หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายแสวง ด้วงทรง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายอิสระ ยานะโส รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายอิสระ ยานะโส รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
13 นายมานพ แก้วอินไชย ประธานเครือข่ายท่าผา-เทพพนม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
14 นายประสิทธิ์ นาคมูล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
15 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
16 นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
17 นางสาวกัญญ์วรา อมรกว้าง โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
18 นางสาววรัญญา รัตชตะวุฒิ โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
19 นางสาวพัณณิตา สุจา โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
20 นางสาวฐิติพร พัฒนาไพรวัลย์ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
21 นางดรุณี โมตาลี โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
22 นางกัญญาภัค เงาใส โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
23 นางโสภา คำวิชัย โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
24 นางนิภา สุปินโน โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
25 นางสาวนิชนาถ ยาพะวัง โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
26 นางชฎาพร เตชะสา โรงเรียนบ้านเนินวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
27 นางสายสุนีย์ จันทรชาติ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
28 นางจันทร์สุดา สมยศ โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
29 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
30 นายจักรพันธ์ เตปิน ประธานเครือข่ายแม่นาจร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
31 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
32 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
33 นางสาวศุภลักษณ์ ภูดอนตอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
34 นางสาววัชรี ไชยบุตร โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
35 นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจำเริญ โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
36 นางเขมทอง กรรณิกา โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
37 นางสาวพัชรี ทาธิมา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
38 นางทิพย์สุธา แก้วชมภู โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
39 นางพร เงินคำคง โรงเรียนบ้านเมืองกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
40 นางณัชนิช พรหมปัญญา โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
41 นางวันเพ็ญ จารณะ โรงเรียนวัดพระบาท คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
42 นางอัมพร อุปนันท์ โรงเรียนบ้านหนองคัน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
43 นางวราภรณ์ อุปนันท์ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
44 นางนงลักษณ์ หมีคณะ โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
45 นางผ่องพรรณ ใจคำ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
46 นางสาวสังวาลย์ ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
47 นางบุญศรี อุดม โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
48 นางระเบียบ แสนสีอ่อง โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
49 นางนงลักษณ์ แก้ววงค์ดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
50 นายวิเชียร นามแก้ว โรงเรียนบ้านจันทร์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
51 นายพัทธพล สิทธิ์คงชนะ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
52 นายดนุพล ใจอ้าย โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
53 นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
54 นางสาวอนุทิน บุญทา โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
55 นางสาวจิราวรรณ ศรีเที่ยง โรงเรียนบ้านพุย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
56 นางสาวพรรณิกา อินตามูล โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
57 นางปราณี โสภา โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
58 นางเกศรินทร์ คนใจบุญ โรงเรียนบ้านแม่ศึก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
59 นางสาวณัฐติญา นันตะละ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
60 นางดวงมณี ทองนาเมือง โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
61 นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่น โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
62 นายสวัสดิ์ ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
63 นายณัฐกานต์ ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านนากลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
64 นางสาวนัยนา ตันติศุภพงศ์ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
65 นางสาวภาวิณี ปวีณเกียรติคุณ โรงเรียนพุทธนิมิตร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
66 นายชาญยุทธ ตันหน้อย โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
67 นางวรรภา ขันแก้ว โรงเรียนบ้านจันทร์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
68 นางสาวธันยธร คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
69 นางแจ่มจันทร์ เจริญกุล โรงเรียนบ้านเนินวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
70 นายไพโรจน์ เจริญกูล โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
71 นางทอรุ้ง หอมคง โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
72 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
73 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ประธานเครือข่ายภูผาสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
74 นางจุไร พิณโนเอก โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
75 นายอำนวย สุนันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
76 นางจิรารัตน์ กันธวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
77 นายศราวุธ คำมา โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
78 นางสาวสิริพร วัฒนะ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
79 นายสุกิจ ใจเรือน โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
