รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พลดร
 
1. นางอัมพร  ยศถามี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กหญิงมาริษา  เตียมใจ
 
1. นางสายสมร  ไชยลาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงอรณิชา  กุนนะนวน
 
1. นางนงลักษณ์  แก้ววงศ์ดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงขวัญวรี  หัตถสรรเสริญ
 
1. นางสมพิศ  คำแปง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงวนิษา  มือแป
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  มนต์มนัสชัย
 
1. นางนงลักษณ์  หมีคณะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาดวง
 
1. นางอรพินท์  กันทะใจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กหญิงนพมาศ  มุ่งหมาย
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงอรพิน  ชอบสุภาษิต
 
1. นายพงศกร  สุดวงรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงวรรณี  เคหาอาศิร
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  ศักดิ์ชีวอมรกุล
3. เด็กหญิงสาลิตา  รุกขวัฒนาชน
 
1. นายชัยประเสริฐ  ฉั่วตระกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจชมชื่น
2. เด็กหญิงปัทมา  พรมชา
 
1. นางสาวรัชนี  ยอดศิริ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงอัมมราพร  อุตสม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  กิตติลีมาศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุนทรแดนไพร
 
1. นางณัฐนันท์  แสนเรือน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายอโนชา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสุมาลี  เขื่อนแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  รักษาอนันต์
2. เด็กหญิงสุภานิชา  ศรัทธาบริบูรณ์
3. เด็กชายเฉลิมเผ่า  เมธีเบญจา
 
1. นายอนุรักษ์  บุญเป็ง
2. นางแก้วเรือน  สินธุ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงจิราพร   แซ่เจ๋า
2. เด็กชายประยูร   แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงศิริพร   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวไพริน   นะที
2. นายฐาปกรณ์  รื่นเริง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ลาวโซ้ง
2. เด็กหญิงญาณาทิป  เลาซ้ง
 
1. นายภีระพงษ์  ใจปัญญา
2. นางสายฝน  ยะจรรยา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายคุณากร  อินทรัตน์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทิพย์ตา
 
1. นายวีระพันธ์  ไชยบุตร
2. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประภาสสันต์
 
1. นายสมคิด  แก้วคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กหญิงพวงพร  จิรัฐิติกาลชัย
 
1. นางสาวรวีวรรณ  แปงน้อย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยาระปา
 
1. นางสาวภาวนา  ปวีณเกียรติคุณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายบัญชา  เพียงงาม
2. เด็กชายปวิช  ฟองตา
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จตุรธรรมวาที
 
1. นางนิฏฐิตา  โยรภัตร
2. นางพัทธนันท์  ปัญญาลือ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงพลอยพนา  ลาวะ
2. เด็กหญิงศิรดา  เซ่งจ่าว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่วะ
 
1. นางสาวมัญชุสา  เรือนคำแปง
2. นางสาวพิสมัย  จุลบุตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายจิรกิตต์  บูรณี
2. เด็กชายธวัชชัย  พิชิตไพรสัณฑ์
3. เด็กชายวีรชัย  สมคิดธำรงไพร
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
2. นางพรเพ็ญ  ปันมูล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   สันติสุนทรารักษ์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ   เด่นพนาสันฑ์
3. เด็กหญิงวิภาดา   กฤติยายิ่งสกุล
 
1. นายเฉลิมพันธ์   สารอิ่น
2. นายวัลลภ   อภิวงค์เจริญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มาลีชาวไพร
2. เด็กหญิงวชิราพร  ตินิ
3. เด็กหญิงอนิสา  เขตปราการไทย
 
1. นางชนณิศา  สุเต็ม
2. นางสาวชนิตา  ลาภภพเพิ่มพูน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายทรงพล  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุ้มพงษ์พนาเวศ
3. เด็กหญิงสุวิมล  ภูริบริบูรณ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   บริบาล
2. นางสาวมัญชุสา  เรือนคำแปง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. นายจักรพงษ์  กรชมชื่น
2. นายพงศกร  พงษ์ศักดิ์อารีไพร
 
1. นายนคร  ธีรวิทยากูล
2. นายสุทร  สิงขรบรรจง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายกนกพล  พนรังสิมันต์ุ
2. เด็กชายศุภกฤต  คำมาวัน
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
2. นางพรเพ็ญ  ปันมูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายส่าเมี๊ยะ  -
2. เด็กชายไอเลี้ยง  -
 
1. นายชัดเจน  ว่างจิตเจริญ
2. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายปพน  พนาธิคุณ
2. เด็กชายโชคชัย  ตระการศุภกร
 
1. นายภูเบศ  ขันคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายภูมิ  ลุงมน
2. เด็กชายเคริก  -
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
2. นายสงวน  ยารังกา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กชายสุเมธ  สุริยะชัยพันธ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาคำ
 
1. นายพุฒิพงษ์  พิทาคำ
2. นางวิไลลักษณ์  บุญชู
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ชอบมโนนุกุล
2. เด็กชายภานุวัตร  เดอแฮ
 
