หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ลานด้านหน้า 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ลานด้านหน้า 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคาร e-classroom ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ข้างอาคารหนองอาบช้าง ห้อง เวทีข้างอาคารหนองอาบช้าง 20 ก.ย. 2557 10.00-16.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ใต้ถุนอาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 ห้อง สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 ห้อง สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ห้องประชุม 20 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
09.00-12.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เวทีข้างสนามทิศตะวันตก ห้อง สนามทิศตะวันตก 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารประถม ห้อง ศิลปะ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.1 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.3 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.5 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคาร 017 ห้อง ป.6 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง กิจกรรม 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
2 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
3 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
4 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ อาคารกองสลาก ห้อง ดนตรี 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
6 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 2 (ขอบสนามโรงเรียน) 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 2 (ขอบสนามโรงเรียน) 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 3 (ขอบสนามโรงเรียน) 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 3 (ขอบสนามโรงเรียน) 20 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
11 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 1 (เวทีพิธีเปิด) 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ เวที 4 (หอประชุม) 20 ก.ย. 2557 09.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง จริยะ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง เด็กพิเศษ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง เวทีใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคาร 90 ปี ห้อง ใต้ถุนอาคาร 90 ปี 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือจอมทอง ห้อง ค่ายลูกเสือจอมทอง 20 ก.ย. 2557 08.00-12.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง นาฏศิลป์ 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
3 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง sound lab 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง sound lab 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง sound lab 20 ก.ย. 2557 09.00-14.00
5 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2557 13.00-15.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ลานกีฬา ห้อง ลานกีฬา 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]