หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาลเชียงราย เชียงรายวิทยาคม แม่ยาววิทยา บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร สพป.เชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 25-27 กันยายน 2557

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   27 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 5 อาคาร 1971 ชั้น 1 ห้อง 513 25 ก.ย. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 5 อาคาร 1971 ชั้น 1 ห้อง 515 25 ก.ย. 2557 09.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 5 อาคาร 1971 ชั้น 2 ห้อง 521 25 ก.ย. 2557 09.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 5 อาคาร 1971 ชั้น 2 ห้อง 522 25 ก.ย. 2557 09.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 5 อาคาร 1971 ชั้น 2 ห้อง 523 25 ก.ย. 2557 09.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 5 อาคาร 1971 ชั้น 2 ห้อง 525 25 ก.ย. 2557 09.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 5 อาคาร 1971 ชั้น 2 ห้อง 531 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก10 อาคารเฉิมพระเกียรติ ห้อง 1021 25 ก.ย. 2557 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก10 อาคารเฉิมพระเกียรติ ห้อง 1022 25 ก.ย. 2557 09.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงอาหารฝั่งมัธยมฯ 25 ก.ย. 2557 09.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงอาหารฝั่งมัธยมฯ 25 ก.ย. 2557 09.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อาคารศรีวิทยา ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯมัธยมต้น 25 ก.ย. 2557 09.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯมัธยมปลาย 25 ก.ย. 2557 09.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯมัธยมปลาย 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ภาคเช้า หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี ภาคบ่าย ชั้นล่าง ตึก 10 อาคารเฉลิมพระเกึยรติ 25 ก.ย. 2557 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ตลอดแนว 25 ก.ย. 2557 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 25 ก.ย. 2557 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ลาน Talent 25 ก.ย. 2557 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 2 ห้อง 625,626 25 ก.ย. 2557 09.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อาคารโดม 25 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 25 ก.ย. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/6,ป.5-7 25 ก.ย. 2557 09.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 25 ก.ย. 2557 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 25 ก.ย. 2557 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องรักษ์ไทยเล็ก 25 ก.ย. 2557 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ2 25 ก.ย. 2557 09.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ1 25 ก.ย. 2557 09.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้อง กอท.2 25 ก.ย. 2557 09.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้อง กอท.1 25 ก.ย. 2557 09.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) วัดเชียงยืน ห้อง วัดเชียงยืน 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น เวที 25 ก.ย. 2557 13.00 น.
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 25 ก.ย. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 25 ก.ย. 2557 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 , ป.1/4 25 ก.ย. 2557 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/5, ป.1/6 25 ก.ย. 2557 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/7,ป.1/8 25 ก.ย. 2557 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/9,ป1/10 25 ก.ย. 2557 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต๊นท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 1 25 ก.ย. 2557 09.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต๊นท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 1 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ชร1 พวงแสด ชั้น 1 ห้อง พวงแสด 1 25 ก.ย. 2557 09.00
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ชร1 พวงแสด ชั้น 1 ห้อง พวงแสด 1 25 ก.ย. 2557 09.00
3 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ชร1 พวงแสด ชั้น 1 ห้อง พวงแสด 1 25 ก.ย. 2557 09.00
4 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ชร1 พวงแสด ชั้น 1 ห้อง พวงแสด 1 25 ก.ย. 2557 09.00
5 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ชร1 พวงแสด ชั้น 1 ห้อง พวงแสด 1 25 ก.ย. 2557 09.00
6 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 สพป.ชร1 พวงแสด ชั้น 1 ห้อง พวงแสด 1 25 ก.ย. 2557 09.00
7 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 2 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
8 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 2 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
9 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 2 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
10 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารสมยศ ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
11 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารสมยศ ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องยูนิวาซินโย 25 ก.ย. 2557 09.00
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารสมยศ ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
14 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องยูนิวาซินโย 25 ก.ย. 2557 09.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องยูนิวาซินโย 25 ก.ย. 2557 09.00
16 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องยูนิวาซินโย 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 13.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 13.00 น.
5 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 2 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 635 25 ก.ย. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 637 25 ก.ย. 2557 09.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 638 25 ก.ย. 2557 09.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 639 25 ก.ย. 2557 09.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 648 25 ก.ย. 2557 09.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 647 25 ก.ย. 2557 09.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 646 25 ก.ย. 2557 09.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 644 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ศาลาเฮือนหลวง ห้อง สนามฟุตบอล 25 ก.ย. 2557 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ศาลาเฮือนหลวง ห้อง สนามฟุตบอล 25 ก.ย. 2557 09.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 , ป.3/10 25 ก.ย. 2557 09.00-17.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/9 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 3 25 ก.ย. 2557 09.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 25 ก.ย. 2557 09.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 3 25 ก.ย. 2557 13.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 25 ก.ย. 2557 13.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดม ชั้น ห้อง 25 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นท์หน้าอาคาร 100ปี 25 ก.ย. 2557 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นท์หน้าอาคาร 100ปี 25 ก.ย. 2557 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นท์หน้าอาคาร 100ปี 25 ก.ย. 2557 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.3/4, ป3/5 25 ก.ย. 2557 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นท์หน้าอาคาร 100ปี 25 ก.ย. 2557 09.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นหน้าอาคารกาญจนา 25 ก.ย. 2557 09.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นหน้าอาคารกาญจนา 25 ก.ย. 2557 09.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นหน้าอาคารกาญจนา 25 ก.ย. 2557 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เต้นหน้าอาคารกาญจนา 25 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม1 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อาคารโดม ห้อง โดม 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อาคารหัวแหลม ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารหัวแหลม 25 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]