1. นายพุฒิพงษ์  พิทาคำ
2. นางวิไลลักษณ์  บุญชู
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่องพินิจศรี
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  เราจาง
3. เด็กหญิงนิราภร  ทานา
4. เด็กหญิงนิษา  ตุ่นคำ
5. เด็กชายแสง  จางมู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
2. นายเชิดพงค์  วงค์ห้อ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงณัฐฐิรา  อุทารลาภบุญ
2. เด็กหญิงธีรวัลย์  ธรรมประทีปชัย
3. เด็กหญิงมลทิรา  ไชยกาล
4. เด็กหญิงศศิธร  โฆษิตมุธากร
5. เด็กหญิงอิสรียา  วาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
2. นางสาวนิธินันท์  มูลแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงจรุจิต  บุญทา
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  เมธีเกษม
3. เด็กหญิงชนิภา  ตระการศุภกร
4. เด็กหญิงพัชรี  วิทยาอดุลย์เลิศ
5. เด็กหญิงสุภนิดา  ชอบสุภาษิต
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีเที่ยง
2. นางสาวสรัญญารัตน์  ยุติธรรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อุดดง
2. เด็กชายชนะชัย  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เรือนทิ
4. เด็กหญิงสวยสุข  อ้อนวาณี
5. เด็กหญิงสุชาดา  เคียงอมร
 
1. นางนิรมล  ดีแป้น
2. นายประธาน  ดวงเด่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงฐิตา  เจริญเดช
3. เด็กหญิงปิยะพร  พรหมเย็น
4. เด็กหญิงปิยะพรรณ  พรหมเย็น
5. เด็กชายศักดิ์ศรี  พจณิชา
 
1. นายไกรศักดิ์  แสงทองไชย์
2. นางสาวน้ำอ้อย  โพทะนะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงนฤมล    เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงรัชนี    ตระกูลคูณอนันต์
4. เด็กหญิงสุมาลี    แซ่เห่อ
5. นางสาวเพ็ญศิริ   แซ่เจ่า
 
1. นายพิทักษ์  ไชยสถาน
2. นางสุภาณีย์  กูลเรือน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงฐิติพร   อาทิตย์อาภา
2. เด็กหญิงมยุรี  ภิญโญกุลยศยิ่ง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ร่มชัยสุขสันต์
4. เด็กชายวรพงศ์  ร่มธรรมกุล
5. เด็กชายศุภสันต์  พรวิทยารัตน์
 
1. นางสาวขนิษฐา   กาตั้ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมเม็ง 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สิริไฉไล
2. เด็กหญิงกิตติยา   นะที
3. เด็กหญิงญาณิศา   อินทรัตน์
4. เด็กหญิงญานิกา   โทเวียง
5. เด็กหญิงวรรณิกา   สมหมาย
 
1. นายบุญสม   เลิศวงค์มธุรกร
2. นายนายนิธิพงค์  อาจใจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาสม
 
1. นางสาววรวลัญช์  คำตุ้ย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงสายเดือน  แก้วคำ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กันแดง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีวิชัย
 
1. นางสุนีย์  คำแปง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ้งธรรมมา
2. เด็กหญิงสลินทิพย์  ภักดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  มายาง
2. นางกัลยา  ใจหนิม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  กันทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกุลบวร
 
1. นางศิริธร  ตาปัญญา
2. นางโสภี  สมพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตั้งใจเจริญกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา  ตั้งใจเจริญกุล
 
1. นางสาววัชรา  ยาวรรณศรี
2. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กหญิง สุนิสา   ฐากูรสันติกุล
2. เด็กหญิงกฐิน   จอมคำสิงห์
3. เด็กชายจันทนา  แจ่มแจ้ง
4. เด็กชายชัยวัชร  เมืองมา.
5. เด็กหญิงนฤมล  เก่งสาร
6. เด็กหญิงปนัดดา  แจ่มแจ้ง
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สนธิคุณ
8. เด็กหญิงอัญชลี  นะติกา
9. เด็กชายอินทนนท์  กันทะศิลป์
10. เด็กหญิงอิษยา    ธรรมชาติมณี
 
1. นายขรรค์ชัย  แกนุ
2. นางจันทร์เพ็ญ   สารินจา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กหญิงจรีพร   เจริญสิทธิกูล
2. เด็กชายจักรี    บริบทคุณธรรม
3. เด็กหญิงฐิตา   ศักดิ์เปรมวุฒิ
4. เด็กชายทรงวุฒิ   ปางหินฝนรักษา
5. เด็กหญิงนวพร    โชคนทีสกุล
6. เด็กหญิงปริศนา   เกษมเลิศดี
7. เด็กหญิงวลัยพร  บุญชูอำนวย
8. เด็กหญิงวศินี   สุขใจร่วมพัฒนา
9. เด็กชายหัสถพล    จุฬาลักษณ์โรจน์
10. เด็กหญิงอวยพร   จิราภรณ์เทวี
11. เด็กหญิงอัญชลี   ผูกไมตรีสัมพันธ์
12. เด็กหญิงอ้อย   ดำรงคงอยู่เลิศ
13. เด็กหญิงเกศนีร์   พระนิเวศน์
14. เด็กหญิงเจนจิรา    กิจสำราญกร
15. เด็กหญิงแสงดี   จิราภรณ์เทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ  ขวัญใจไพเราะ
2. นายสมศักดิ์  ก้างยาง
3. นายวีระ  สุรินทร์
4. นายนัฐพงษ์   ปะนันชัย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ยะ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุริยะปัญญาวงศ์
4. เด็กหญิงชุติภา  แซ่ว้าง
5. เด็กหญิงญดา  แซ่วะ
6. เด็กหญิงดาริกา  แสงท้าว
7. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่ยะ
8. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เลาหาง
9. เด็กหญิงศิริขวัญ  เลาว้าง
10. เด็กหญิงสาลิกา  เลาหาง
11. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  เส่งย่าง
12. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่ยะ
13. เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่วะ
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เตชะบริบูรณ์
15. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ยะ
 
