รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กชายต้นบุญ  มูลสาร
 
1. นางวัฒนา  วรรณวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายวีรเดช  วนาลัยยืนยง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิ่งขวัญศิริ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จาเรือน
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผูกพันธ์ไทย
 
1. นางสินีพร  เหมือนฟู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. นางสาวเตือนใจ  ปู่ไก่
 
1. นางสาววราภรณ์  ปู่เดือน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จูแวน
 
1. นางสาวคชาภรณ์  เสาเมืองมูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสนใจอิ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมขันแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นันตา
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงดรุณี  ตาเตอะ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สินสบเมย
3. เด็กหญิงอรณิชา  คำสุข
 
1. นางสาวพิชญากร  คำใส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดอกปี
 
1. นางสาวยุพิน  พรหมเสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงศรีวิลัย  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธนพงษ์  เงินสุขใจ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงพัธวรรณ  นันชัย
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสวัสดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายอาทิตย์  เสนาลัย
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปัญญามา
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  ใจวิลาศ
3. เด็กหญิงรจนา  กันทะแก้ว
 
1. นางธนัท  สุวรรณสิทธิ์
2. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แทนคอน
2. เด็กหญิงสลิลลา  พินิจพงษ์พร
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  ค้ำจุนสิงขร
 
1. นางปวีณา  แก้ววงค์วาน
2. นางสาวศิริขวัญ  พันกันทะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สมมะนา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาชัย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นิ้วธิยะ
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
2. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายจิรโชติ  ปามา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ปันจินะ
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส
2. นางรสรินทร์  ตันนรา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายวรรณกร  โคกโพธิ์
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แก้วตั๋น
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพาณิช
2. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชนะชัย  สุขศรี
 
1. นางสุวิน  ตันปิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายธารารักษ์  พรหมเสน
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาวบุษยารัตน์  ยั่งยืนกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงชนิษา  ปู่ไก่
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  แต่งพลกรัง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศาโรจน์
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
2. นางวีรญา   ยศอาลัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสันติภาพ  เกียรติพัฒนะวิภาค
2. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงอารียา  ทาพรมมา
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
2. นางสาววศินี  แสงบุญเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินคำสุ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อุปวรรณ
3. เด็กชายอธิป  บุตราสวรรค์
 
1. นางสาวอังคณา   หล้าดอก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ไชยโย
2. นายณรงค์  ก๋าวิน
3. เด็กหญิงพรรณี  สารอูป
 
1. นายนิกร  มะโน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายคณานนท์  แก้วเรือน
2. เด็กชายอมรเทพ  เปี้ยอ้าย
3. เด็กหญิงอริศรา  ปันแก้ว
 
1. นายคงกช  เจภูติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายธงชาติ  รำไพบรรพต
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นทีเชาว์
3. เด็กหญิงรจนา  เขะเง
 
1. นางพรทิพย์  คำภิไหล
2. นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายภานุเดช  ลาโซ
2. เด็กชายยุทธภูมิ  วัดนนท์
3. เด็กหญิงวรรณษา  จูแวน
 
1. นายปัฐพงศ์  สิงหนาท
2. นางสาวคชาภรณ์  เสาเมืองมูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงพันพัสสา  สายชลค้ำจุน
3. เด็กชายเมธี  ก๋อง
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ปันป่า
2. นางสุวนันท์  อินใจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนะวงค์  ดีคำ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. นายวิีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายอนุรักษ์  กระสินธุ์ผล
2. เด็กชายโสภณัฐ  บุญมาตา
 
1. นางสิริทิพย์  ศรีวิชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายลาโซ  วลีคม
2. เด็กชายสุริยา  พาราสรรเสริญ
 
1. นายเนตร  เทิดพาณิชย์
2. นายกล้าณรงค์  ทูแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ตาสุข
2. เด็กชายพลวัต  เสาร์ภีระ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายธงชัย  ยางดี
2. เด็กชายเจษฎาพงศ์  คงคาสุขศรีกุล
 
1. นายนรินทร์  รังสรรค์
2. นางสาวพนัสธิดา  พันธูวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายชัชวาล  ครรชิตพนา
2. เด็กชายสมยศ  แย่จี๋
 
