หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
2. นางสาวสังวาล ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางดวงมณี ทองนาเมืองโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางณัฐนิช พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปราณี โสภาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวอนุทิน บุญทาโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่นกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ทาธิมาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรณนิภา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางพร เงินคำคงโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ ใจคำโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
2. นายพัทธพล สิทธิ์คงชนะโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จาระณะโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐติญา นันตะละโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นางสาวนัยนา ตันติศุภพงศ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ แสนสีอ่องโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางสาวภารดี ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชชรี ไชยบุตรโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ หมีคณะโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจำเริญโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร นามแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
2. นางบุญศรี อุดมโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
3. นายชาญยุทธ ตันหน้อยโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายณัฐกานต์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นางสาวธันยธร คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะกรรมการ
3. นางทิพย์สุธา แก้วชมภูโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายดนุพล ใจอ้ายโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นางวรรภา ขันแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ มายาง โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
2. นางลิชากร คำไหวโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนฯกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี อะทะวงษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้ว เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายภีระพงษ์ ใจปัญญาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเดช กุณาธรรม กุณาธรรมโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นางสาวไพริน นะทีโรงเรียบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวจาริยา ยะคำป้อโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นาง สายฝน ยะจรรยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางดวงเดือน พันธมิตรโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางวัฒนา ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางวิไลย์ มนทนมโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แสนเรือนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นายปรีชา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ผาสุขโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางกรรณิกา คำป๊อก คำป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ใจเย็นโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสนโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวนา ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาววาสนา ธเนศโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
3. นางกมลพรรณ ปาวิลาโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายดนุพล ตลาดโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมัทรี กันธะตาโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสมศรี พันชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ คำปันโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา บุญทาขันแก้วโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวดาวนภา ใจเงี้ยวคำโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ สิทธิโม๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางนงคราญ จันทร์วันโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
3. นางจิรัชยา ธรรมปัญโญโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
4. นายธนรัชต์ โหนขุนทดโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
5. นายวีระ ปาลีตาโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สล่าปันโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นางสาวรัชนี เมืองใจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิรุติ เจริญพัฒนวิทย์โรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร คำภิโลโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี มะโนรสโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางศิราณี หน่อคำโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางรสมาริน ญาณบุญโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นางระวีวรรณ เลิศศรีโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวอภิชญา คำวันโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นางสาวปิยะฉัตร นันธิสิงห์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนวรัตน์ ริยะนาโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ วางวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางนิฏฐิตา โยรภัตรโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายธัญยรัตน์ พลเดชโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ จันเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ ตันทะราโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนัน เสียงโตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ บุญชูโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
3. นางสาวกุลรภัส สานะโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
2. นายภูเบศ ขันคำโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายสุพจน์ แซ่ท้าวโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูดกรรมการ
4. นายมงคล สรัสสมิตโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
5. นายเอกชัย สิงห์คำโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
2. นายภูเบศ ขันคำโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายสุพจน์ แซ่ท้าวโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูดกรรมการ
4. นายมงคล สรัสสมิตโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
5. นายเอกชัย สิงห์คำโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
2. นายภูเบศ ขันคำโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายสุพจน์ แซ่ท้าวโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูดกรรมการ
4. นายมงคล สรัสสมิตโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
5. นายเอกชัย สิงห์คำโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ถาวรโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นายบุรินทร์ แซ่เอี๊ยวโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางสาวพรพิรุณ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ รักษาดีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ถาวรโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นายบุรินทร์ แซ่เอี๊ยวโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางสาวพรพิรุณ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ รักษาดีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโชติ ณ รังสีโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นางสุภาณีย์ กูลเรือนโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางอรพิน กันทะใจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิธิพงค์ อาจใจ โรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กันธิยะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายวีระพล ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรา ยาวรรณศรีโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ เทพสุธาโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สิทธิธัญโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโชติ ณ รังสีโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นางสุภาณีย์ กูลเรือนโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางอรพิน กันทะใจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณา คำวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายวรัชชพล ธรรมปัญญาโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล ฐานวิเศษโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำพรรณ รัชวัตร์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางจินดา ตุ่นหล้าสพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ อุ่นธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายทรงพล มณทนม โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางจินดา ตุ่นหล้าสพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
2. นางสาวปทุมมาศ อุ่นธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายทรงพล มณทนม โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางสุภาณี ณ ลำพูนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายคำ ทองบือโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย กรรมการ
3. นายสุภัคกิจ ปันมูลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสรณ์สิริ นาคสืบวงศ์โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
2. นางสาวอุสรา จินะสุขโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา กันทาเดชโรงเรียนขุนแม่รวมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายศุภชัย พิสสมัยโรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้กรรมการ