1. นางนพวรรณ  มายะลา
2. นายเรวัฒน์  ชัยวงศ์
3. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว
4. นายธีระชัย  หาระกรณ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงภาษินี  คำแสน
 
1. นางณฐกร  วังใหม่
2. นายสมบัติ  เรือนคำฟู
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. นางสาวยุพิน  ปางหินฝนพูลเพิ่ม
2. เด็กชายศุทธวีร์  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
 
1. นายสมคิด  แก้วคำ
2. นายธารภาคิน  วังใหม่
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงแสงสิบ  ลุงติ
 
1. นางนงลักษ์  วณีสอน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยมนา
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงสิริกร  วรธนรักษ์
 
1. นายเรวัต  พงษ์ตา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิธิพร  แซ่วะ
 
1. นายอุดม  เตชะตา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ยะ
 
1. นายอุดม  เตชะตา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายสุทธินันท์  สุขใจร่วมพัฒนา
 
1. นางรัตนา  ล่ำสัน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงกติชา  ดรุณีเลิศวรกุล
2. เด็กหญิงปฎิญญา  ยีเชอ
 
1. นางรุจิรา  เยาวโสภา
2. นางแสงเพียร  สิงห์จู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงนารี  สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ธำรงสุขบรรพต
 
1. นางวรวรรณ  โอบอ้อม
2. นางสาวพัชรี  ปันศิริ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงวทันยา  สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงอรพิน  วงศ์ธรรมสว่าง
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นายชัยยุทธ  คำธิยศ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายวีระชัย  ชาญเชิดชัยกุล
 
1. นายสุเทพ  อินทร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  ปันทะนะ
2. เด็กชายสิปปกร  ตันหน้อย
3. เด็กชายสุพรรณ  ดุลยภาพสายชล
 
1. นางอารี  แก้วก๋องมา
2. นายโกมุท  นุชมา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1. เด็กชายกฤษดา  แซ่วะ
2. เด็กชายถิรพุทธ  แซ่ยะ
3. เด็กชายอภิชาต  ลีลาศีลธรรม
 
1. นายอาคม  บัวพัฒน์
2. นายสุพจน์  ดุเจโต๊ะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายจิรายุ  อัตตะแจ่มใส
2. นายชโยดม  รักษาอนันต์
3. นายพิชัยยุทธ  สิริปราศรัย
 
1. นายชาคริต  รินไชยยา
2. นายอาทิตย์  วะไลใจ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จงรักษ์
 
1. นายสมชัย  มะโนธรรม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จันทราสว่าง
 
1. นายทองอินทร์  เขียวกันยะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงหงส์สุดา  ขวาคำ
 
1. นางสาววาริษา  จันทร์ศิริ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจันทภา  คำไผ่ประพันธ์กุล
 
1. นายไกรศรี  วงค์ษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงวารี  โสกศรี
 
1. นายรุ่ง  ราชแสนศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายบุญทวี  อุดมปัญญากุล
 
1. นายพงศกร  สุดวงรัตน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงอนุสรา  แดงตง
 
1. นางสาวเจนจีรา  จันตาโลก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงยุวดี  ประสานไมตรี
 
1. นายทองอินทร์  เขียวกันยะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายประภาส  สัตยาคุณบวร
2. เด็กชายยศพร  ธรพรบริสุทธิ์
3. เด็กชายยุทธภัณฑ์  สุริยะวรรณ
4. เด็กชายฤทธิ์เดช  สุทธิมงคลกุล
5. เด็กชายสุขวิทย์  พรไพรสณฑ์
6. เด็กชายองอาจ  สุธรพรหมรักษ์
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
2. นายชานนท์  ยั่งยืนปิยรัตน์
3. นางนัยนา  หวานเสียง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นายพิบุญ  สามารถผดุงศิลป์
 
1. นายอาทิตย์  วะไลใจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงอธิตญา  สินวิสาร
 
1. นางฉัตรวลัย  ยศถามี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กันยานัน
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  วิเศษเอกภพ
 
1. นายสุทิวัส  ตติยะต้นตระกูล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายพีระนัย  ทาอวน
 
1. นางสุกัญญา  ตันตรา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  วิเศษเอกภพ
 