80 นางวัฒนา ราชโยธา โรงเรียนปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
81 นางสาวนันทวดี จบสูงเนิน โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
82 นางสาวอำพร อินเหล็ง โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
83 นางจารุวรรณ ถาวะระ โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
84 นางสาวสมฤดี คนเที่ยง โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
85 นางสาวพรทิพย์ แซ่เห่อ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
86 นางสาวเมธาวดี วงค์สุนทร โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
87 นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
88 นายพิสิษฐ์ โรจคณะรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
89 นางสาวเกศนี สอนสีดา โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
90 นายสุพจน์ พรทิพย์กิตติวงศ์ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
91 นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
92 นางปวิตา แสนเมืองใจ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
93 นางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
94 นางสาวอภินันท์ สุขรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
95 นายเกรียงศักดิ์ สายลือภา โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
96 นางนุชจรีย์ เด่นนภาคุณากร โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
97 นางประภารัตน์ ชื่นชูไพร โรงเรียนบ้านห้วยผา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
98 นายโยทะกา ขันทะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
99 นางดารุณี เจียงสงวน โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
100 นางศุทธินี เตชะตา โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
101 นายอรรณพ คำมาตา โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
102 นางนปภัช ยอดเมือง โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
103 นางสาวดวงกมล บุญเรือง โรงเรียนบ้านโรงวัว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
104 นางสาวศรัญญา ทาดวงแดน โรงเรียนบ้านหนองคัน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
105 นางสาวพรพรรณ นันต๊ะภูมิ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
106 นางสุนีย์ คำแปง โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
107 นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
108 นางสาวกนกทิพย์ สีนวลใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
109 นางสาวพัชรี ปันศิริ โรงเรียนบ้านแม่ศึก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
110 นางสาวเกศฎาพร มูลแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
111 นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
112 นางสาวภัทรียาภรณ์ จิตรบุญมา โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
113 นายยุทธพงษ์ พรหมเสน โรงเรียนบ้านนากลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
114 นางนันทริน เขื่อนแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
115 นางสาวพรทิพย์ มณี โรงเรียนบ้านหาดนาค คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
116 นางธัญญารัตน์ ป้องญาติ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
117 นางสาวปพิชญา แอ่นดอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
118 นายสันติ สุขจิต โรงเรียนบ้านผาละปิ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
119 นางสาวเพ็ญพรรณ จัตุภัทร์ โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
120 นางสาวสาวิตรี สุขสมพนารักษ์ โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
121 นางสาวจรูญรัตน์ แสงบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
122 นางสาวเสาวนิต ปงก๋าวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
123 นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
124 นายบุญเลิศ ทิพจร ประธานเครือข่ายสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
125 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
126 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
127 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
128 นายวีระพันธ์ ไชยบุตร โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
129 นางวิไลย์ มนทนม โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
130 นางสาวกัลยาณี อะทะวงษา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
131 นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสน โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
132 นายวุฒิกร แก่งกาจ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
133 นายอนุรักษ์ บุญเป็ง โรงเรียนบ้านแม่ตูม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
134 นายภีระพงษ์ ใจปัญญา โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
135 นางสาววาสนา ธเนศ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
136 นายปรีชา พันธุ์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
137 นางสาวจาริยา ยะคำป้อ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
138 นายสมบัติ มายาง โรงเรียนบ้านสบแปะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
139 นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่ โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
140 นายดนุพล ตลาด โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
141 นางสาวรัชนก ใจเย็น โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
142 นางกรรณิกา คำป๊อก โรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
143 นางลิชากร คำไหว โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
144 นายเดช กุณาธรรม โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
145 นางกมลพรรณ ปาวิลา โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
146 นางวัฒนา ปุรณะวิทย์ โรงเรียนบ้านแม่ศึก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
147 นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำ โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
148 นางดวงเดือน พันธมิตร โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
149 นางสาวสุจิตรา ผาสุข โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
150 นางสาวไพริน นะที โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
151 นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
