สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 15 9 6 30 29 6 5 2 40
2 บ้านแม่นาจร 13 9 4 26 24 11 3 2 38
3 บ้านแม่แฮเหนือ 8 11 5 24 20 13 7 12 40
4 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 7 6 2 15 11 4 4 4 19
5 บ้านกองแขก 6 8 1 15 14 8 4 1 26
6 บ้านปางอุ๋ง 6 6 3 15 16 7 4 3 27
7 อินทนนท์วิทยา 5 5 3 13 12 2 2 1 16
8 บ้านขุนกลาง 5 3 4 12 13 8 4 2 25
9 บ้านใหม่สารภี 5 1 2 8 11 2 1 2 14
10 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 5 1 0 6 7 4 0 0 11
11 บ้านขุนแปะ 4 3 6 13 13 5 1 2 19
12 บ้านแม่ศึก 4 2 3 9 12 6 5 0 23
13 ศรีจอมทอง 4 1 0 5 4 2 2 0 8
14 บ้านโม่งหลวง 4 0 2 6 9 1 1 2 11
15 บ้านปางหินฝน 3 7 2 12 13 13 1 3 27
16 บ้านโรงวัว 3 5 0 8 9 6 2 1 17
17 บ้านห้วยทราย 3 4 6 13 9 11 5 1 25
18 ณัทชวิทย์ 3 3 1 7 8 2 3 0 13
19 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 3 2 1 6 11 0 0 3 11
20 บ้านขุนแม่รวม 3 2 1 6 5 5 3 0 13
21 บ้านปากทางท่าลี่ 3 1 4 8 9 8 5 6 22
22 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 3 1 2 6 6 2 2 5 10
23 บ้านนาฮ่อง 3 1 1 5 7 3 0 1 10
24 สามัคคีสันม่วง 2 3 2 7 6 7 2 3 15
25 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 2 2 3 7 8 4 2 2 14
26 บ้านแจ่มหลวง 2 2 3 7 8 1 3 3 12
27 บ้านจันทร์ 2 1 3 6 5 1 1 1 7
28 ป่ากล้วยพัฒนา 2 1 2 5 8 1 0 0 9
29 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 2 1 2 5 6 2 2 3 10
30 บ้านแม่ปอน 2 1 2 5 5 0 1 1 6
31 บ้านสบวาก 2 1 1 4 4 5 0 1 9
32 บ้านเนินวิทยา 2 1 1 4 4 2 0 0 6
33 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 2 0 4 6 8 4 1 2 13
34 บ้านห้วยม่วง 2 0 2 4 8 5 0 0 13
35 บ้านทุ่งแก 2 0 1 3 4 1 2 4 7
36 บ้านสองธาร 2 0 1 3 3 1 0 0 4
37 บ้านบนนา 2 0 0 2 3 1 1 1 5
38 ราชประชานุเคราะห์ 31 1 6 2 9 8 1 0 0 9
39 บ้านห้วยส้มป่อย 1 3 1 5 6 2 5 1 13
40 บ้านห้วยผา 1 3 1 5 5 2 1 2 8
41 บ้านสบแปะ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
42 บ้านท่าหลุก 1 1 2 4 5 3 2 3 10
43 บ้านแม่ปาน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
44 บ้านแม่เอาะ 1 1 0 2 2 2 1 2 5
45 บ้านต่อเรือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านแม่หอย 1 1 0 2 1 1 1 0 3
47 บ้านแม่ตูม 1 0 1 2 4 2 0 1 6
48 บ้านท่าข้าม 1 0 1 2 3 1 1 3 5
49 บ้านผาละปิ 1 0 1 2 2 1 1 1 4
50 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
51 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 0 0 1 5 3 0 2 8
52 บ้านแม่แฮใต้ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
53 นิยมไพรผาหมอน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
54 บ้านอมเม็ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
55 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านขุนยะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านสบแม่รวม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านแม่แดดน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านแม่ซา 0 5 1 6 9 4 4 5 17
60 ชุมชนตำบลท่าผา 0 2 2 4 7 0 0 0 7
61 บ้านแม่หงานหลวง 0 2 1 3 3 1 3 1 7
62 สหมิตรวิทยา 0 2 1 3 3 0 1 0 4
63 บ้านสามสบ 0 2 1 3 2 2 0 0 4
64 บ้านแม่สอย 0 2 0 2 5 1 0 1 6
65 บ้านวังน้ำหยาด 0 2 0 2 3 1 0 1 4
66 บ้านปางเกี๊ยะ 0 1 3 4 12 8 2 4 22
67 บ้านทัพ 0 1 3 4 5 1 1 0 7
68 บ้านข่วงเปาใต้ 0 1 3 4 4 2 0 1 6
69 บ้านขุนแม่หยอด 0 1 2 3 6 8 2 3 16
70 บ้านเฮาะวิทยา 0 1 2 3 2 1 0 0 3
71 บ้านห้วยยา 0 1 1 2 2 1 2 5 5
72 บ้านนากลาง 0 1 1 2 1 3 2 1 6
73 บ้านแม่มะลอ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
74 บ้านพุย 0 1 0 1 2 2 1 2 5
75 บ้านน้ำตกแม่กลาง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
76 บ้านทุ่งยาว 0 1 0 1 1 2 0 0 3
77 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านหาดนาค 0 1 0 1 0 0 0 3 0
79 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 0 0 4 4 2 3 3 5 8
80 บ้านขุนแตะ 0 0 1 1 6 2 1 0 9
81 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 วัดพุทธนิมิตร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
84 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 3 3 3 0 9
85 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
86 บ้านแม่มุ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
87 บ้านแม่วาก 0 0 0 0 1 2 1 2 4
88 บ้านแม่ตะละเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
89 บ้านเมืองกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
90 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
91 บ้านผานัง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 บ้านแปะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
93 ตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านขุนแม่นาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านเมืองอาง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
96 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
97 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
98 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
101 บ้านอมขูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 167 153 125 445 518 248 130 135 896