1. นายอาคม  คุณสวัสดิ์คีรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นางฉัตรวลัย  ยศถามี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงอธิตญา  สินวิสาร
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กันยานัน
 
1. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงอันธิกา  จันทรยุทธ
 
1. นายศักดิ์ชัย  กฤติกายิ่งสกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายกฤตพจน์  แสงกระจ่างชื่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ขัดตุ่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลวัน  คีรีเกษตร
 
1. นายสุทธิพงษ์  ไชยวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กชายมนตรี  คำวงษ์ษา
 
1. นางสาวเครือวรรณ  ปัญญาจักร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำเบี้ย
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กันยานัน
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนักแน่น
 
1. นางสาวพิศประภา  อิมัง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกชกร  มนตราหิรัญ
2. เด็กหญิงกสิกร  ดีเลิศวุฒิกร
3. เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์จรูญโรจน์
4. เด็กชายกิตติพงษ์  ชลธารเกิดมั่งมี
5. เด็กชายจตุรงค์  สถิตพงษ์เดช
6. เด็กหญิงจิตรานุช  วิราสมบัติกุล
7. เด็กหญิงญาวรัตน์  ศุภกานต์ชน
8. เด็กหญิงฐิิติรัตน์  รัตตัญญูวงศา
9. เด็กหญิงดาราพร  เติมฤดีเสมอ
10. เด็กชายธเนศ  แซ่ว้าง
11. เด็กหญิงนันทกร  ไพรกาญจนาเกษร
12. เด็กหญิงนันทิตา  สวัสดิ์พนารักษ์
13. เด็กหญิงนุชวรา  ชวลิตเกียรติกุล
14. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สว่างวัฒนกุล
15. เด็กหญิงพรพรรณ  จารุคงคา
16. เด็กหญิงพฤกษาพร  มาลีวรสิทธิ์
17. เด็กหญิงพัชนีกร  ดรุณีเลิศวรกุล
18. เด็กหญิงรัชนา  พนมสันติ
19. เด็กหญิงวนิดา  ลดาวัลย์เวชกิจ
20. เด็กหญิงวรนุช  ธำรงสุขมรกต
21. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สถิตพงษ์เดช
22. เด็กหญิงวัชรี  แซ่ว้าง
23. เด็กหญิงวันใส  สวรรค์ทุ่งแก
24. เด็กหญิงวารุณี  ฤทัยไพรวัลย์กุล
25. เด็กหญิงศรีวิไล  จันทร์ทอแสง
26. เด็กหญิงสภาภรณ์  ปทุมวโรภาส
27. เด็กชายสราวุฒิ  เชิดชูคุณธรรม
28. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิริสุนทรกุล
29. เด็กหญิงสิริพิมพ์  ถนอมสินธุมาศ
30. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แจ่มคีรีรัตน์
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  แผ่อรัญไพรสณฑ์
32. เด็กหญิงสุนารี  ลำแพนไพรี
33. เด็กหญิงสุภัทธนีย์  เถมินพนา
34. เด็กหญิงสุรินทร์รัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ
35. เด็กหญิงสุุภาภรณ์  พงศ์ประทีปชัย
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ว้าง
37. เด็กหญิงอาทิตยา  กนกนาวากุล
38. เด็กหญิงอารายา  สากลบูชา
39. เด็กหญิงเบญญภา  สถิตพงษ์เดช
40. เด็กหญิงเพ็ญศรี  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
 
1. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
2. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์
3. นางสาวยุพิน  เซอร์
4. นางสาววิภาพร  เพียรกิจพงษ์ไพร
5. นางสาวโสภา  เทาะเว
6. นางสาวพิมพ์พร  สุขโข
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทะวงศ์
2. เด็กชายนนทชัย  จันทร์วัน
3. เด็กชายพชรดนัย  สอนพงษ์
4. เด็กหญิงพันธิตรา  คำจา
5. เด็กหญิงมณธิดา  สิงห์อุด
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  จินใจ
7. เด็กชายศุภกิจ   เทพวงค์
8. เด็กชายสุทธิพจน์  มีมา
 
1. นางนิภา  สุปินโน
2. นางสาวจิตตินันท์  สมศักดิ์
3. นางปนิดา   จันทร์วงศ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจิราณี  คุณวุฒิว่องไว
2. เด็กหญิงชณกมล  พึ่งศักดิ์
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  นิโส
4. เด็กหญิงณัฐกานณ์  รู้ฉลาด
5. เด็กหญิงดาราพร  พิทักษ์ทรงวุฒิ
6. เด็กหญิงทองศรี  พเยาว์
7. เด็กหญิงพัชรา  ราษฎร์บำรุงไพร
8. เด็กหญิงอรจิรา  นันต๊ะศรี
 
1. นางสาวพิศประภา  อิมัง
2. นางสาวหทัยชนก  บุญรัง
3. นางสาวอาทิตยา  เกติ
4. นางสาวพัชราพร  สนธิคุณ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน 1. เด็กหญิงกฤษณา  พนาลัยสีทอง
2. เด็กหญิงจินตนา  ถารวรนำรับพร
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ปรัชญาพนาไพร
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พงศ์สถิตบวร
5. เด็กหญิงลดาพร  คีรีรัตน์กมล
6. เด็กหญิงลลิตา  พนาลัยสัมพันธ์
 