152 นางณัฐนันท์ แสนเรือน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
153 นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
154 นางสาวภาวนา ปวีณเกียรติคุณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
155 นางสายฝน ยะจรรยา โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
156 นายแสวง ด้วงทรง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
157 นายสมยศ จีนใจ ประธานเครือข่ายอินทนนท์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
158 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
159 นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
160 นางบุณยเกียรติ กันทาดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
161 นางมัตติกา ติดนนท์ โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
162 นายนพรัตน์ ถาวร โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
163 นายพิทักษ์ สวนใจ โรงเรียนบ้านสองธาร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
164 นายมงคล สรัสสมิตร โรงเรียนบ้านอมเม็ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
165 นายธัญญรัตน์ พลเดช โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
166 นางสาววิภาวรรณ จันเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งแก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
167 นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
168 นายนิรุติ เจริญพัฒนวิทย์ โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
169 นางจิรัชยา ธรรมปัญโญ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
170 นางสาวกุลรภัส สานะ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
171 นางสาวอาทิตยา บุญทาขันแก้ว โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
172 นางสาวรัชนี เมืองใจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
173 นายภูเบศ ขันคำ โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
174 นายเอกชัย สิงห์คำ โรงเรียนบ้านแม่หอย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
175 นางสาวสาวิตรี มะโนรส โรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
176 นางสาวฐิตินันท์ ตันทะรา โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
177 นางมัทรี กันธะตา โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
178 นายธนรัชต์ โหนขุนทด โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
179 นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหา โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
180 นางสาวดาวนภา ใจเงี้ยวคำ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
181 นายจิรพล ทิพยมณฑล โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
182 นางสาวอภิชญา คำวัน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
183 นางรสมาริน ญาณบุญ โรงเรียนบ้านโรงวัว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
184 นางสาวปิยะฉัตร นันธิสิงห์ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
185 นางนิฏฐิตา โยรภัตร โรงเรียนบ้านแม่ปาน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
186 นางเครือวัลย์ วางวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
187 นายวีระ ปาลีตา โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
188 นางนวรัตน์ ริยะนา โรงเรียนบ้านแม่ศึก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
189 นางศิราณี หน่อคำ โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
190 นางจุรารัตน์ เพ็ชรจินดา โรงเรียนบ้านขุนแตะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
191 นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
192 นางระวีวรรณ เลิศศรี โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
193 นางนงคราญ จันทร์วัน โรงเรียนบ้านผาละปิ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
194 นายสุพจน์ แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
195 นายบุรินทร์ แซ่เอี๊ยว โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
196 นางสาวจิรนันท์ คำปัน โรงเรียนสามัคคีสันม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
197 นางวิไลลักษณ์ บุญชู โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
198 นางสาวเพ็ญนภา สล่าปัน โรงเรียนบ้านห้วยยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
199 นายอนัน เสียงโต โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
200 นางสมศรี พันชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
201 นางสุนันท์ นิลรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
202 นางศุภลักษณ์ รักษาดี โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
203 นางผ่องพรรณ สิทธิโม๊ะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
204 นางสาวณัฐพร คำภิโล โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
205 นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
206 นางภาทิวรรณ อุดมศรี ประธานเครือข่ายท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
207 นางทองสุข ปิยะพงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
208 นางจินดา ตุ่นหล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
209 นางสาวคำหล้า ปันทะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
210 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
211 นายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ ประธานเครือข่ายแม่สอย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
212 นายสมเกียรติ สุทธิหลวง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
213 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
214 นางสาวผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
215 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นัคคีย์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
216 นางรุจิรา เยาวโสภา โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
217 นายอดิศร องอาจ โรงเรียนบ้านสามสบ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
218 นางสาวอุทุมพร กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านผานัง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
219 นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสามสบ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