2. นางฉันทนา คำแดงโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ พรหมขาวโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรา ยาวรรณศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางนราภรณ์ สุรินทร์ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
3. นางฉันทนา คำแดงบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ มายางโรงเรียนบ้านโรงวัว กรรมการ
2. นางจิราวรรณ ยะป้อมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางสาวอำไพ สถิตย์อนันต์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายกิตติ ใจมณีโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ มนทนม โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัชณู บุญรัตน์โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายเกษม มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นายพงศ์อมร ทาวีโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
4. นายธารภาคิน วังใหม่โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นายระพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายเกษม มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นายพงศ์อมร ทาวีโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
4. นายธารภาคิน วังใหม่โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นายระพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธีรักพงษ์ พนารัตนดอนชัยโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
2. นางณัฐธิดา จันทะกุฎโรงเรียนบ้านแม่มุกรรมการ
3. นายเรวัฒน์ ชัยวงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ กรองบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายเศกสรร จันทาพูนโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพรศรี แก้วทันใจโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายธฤตวัน ใจคำปันโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายชัชพล แก้ววงค์วานโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
4. นายอมร สิงขรบรรจงโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่นกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายโกมุท นุชมาโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นางอนงค์ อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นางวารุณี สันติอรุโนทัยโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางรุจิรา เยาวโสภาโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นายชนะภูมิ ยศแสงโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เป็งใจยะ โรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ แก้ววงวาน โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
2. นางนีลา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายชนะภูมิ ยศแสงโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศรีมร ปินตาโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นัคคีย์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชรัณชิต แสนใจบาลโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ พัฒนาไพรวัลย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นางศันสนีย์ อินทขีณีโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิชิต พนารัตนดอนชัยโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
2. นายอดิศร องอาจ โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
3. นายรชฏ รติเมธาชนโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นายดิเรก พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
3. นายกมล แสนใจโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเรวัต พงษ์ตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายสรายุทธ์ หอมนานโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายสุพจน์ ดุจเจโต๊ะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอาคม ศรีสวัสด์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ เพ็ญธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นายทวีป ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
4. นายประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์ โรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วัชรไพรงามโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เด็ดดวงเดือนโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะกรรมการ
4. นายประพันธ์ คำแปงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ดีแป้นโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
2. นายอาคม บัวพัตรโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงค์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฝั้นชมภูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ ปัญญาลือโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกำธร กัลยาณีโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางสาวจันทรกานต์ จันโลหิตโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
3. นางอรนุช มะโนธรรมโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายอนุชิต จิตยุติธรรมโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
4. นายประธาน ดวงเด่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
5. นายอุดม เตชะตาโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางจันทร์นวล จตุรงคาวีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
2. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายฉัตรชัย โปโซโร โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
4. นายศุภกิจ สมศรีโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นางวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
5. นายวิทยา อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นายกฤษฎา อินไผ่โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
3. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางสาวชุติมา เรือนคำฟูโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธัชชัย เถินภู่วิไลโรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
2. นางสาวอโนมา อินใจโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นางสาวสาริณี จูแวน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางสาวชุติมา เรือนคำฟูโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัชชัย เถินภู่วิไลโรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
2. นางสาวอโนมา อินใจโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นางสาวสาริณี จูแวน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมาณพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
4. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมาณพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
4. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมาณพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
4. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมาณพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
4. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางมธุรส วะละโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางมธุรส วะละโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
5. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางมธุรส วะละโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางมธุรส วะละโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายรณชัย ทาอวนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นายกฤษฎา อินไผ่โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
3. นายบุญตัน เตชะตาโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นายกฤษฎา อินไผ่โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
3. นายบุญตัน เตชะตาโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
3. นางมธุรส วะละโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นายกฤษฎา อินไผ่โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
5. นายบุญตัน เตชะตาโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
3. นางมธุรส วะละโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นายกฤษฎา อินไผ่โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
5. นายบุญตัน เตชะตาโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายมาณพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
5. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายมาณพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผลโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
5. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางณัฐนรี คำโต๊ะโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางณัฐนรี คำโต๊ะโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางศรีพูล เป็งใจยะโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
3. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางณัฐนรี คำโต๊ะโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางศรีพูล เป็งใจยะโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
3. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางณัฐนรี คำโต๊ะโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
3. นางศรีพูล เป็งใจยะโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางทอรุ้ง หอมคงโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุนีย์ คำแปงโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่นโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางประภารัตน์ ชื่นชูไพรโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นางนปภัช ยอดเมืองโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ คำมาโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายอรรณพ คำมาตาโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสันติ สุขจิตโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ พรหมเสนโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริพร วัฒนะโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