1. นายภทรชานนท์  พิมพ์ชาติ
2. นางอภิญญา  ฝั้นเฟือนหา
3. นางสาวปราณี  ศรีนทีไพรวัลย์
4. นางชนัญญา  เจริญนิยมไพร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ณ ยอย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนสัจจะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มังยะสุ
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประนันชัย
5. เด็กหญิงฐิติพร  ด้วงนา
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  มะโนธรรม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงค์ขาว
8. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ฝั้นแยง
9. เด็กหญิงมนตรา  ดอกใหม่
10. เด็กหญิงยอดฤดี  เขตสงบคีรี
11. เด็กหญิงรัชนีกร  สุภาลม
12. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ยะ
13. เด็กหญิงศิรินาถ  ทิพวรรณ
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปินตาสม
15. เด็กหญิงสุขใจ  ทันวัน
16. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แซ่ยะ
 
1. นางฉัตรวลัย  ยศถามี
2. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
3. นางสาวปพิชญา   แอ่นดอน
4. นายยอดขวัญ  เทพสุธรรม
5. นางสาวสุมาลี  เขื่อนแก้ว
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงกวิศรา  ปัญญาธีรคุณ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เจริญธนังลาภ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ท้องถิ่นพฤกษ์
4. เด็กชายณภัทร  ชื่่นสุขเจริญกุล
5. เด็กชายนิรัช  เด่นคีรีรัตน์
6. เด็กหญิงพนารัตน์  ด่วนชนะไพร
7. เด็กชายพิชิตชัย  สุขเลิศดิลกกุล
8. เด็กชายวันชัย  โชคสุขเสียงวิเวก
9. เด็กชายศรันย์  กุลวุฒิวงค์
10. เด็กชายศิริชัย  สิริวาณิชอุดม
11. เด็กชายสมเพชร  ยงยุวพรกุล
12. เด็กหญิงสุนิต่  ศักดิ์พิพัฒน์จรูญ
13. เด็กหญิงสุนิสา  พงศ์ประทีปชัย
14. เด็กหญิงสุวารี  ชุติวัฒน์ธารสุข
15. เด็กหญิงอรณี  เกษมเลิศตระกูล
16. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วาสนาดีเลิศ
 
1. นายพิเจตส์  ปองสุข
2. นางกมลพรรณ  กันทะ
3. นางสาวบุญรัตน์  มีสัตย์ใจ
4. นายพรชัย  เด่นคีรีรัตน์
5. นายสาโรจน์  พุทธมายา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ไชยบุตร
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  แสงบุญเรือง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงภัทรา  ดีสมประสงค์
 
1. นางนุชวรา  ทิพย์กันทา
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กชายสมศักดิ์  สวัสดิ์พนารักษ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กาพย์ไชย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มือแป
 
1. นางสาวพีชานิกา  จอมรักษาคีรี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงชลันธร  วิเชียรวรรธนะ
 
1. นางวันเพ็ญ  เบี้ยวบรรจง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงธิดาพร  กุนุ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สายลือภา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงวรรณชนก  ใจยา
 
1. นางจิราธร  นาดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงคำช่าง  แซ่ย่าง
 
1. นางละมัย  ธรรมจินดา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วอุ่น
 
1. นางมาลินี  คำมามูล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กหญิงกนกพร  สกุลประชากร
 
1. นางธัญญารัตน์  ป้องญาติ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พีระยุทธภู่สกุล
2. เด็กชายจรัญ  นำน้อมจิตต์
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์   อนันต์ไพสิฐ
4. เด็กหญิงชยานี  ถาวรอรุณรุ่ง
5. เด็กชายพวงเพชร  หงส์อาจหาญ
 
1. นางสาวอุษณีย์  ทาทอง
2. นายสุพจน์  พรทิพย์กิตติวงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงวีณา  เรืองพลังชูพร
 
1. นางสาวอัญชลี  ไชยวุฒิ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. นางสาวบุษบา  แซ่วะ
2. เด็กหญิงสร้อย  -
 
1. นางละมัย  ธรรมจินดา
2. นางสมพิศ  คำแปง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพร  วิเก่ะ
2. เด็กหญิงสุจารี  ประภาสสันต์
 
1. นายสุกิจ  ใจเรือน
2. นางอำพัน  คำมาเมือง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎ์  จำรัสประทีปพงศ์
2. เด็กชายชิงโชค  บรรณสรณ์กุล
3. เด็กชายณรงค์  สุสันต์ธรรมกุล
4. เด็กชายยุทธนา  ลำแพนไพรี
5. เด็กชายศรีทัศน์  เติมปัญญากุล
6. เด็กชายอำพล  เอกเลิศสวัสดิ์
 