220 นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภผล โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
221 ว่าที่ร้อยตรีกำธร กัลยาณี โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
222 นายวิมล แก้วคำ โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
223 นายฉัตรชัย โปโซโร โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
224 นางสาวจันทรกานต์ จันโลหิต โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
225 นายศุภกิจ สมศรี โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
226 นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
227 นางศรีมร ปินตา โรงเรียนบ้านทุ่งแก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
228 นายรชฏ รติเมธาชน โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
229 นายสรายุทธ์ หอมนาน โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
230 นายกฤษฎา อินไผ่ โรงเรียนบ้านห้วยปู คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
231 นายสุรศักดิ์ เด็ดดวงเดือน โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
232 นายธัชชัย เถินภู่วิไล โรงเรียนบ้านห้วยปู คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
233 นายพีรพงศ์ พัฒนาไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านห้วยยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
234 นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
235 นายดิเรก พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
236 นายสมศักดิ์ เป็งใจยะ โรงเรียนวัดพระบาท คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
237 นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
238 นายกมล แสนใจ โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
239 นายทวีป ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
240 นางนีลา เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนบ้านห้วยผา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
241 นายพิชิต พนารัตนดอนชัย โรงเรียนบ้านแม่หอย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
242 นางอรทัย พิชัย โรงเรียนบ้านแม่มะลอ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
243 นางสาวพิศประภา อิมัง โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
244 นายประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญ โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
245 นายรณชัย ทาอวน โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
246 นางสาวอังคณา ยะมงคล โรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
247 นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์ โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
248 นายอาคม บัวพัตร โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
249 นายสุทัศน์ สิงห์คำ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
250 นายสมศักดิ์ ดีแป้น โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
251 นางสาวชุติมา เรือนคำฟู โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
252 นายบุญตัน เตชะตา โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
253 นางอนงค์ อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
254 นางสาวกรรณิการ์ แก้ววงวาน โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
255 นายสุพจน์ ดุจเจโต๊ะ โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
256 นายอนุชิต จิตยุติธรรม โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
257 นางณัฐนรี คำโต๊ะ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
258 นายอุดม เตชะตา โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
259 นายสุพจน์ คำแปง โรงเรียนบ้านแม่สอย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
260 นายบุญศรี วงศ์ษา โรงเรียนบ้านโรงวัว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
261 นางอรนุช มะโนธรรม โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
262 นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงค์ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
263 นางศรีพูล เป็งใจยะ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
264 นางสาวอโนมา อินใจ โรงเรียนบ้านโรงวัว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
265 นายชนะภูมิ ยศแสง โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
266 นางสาวสาริณี จูแวน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
267 นางพัทธนันท์ ปัญญาลือ โรงเรียนบ้านแม่ปาน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
268 นายพิทักษ์ เพ็ญธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
269 นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
270 นายสุภษร เยาวโสภา โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
271 นายอาคม ศรีสวัสด์ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
272 นายประธาน ดวงเด่น โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
273 นายชรัณชิต แสนในบาล โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
274 นางวารุณี สันติอรุโนทัย โรงเรียนบ้านขุนแตะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
275 นางกฤษณา บุญกันทะ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
276 นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟู โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
277 นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
278 นายสมพงษ์ วัชรไพรงาม โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
279 นางมธุรส วะละ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
280 นางสาววารุณี ธินวล โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
281 นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
282 นางสาวศันสนีย์ อินทขีณี โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
283 นายมาณพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
284 นายอาทิตย์ ญาณพันธ์ โรงเรียนพุทธนิมิตร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
285 นางสุปราณี อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
286 นายโกมุท นุชมา โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
287 นายประพันธ์ คำแปง โรงเรียนบ้านห้วยม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
288 นางฉัตรวลัย ยศถามี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
