สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 29 6 5 2 40
2 บ้านแม่นาจร 24 11 3 2 38
3 บ้านแม่แฮเหนือ 20 13 7 12 40
4 บ้านปางอุ๋ง 16 7 4 3 27
5 บ้านกองแขก 14 8 4 1 26
6 บ้านปางหินฝน 13 13 1 3 27
7 บ้านขุนกลาง 13 8 4 2 25
8 บ้านขุนแปะ 13 5 1 2 19
9 บ้านปางเกี๊ยะ 12 8 2 4 22
10 บ้านแม่ศึก 12 6 5 0 23
11 อินทนนท์วิทยา 12 2 2 1 16
12 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 11 4 4 4 19
13 บ้านใหม่สารภี 11 2 1 2 14
14 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 11 0 0 3 11
15 บ้านห้วยทราย 9 11 5 1 25
16 บ้านปากทางท่าลี่ 9 8 5 6 22
17 บ้านโรงวัว 9 6 2 1 17
18 บ้านแม่ซา 9 4 4 5 17
19 บ้านโม่งหลวง 9 1 1 2 11
20 บ้านห้วยม่วง 8 5 0 0 13
21 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 8 4 2 2 14
22 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 8 4 1 2 13
23 ณัทชวิทย์ 8 2 3 0 13
24 บ้านแจ่มหลวง 8 1 3 3 12
25 ป่ากล้วยพัฒนา 8 1 0 0 9
26 ราชประชานุเคราะห์ 31 8 1 0 0 9
27 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7 4 0 0 11
28 บ้านนาฮ่อง 7 3 0 1 10
29 ชุมชนตำบลท่าผา 7 0 0 0 7
30 บ้านขุนแม่หยอด 6 8 2 3 16
31 สามัคคีสันม่วง 6 7 2 3 15
32 บ้านห้วยส้มป่อย 6 2 5 1 13
33 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 6 2 2 5 10
34 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 6 2 2 3 10
35 บ้านขุนแตะ 6 2 1 0 9
36 บ้านขุนแม่รวม 5 5 3 0 13
37 บ้านท่าหลุก 5 3 2 3 10
38 บ้านห้วยน้ำดิบ 5 3 0 2 8
39 บ้านห้วยผา 5 2 1 2 8
40 บ้านจันทร์ 5 1 1 1 7
41 บ้านทัพ 5 1 1 0 7
42 บ้านแม่สอย 5 1 0 1 6
43 บ้านแม่ปอน 5 0 1 1 6
44 บ้านแม่แฮใต้ 5 0 0 0 5
45 บ้านสบวาก 4 5 0 1 9
46 ศรีจอมทอง 4 2 2 0 8
47 บ้านแม่ตูม 4 2 0 1 6
48 บ้านข่วงเปาใต้ 4 2 0 1 6
49 บ้านเนินวิทยา 4 2 0 0 6
50 บ้านทุ่งแก 4 1 2 4 7
51 บ้านห้วยปู 3 3 3 0 9
52 บ้านสบแปะ 3 2 0 0 5
53 บ้านแม่ปาน 3 2 0 0 5
54 บ้านแม่หงานหลวง 3 1 3 1 7
55 บ้านท่าข้าม 3 1 1 3 5
56 บ้านบนนา 3 1 1 1 5
57 บ้านวังน้ำหยาด 3 1 0 1 4
58 บ้านสองธาร 3 1 0 0 4
59 นิยมไพรผาหมอน 3 1 0 0 4
60 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 3 1 0 0 4
61 บ้านแม่มะลอ 3 0 1 1 4
62 สหมิตรวิทยา 3 0 1 0 4
63 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 2 3 3 5 8
64 บ้านแม่เอาะ 2 2 1 2 5
65 บ้านพุย 2 2 1 2 5
66 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2 2 0 1 4
67 บ้านสามสบ 2 2 0 0 4
68 บ้านห้วยยา 2 1 2 5 5
69 บ้านผาละปิ 2 1 1 1 4
70 บ้านเฮาะวิทยา 2 1 0 0 3
71 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 2 0 1 0 3
72 บ้านต่อเรือ 2 0 0 0 2
73 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 0 0 0 2
74 วัดพุทธนิมิตร 2 0 0 0 2
75 บ้านแม่มุ 2 0 0 0 2
76 บ้านนากลาง 1 3 2 1 6
77 บ้านแม่วาก 1 2 1 2 4
78 บ้านแม่ตะละเหนือ 1 2 0 2 3
79 บ้านอมเม็ง 1 2 0 0 3
80 บ้านทุ่งยาว 1 2 0 0 3
81 บ้านแม่หอย 1 1 1 0 3
82 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1 1 0 1 2
83 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 1 1 0 0 2
84 บ้านเมืองกลาง 1 0 1 0 2
85 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1 0 1 0 2
86 บ้านผานัง 1 0 0 1 1
87 บ้านแปะ 1 0 0 1 1
88 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 0 0 0 1
89 บ้านขุนยะ 1 0 0 0 1
90 บ้านสบแม่รวม 1 0 0 0 1
91 บ้านแม่แดดน้อย 1 0 0 0 1
92 ตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 1 0 0 0 1
93 บ้านขุนแม่นาย 1 0 0 0 1
94 บ้านเมืองอาง 0 1 3 0 4
95 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 1 1 1 2
96 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 1 1 1 2
97 บ้านห้วยสะแพด 0 1 1 0 2
98 บ้านหนองคัน 0 1 0 1 1
99 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 1 1 1
100 บ้านอมขูด 0 0 1 0 1
101 บ้านแปะสามัคคี 0 0 1 0 1
102 บ้านหาดนาค 0 0 0 3 0
103 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 1 0
รวม 518 248 130 135 1,031