1. นายธารภาคิน  วังใหม่
2. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
3. นางกรวรรณ  กาไว
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กชายชัยลิขิต  พฤทธิวุฒิ
2. เด็กชายณัฐภัทร์  อาทรไพรวัลย์
3. เด็กชายดุษฎี  เจริญวัฒนเศรษฐ์
4. เด็กชายพงษ์พนา  ปัญญาสกุลไพร
5. เด็กชายยุทธศาสตร์  ภูผาอนุรักษ์
6. เด็กชายศรัณญู  โปโซโร
 
1. นายธฤตวัน  ใจคำปัน
2. นายปรีชา  ไชยวงค์
3. นางสาวสุรีย์  สว่างมงคลชัย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. นายฉัตรชัย  เกอดู
2. นายประสิทธิ์  จตุพรถาวรกุล
3. นายรัฐพงษ์  กระจ่างกิจชัยชาญ
4. นายวิชาญ  พนาใสสุวรรณ
5. เด็กชายวิญญู  ธนพรบริสุทธิ์
6. นายวิวรณ์  พนาใสจันทร์แจ่ม
7. นายสุรินทร์  พนาใสจันทร์แจ่ม
8. นายอาทิตย์  สิริปวีณกุล
 
1. นายสุเทพ  อินทร
2. นายกวิน  ทนันไชย
3. นางนัยนา  หวานเสียง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลสินี  นันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีวงค์
3. เด็กหญิงนิชาภา  บ้าง
4. เด็กชายปฏิภาณ  ศุภปริญญา
5. เด็กหญิงปรายฝน  อุปหนอง
6. เด็กหญิงปิณฑิรา  วงค์ษา
7. เด็กชายพัสกร  กุลธร
8. เด็กหญิงรินลณี  ศรีวิชัย
9. เด็กชายสิปปกร  เคร่งครัด
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ปูดอก
 
1. นางสุปรียา  อินทรเทพ
2. นางชนิตา  สิมลี
3. นางมาลินี  คำมามูล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจันคำ  ภาพมโนทรัพย์
2. เด็กหญิงสาธินี  ลิขิตวรปกรณ์
3. เด็กชายอภิชาติ  คีรีเชิดสกุล
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
2. นางสาววนิดา  โมตาลี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกาญจนา  มนต์มนัสชัย
2. เด็กหญิงวทันยา  พรไชยศิริสมบัติ
3. เด็กหญิงอาภรณ์  รวงทองแม่ศึก
 
1. นางรัตนา  ล่ำสัน
2. นางนงลักษณ์  หมีคณะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายณรากร  โพธิชนะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญเดช
3. เด็กชายสุริยวรรษ  สมบุตร
 
1. นางนัยนา  หวานเสียง
2. นางสาวระรินทิพย์  ปิมมณี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงธนพร    แซ่เจ่า
2. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงรัตนาพร   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี
2. นางวัฒนา  ราชโยธา
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ปิงกุล
2. เด็กชายศิวกร  เตปิน
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางอารีย์   กรรณิกา
 
123 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทามูล
2. เด็กหญิงอังคณา  หนักแน่น
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ยะกันโท
2. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โปโซโร
2. เด็กหญิงยุวนันท์  ดิมู
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นางชนากานต์  พ่วงศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงพิศสุดา  หล้าประพันธ์กุล
2. เด็กหญิงสาธิยา  ขวัญสิริวุฒิ
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นางพัณณิตา  ใจชมชื่น
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กชายณัฐนัย  เพี้ยงจันทร์
2. เด็กชายพัชรพล  นาคน้อย
 
1. นายปิยพงค์  แกนุ
2. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธีรพงศ์  มะโนธรรม
2. เด็กชายสุรชัย  แซ่หาง
 
1. นายสง่า  ปาลีกุย
2. นายสนิท  ศรีคำเมา
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จรูญพูนมงคล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เจริญตามปัญญา
 
1. นายดนัย  แสนธิวัง
2. นางกาญจนา  สุปินโน
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงแก้ว
2. เด็กชายไวทิน  สิริปวีณกุล
 
1. นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
2. นางเอื้องจิต  ชัยชนะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ไกรจิตพนา
2. เด็กหญิงอนุสรา  ใจเลิศองอาจ
 
1. นายถวิล  หทัยเปี่ยมรัก
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายธนภูมิ  นันทวิเชียรชุ่ม
2. เด็กหญิงอาจรีย์  จิตสุข
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางมัตติกา   ติดนนท์
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรจนา  มาลีวรสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัญธิดา  บูรพลธานี
 
1. นายถวิล  หทัยเปี่ยมรัก
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสาโด
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  โชคธนพล
3. เด็กชายนิภัทร์  อุไรวรรณรังสี
 
1. นายสวัสดิ์  ชัยวงค์
2. นายชัชพล  แก้ววงค์วาน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายดิเรก   พิทักษ์ภูผาวารี
2. เด็กชายทักษิณ  สัณฑ์วนาคีรี
3. เด็กชายรุ่งเจริญ  มงคลเจริญชื่น
 
1. นายปกรณ์  พงษ์ไพรวัน
2. นายมนตรี  มาลาพุด
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายชานนท์   แซ่เฒ่า
2. เด็กชายทอง   แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายบิว   แซ่เจ๊า
 
