หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเสนห์นิตย์ แสงบุญเรืองโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นางสุทิน ธนันชัยโรงเรียนบ้นสันต้นขามกรรมการ
3. นายมตินันท์ คำแก่นโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นางอุ่นเรือน บุญมีโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางศรีนวล จุลประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางวาสนา มุดเจริญโรงเรียนบ้านป่ายางหลวงกรรมการ
3. นางดวงฤทัย จินดาหลวงโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
4. นางเบญจรรณ สีมี่โรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
5. นางสุกัลยา จวนสางโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่มกรรมการ
6. นายยศกร มีสุขโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายอุดม เทพวงค์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นางวาสนา จินาโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสาวณฐมน ภูมิตันโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจงรักษ์ ชัยวงค์คำโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นางสนธยา อภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
3. นางกาญจนา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
4. นางกุลฉัตร มณีจันสุขโรงเรียนดงมะตื็นเนินสยามวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี พรหมชัยโรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
2. นางจรรยา หมื่นเดชโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
3. นางสันธิตา สันป่าแก้วโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางสาวอังคณา หาญคำภาโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
5. นางอาภรณ์ ฤทธฺแผลงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
2. นางยุพิน เตมิยะโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางพรสรรค์ จันทร์เล็กโรงเรียนบ้นสันโค้งฯกรรมการ
4. นายวารินทร์ เขตชำนิโรงเรียนเวียงเดิมกรรมการ
5. นายอัฐวิทย์ โทนะใจโรงเรียนดอยลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวันทนีย์ ศุภฐิติพงษ์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ โนราชโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
3. นางนิตยา สามหมื่นคำโรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
4. นางสาวลำดวน วงศ์ภักดิ์โรงเรียนบ้านป่ารวกฯกรรมการ
5. นางอัมภา วรศาสตร์ศิลป์โรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร ุอุดมธนรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางอรนันท์ หอมนานโรงเรียนน้ำลัดกรรมการ
3. นางบุษกร กาวีโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางสยุมพร สมิตินันทน์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางสาววราพร อารีย์โรงเรียนอนุบาลนางแลฯกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิมล ศิระกมลโรจน์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นายอัครเดช ตันมาโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อุปนันท์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
4. นางสาวเกตผกา มานะกิจโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
5. นางจุฑาณี บั้งเงินโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางแก้วกัลยา วงษ์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี หาญกล้าโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ สมแสงโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสมนึก หาญกาโรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
2. นางสุริจันทร์ เชื้อบุญมาโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ธัญลักษณ์ชัยกุลโรงเรียนปางคึกกรรมการ
4. นางชลดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
5. นางวาสนา หาญจริงโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี หงษ์นวลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางพวงทอง คลอนศรีโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นางสาวนิศากร ขันใจโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
4. นางสุธัญญา ขันติพิทักษ์โรงเรียนบ้นเมืองชุมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจุฬารัตน์ สุขทวีโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวหยาดพิรุณ คำปาโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นายสิริวัฒก์ คันธวังอินทร์โรงเรียนบ้านปางลาวกรรมการ
4. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ จิระมาตร์โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางธนัญกานต์ กันธิยะโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
4. นางนันทนา คำเขียวโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางเย็นจิตร ไชยวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรวิไล แลวงค์นิลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นายเทวารินทร์ ธรรมสอนโรงเรียนดอยลานวิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ พินิจโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
5. นางปวีณา อะสะนิธ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเบญญา ศิลาอาสน์โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นายเด่นชัย ดวงสมโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฐ์โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักรโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางกาญจณีย์ ธีระเดชโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางศิลปี ธำรงอัตนาถโรงเรียนบ้นเมืองชุมกรรมการ
4. นางนฤมล แสงจันทร์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเบญญา ศิลาอาสน์โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นายเด่นชัย ดวงสมโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฐ์โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักรโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางกาญจณีย์ ธีระเดชโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางศิลปี ธำรงอัตนาถโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นางนฤมล แสงจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ จีนจรรยาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายสุวรรณ พินิจโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นางศุภณัฐชญา บุตรบุญโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นายศดานนท์ โษฑศินโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่มกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชลิตตา สมุดความโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
2. นางสุนันตา กาวิชัยโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางเฉลวย นุชนิยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ รู้ยามโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางสัจวรรณ อินเทพโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
3. นางกาญจนีย์ ธีระเดชโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นายสุรชัย ชมภูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
5. นางสิรินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
6. นายสุธรรม ปงหาญโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางณัชพร บัญชาเกียรติโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
2. นายเทวฤทธิ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ทองขวัญโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตติ์ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัฐ นาใจโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเจือจันทร์ บุญสมโรงเรียนห้วยพลูวิทยากรรมการ
2. นางอรุณี ริมฝายโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
3. นางพิกุล โสภาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นางราตรี พันธ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ เชยบาลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางจารุวรรณ อภินันท์ธรรมโรงเรียนดอยลานวิทยากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ เดชปักษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางลาวัลย์ สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชัยยงค์ นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ แสนบัวหลวงโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ไชยราชโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางพิศมัย อินปั๋นโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นางสาวอรรภวดี อิทธิพลเลิศปัญญาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวารีย์ ภูรีโรจน์โรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
2. นายเศรษฐพร ใจวงค์โรงเรียนบ้านถ้ำผาตองกรรมการ
3. นางพิศมัย อินปั๋นโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นางนันทยา แสบงบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา แก้วศรีลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางศรีสมบูรณ์ แสนสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายสำเริง มุดเจริญโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางพิกุล โสภาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยงค์ นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
