หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาลเชียงราย เชียงรายวิทยาคม แม่ยาววิทยา บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร สพป.เชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 25-27 กันยายน 2557

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   27 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ม.3.1 26 ก.ย. 2557 09.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ม.3.2 26 ก.ย. 2557 09.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ม.2.2 26 ก.ย. 2557 09.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ก.ย. 2557 09.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา กาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 26 ก.ย. 2557 09.00
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา กาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 26 ก.ย. 2557 09.00
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา กาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 2557 09.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา ศาลาแก้ว ชั้น 1 ห้อง e-classroom 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารวิทย์ ชั้น 1 ห้อง วิทย์ 26 ก.ย. 2557 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2557 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2557 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 26 ก.ย. 2557 09.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ม.1.1 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 322 26 ก.ย. 2557 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่มโพธิ์ ชั้น 2 ห้อง 221 26 ก.ย. 2557 09.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อาคารศูนย์บริหารงาน ห้อง ห้องประชุมดอกประดู่ 26 ก.ย. 2557 09.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 322 26 ก.ย. 2557 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่มโพธิ์ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 100 ปี 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์พลศึกษา ชั้น ลานด้านล่าง ห้อง ศูนย์พลศึกษา 26 ก.ย. 2557 13.00-16.30
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่มโพธิ์ ชั้น 2 ห้อง 223 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผดุุงศิษย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสื่อ 26 ก.ย. 2557 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผดุุงศิษย์ ชั้น 2 ห้อง 121 26 ก.ย. 2557 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผดุุงศิษย์ ชั้น 2 ห้อง 122 26 ก.ย. 2557 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ฤทธิประศาสน์ ชั้น 2 ห้อง 421 26 ก.ย. 2557 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ฤทธิประศาสน์ ชั้น 2 ห้อง 422 26 ก.ย. 2557 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ฤทธิประศาสน์ ชั้น 2 ห้อง 423 26 ก.ย. 2557 09.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ฤทธิประศาสน์ ชั้น 2 ห้อง 424 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อเนกประสงค์ ชั้น เวที1 ห้อง ประชุม 26 ก.ย. 2557 09.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อเนกประสงค์ ชั้น เวที1 ห้อง ประชุม 26 ก.ย. 2557 09.00
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อเนกประสงค์ ชั้น เวที1 ห้อง ประชุม 26 ก.ย. 2557 09.00
4 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์พลศึกษา ชั้น เวที2 26 ก.ย. 2557 09.00
5 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์พลศึกษา ชั้น เวที2 26 ก.ย. 2557 09.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์พลศึกษา ชั้น เวที2 26 ก.ย. 2557 09.00
7 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์พลศึกษา ชั้น เวที2 26 ก.ย. 2557 09.00
8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อเนกประสงค์ ชั้น เวที1 26 ก.ย. 2557 09.00
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อเนกประสงค์ ชั้น เวที1 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารป.1ก ไม้ ชั้น 1 ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2557 09.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารป.1ก ไม้ ชั้น 1 ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2557 09.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารป.1ก ไม้ ชั้น 1 ห้อง Tablet 26 ก.ย. 2557 09.00
4 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมขวัญ ชั้น 1 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2557 09.00
5 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมขวัญ ชั้น 1 ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สนามหน้าอาคารศูนย์บริหารงาน ชั้น สนาม ห้อง หน้าอาคาร 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์บริหารงาน ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียน 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์บริหารงาน ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียน 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ศูนย์บริหารงาน ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียน 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่มโพธิ์ ชั้น 2 ห้อง 222 26 ก.ย. 2557 09.00- 17.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 26 ก.ย. 2557 09.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 26 ก.ย. 2557 09.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 26 ก.ย. 2557 09.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 26 ก.ย. 2557 09.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 26 ก.ย. 2557 09.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 26 ก.ย. 2557 09.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงฝึกงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง ฝึกอาชีพ 26 ก.ย. 2557 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงฝึกงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง ฝึกอาชีพ 26 ก.ย. 2557 09.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่มโพธิ์ ชั้น 2 ห้อง 224 26 ก.ย. 2557 09.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ฤทธิประศาสน์ ชั้น 1 ห้อง 414,413 26 ก.ย. 2557 09.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ฤทธิประศาสน์ ชั้น 1 ห้อง 412,411 26 ก.ย. 2557 09.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2557 09.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงอาหาร 2 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 26 ก.ย. 2557 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผดุุงศิษย์ ชั้น 1 ห้อง 112-114 26 ก.ย. 2557 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผดุุงศิษย์ ชั้น 1 ห้อง 111 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.ชร1 26 ก.ย. 2557 09.00
2 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 สพป.ชร1 26 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป.ชร1 26 ก.ย. 2557
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป.ชร1 26 ก.ย. 2557

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]