1. นายประเวศ  พลวาปี
2. นายพงษ์พัฒน์  กรองบริสุทธิ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1. เด็กชายนครชัย  กล้าณรงค์เชาว์
2. เด็กหญิงภาชินี   กล้าณรงค์เชาว์
3. เด็กหญิงอรวรรณ   กัลยางามเลิศ
 
1. นางพรพิมล  ธรรมชาติสุขใจ
2. นางวันเพ็ญ  จีรการ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กชายพิทักษ์  เบอข่าลอย
2. เด็กชายวิจิตร  เจริญวิบูลย์วัฒน์
3. เด็กชายเขมทัต  เอื้อบุญเขตขจร
 
1. นายพิทักษ์  เจริญตามปัญญา
2. นายสุทัศน์  อาณาอนันต์กิจ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แสงเพชรไพรบูรณ์
2. เด็กชายจารุกัญญ์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ใจยา
4. เด็กหญิงบัวตอง  แซ่กือ
5. เด็กหญิงรัษฎาพร  ใจยา
6. เด็กหญิงหทัยชนก  นพคุณมงคลชัย
 
1. นางชัชนิตย์  นพคุณมงคลชัย
2. นางสาวรัตนภา  สร้อยเกษม
3. นางสาวสิริยา  หนักแน่น
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ทีปกรชน
2. เด็กหญิงชนิดา  ชาญสังคีต
3. เด็กหญิงวนิดา  อักษรเจริญสกุล
4. เด็กหญิงวลี  จี๋จ๋อมเมือง
5. เด็กชายสรศักดิ์  บุญมาปะ
6. เด็กหญิงสุรัชดา  นันต๊ะภูมิ
 
1. นางพิมพา  สิทธิฟอง
2. นางชวลี  พุฒหมื่น
3. นางปราณี  โสภา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายกวีพัทธ์   เลือดชาวเขา
2. เด็กชายจำนง  แซ่เจ่า
3. เด็กชายวนิกร   แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวอรทัย   ทะบุญ
2. นายพิพัฒน์   ทองปินตา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงพวงพร  เลายะ
2. เด็กชายย่า  ลุงทาก
3. เด็กชายหยุ้ม  นาโย
 
1. นายพีระนัส  เป็งใจ
2. นางวรวีร์  ดวงเด่น
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายณรงค์   แซ่เจ่า
2. เด็กชายธรรมดา   แก้วพรมงาม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พรสินวรกานต์
 
1. นายพิพัฒน์   ทองปินตา
2. นางสาวอรทัย   ทะบุญ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ว่างจิตเจริญ
2. เด็กหญิงเกวลี  หัตถสรรเสริญ
3. เด็กชายเอกพัน  เจริญกุลพิวัฒน์
 
1. นางวรวีร์  ดวงเด่น
2. นายพีระนัส  เป็งใจ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  เลาซ้ง
2. เด็กหญิงรจนา  รวีภิญโญ
3. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  จิตติวรเชษฐ์
 
1. นายอภินนท์  ศรีเอื้องดอย
2. นางสาวนุช  วนารื่นรมย์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กหญิงศิริภรณ์  ลีโภชนะชัย
2. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเมษา  วนารื่นรมย์
 
1. นางสาวนุช  วนารื่นรมย์
2. นางสาวอาทิตยา  แสงหล้า
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงชนาภา  วิริยะสามารถ
2. เด็กหญิงพสุดา  สิทธิคงดำรง
3. เด็กหญิงศศิกร  วิระชูสกุล
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แสมคำ
2. เด็กหญิงนิรันดร์พร  เมืองพนาเด่น
3. เด็กหญิงพรสุดา  แสงสีเสียง
 
1. นางรัตราภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางสาวระรินทิพย์  ปิมมณี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิรักษ์ไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงฐิติกุล  ขวัญใจไพเราะ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  มงคลเลิศนภา
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางนฤมล  จริยา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจันทรา  สุขวสันต์สร้าง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจเลิศองอาจ
3. เด็กหญิงเทศดา  รักสายสัมพันธ์
 
1. นางรัตราภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางสาวระรินทิพย์  ปิมมณี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หอย 1. เด็กหญิงชาริณี  ธัญญาบริบูรณ์
2. เด็กหญิงญาณี  เจนจิตรไพโรจน์
3. เด็กหญิงเอกนุช  ฤทัยปราโมทย์
 
1. นายพานุวัฒน์  มณียารัตน์
2. นายชุมวัน  เปรมชื่นพนา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สิทธิปัญญา
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ไพรฑูรย์
 
1. นางมัณฑนา  สวัสดิ์ประดิษฐ์
2. นางสาวอารีรัตน์  อบกลิ่น
 
152 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายชัชชิญพัฒน์  จันทร์สุข
 
1. นางทิพวัลย์  วงศ์อินทร์
 
153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงติ๊บ  สมหวัง
2. เด็กหญิงอ้อน  ลุงคำ
3. เด็กหญิงเปาหอม  ลุงคำ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ดวงวิโรจน์
2. นางสาวเจนจีรา  จันทร์ตาโลก
 