289 นางทัศนีย์ ฝั้นชมภู โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
290 นายวิทยา อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
291 นายเรวัต พงษ์ตา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
292 นางจันทร์นวล จตุรงคาวี โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)  
293 นายอิสระ ยานะโส รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
294 นายเรืองชัย สิงห์หล้า ประธานเครือข่ายจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
295 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
296 นางจรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
297 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
298 นางแสงเพียร สิงห์จู โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
299 นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
300 ว่าที่ร้อยตรีประกิต โอบเอื้อ โรงเรียนบ้านทัพ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
301 นางวิรินดา แสงปัน โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
302 นายประสิทธิ์ แก้วชมภู โรงเรียนบ้านอมเม็ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
303 นายอาทิตย์ วะไลใจ โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
304 ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
305 นายไกรศรี อานันท์ โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
306 นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋อง โรงเรียนบ้านพุย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
307 นางสาวทิพวัลย์ ตะติยะ โรงเรียนบ้านแม่ตูม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
308 นายเกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
309 นายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกล โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
310 นางสาวจรรยารักษ์ ผ่องใส โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
311 นางสาวเมทิกา โถเหลือง โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
312 นางสาวฑิลาภัคร์ แสงกระจ่างกล้า โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
313 นางสาวนนทลี จำรัส โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
314 นางสาววรินทร์ทิพย์ เลิศพฤกษ์ โรงเรียนบ้านห้วยปู คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
315 นางสาวขนิษฐา กาตั้ง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
316 นายสุชิน บุญเมือง โรงเรียนสามัคคีสันม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
317 นายสาคเรศ ตาวากุล โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
318 นางสาวรัตนา ศุภปริญญา โรงเรียนบ้านห้วยยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
319 นายพิทักษ์ เจริญตามปัญญา โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
320 นายดนัย แสนธิวัง โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
321 นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านบนนา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
322 นายบุญเรือง ศรีคำมูล โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
323 นายโสภณ พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
324 นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
325 นางนุสรา ใจหาญ โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
326 ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
327 นายพรชัย หนักแน่น โรงเรียนบ้านสบวาก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
328 นายจตุพร ใสนวล โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
329 นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
330 นายพงษ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
331 นางสาววิไล จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
332 นายชวลิต สุริยะ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
333 นางสมเพชร สุทธหลวง โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
334 นางโสภี สุทธิวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
335 นางสายทอง อินไผ่ โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
336 นางเกียรติสุดา วรส โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
337 นายวิบูลย์ รุจิเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคัน คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
338 นางณรัตน์พงค์ อินต๊ะปาน โรงเรียนบ้านแม่สอย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
339 นางสาวสุนีย์ สุนันทธาตรี โรงเรียนบ้านโรงวัว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
340 นายรุ่ง ราชแสนสี โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
341 นางชลธิชา ใจดี โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
342 นายสุทร สิงขรบรรจง โรงเรียนบ้านแม่ศึก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
343 นางกรวรรณ กาไว โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
344 นายญาณกร กรรณิกา โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
345 นางผ่องพันธ์ แก้วคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
346 นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโส โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
347 นางพัชนี มูลปินใจ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
348 นางมาลี คำก๋อง โรงเรียนบ้านขุนแตะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
349 นางกานต์มณี เมทา โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
350 นางจารุนันท์ บุญเฟื่อง โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
351 นางสุรินทร์ ปินนะสุ โรงเรียนบ้านขุนแตะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
352 นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บ โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
353 นายวิทยา ทิศหล้า โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
354 นายคเณศ พิทาคำ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
355 นางจิรนันท์ กุออ โรงเรียนบ้านนากลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
356 นายประเวศ พลวาปี โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
357 นายฐาปกรณ์ รื่นเริง โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
