สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=14 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=6 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านแม่นาจร 15 10 4 29 27 12 3 2 42
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 15 9 6 30 29 6 5 2 40
3 อินทนนท์วิทยา 12 5 3 20 17 3 3 1 23
4 บ้านแม่แฮเหนือ 10 12 5 27 22 13 8 12 43
5 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 8 6 3 17 13 4 4 5 21
6 บ้านกองแขก 7 9 1 17 16 8 4 1 28
7 บ้านขุนกลาง 7 4 4 15 16 8 4 2 28
8 บ้านปางอุ๋ง 6 6 3 15 17 8 4 4 29
9 บ้านใหม่สารภี 5 2 2 9 11 3 1 2 15
10 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 5 2 1 8 14 0 0 3 14
11 บ้านเนินวิทยา 5 1 1 7 7 2 0 0 9
12 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 5 1 0 6 7 4 0 0 11
13 บ้านโม่งหลวง 5 0 2 7 10 1 1 2 12
14 บ้านขุนแปะ 4 3 6 13 13 5 1 2 19
15 บ้านนาฮ่อง 4 3 2 9 7 6 1 1 14
16 บ้านแม่ศึก 4 2 3 9 12 6 5 0 23
17 ศรีจอมทอง 4 1 0 5 4 2 2 0 8
18 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 4 0 4 8 10 4 1 2 15
19 บ้านปางหินฝน 3 7 2 12 13 13 1 3 27
20 บ้านโรงวัว 3 5 0 8 9 6 2 1 17
21 บ้านห้วยทราย 3 4 6 13 9 11 5 1 25
22 ณัทชวิทย์ 3 3 1 7 8 2 3 0 13
23 บ้านปากทางท่าลี่ 3 2 4 9 9 11 5 6 25
24 บ้านแจ่มหลวง 3 2 3 8 9 2 3 3 14
25 บ้านขุนแม่รวม 3 2 1 6 5 5 3 0 13
26 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 3 1 2 6 6 2 2 5 10
27 บ้านขุนยะ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 ราชประชานุเคราะห์ 31 2 8 3 13 12 1 0 0 13
29 สามัคคีสันม่วง 2 3 2 7 6 7 2 3 15
30 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 2 2 3 7 8 4 2 2 14
31 บ้านจันทร์ 2 1 3 6 5 1 1 1 7
32 บ้านสบวาก 2 1 3 6 4 7 0 1 11
33 ป่ากล้วยพัฒนา 2 1 2 5 8 1 1 0 10
34 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 2 1 2 5 6 2 2 3 10
35 บ้านแม่ปอน 2 1 2 5 5 0 1 1 6
36 บ้านห้วยม่วง 2 0 2 4 8 5 0 0 13
37 บ้านทุ่งแก 2 0 1 3 4 1 2 4 7
38 บ้านสองธาร 2 0 1 3 3 1 0 0 4
39 บ้านบนนา 2 0 0 2 3 1 1 1 5
40 บ้านห้วยส้มป่อย 1 5 1 7 8 2 5 1 15
41 บ้านแม่สอย 1 4 0 5 8 3 0 1 11
42 บ้านห้วยผา 1 3 1 5 5 2 1 2 8
43 บ้านท่าหลุก 1 2 2 5 6 3 2 3 11
44 บ้านสบแปะ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
45 บ้านแม่เอาะ 1 1 1 3 2 2 2 2 6
46 บ้านแม่มะลอ 1 1 0 2 4 1 1 1 6
47 บ้านแม่ปาน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
48 บ้านทุ่งยาว 1 1 0 2 2 2 0 0 4
49 บ้านต่อเรือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านแม่หอย 1 1 0 2 1 1 1 0 3
51 บ้านแม่ตูม 1 0 1 2 4 2 0 1 6
52 บ้านท่าข้าม 1 0 1 2 3 1 1 3 5
53 บ้านผาละปิ 1 0 1 2 2 1 1 1 4
54 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
55 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 0 0 1 5 3 0 2 8
56 บ้านแม่แฮใต้ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
57 นิยมไพรผาหมอน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 บ้านแม่มุ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านอมเม็ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านสบแม่รวม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านแม่แดดน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านแม่ซา 0 6 2 8 9 5 4 7 18
64 บ้านทัพ 0 3 3 6 6 3 1 1 10
65 บ้านปางเกี๊ยะ 0 2 3 5 13 8 2 4 23
66 ชุมชนตำบลท่าผา 0 2 2 4 7 0 0 0 7
67 บ้านแม่หงานหลวง 0 2 1 3 3 1 3 1 7
68 สหมิตรวิทยา 0 2 1 3 3 0 1 0 4
69 บ้านสามสบ 0 2 1 3 2 2 0 0 4
70 บ้านวังน้ำหยาด 0 2 0 2 3 1 0 1 4
71 บ้านน้ำตกแม่กลาง 0 2 0 2 2 5 0 1 7
72 บ้านข่วงเปาใต้ 0 1 3 4 4 2 0 1 6
73 บ้านขุนแม่หยอด 0 1 2 3 6 8 2 3 16
74 บ้านเฮาะวิทยา 0 1 2 3 2 1 0 0 3
75 บ้านห้วยยา 0 1 1 2 2 1 2 5 5
76 บ้านนากลาง 0 1 1 2 1 3 2 1 6
77 บ้านพุย 0 1 0 1 2 2 1 2 5
78 บ้านผานัง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
79 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านหนองคัน 0 1 0 1 0 2 0 1 2
81 บ้านหาดนาค 0 1 0 1 0 0 0 3 0
82 บ้านขุนแตะ 0 0 4 4 8 3 1 0 12
83 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 4 4 2 3 3 5 8
84 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 2 2 2 1 1 1 4
85 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 วัดพุทธนิมิตร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 0 0 0 0 4 1 0 1 5
88 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 3 3 3 0 9
89 บ้านแม่วาก 0 0 0 0 1 2 1 2 4
90 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
91 บ้านเมืองกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
92 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
93 บ้านแปะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
94 ตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านขุนแม่นาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านเมืองอาง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
97 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
98 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
99 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
101 บ้านอมขูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 199 175 136 510 568 272 136 142 976