1. นางสาวนิยดา  ติเจ
2. นายวิบูลย์  ปรัชญาภูวดล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สกุลปาล
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ฝนชุ่มฉ่ำ
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หนูสา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ตาสา
3. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์ษา
4. เด็กหญิงพรทิพย์  หนูสา
5. เด็กหญิงสิริธร  จานะ
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
2. นางกรกช  ทองกร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แสงท้าว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  หนึ่งวิมาน
3. เด็กหญิงพรประธาน  แซ่ลี
4. เด็กหญิงพิชชานุช  ฤทัยกุลมั่นคง
5. เด็กหญิงศิริวัลย์  ศาลติสุวนา
 
1. นางสาวกรรณิกา  อัมพรคีรีมาศ
2. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สมจิตต์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กาวิน
3. นางสาวธารวิมล  ธรรมสอน
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วมูล
5. นางสาวสุภาพร  จินดา
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นางสาวอัมพวา  จอมนงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงขวัญพร  มั่งมีวิทยา
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  แหย่พะ
3. เด็กหญิงนิชนันท์  ดอกเงิน
4. เด็กหญิงบุษบา  รพีเจิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สมุนจันทร์
 
1. นางสาวญาณี  สีนวน
2. นางสาวอุไรวรรณ  นันตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สุดี
2. เด็กหญิงทิปกา  แก้วกลางดง
3. เด็กชายทิวา  เสกสรรค์พนาไพร
4. เด็กชายสิรวิชญ์  ศาสนมิติ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรอ่างข่าง
 
1. นางศรีนวล  เชาวนี
2. นางสาวอารีรัตน์  สุนันตา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายชัยธวัช  นาลา
2. เด็กชายชาญวิทย์  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงทิพย์มนตร์  ยะกัน
4. เด็กหญิงนริศรา  หล้าหม่น
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ผลการเวก
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
2. นางภาณี  คำต๋อ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ไพศาลวนาลี
2. เด็กหญิงพนิดา  ยืนยงวนาลัย
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สิงห์พัฒนาเมือง
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ชีรวัฒน์
5. เด็กชายอภิชัย  ปู่วัง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวลอยลม
2. นางคัทลียา  ธิวงษา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กหญิงกฤติยา  หล้าเป็ง
2. เด็กชายปวีณ  ดอกป๋อ
3. เด็กหญิงพรนิด  ดอกแก้ว
4. เด็กหญิงรสิตา  มั่งคั่ง
 
1. นายกฤษณ์  วิรัศมี
2. นายสุริยา  นะวะโต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงขวัญใจ  กออีตี
3. เด็กหญิงคริษฐา  เกี๋ยงพรหม
4. เด็กชายชลธี  สร้อยฟ้า
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บัว
6. เด็กหญิงติยาภร  สร้อยฟ้า
7. เด็กหญิงธราณทิพย์  ใจตุ้ย
8. เด็กหญิงนวล  ลุงเมี๊ยะ
9. เด็กชายนันทพงศ์  สร้อยฟ้า
10. เด็กหญิงพลอยหอม  มวน
11. เด็กหญิงรักษิณา  ต๊ะสี
12. เด็กชายวชิรวิทย์  สาคะรินทร์
13. เด็กชายวัฒนา  มุยคำ
14. เด็กชายวิภาส  อินทอง
15. เด็กชายศรันย์  นำมะ
16. เด็กหญิงสวภัทร  แก้วสา
17. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์บัว
18. เด็กหญิงหวา  ลุงกาน
19. เด็กหญิงเกสรา  ใจตุ้ย
20. เด็กหญิงเกี๋ยวเครือ  ลุงแดง
 
1. นางสาวชุตินันท์  คณานันท์
2. นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อนุรักษ์พงพี
2. เด็กหญิงกัลยา  อนุรักษ์พงพี
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เป๊ะเละ
4. เด็กหญิงทำดวย  ปฐพีสราญ
5. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เพ็ญบริมาศ
6. เด็กชายธวัชชัย  มานะสกุลพงษ์
7. เด็กหญิงธัญชนก  โปรดพนา
8. เด็กหญิงนริศรา  เงินสุขใจ
9. เด็กหญิงนวลอนงค์  กันทะเป็ง
10. เด็กชายประเสริฐ  ครรชิตพนา
11. เด็กหญิงพัชรภา  คีรีสถาวร
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คีรีสถาวร
13. เด็กหญิงมลธิดา  ปรีชาโปร่ง
14. เด็กหญิงวิทยาพร  ฉลาดพาสุข
15. เด็กหญิงสมศรี  อนุรักษ์พงพี
16. เด็กชายสุชาติ  กระเรียนทอง
17. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญเป็ง
18. เด็กหญิงอรนภา  กะรัตหลวง
19. เด็กหญิงเกสร  โคะดี
20. เด็กชายโกวิท  จอมระพี
 
