9 5 3 6 17
22 ศูนย์อพยพแปลง 8 9 5 1 2 15
23 บ้านทุ่งโป่ง 9 4 1 1 14
24 บ้านยางครก 9 3 5 1 17
25 บ้านแม่งูด 9 3 4 3 16
26 บ้านห้วยไม้หก 8 8 1 3 17
27 บ้านยางเปียง 8 4 3 6 15
28 บ้านแม่อ่างขาง 8 2 1 1 11
29 บ้านนาเกียน 7 5 1 0 13
30 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 7 3 1 2 11
31 บ้านแม่ตูบ 6 9 6 2 21
32 บ้านเตียนอาง 6 7 3 5 16
33 บ้านผาปูน 6 4 4 5 14
34 บ้านเกาะหลวง 6 3 1 2 10
35 ฟ้าใส 6 0 1 0 7
36 บ้านโปง 5 10 3 2 18
37 บ้านแม่ลาย 5 5 3 4 13
38 บ้านหนองผักบุ้ง 5 5 1 2 11
39 บ้านตุงติง 5 4 1 0 10
40 บ้านแม่หลองน้อย 5 0 0 0 5
41 บ้านโท้งวิทยา 4 6 3 3 13
42 บ้านกิ่วลม 4 6 0 1 10
43 บ้านห้วยหล่อดูก 4 3 1 0 8
44 บ้านเด่นวิทยา 4 2 3 2 9
45 บ้านทุ่ง 4 2 2 2 8
46 บ้านไร่ 4 2 0 0 6
47 บ้านห้วยโค้ง 3 7 1 1 11
48 บ้านวังกอง 3 6 0 1 9
49 บ้านดอยคำ 3 3 2 0 8
50 บ้านฉิมพลี 3 3 1 4 7
51 บ้านแม่ลานหลวง 3 3 1 0 7
52 บ้านงิ้วสูง 3 3 0 0 6
53 ตรีมิตรวิทยา 3 1 1 1 5
54 บ้านผาแตน 3 1 1 0 5
55 บ้านทุ่งจำเริง 3 0 1 0 4
56 บ้านแอ่นใหม่ 3 0 0 0 3
57 บ้านแปลง 5 2 7 3 1 12
58 บ้านห่างหลวง 2 7 1 2 10
59 บ้านนาคอเรือ 2 6 4 1 12
60 บ้านดงดำ 2 4 0 1 6
61 ชุมชนบ้านแม่ทัง 2 3 2 0 7
62 บ้านบ่อสลี 2 3 1 3 6
63 บ้านกองหิน 2 2 2 2 6
64 บ้านวังลุง 2 2 1 2 5
65 บ้านตีนตก 2 2 0 2 4
66 บ้านแปลง 2 2 2 0 1 4
67 บ้านหางดง 2 2 0 0 4
68 บ้านห้วยปูลิง 2 1 3 0 6
69 บ้านวังหม้อ 2 1 2 0 5
70 บ้านแม่อมลอง 2 0 1 1 3
71 บ้านขุน 2 0 1 0 3
72 บ้านถิ่นสำราญ 2 0 1 0 3
73 บ้านนาไคร้ 2 0 0 1 2
74 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 2 0 0 0 2
75 บ้านแม่ลายเหนือ 1 6 1 1 8
76 บ้านแม่ตื่น 1 3 1 0 5
77 บ้านผาจุก 1 3 0 0 4
78 บ้านสบลาน 1 3 0 0 4
79 บ้านวังหลวง 1 2 1 1 4
80 บ้านแม่ลอง 1 2 0 1 3
81 บ้านผีปานเหนือ 1 2 0 0 3
82 บ้านโปงทุ่ง 1 1 4 1 6
83 บ้านโค้งงาม 1 1 2 0 4
84 บ้านใบหนา 1 1 1 2 3
85 บ้านดอกแดง 1 1 1 0 3
86 บ้านห้วยฝาง 1 1 0 0 2
87 บ้านตาลใต้ 1 1 0 0 2
88 บ้านยางแก้ว 1 1 0 0 2
89 บ้านแม่สะนาม 1 1 0 0 2
90 บ้านกองวะ 1 1 0 0 2
91 บ้านแม่บวน 1 0 1 0 2
92 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองบัวคำ 1 0 0 0 1
94 บ้านแม่สะเต 0 5 1 2 6
95 บ้านขุนตื่น 0 1 1 2 2
96 บ้านหลังท่อ 0 1 1 0 2
97 บ้านซิแบร 0 0 1 1 1
รวม 600 365 188 172 1,325