154 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กหญิงดารุณี  รำไพพนม
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  เกษมควรคีรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รักษ์พนาวารี
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  เทววงศ์เนติเกษม
2. นายวิทยา  กันทะสอน
 
155 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ราตรีอำไพ
 
1. นางสาวฐิติพร  พัฒนาไพรวัลย์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายกุลวัฒน์  ดุษฎีไพรวัลย์
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  วิเก่ะ
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายอนุรักษ์  เตียมใจ
 
1. นางสายสมร  ไชยลาม
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สดุดีเรืองชัย
 
1. นางสายสุนีย์  ค้ำกูล
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วมูล
2. เด็กชายวัชพล  เทพปะณะ
3. เด็กชายอมรเดช  สารประดิษฐ์
 
1. นางเอื้อมพร  ยั่งยืน
2. นางสาวปาริชาติ  สินธุชัย
 
161 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงม่านหมอก  เซ่งยะ
 
1. นายมงคล  ทาอวน
2. นายภัทรภณ  กรรณิกา
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงลลิตา  สันติภาพกูล
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธำรงวารสาร
 
1. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
2. นางสาวสุภลักษณ์  กันธิยะ
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มุ 1. เด็กหญิงวรัชญา  ชนอนุรักษ์ไพร
2. เด็กชาย้กิตติพงษ์  ว่องอนันต์
 
1. นายอนุสิษฐ์  จันทะกูฎ
2. นางณัฐธิดา  จันทะกูฎ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายวสันต์  ฟองตา
 
1. นางเอื้อมพร  ยั่งยืน
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงปัทมา  ตระการตระกูล
 
1. นางสายทอง  อินไผ่
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายมานัส  จิตพงศกร
 
1. นางสาวสมฤดี  พจนาธำรงพงศ์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศิศิรา  ประทานสันติพงษ์
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกัลยา  สืบบุญเปี่ยม
2. เด็กหญิงสุทธิณี  สุริยะไพศาล
3. เด็กหญิงสุทธิดา   บวรหิรัญไพร
4. เด็กหญิงสุทธินันท์  ดูพนาหรรษา
5. เด็กหญิงอภิชญา  ทรงพล
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
2. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พวกกล้ากุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เมืองมูล
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิชา  สิริวาณิชอุดม
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาญดารากร
 
1. นางสาวชุลุทู  มานะเพิ่มเพียร
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายบุพกร  แก้ววงศ์
 
1. นางสุภาพร  ร่มโพธิ์
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กหญิงนิตยา  อนุรักษ์พนาวารี
2. เด็กหญิงพาณิชย์  ชลธรดำรงกุล
3. เด็กหญิงพิชญา  สิทธิ์คงชัย
 
1. นางอรทัย  พิชัย
2. นางผ่องพรรณ  พันธ์พิชัย
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจจันทร์ติ๊บ
2. เด็กชายรัฐนันท์  วังใจชิด
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินวงค์
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสาวนารีรัตน์  มโนวงค์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายธนากร  สัณฑ์วนาคีนรี
2. เด็กชายบุญทวงค์  พงษ์สุทธิชัย
3. เด็กชายพัทธพล  สัณฑ์วนาคีรี
 
1. นายชลวิทย์  ชื่นใจ
2. นายมนตรี  มาลาพุด
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายกวิน  เลาซางเปลือย
2. เด็กชายณรงค์ชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวิชัย  เลาซางเปลือย
 
1. นางสาวรชนิกร  เที่ยงไชย
2. นางสาวอวยพร  ลาภเพิ่มพูนสิริกุล
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายทินกร  เกียรติจรรยา
2. เด็กชายวิชชพล  พาซิว
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  เชิญรักษ์ไพร
 
1. นายชลวิทย์  ชื่นใจ
2. นายมนตรี  มาลาพุด
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. เด็กชายกรพิพัฒน์  คุ้มพงษ์พนาเวศ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เลาว้าง
3. เด็กชายเด่นภูมิ  เลาลี
 
1. นางสาวพิสมัย  จุลบุตร
2. นางสาวพรพรรณ  รวีภิญโญ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงจันทกานต์  งามชาติ
2. เด็กหญิงธันยพร  มีชัยเมืองกุล
3. เด็กหญิงสุธิดา  วศินประเสริฐ
 
1. นางอารีย์  กรรณิกา
2. นางเข็มทอง  กรรณิกา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายชานน  สมยศ
2. เด็กชายวิสิทธิ์  แซ่กือ
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรา  ชมพูนุทแจ่มจรัส
2. เด็กชายสุภาพ  มงคลเรืองอำนาจ
3. เด็กชายเชิงชัย  ชัยวิเศษกุล
 
1. นายมงคล  ทาอวน
2. นายภัทรภณ  กรรณิกา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงคำนวล  ลุงเรียง
2. เด็กชายธิติ  แซ่วะ
3. เด็กชายวีระพงษ์  ยศบุญยืน
 
1. นายพีระนัส  เป็งใจ
2. นางวรวีร์  ดวงเด่น