1. นายจุติศักดิ์  โก่งสายเงิน
2. นายพันธนันท์  รินทร์แก้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
4. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
5. นางสาวอารีรัตน์  สุนันตา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งณภา  หล้าลี่
 
1. นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลังบะ
 
1. นางสาวอังคณา  กล้าประจัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงปริศนา  คำแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  กล้าประจัน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ขนเขียว
2. เด็กชายสรศักดิ์  เคียงอมร
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
2. นางศรีวรรณ  ถาปินตา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชัยชาญ  ดีคำ
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สามารถ
 
1. นางสาวอังคณา  กล้าประจัน
2. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. นางสาวพรนภา  ชาญพนากุล
2. นายอภิชาติ  จำนงจามิกร
 
1. นางพรรณวดี  ใจจักร์คำ
2. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงจันทกาต์  ดีคำ
2. เด็กหญิงญาณัท  ปู่เป็ง
3. เด็กหญิงญาณิท  ปู่เป็ง
4. เด็กหญิงนฤมน  ปู่แก้ว
5. เด็กหญิงปิยะกมล  ปู่สุข
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปาทะ
7. เด็กหญิงวรัมพร  หนูเปี้ย
8. เด็กหญิงศรุตา  ปู่เสาร์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ปู่กะ
10. เด็กหญิงสุภาพร  กะผอ
 
1. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
2. นางเสาวลักษณ์  การดี
3. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงชลิตา  ปรียาวิทวัส
2. เด็กหญิงผกามาศ  นลินแก้ว
3. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลศิลา
4. เด็กหญิงภาวิณี  รุจิภาสอัมพร
5. เด็กหญิงราตรี   รุจิภาสอัมพร
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แก้วกลางดง
7. เด็กหญิงลัดธิดาวรรณ  ถนอมคีรี
8. เด็กหญิงวิมลศิริ  ภูดัย
9. เด็กหญิงสุชานาถ  พยุงกรรณิกา
10. เด็กหญิงสุุวรรณา  ศรหยกภูษิต
11. เด็กหญิงอัญชลี  แววพิราม
12. เด็กหญิงิพิทยารัตน์  พยุงกรรณิกา
13. เด็กหญิงเพชรมณี  นิลศิรา
14. เด็กหญิงเยาพา  แววพิราม
15. เด็กหญิงแตจัง  มาลัยจรูญ
 
1. นายบุญชม  ขอนพืช
2. นายพิทักษ์  เลิศฤดี
3. นายวัชรินทร์  กระจ่างโชคช่วง
4. นายสุริชัย  วงศ์เกษมกุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดอกป๋อ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
3. เด็กหญิงจรรยพร  ทาปุ๊ด
4. เด็กหญิงฐิติกา  ต๋าฝั้น
5. เด็กหญิงดวงชีวัน  ปู่อ้าย
6. เด็กหญิงดาลิษา  ต๋าฝั้น
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  ผัดแก้ว
8. เด็กหญิงบุศราภรณ์  แก้วหิน
9. เด็กหญิงพนิดา  ปู่แป
10. เด็กหญิงพรชิตา  ต๋าฝั้น
11. เด็กหญิงพรไลลิน  กาโมทย์
12. เด็กหญิงพสิกา  เป็ดมา
13. เด็กหญิงศรสวรรค์  รูแก้ว
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต๋าฝั้น
15. เด็กหญิงสุกฤษตา  คะปานา
 
1. นายชัยชนะ  พรหมมะ
2. นายชลัช  อัฒฑมนตรี
3. นายศราวุฒิ  หม่องมาลี
4. นางสาววิลาวัลย์  มูลย่อง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงประณาลี  บุญมี
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  ปันติ๊บ
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
2. นายเนตร  เทิดพาณิชย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงศันศนีย์  หล้าสดา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คะปานา
 
1. นายชัยชนะ  พรหมมะ
2. นายศราวุฒิ  หม่องมาลี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงปัทมา  บุษบาผล
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายชาตรี  ปู่วัน
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงวิไลพร  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ยอดสรรเสริญ
 
