หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง การงานพื้นฐานอาชีพ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ลานด้านหน้า 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ลานด้านหน้า 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคาร e-classroom ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.30 -16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 10.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ข้างอาคารหนองอาบช้าง ห้อง เวทีข้างอาคารหนองอาบช้าง 19 ก.ย. 2557 10.00 เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ใต้ถุนอาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 10.00-16.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมศุนย์กีฬาชุมชน ห้อง หอประชุมศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมศูนย์กีฬาชุมชน ห้อง หอประชุมศุนย์กีฬาชุมชน 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมศูนย์กีฬาชุมชน ห้อง หอประชุมศูนย์กีฬาชุมชน 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
09.00-10.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
10.00-14.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 09.00-14.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ห้องประชุม 19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
09.00-12.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เวทีข้างสนามทิศตะวันตก ห้อง สนามทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เวทีข้างสนามทิศตะวันตก ห้อง สนามทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารประถม ห้อง ศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารประถม ห้อง ศิลปะ 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง จริยะ 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
09.30-10.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 10.30-12.30
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.3 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.5 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.6 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง กิจกรรม 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง สื่อเทคโนโลยี 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
6 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
8 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
9 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
10 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 2 (ขอบสนามโรงเรียน) 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
11 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 2 (ขอบสนามโรงเรียน) 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 2 (ขอบสนามโรงเรียน) 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 2 (ขอบสนามโรงเรียน) 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
14 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 3 (เวทีพิธีเปิด) 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 3 (เวทีพิธีเปิด) 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
16 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
17 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 4 (หอประชุม) 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 4 (หอประชุม) 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 4 (หอประชุม) 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 4 (หอประชุม) 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 4 (หอประชุม) 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง จริยะ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง เวทีใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่ิอ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือจอมทอง ห้อง ค่ายลูกเสือจอมทอง 19 ก.ย. 2557 09.00-18.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือจอมทอง ห้อง ค่ายลูกเสือจอมทอง 19 ก.ย. 2557 09.00-18.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง สภานักเรียน 19 ก.ย. 2557 10.00-10.30
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง นาฏศิลป์ 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง sound lab 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง วิชาการ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-14.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง sound lab 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง ป.1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง ป.2/1 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง ป.2/1 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง ป.2/1 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
4 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง ป.2/2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง ป.2/2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
6 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง ป.2/2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง คณิตศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง คณิตศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง จริยะธรรม 19 ก.ย. 2557 0
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง จริยะธรรม 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-10.00
6 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-10.00
11 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-10.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-10.00
13 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารไทยรัฐ ห้อง ป.3/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารกำพล ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]