358 นายชัชพงศ์ ทองขัน โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
359 นางกนกวรรณ สมวถา โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
360 นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
361 นางสาวพิมพจี วิเศษคุณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
362 นางสาวกุลธิดา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
363 นายสนิท ศรีคำเมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
364 นางอารี แก้วก๋องมา โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
365 นางอุษา เป็งใจยะ โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
366 นางสาวกัลยา แสงสีโสด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
367 นายสงกรานต์ หน้อยปัญญา โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
368 นายปิยพงค์ แกนุ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
369 นายครองศักดิ์ เบิกบาน โรงเรียนบ้านสบวาก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
370 นายจีรพงษ์ จตุรงคราวี โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
371 นายพสกร หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านเมืองกลาง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์  
372 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
373 นายขนิฐ ทศพงศ ประธานเครือข่ายประจิมพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
374 นายปรีดา พรหมดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
375 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
376 นางจิรารัตน์ กันธวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
377 นายเศกสรร จันทาพูน โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
378 นายพงศ์อมร ทาวี โรงเรียนบ้านทัพ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
379 นายอมร สิงขรบรรจง โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
380 นายระพีพัฒน์ รักทุ่งลวงทอง โรงเรียนสามัคคีสันม่วง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
381 นายธฤตวัน ใจคำปัน โรงเรียนบ้านบนนา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
382 นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
383 นางณัฐธิดา จันทะกูฎ โรงเรียนบ้านแม่มุ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
384 นายธีรักพงษ์ พนารัตนดอนชัย โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
385 นางพรศรี แก้วทันใจ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
386 นายเกษม มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
387 นายธารภาคิน วังใหม่ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
388 นายชัชพล แก้ววงค์วาน โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
389 นายพงษ์พัฒน์ กรองบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
390 นายเรวัฒน์ ชัยวงศ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
391 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
392 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ประธานเครือข่ายเบญจมิตร คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
393 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
394 นางสาวคำหล้า ปันทะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
395 นายจิรสิน สุวี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
396 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
397 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
398 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
399 นายชูโชค แนบสนิทธรรม โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
400 นายประสงค์ พรหมทา โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
401 นายธฤตวัน ใจคำปัน โรงเรียนบ้านบนนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
402 นายศักดิ์ชัย เตียสุวรรณ โรงเรียนบ้านผานัง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
403 นายมีสุข วงษ์ชื่น โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
404 ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
405 นายจวง น้อยเรือน โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
406 นายเกษม กันทาดง โรงเรียนบ้านบนนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
407 นายกวิน ทนันชัย โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
408 นายสมบูรณ์ พรหมปัญญา โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
409 นายอดุลย์ ราชโยธา โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
410 นายทองอินทร์ เขียวกันยะ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
411 นายพัชรชล ชัยตัน โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
412 นายวัฒนาพงษ์ จิโน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
413 นายไกรรัตน์ ปันศิริ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
414 นายสุวิทย์ ป้องญาติ โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
415 นายประทีป ด้วงเขียว โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
416 นายวีระ สุรินทร์ โรงเรียนบ้านผาละปิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
417 นายวิชัย สิทธิฟอง โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
418 นายมาณพ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
419 นายอดิศักดิ์ ศรีจอมทอง โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
420 นายสมบัติ เรือนคำฟู โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
421 นางโสภาพร ป้อมแสนพล โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
422 นายสถิตพงษ์ ตั๋นอภัย โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
423 นายวิทยา รัตนย่อมงามดี โรงเรียนบ้านแม่มะลอ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
424 นายสุกฤษฎิ์ ลามาพิสาร โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
425 นางชวลี พุฒหมื่น โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
426 นางสาวรัชฎา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
427 นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหน โรงเรียนบ้านจันทร์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
428 นางสาวอรพินท์ เพ็ชร์ดี โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