2. นางสาวภัทรียาภรณ์ จิตรบุญมาโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
3. นางศุทธินี เตชะตาโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนันทริน เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปันศิริโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นายสุกิจ ใจเรือนโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกทิพย์ สีนวลใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ถาวะระโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สุขสมพนารักษ์โรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
4. นางนุชจรีย์ เด่นนภาคุณากรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวดี จับสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นางสาวอภินันท์ สุขรักษ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ทาดวงแดนโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
5. นางสาวเกศนี สอนสีดาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ โรจคณะรัตน์โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่นกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ มณีโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
3. นางสาวอำพร อินเหล็งโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวดี วงค์สุนทรโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
2. นางสาวปพิชญา แอ่นตอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวดวงกมล บุญเรืองโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางดารุณี เจียรสงวนโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ ป้องญาติโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สายลือภาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นางสาวจรูญรัตน์ แสงบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
5. นางสาวเสาวนิต ปงก๋าวงศ์โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดีโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบกรรมการ
2. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แซ่เห่อโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางปวิตา แสนเมืองใจโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นางสาวสมฤดี คนเที่ยงโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ เจริญกูลโรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบกรรมการ
2. นายโยทะกา ขันทฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นายสุพจน์ พรทิพย์กิตติวงศ์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นาย1.นายเอกประภู อิ่นป้อโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พรหมปัญญาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
3. นายอดุลย์ ราชโยธาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
4. นายวิชัย สิทธิฟองโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
5. นายทองอินทร์ เขียวกันยะโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
6. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย เตียสุวรรณโรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
2. นายกวิน ทนันชัยโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นายวัฒนาพงษ์ จิโนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
4. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นายพัชรชล ชัยตันโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
6. นายเกษม กันทาดง กันทาดงโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
7. นายสุวิทย์ ป้องญาติโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
8. นายวีระ สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชูโชค แนบสนิทธรรม โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
2. นายประสงค์ พรหมทาโรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นายธฤตวัน ใจคำปัน โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
4. นายจวง น้อยเรือนโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา แสงสรทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
6. นายมีสุข วงษ์ชื่น โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมาณพ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ศรีจอมทองโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนฯกรรมการ
3. นายสมบัติ เรือนคำฟูโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางโสภาพร ป้อมแสนพลโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นายสถิตย์พงษ์ ตั๋นอภัยโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายวิทยา รัตนย่อมงามดีโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุกฤษฎิ์ ลามาพิสาร โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางชวลี พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวรัชฎา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสิริพร ทองดีโรงเรียนบ้านอมขูดกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ เพ็ชร์ดีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ศักดิ์คีรีชัยโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
2. นางสาวธิดาพร ศักดิ์ชีวอมรกุลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ศักดิ์คีรีชัยโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางจุไร พิณโนเอกโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางละมัย ธรรมจินดาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางนันทริน เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบฃ้าง)กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจุไร พิณโนเอกโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางละมัย ธรรมจินดาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางนันทรินทร์ เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบฃ้าง)กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวไพริน นะทีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ แสนเรือนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวไพริน นะทีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ แสนเรือนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางนิภา ทิพย์เจริญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางวราภรณ์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทิพย์เจริญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางวราภรณ์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบฃ้าง)กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบฃ้าง)กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายดนัย แสนธิวังโรงเรียนขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางสาวฑิลาภัคร์ แสงกระจ่างกล้าโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายสาคเรศ ตาวากุลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ตะติยะโรงเรียนบ้านแม่ตูม กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางแสงเพียร สิงห์จูโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสาคเรศ ตาวากุลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประกิต โอบเอื้อโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หนักแน่นโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางเกียรติสุดา วรส โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสาวจรรยารักษ์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋องโรงเรียนบ้านพุย กรรมการ
2. นางสาวบุสกร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
3. นางกนกวรรณ สมวถาโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนีย์ สุนันทธาตรีโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พจี วิเศษคุณโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิบูลย์ รุจิเลิศโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
3. นายญาณกร กรรณิกา โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิไล จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
5. นางสาวนนทลี จำรัสโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
6. นายชัชพงศ์ ทองขันโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุชิน บุญเมืองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
2. นายพรชัย หนักแน่นโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นางสาวเมทิกา โถเหลืองโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุภปริญญาโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายสนิท ศรีคำเมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หนักแน่นโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หนักแน่นโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ รื่นเริงโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายสงกรานต์ หน้อยปัญญาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นายสุทร สิงขรบรรจงโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ แก้วชมภู โรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกลโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ วะไลใจโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นายจตุพร ใจนวลโรงเรียนบ้านบ้า่นแม่ซากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางชลธิชา ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นายประเวศ พลวาปีโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางชลธิชา ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นายวิทยา ทิศหล้าโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายคเณศ พิทาคำโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นางวิรินดา แสงปัน โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