1. นายสุเมธี   ขัติประทุม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายเฉลิมพล  กติกาธรรม
 
1. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงวัลลีย์  รุจิภาสอัมพร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายกิติกร  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงลิพะ  แคบือไทย
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กชายธราเทพ  ทาสุยะ
2. เด็กหญิงวริยา  คะปานา
 
1. นางสาวนลินดา  ตานุ
2. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงณิชา  กาวัด
2. เด็กหญิงศศิประภา  ต๋าฝั้น
 
1. นางสาวนลินดา  ตานุ
2. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงจารุณี  ไพโรจน์พัสถาน
2. เด็กหญิงชนาพร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
2. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงผกามาศ  เลิศพันราย
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนันทวัน  เฟื่องยศพินิจ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทรัพย์ประมาณ
3. เด็กหญิงสุนิสา  หนึ่งชัชวาล
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินต๊ะ
2. เด็กชายวชิราวุฒิ  เสริมมติวงศ์
3. เด็กชายสืบสกุล  อุ่นเพชร
 
1. นางอนงค์  หน่อแก้ว
2. นางปณิดา  ซื่อตรง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายมนทกร  หน่อไม้หวาน
2. เด็กชายวัตภูมิ  ดงผักกาด
3. เด็กชายวันแล  ชาตรียินดี
 
1. นายณัฏฐพัชร  ตาคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  นุวัน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  สีนวน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกฤษณะ  ขันตา
2. เด็กชายกฤษดา  การะบูรณ์
3. เด็กชายขจรศักดิ์  ทัณทะรักษ์
4. เด็กชายธนภัทร  อินทรพานิช
5. นายธิเบส  แก้วมา
6. เด็กชายศิริพงษ์  ใจรังษี
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
2. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. นายทศพร  ชมภูทัน
 
1. นางมณีจันทร์  เขื่อนควบ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงมนต์นภา  มะเต่
 
1. นางสาวกฤษ์นารี  ยะวิญชาญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กชายทิวัตภ์  วุฒิศีลวัต
 
1. นายสุรินทร์  แสนคำหล่อ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายสุกฤต  สาระติ
 
1. นางประไพรรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุรินรังษี
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทันฑะรักษ์
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปาปัน
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าใส 1. เด็กหญิงจันทร์ลัดดา  วันนาดี
 
1. นางสาวฆาริน  เกียรติเวช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายอนุวัติ  ธิต๊ะ
 
1. นายอติ  เลี้ยงเพ็ชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายต่อพงษ์  อุ่นอุดมวนา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันมา
 
1. นางกรกช  ทองกร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกิตติจยากร  คำมาวัน
2. เด็กชายขจรศักดิ์  กิจสกุลตระการ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาสา
4. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์คำ
5. เด็กชายชุติพงษ์  ใจ๋ยู้
6. เด็กชายยสินทร  แสนเมืองมา
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมคำ
8. เด็กหญิงลักษณาลี  มูลตุ่น
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
2. นางสาวชนิกาณต์  คำติ
3. นางนารินี  กันทารักษ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกฤตยชญ์   แสนจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาโน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อำรุงพนม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
5. เด็กชายภาคภูมิ  ตาวงษ์
6. เด็กหญิงมาริษา  จั๋นต๊ะทา
7. เด็กชายวรวุฒิ  พาเอะ
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
9. เด็กชายสุรเดช  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
10. เด็กชายโชคชัย  -
 
1. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงน้องเมล์  ซิป๋วย
2. เด็กหญิงวีรนุช  เปโพ
3. เด็กหญิงศิรินันท์  อนุรักษ์พงพี
4. เด็กหญิงศิริพร  บ๋งผอ
5. เด็กหญิงศุภมาศ  หมื่นจาย
6. เด็กหญิงอุษณีย์  เขาไกรลาศ
 
1. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กะรัตหลวง
2. เด็กหญิงกฤษณวรรณ  เนภู
3. เด็กหญิงจิตรลดา  เบี้ยพอ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ตานะเปิ้ล
5. เด็กหญิงอภิรดี  เนพอ
6. เด็กหญิงเรวดี  สองแสงอาภากร
 
1. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. นางสาวกมลวรรณ  ชัยศรี
2. เด็กหญิงญาณิกา  เขียวเรือน
3. เด็กหญิงฐิติยา  ใจรินทร์
4. เด็กหญิงประภาพร  คำปา
5. เด็กหญิงพรวารินทร์  เปอะปิน
6. เด็กหญิงภาวินี  วงกาวิน
7. เด็กหญิงวรัชยา  เปียงใจ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาต๊ะ
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
2. นางสาวศุกร์ศิริ  ศรีจันทร์เรือน
3. นางสาววรรณาลี  เทพก๋อง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงขวัญพร  แจแว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  รำไพสาคร
3. เด็กหญิงทาลิธา  กิตติคุณรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพรทิวา  สมัยอาทร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พัฒนพงพี
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานดุษฎี
7. เด็กหญิงอารี  พะแนะ
8. เด็กหญิงเสาวณีย์  ถนอมคีรี
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
2. นางสาวกาญจนา  หมู่ตา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ค้ำจุนพนม
2. เด็กหญิงจิติมา  ธาราธงชัย
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐธิการณ์  คีรีรำไพ
5. เด็กหญิงนพมาศ  ค้ำจุนวนา
6. เด็กหญิงปานฤทัย  สายชลอำรุง
7. เด็กหญิงพนิดา  สุขใจ
8. เด็กหญิงพรสุดา  อำรุงพนาลี
9. เด็กหญิงวาสนา  กรพินธ์จรูญ
10. เด็กหญิงศิรินธร  คีรีมาศรำไพ
11. เด็กหญิงสุวิชาดา  ปู่กรู
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกมุทผดุง
13. เด็กหญิงอรนุช  คีรีรำไพ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ธนาโชคชัย
15. เด็กหญิงอัจฉรา  อำรุงคีรี
16. เด็กหญิงเปรมิกา  กสินเลิศ
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประณิธิวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กรรณิกาทอง
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กมุทพยุง
4. เด็กหญิงทรายสุวรรณ  การเวกจรูญ
5. เด็กหญิงธิยาพร  การเกตพดุง
6. เด็กหญิงนฤมล  วิภากระดังงา
7. เด็กหญิงพิทยารัตน์  อมตปรีชา
8. เด็กหญิงมิตรอรุณ  มากสุข
9. เด็กหญิงวรัญญา  สายลมเย็น
10. เด็กหญิงศิริวรรณ   บือแกระ
11. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพารุ่งโรจน์
12. เด็กหญิงสุชานุช  ขันแก้ว
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โหมะถู
14. เด็กหญิงสุมิตรา  คีรีมาศบำรุง
15. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิมพารุ่งโรจน์
16. เด็กหญิงอัมภาวรรณ  คำตา
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
2. นางสาวสุนทรีย์  พรมตา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บวน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปันแก้ว
2. เด็กหญิงศันศนีย์  ดีขอ
3. เด็กหญิงสาธิกา   จันตา
4. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วมณี
5. เด็กชายอัคศร  สุวรรณวงศ์
 
1. นายเอกชัย  ถามณี
2. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงนานาศิริพันธ์  การเวกผดุง
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ค้ำจุนคงคา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
 
1. นางฐิติยา  ชัยวงค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายพิทักษ์   บุญมาแก้ว
 
1. นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. นางสาวศศิธร  จินาต๊ะ
 
1. นายมงคล  วงค์กันยา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  เสนากุล
 
1. นางสาวมยุรี  กันทะหลั่น
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าใส 1. เด็กชายอานนท์  บุตร์ตะก่า
 
1. MissJamie  Michelle Rose Ferreiro
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นางสาวจีรนันท์  ปรัชญาประยูร
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ฐิติวรรณภา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงชนิภา  ติ๊บวัน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ยะมัง
3. เด็กชายดนุพล  ค้างคีรี
4. เด็กหญิงธิดารักษ์  แยจ่อ
5. นางสาววริยา  สุริน
 
1. นางสาวศศิวิมล  เมากว้าง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงศิตาภา  ใจมั่นคง
2. เด็กหญิงสิริธร  ถาแก้ง
 
1. นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
2. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายกิตติชัย  ผดุงโกมุท
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ศักดิ์ชูเกียรติ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ผลวิญญู
4. เด็กชายยงยุทธ  เคียงอมร
5. เด็กชายสงลิศักดิ์  แกะแคว
6. เด็กชายเอกชัย  ไปโพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์  เปลา
2. นายภาคภูมิ  ยะมะโน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายนพดล  ตันมา
2. เด็กชายบัลลังก์  คำแก้ว
3. เด็กชายปรเมษฐ์  สุขตั๋น
4. เด็กชายภูตะวัน  ตุยทัง
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ก๋าใจ
6. เด็กชายสราวุฒิ  ทำวัน
 
1. นายสรรค์ธวัฒน์  สมป้อม
2. นายธวัชชัย  สิทธิ
3. นายกลัปพัฒน์  โกวรรณ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายธีรพล  สุจิตพงษ์
2. เด็กชายธีรรรัตน์  นุจี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ธนาโชติไพศาล
4. เด็กชายประเสริฐ  ครรชิตพนา
5. เด็กชายสมพงษ์  กะรัตหลวง
6. เด็กชายอนุชา  โป๊ะทู
7. เด็กชายอนุชา  ปฐพีสราญ
8. เด็กชายอภิพงษ์  สรณ์ศิริศุภทิน
 
1. นายวรพันธ์  ปุกปัน
2. ว่าที่ร้อยตรีจุติศักดิ์  โก่งสายเงิน
3. นายดิ๊  ปฐมบวรทัต
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  จันต๊ะอินทร์
2. เด็กชายภิรมย์พร  โจเรือน
3. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  จันทร์ซุย
4. เด็กชายวรวุฒิ  กาวี
5. เด็กหญิงวลัยพร  สร้อยฟ้า
6. เด็กหญิงสุภิการ์  สร้อยฟ้า
7. เด็กหญิงสุวัจจี  จันทร์สุพัท
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
2. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายขุนพล  เขียวหน่อเมือง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วนาสมบูรณ์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชื่นวารุณ
4. เด็กชายจีรายุทธ  เครือใจ
5. เด็กชายชัยพร  สุพอ
6. เด็กชายซอเง  วนาสมบูรณ์
7. เด็กหญิงปริมกมล  อินต๊ะพันธ์
8. เด็กชายปรีชา  เจริญศรีมติวงศ์
9. เด็กหญิงปาลินี  เมืองมูล
10. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขิตพงษ์
 
1. นายภัทรพงศ์  สมลา
2. นายกร  อินต๊ะพันธ์
3. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. นางสาวกมลวรรณ  ชัยศรี
2. เด็กชายธีรพันธ์  ปันจินะ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  เหลาซือ
4. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ตาติ๊บ
5. เด็กหญิงอัสนีย์  หลู่ปิน
 
1. นางมนทิรา  นันกาวงศ์
2. นางสาวเมสิณี   ชะนะชมพู
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทาหนัก
2. เด็กหญิงตวิษา  ชัยทะนัน
3. เด็กหญิงอารยา  ดังแก้ว
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
2. นางปินแก้ว  จันตาวรรณเดช
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไทยภูเขา
2. เด็กหญิงสายเดือน  รำไพพนา
3. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงนงนภัส  แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงภิญญพัชร์  จีรเมธติยนนท์
3. เด็กหญิงรัมภ์รดา  มาตุเม
 
1. นางปณิดา  ซื่อตรง
2. นางสาวนิภา  ไชยมงคล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณฐิกา  แก้วยศ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทาหล้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาโน
 
1. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
2. นางสาวรมินตรา  วรงค์ปกรณ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีวรรณ์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายชูชัย  เตมีศักดิ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตราสวรรค์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมอย
 
1. นางสาวอรวรรณ   แสนผาบ
2. นายประเสริฐ   สานา
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. นางสาวจินดา  เครือฟ้าพิลาศ
2. นางสาววงเดือน  สายชลรำไพ
3. นางสาวสุนทรี  สายชลค้ำจุน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิมพา  พลทวิช
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงนันทิกา  คำปา
2. เด็กหญิงสายทอง  จั๋นใจ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เจริญศรี
2. นางสาวอุษณีย์  สุขยืน
 
130 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจีรพงค์  มหาวรรณ
2. เด็กชายอานนท์  ควายคณะ
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
2. นางสาวชุติกาญจ์  ดวงแก้ว
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กชายเอกพงษ์  หาสังข์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายณัฐพงค์  แก้ววงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นางสาวชุติกาญจ์  ดวงแก้ว
2. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  วงค์น้อย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
2. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันแก้ว
2. เด็กหญิงสุมาลี  คีรีรำไพร
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
135 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงมึจะแม๊ะ  กบูรกันภัย
2. เด็กหญิงศิริพร  โยธวรรณ์
 