429 นางสาวพิมลพรรณ ศักดิ์คีรีชัย โรงเรียนสามัคคีสันม่วง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
430 นางสาวธิดาพร ศักดิ์ชีวอมรกุล โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
431 นางสิริพร ทองดี โรงเรียนบ้านอมขูด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
432 นายเอกประภู อิ่นป้อ โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
433 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
434 นายอุดม ศรีติ๊บ ประธานเครือข่ายโมคคัลลาน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
435 นางสุภัค อุ่นตา ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
436 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
437 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
438 นางนันทคร คำพร โรงเรียนบ้านทัพ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
439 นางจินตนา บุญเทียม โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
440 นางพรชนัน ขยันการ โรงเรียนบ้านกองแขก คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
441 นางวราภรณ์ จิตสุข โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
442 นางสาวจารุวรรณ เมืองมูล โรงเรียนบ้านโม่งหลวง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
443 นางสาวรัชนิกร เที่ยงไชย โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
444 นางสาวพรพรรณ รวีภิญโญ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
445 นางอุทัยรัตน์ บุษบงค์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
446 นางชนากานต์ พ่วงศรี โรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
447 นางสุภาพร ร่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
448 นางสุกัญญา ตันตรา โรงเรียนบ้านนาฮ่อง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
449 นายตรีชัย ชัยพิบูลย์วงค์นาย โรงเรียนบ้านแม่มะลอ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
450 นายอนุสิทธิ์ จันทะกูฎ โรงเรียนบ้านแม่มุ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
451 นางธัญยธรณ์ พันธุ์พืช โรงเรียนบ้านแม่ซา คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
452 นางบัวไข ฤทธิ์เรืองโรจน์ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
453 นายเฉลิมพันธ์ สารอิ่น โรงเรียนบ้านแม่เอาะ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
454 นางรัตนา แก้วสุใจ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
455 นายชลวิทย์ ชื่นใจ โรงเรียนบ้านขุนยะ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
456 นายอนันต์ กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
457 นางรุ่งนภา เรือนชุ่มเชย โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
458 นางธันยพร เมืองนาง โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
459 นางกัญญา เปอะปันสุข โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
460 นางอำไพ ไพศาล โรงเรียนบ้านขุนยะ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
461 นางปราณี มูลเป็ง โรงเรียนบ้านหนองคัน คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
462 นางจันทร์เพ็ญ สารินจา โรงเรียนบ้านต่อเรือ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
463 นางวันวิสาข์ อานันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
464 นางสุพิชชา ปันศิริ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
465 นางสาววนิดา เขื่อนเพชร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
466 นางพอฤทัย กรอบจิตมั่น โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
467 นางสาวสายชล ศรีพูล โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
468 นางสาวจันทรา กะพอ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
469 นางสาวณัชชานันท์ ปัญญาจารย์ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
470 นางสุเทพ นนทธรรม โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
471 นางมุกดา ใจมณี โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
472 นางกัญญาณัฐ ชมภูศรี โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
473 นางชญาดา หล้านันตา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
474 นางพิชญาภัค พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านขุนแตะ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
475 นายเอกชัย แสนสัจจะ โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
476 นางฐิติอร ปินทะยา โรงเรียนบ้านหาดนาค คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
477 นางธนพร สมใจอ้าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
478 นางศศิธร ประสพสุข โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
479 นางนพวรรณ มายะลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
480 นายยอดขวัญ เทพสุธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
481 นางสาวสิริภรณ์ ยานะโส โรงเรียนพุทธนิมิตร คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
482 นางสาววราภรณ์ มะโนธรรม โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
483 นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
484 นางสายสมร ไชยลาม โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
485 นางอัมพร นะติกา โรงเรียนบ้านต่อเรือ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
486 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
487 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
488 นางสาวศุภลักษณ์ ภูดอนตอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
489 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
490 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
491 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
492 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
493 นางสาวศุภลักษณ์ ภูดอนตอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
494 นางบุณยเกียรติ กันทาดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
495 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
496 นายอิสระ ยานะโส รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
497 นางสาวณีรัตน์ แย้มพราม ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
498 นางจันทร์จีรา คนเที่ยง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
499 นางสาวมณฑิรา ทองแย้ม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