3. นางกรวรรณ กาไวโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญเรือง ศรีคำมูลโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
2. นายจีรพงษ์ จตุรงคราวีโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโสโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคลโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัชพงศ์ ทองขันโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นางวิรินดา แสงปัน โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
3. นางกรวรรณ กาไวโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นางจิรนันท์ กุออโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต สุริยะโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายวิทยา ท้ิศหล้าโรงเรียนห้วยส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกานต์มณี เมทาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นางโสภี สุทธิ์วงค์โรงเรียนบ้านแมาปอนกรรมการ
3. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกานต์มณี เมทาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นางอุษา เป็งใจยะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางสาวกัลยา แสงสีโสดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
2. นางโสภี สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางโสภี สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางมาลี คำก๋องโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางอารีย์ แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางนุสรา ใจหาญโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เจริญตามปัญญาโรงเรียนขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอารี แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
3. นางนุสรา ใจหาญโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวนิชนาถ ยาพะวังโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นางสาวพัณณิตา สุจาโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร พัฒนาไพรวัลย์โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางโสภา คำวิชัย โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา กรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วรา อมรกว้าง โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกัญญาภัค เงาใสโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
2. นางสายสุนีย์ จันทรชาติโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นางสาววรัณญา รัชตะวุฒิโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางดรุณี โมตาลี โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา สมยศโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูดกรรมการ
3. นางชฎาพร เตชะสาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนันทคร คำพร โรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นางสาวณัชชานันท์ ปัญญาจารย์ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ อานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทคร คำพร โรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นางสาวณัชชานันท์ ปัญญาจารย์ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สารินจาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนันทคร คำพร โรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นางสาวณัชชานันท์ ปัญญาจารย์ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สารินจาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ จิตสุข โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางธัญยธรณ์ พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางพอฤทัย กรอบจิตมั่นโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ จิตสุข โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางธัญยธรณ์ พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางพอฤทัย กรอบจิตมั่นโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ จิตสุข โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางธัญยธรณ์ พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นางพอฤทัย กรอบจิตมั่นโรงเรียนนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ตันตราโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
2. นางมุกดา ใจมณีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางพิชญาภัค พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ตันตราโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
2. นางมุกดา ใจมณีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางพิชญาภัค พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ มะโนธรรมโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางฐิติอร ปินทะยาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
3. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ มะโนธรรมโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางฐิติอร ปินทะยาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
3. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เรือนชุ่มเชยโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางสุภาพร ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เรือนชุ่มเชยโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอุทัยรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางปราณี มูลเป็งโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางจันทร์ทรา กะพอโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุทัยรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางปราณี มูลเป็งโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางจันทร์ทรา กะพอโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ เมืองมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายตรีชัย ชัยพิบูลย์วงค์นายโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางศศิธร ประสพสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา บุญเทียม โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางบัวไข ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางกัญญา เปอะปันสุขโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินตนา บุญเทียม โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางบัวไข ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางกัญญา เปอะปันสุขโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา บุญเทียม โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางบัวไข ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางกัญญา เ ปอะปันสุขโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ เมืองมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายตรีชัย ชัยพิบูลย์วงค์นายโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางศศิธร ประสพสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ เมืองมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายตรีชัย ชัยพิบูลย์วงค์นายโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางศศิธร ประสพสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ เมืองมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายตรีชัย ชัยพิบูลย์วงค์โรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางศศิธร ประสพสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ เมืองมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายตรีชัย ชัยพิบูลย์วงค์นายโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางศศิธร ประสพสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายชล ศรีพูลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวรัชนิกร เที่ยงไชยโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางนพวรรณ มายะลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชญาดา หล้านันตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางธันยพร เมืองนางโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชญาดา หล้านันตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางธันยพร เมืองนางโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชนากานต์ พ่วงศรีโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางรัตนา แก้วสุใจโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
3. นายอนันต์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนากานต์ พ่วงศรีโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางรัตนา แก้วสุใจโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
3. นายอนันต์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ จันทะกูฎโรงเรียนบ้านแม่มุกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ อานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ จันทะกูฎโรงเรียนบ้านแม่มุกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ อานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายชล ศรีพูลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวรชนิกร เที่ยงไชยโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางนพวรรณ มายะลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา เขื่อนเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา เขื่อนเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ไพศาลโรงเรียนบ้านขุนยะกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ รวีภิญโญโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายเฉลิมพันธ์ สารอิ่นโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรชนัน ขยันการ โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นายชลวิทย์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านขุนยะกรรมการ
3. นางสาวสิริภรณ์ ยานะโสโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]