สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 29 6 5 2 40
2 บ้านแม่นาจร 27 12 3 2 42
3 บ้านแม่แฮเหนือ 22 13 8 12 43
4 บ้านปางอุ๋ง 17 8 4 4 29
5 อินทนนท์วิทยา 17 3 3 1 23
6 บ้านขุนกลาง 16 8 4 2 28
7 บ้านกองแขก 16 8 4 1 28
8 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 14 0 0 3 14
9 บ้านปางหินฝน 13 13 1 3 27
10 บ้านปางเกี๊ยะ 13 8 2 4 23
11 บ้านขุนแปะ 13 5 1 2 19
12 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 13 4 4 5 21
13 บ้านแม่ศึก 12 6 5 0 23
14 ราชประชานุเคราะห์ 31 12 1 0 0 13
15 บ้านใหม่สารภี 11 3 1 2 15
16 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 10 4 1 2 15
17 บ้านโม่งหลวง 10 1 1 2 12
18 บ้านปากทางท่าลี่ 9 11 5 6 25
19 บ้านห้วยทราย 9 11 5 1 25
20 บ้านโรงวัว 9 6 2 1 17
21 บ้านแม่ซา 9 5 4 7 18
22 บ้านแจ่มหลวง 9 2 3 3 14
23 บ้านห้วยม่วง 8 5 0 0 13
24 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 8 4 2 2 14
25 บ้านขุนแตะ 8 3 1 0 12
26 บ้านแม่สอย 8 3 0 1 11
27 บ้านห้วยส้มป่อย 8 2 5 1 15
28 ณัทชวิทย์ 8 2 3 0 13
29 ป่ากล้วยพัฒนา 8 1 1 0 10
30 บ้านนาฮ่อง 7 6 1 1 14
31 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7 4 0 0 11
32 บ้านเนินวิทยา 7 2 0 0 9
33 ชุมชนตำบลท่าผา 7 0 0 0 7
34 บ้านขุนแม่หยอด 6 8 2 3 16
35 สามัคคีสันม่วง 6 7 2 3 15
36 บ้านท่าหลุก 6 3 2 3 11
37 บ้านทัพ 6 3 1 1 10
38 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 6 2 2 5 10
39 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 6 2 2 3 10
40 บ้านขุนแม่รวม 5 5 3 0 13
41 บ้านห้วยน้ำดิบ 5 3 0 2 8
42 บ้านห้วยผา 5 2 1 2 8
43 บ้านจันทร์ 5 1 1 1 7
44 บ้านแม่ปอน 5 0 1 1 6
45 บ้านแม่แฮใต้ 5 0 0 0 5
46 บ้านสบวาก 4 7 0 1 11
47 ศรีจอมทอง 4 2 2 0 8
48 บ้านแม่ตูม 4 2 0 1 6
49 บ้านข่วงเปาใต้ 4 2 0 1 6
50 บ้านทุ่งแก 4 1 2 4 7
51 บ้านแม่มะลอ 4 1 1 1 6
52 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 4 1 0 1 5
53 บ้านห้วยปู 3 3 3 0 9
54 บ้านสบแปะ 3 2 0 0 5
55 บ้านแม่ปาน 3 2 0 0 5
56 บ้านแม่หงานหลวง 3 1 3 1 7
57 บ้านท่าข้าม 3 1 1 3 5
58 บ้านบนนา 3 1 1 1 5
59 บ้านวังน้ำหยาด 3 1 0 1 4
60 บ้านสองธาร 3 1 0 0 4
61 นิยมไพรผาหมอน 3 1 0 0 4
62 สหมิตรวิทยา 3 0 1 0 4
63 บ้านขุนยะ 3 0 0 0 3
64 บ้านแม่มุ 3 0 0 0 3
65 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2 5 0 1 7
66 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 2 3 3 5 8
67 บ้านแม่เอาะ 2 2 2 2 6
68 บ้านพุย 2 2 1 2 5
69 บ้านทุ่งยาว 2 2 0 0 4
70 บ้านสามสบ 2 2 0 0 4
71 บ้านห้วยยา 2 1 2 5 5
72 บ้านผาละปิ 2 1 1 1 4
73 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 2 1 1 1 4
74 บ้านเฮาะวิทยา 2 1 0 0 3
75 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 2 0 1 0 3
76 บ้านผานัง 2 0 0 2 2
77 บ้านต่อเรือ 2 0 0 0 2
78 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 0 0 0 2
79 วัดพุทธนิมิตร 2 0 0 0 2
80 บ้านนากลาง 1 3 2 1 6
81 บ้านแม่วาก 1 2 1 2 4
82 บ้านแม่ตะละเหนือ 1 2 0 2 3
83 บ้านอมเม็ง 1 2 0 0 3
84 บ้านแม่หอย 1 1 1 0 3
85 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 1 1 0 0 2
86 บ้านเมืองกลาง 1 0 1 0 2
87 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1 0 1 0 2
88 บ้านแปะ 1 0 0 1 1
89 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 0 0 0 1
90 บ้านสบแม่รวม 1 0 0 0 1
91 บ้านแม่แดดน้อย 1 0 0 0 1
92 ตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 1 0 0 0 1
93 บ้านขุนแม่นาย 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองคัน 0 2 0 1 2
95 บ้านเมืองอาง 0 1 3 0 4
96 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 1 1 1 2
97 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 1 1 1 2
98 บ้านห้วยสะแพด 0 1 1 0 2
99 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 1 1 1
100 บ้านอมขูด 0 0 1 0 1
101 บ้านแปะสามัคคี 0 0 1 0 1
102 บ้านหาดนาค 0 0 0 3 0
103 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 0 0 1 0
รวม 568 272 136 142 976