500 นางสาวเรณู อุตรชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
501 นางสาวพรรณรีย์ สุรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
502 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
503 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
504 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
505 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
506 นางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
507 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
508 นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
509 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
510 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
511 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
512 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
513 นางอุษา วิเชียรวรรธนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
514 นางทัศยา สว่างไสว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
515 นางสาวไพริน เภารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
516 นางสาวเมธินี คำไทย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
517 นางสาวพัชราภร นุคคีย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
518 นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
519 นางเกศรา สมัยกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
520 นางสาวฉัตรหทัย คำตุ้ย พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
521 นางสาวพัชรสุรงค์ สมใจดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
522 นางสาวสายทิพย์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
523 นางสาวกชพรรณ จิตธร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
524 นางสาวพนิดา วรรณคำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
525 นางสาววรรณภา ศรีปัจฉิม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
526 นายทิเบต กระนัย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
527 นางวรพรรณ ดวงเดือน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
528 นางณัฐพร ดอกแก้ว นักการจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
529 นายจักรคำ หวันแดง ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
530 นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโส ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
531 นายประเสริฐ แสนภิชัย ช่างไม้ ชั้น ๓ ร.ร.ศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
532 นายวิสิฐศักดิ์ สุติน ลูกจ้าง ร.ร.ศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
533 นายพิชิต อภิชัย ลูกจ้าง ร.ร.ศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
534 นายปิยะ มุณีแก้ว ลูกจ้าง SP2 ร.ร.บ้านขุนยะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
535 นายเฉลิม สมนึก ช่างไม้ ชั้น 3 ร.ร.นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
536 นายอินสอน สิงห์คำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม ๖ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
537 นายพงศกร เรือนแก้ว ช่างครุภัณฑ์ ๔ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
538 นายสมเกียรติ สุทธิหลวง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
539 นายสุทัศน์ สิงห์คำ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
540 นายปรีชา กุณาธรรม ช่างไม้ ชั้น ๓ ร.ร.บ้านเมืองอาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
541 นายสุวิทย์ อภิชัย ช่างไม้ ชั้น ๓ ร.ร.บ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
542 นายสุรพงค์ ก่อขันธ์ ช่างไม้ ชั้น 3 ร.ร.บ้านเมืองกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
543 นายอุดม อุตนะวงค์ ช่างไม้ ชั้น 3 ร.ร.วัดพระบาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
544 นายมงคล แก้วสุใจ ช่างไม้ ชั้น 3 ร.ร.บ้านแม่ปอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
545 นายสุจริต ศรีสาโด ลูกจ้าง SP2 ร.ร.บ้านห้วยส้มป่อย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
546 นายชวลิต สุริยะ ครูชำนาญการ ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
547 นายจักรรินทร์ ปินธุกาศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
548 นายประสิทธิ์ พรหมพิจารย์ ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
549 นายเรวัต พงษ์ตา ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
550 นายติ๊บ นันต๊ะภูมิ ช่างไม้ ระดับ ๓ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
551 นายล้วน ใจยา ช่างไม้ ระดับ ๓ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
552 นายบุญตัน เตจ๊ะ ช่างไม้ ระดับ ๓ ร.ร.วัดพุทธนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
553 นายยิ่ง เปิ้นปาดง ลูกจ้าง SP2 ร.ร.บ้านใหม่สารภี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
554 นายสุรชาติ พิพัฒน์หฤทัยกุล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
555 นายจำเนียร ไตรมาตร ผอ.ร.ร.บ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
556 นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
557 นายธิเบต ภุระนัย ลูกจ้างเหมา ร.ร.บ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
558 นายบุญยืน จันตาบุญ ช่างไม้ ระดับ ๒ ร.ร.บ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
559 นายอุดม อุตนะวงศ์ ช่างไม้ ระดับ ๓ ร.ร.วัดพระบาท คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
560 นายสง่า ขันตี ช่างไม้ ชั้น 3 ร.ร.บ้านขุนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
561 นายกฤษณะ ท้าวแก่น ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
562 นายอุดม ศรีติ๊บ ผอ.ร.ร.บ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
563 นายชาญยุทธ ตันหน้อย ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
564 นายสงกรานต์ หน้อยปัญญา ครู ร.ร.บ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
565 นายบุญเลิศ แก้วก๋องมา ช่างไม้ ระดับ ๓ ร.ร.บ้านท่าหลุก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
566 นายวิเชียร ต๋าคำดี ช่างไม้ ระดับ ๓ ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
567 นายดวงจันทร์ ตันโต๋ ช่างไม้ ระดับ ๓ ร.ร.บ้านแม่ปอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
568 นายเกิดพงศ์ ใจแก้วแดง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]