1. นางสาวคันฉัตร  เชียงทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธีรนัย  คำปาต๋า
2. เด็กชายพงศธร  ชัยโย
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
2. นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1. เด็กชายจะทู  ภูผามณี
2. เด็กชายตุจ่า  ยศยิ่งอภิราม
 
1. นายอนุชาติ  รังสิยานนท์
2. นายชุมพล  ยี่สมศรี
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กชายพงศภัค  วันยาว
3. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายกำชัย  ปฐมบวรทัต
2. เด็กชายวันเฉลิม  สุจริตค้ำจุนวงศ์
3. เด็กชายเชิดชัย  บรรพตกุญชร
 
1. นางสาวฉันทพัฒน์  จันทร์ออน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายดนุสรณ์  แววพิราม
2. เด็กชายนพเก้า  สุกอ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำนวน
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
2. นายญาณวุฒิ  สุทู
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนายุต  ปู่หย้อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแก้ว
3. เด็กชายธนากร  ปู่จันทร์
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. นายวิีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีไสวบงกช
2. เด็กชายสิทธิชล   ธำรงสายชล
3. เด็กชายสุเทพ  ศรีไสวบงกช
 
1. นายนิมิต  จอวา
2. นางสุมิตรา  วิชัย
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธานินท์  อ้ายคำ
2. เด็กชายบัลลังก์  ปุกแก้ว
3. เด็กชายเสกสันต์  แดงแก้ว
 
1. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
2. นายพุฒิเศรษฐ์  วงค์รินทร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธันยาธรณ์  คนขยัน
2. เด็กหญิงนภาพร  ตามา
3. เด็กหญิงปิยะมน  ตามูล
4. เด็กหญิงปุณยานุช  นำปุ๊ด
5. เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญมาตา
6. เด็กหญิงสุพิชญาย์  สอนณะ
 
1. นางศรีลา  นำปุ๊ด
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. นางสาวจรรยาภรณ์  พิมลโรจน์
2. เด็กหญิงจริยา  ชื่นมาธุสร
3. นางสาวมึเสาะ  กิจการพิบูล
4. นางสาวเสาะวา  คล่องดารณี
5. นางสาวแป๊ะกา  ยศยิ่งอภิราม
6. นางสาวแป๊ะลึ  มะฮี่
 
1. นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงฐานิสา  กังแก้ว
2. เด็กหญิงสุรภา  ติ๊บอินถา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์หล้า
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปู่เรือน
2. เด็กชายณัฐวัตร  ปู่จ่อ
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  พิไลแพร
 
1. นางสาวศิริพันธ์  ตุ้ยแก้ว
2. นายยอดชาย  นุโพ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงธิดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสริมไพริน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวิพิมพา  พลทวิช
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงชมพู่  บุญทา
2. เด็กหญิงอรพรรณ  หล้าแห๋ง
3. เด็กชายเกษม  เทพแก้ว
 
1. นายวราวุธ  การะบูรณ์
2. นายจรัสพงษ์  ใจวงค์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงพิรานันท์  แดเชอร์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดงดินดำ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันธิวงศ์
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
2. นายจรรยา  แก้วบุญเรือง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจริยา  ทิพย์มณีสีรุ้ง
2. เด็กหญิงพรวิภา  มณีพวงไพร
3. เด็กชายภูริเดช  นัยพีโชบล
 
1. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
2. นางลัดดา  ลิ่วมโนเงิน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงฑีมพิกา  ปู่เจาะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดเป็ง
3. เด็กหญิงพรประภา  ดอกแยะ
 
1. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
2. นางสาวกันยา  พอเซอ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงชุติมน  ไพโรจน์รุ่ง
3. เด็กหญิงสิรินาถ  ปู่ดอก
 
1. นางสาวสุพิศา  หยกลักษณะไพร
2. นางสุวนันท์  อินใจ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงบัวเงิน  ซุยจี
2. เด็กหญิงภัทรากูล  อู๊ดศิลป์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  เชวงผล
 
1. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
2. นางสาวกันยา  พอเซอ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงชไมพร  จรูญมาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ใจน้อย
3. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  จรูญดาวเรือง
 
1. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
2. นางสาวธิตินันท์  วัฒนะเจริญกุล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ดาวเรืองสุดสวย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อุปละ
3. เด็กชายสมรักษ์  ดาวเรืองเฉิดฉาย
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
2. นางสาวปรียานุช  เทพทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงชลิดา  กันขัต
2. เด็กหญิงอรทัย  โจเรือน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทะวี
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
2. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
158 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปัญญา
 
1. นางรัตติกร  นามลือ
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายกฤษติน  ไพศาลกระสินธิ์ุ
2. เด็กชายณัฐวร  คำสา
3. เด็กชายนรภัทร  แซผอ
 
1. นางสาวพีรนันทร์  ดีวัง
2. นายปรเมศวร์  ลิ่วก้องเกียรติ
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายพัสกร  ปู่เงิน
2. เด็กชายวรเวช  ไพศามณีโชติ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  อัมพรวนาลัย
 
1. นางคัทลียา  ธิวงษา
2. นางปรียาพร  สายชลค้ำจุน
 
161 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายมนตรี  สุกเต๋จ๊ะ
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงอรัญญา  กฤติกรสกุล
 
1. นายกฤษฏากร  ศรีเที่ยง
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์กันทา
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สิทธิ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงเจนนิสา  เลาดี
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีกระจ่าง
2. เด็กชายธีวินทร์  ซื่อตระกูล
3. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อิฐ
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
166 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฝั้นเมา
2. เด็กชายศรายุทธ  เก่งผสานคุณ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
2. นางสาวลอมวรรณ  อินทะจักร
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ลีลาลาภ
2. เด็กชายไชยนันท์   หมื่นจาย
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางฐิติรัตน์  สุวรรณ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็ญศิริ
 
1. นางสาวรัตติกาล  จันทร์ออน
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายสุภวัฒน์  หน่อไพรสน
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เป็ดมา
 
1. นางณัฐทินี  วังกาวรรณ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายรัชชานนท์  อินต๊ะมะยะ
 
1. นายณัฐนันท์  ทองแก้ว
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงด.ญ.นฤมล  สิงขรวิภา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  รัตน์เฉลิม
3. เด็กหญิงธนกร  บรรพตกุญชร
4. เด็กหญิงพัสวีเลิศ  อาจทิพาฤกษ์
5. เด็กหญิงเจตสุภา  ทิพปภาธรณ์
 
1. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
2. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าหล้า
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวราตรี  โป๊ะคา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายไกรสร  จินะโต้ง
 
1. นางสาวปฐมา  หล้าพระบาง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายเอกรินทร์  เมฆแสน
 
1. นายชาติชาย  เวศตัน
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงธติพร  ปู่คำ
 
1. นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงดารณี  ปรีชาโปร่ง
 
1. นายชินกร  ทานา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปุ๊ดปา
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงวาสนา  บุตร์ทา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุริยะคำ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสุนิสา  อภิมหาชัย
3. เด็กชายสุเทพ  รักษาประเพณี
 
1. นางจันทร์แรม  ดวงเพชร
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายชัยรัตน์  ชัยลังการ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อินต๊ะ
3. เด็กชายตะวัน  โอดปู
 
1. นายกิตติภูมิ  สุริยะ
2. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายศราวุธ  สุริยบุปผา
2. เด็กชายสมบูรณ์  พญาเกียงไกร
3. เด็กชายสุแจะ  ปู่เพอะ
 
1. นายกิตติภูมิ  สุริยะ
2. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยฟ้า
2. เด็กหญิงนภัสรา  สิงห์บัว
3. เด็กชายอธิวัฒน์  สิงห์บัว
 
1. นางวิลาวรรณ  พรหมบุตร
2. นางสาวพรรณณภัทร  ตาลป่า
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายบูรพา  เทพยุหะ
2. เด็กชายภูวเดช  มะนีกันทัง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุริยะคำ
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สวัสดิ์นที
2. เด็กชายศิวนาถ  กะผอ
3. เด็กชายเดชากร  ปู่มูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัล  เดชตา
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายวิทัญญ์  ปู่จอง
2. เด็กชายอภิชาติ  ผลกรรณิกา
3. เด็กชายเชษฐา  วิภาคงคา
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
2. นายสมพร  ปนันคำ