2. นายเมธี อูปสุโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
3. นายเชิดชาย ไผ่ผาดบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
4. นางราตรี พันธ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
5. นายทวน พุ่มพวงโรงเรียนบ้านห้วยหมายเอียกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวารีย์ ภูรีโรจน์โรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
2. นางอำไพ ต่างใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นางลาวัลย์ สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นางสาวปรียาพร มุกดาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
5. นางนริศรา มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรรภวดี อิทธิพลเลิศปัญญาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางรัติยา สุขมณีโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางไพบุญ กมลภพโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
4. นางวิลาสินี จันทร์ลือโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาสินี จันทร์ลือโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นายณัติพงษ์ จินาโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยงค์ นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
2. นายเมธี อูปสุโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
3. นายเชิดชาย ไผ่ผาดโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
4. นางราตรี พันธ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
5. นายทวน พุ่มพวงโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ อุ่นบ้านโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ คลีลาวงค์โรงเรียนอบจ.เชียงรายกรรมการ
5. นายแอ็ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ อุ่นบ้านโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ คลีลาวงค์โรงเรียนอบจ.เชียงรายกรรมการ
5. นายแอ็ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธัญทิพย์ คันธวังอินทร์โรงเรียนบ้านปางลาวกรรมการ
2. นายสุเมธ พันธ์จำเริญโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางณิชาภัทร สุทธิแป้นโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
4. นางอัญชลี ก่อเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นางนงนุช คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางณฐมน ณ ลำปางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวกานต์นรินทร์ สุขเสริมโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ชัยแก่นโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอนุกูล เชยบาลโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางวณิชชา สีหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางเฉลี่ยว บ่อแก้วโรงเรียนห้วยพลูพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอนุกูล เชยบาลโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางวณิชชา สีหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางเฉลี่ยว บ่อแก้วโรงเรียนห้วยพลูพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณีย์ ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นายสาโรจน์ เพียงศิลป์โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุระชัย สมบัติทาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
2. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อินแปลงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางปฐมาพร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางนงนุช คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ชื่นชมโรงเรียนอนบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
2. นางจันทรา พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
3. นายสมพงษ์ นาสาโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณ แก้วเป็งโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
2. นางพาณี นานาโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางเพียงใจ สวิงโรงเรียนบ้านศรีเวียงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.สงวน มาลัยโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นางสาวจินตนา สุรินธรรมโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็กกรรมการ
3. นางมณฑาทิตย์ เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ยะวังโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อินแปลงโรงเรียนชุมชนแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. จ.ส.อ.สงวน มาลัยโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นายนที สันติภูมิสวรรณโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางทิวารัตน์ ชมภูเขาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นางอรุณี ใจผงโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
4. นางสุุพัฒนา มานะโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณรักษ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นางพิสมัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นางรัชฎาวดี จันแก่นโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเกศริน จิระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณจักร์โรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
4. นางปิยะวรรณ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการ
5. นางศรีวรรณ โพธิกลางโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางกัลยาณีย์ ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางจินตนา จันวันโรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
3. นายภัทรภณ ดวงภูโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ปลอดโปร่งโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นางเกษมศรี วิพันธ์เงินโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อาษาโรงเรียนร่องปลาขาวกรรมการ
4. นางสาวมาลี มโนหาญโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายเรวัติ คำเมืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
6. นางสาวพิศมาตร พรมมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อาษาโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
2. นางสาวมาลี มโนหาญโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นายเรวัติ คำเมืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางสุดสวาท วงศ์ใจ๋โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเขตรัตน์ ปาลีโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ชัยแก่นโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นายเสรี กันวีโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเขตรัตน์ ปาลีโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
2. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
5. นายเสรี กันวีโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
2. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
6. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
7. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
8. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
9. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
12. นายสว่าง มาละบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
13. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
14. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
15. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
16. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
2. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
6. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
7. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
8. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
9. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
12. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
13. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
14. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
15. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
16. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
2. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เขียวขอมบ้านปุยคำกรรมการ
6. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
7. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
8. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
9. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
12. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้้านร่องบัวลอยกรรมการ
13. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
14. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
15. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
16. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
2. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
6. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
7. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
8. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
9. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
12. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
13. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
14. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
15. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
16. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
2. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
6. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
7. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
8. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
9. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
12. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
13. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
14. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
15. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
16. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
2. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จันทร๕ราโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
6. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
7. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
8. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
9. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
12. นายสว่าง มาละโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
13. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
14. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้้านร่องบัวลอยกรรมการ
15. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
16. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
2. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรวิวรรณ นันต๊ะรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
2. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรวิวรรณ นันต๊ะรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ์ เขาแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิ่งห์ทอง เหลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ์ เขาแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นกรรมการ
5. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ์ เขาแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
5. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นกรรมการ
5. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นกรรมการ
5. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางศิริพร ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ฤทธิแผลงโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาฯกรรมการ
2. นางละลิตรา ศิริสกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางสุรีย์ ปัญญาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
4. นางสุพรรณ ไชยปัญญาโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางสาวศรีวรรณา เหมืองทองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางเสาวรส นรากุลอนันต์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
2. นางพิกุล วรรณโนโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์กรรมการ
3. นางพัทยา กิติยศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นางพัชนี ลาอุ่นโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีวรรณ์โรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา แต่งตั้งโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
2. นางธิรดา ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางสาววาสนา คำห้วยหาญโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางพัทยา กิติยศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา พึ่งขยายโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
6. Mr.Stefanic Sdharmannโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางศศิธร สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวริมธาน พันธุชงค์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยา แต่งตั้งโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
2. นางนวนันท์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
3. นางธีรดา ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นางสาวกฤติญา กิติยาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวจรูญศรี มูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ เพชราเวชโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ เวียงคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
6. Mr.SaiJan Iyerโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา พึ่งขยายโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวีโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
3. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนบ้านปงคึกกรรมการ
4. นางมัณฑนา ปิมปาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ตุ้ยดงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางพิกุล วรรณโนโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์กรรมการ
3. นางสุรีย์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางละลิตรา ศิริสกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
5. นางเสาวรส นรากุลอนันต์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑามาศ เวียงคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ เพชราเวชโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นางสุพัตรา ศรีศิริโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางน้ำอ้อย เทพชาติโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นายอุดร แก้วเลิศโรงเรียนบ้านปางลาวกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนพีร์ พีรเกียรติกูลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
2. นางพวงพร แซ่คูศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชัยรัมภา แยเบี่ยงโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. MissTu -โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mr.Tu -โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางสาวนิชาภัทร เฉียงตะวันโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นายนพีร์ พีรเกียรติกูลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
4. นางพวงพร แซ่คูโรงเรียนศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
2. นางวรรณภา เตจ๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางน้ำอ้อย เทพชาติโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวีโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนัญชิดา บุดดีโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา เตจ๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา บุดดีโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นางสาวสุวิสาข์ จันทพิมพ์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุุรพงษ์ อินทจักรโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
2. นายสุกิจ พินิจโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายประพนธ์ อินทยศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ เดชปักษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นายธีรวุธ สัมมาปฏิบัติโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นายถวิล กายาชัยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
7. นายวิมล ภาคภูมิวินิจฉัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายคำนึง ยากองโคโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
2. นายมานพ ใจเย็นโรงเรียนบ้านเวียงกือนากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ชุ่มมงคงโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ พิทักษ์กำพลเจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ กลุ่มส่งเสริมกรรมการ
5. นายนิโรจน์ เทพวงศ์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุมาส สุริยะโชติโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเจต ปาลีโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายบัณฑิต อุดมธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
4. นายประภาส สุริยะวงค์โรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายผจญ กุณาโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ อินทจักรโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางดรรชนี จันทร์คำโรงเรียนเอกทวีวิทย์(แม่สาย)กรรมการ
4. ร้อยตำรวจตรีจรูญ สุขจิตร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปวีณา สุขจิตร์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
6. นางสุกานดา นาระตะโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
7. นางณัฐรุจา ศรีคำโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
9. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายผจญ กุณาโรงเรียนบ้าหัวดอยกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ อินทจักรโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางดรรชนี จันทร์คำโรงเรียนเอกทวีวิทย์(แม่สาย)กรรมการ
4. ร้อยตำรวจตรีจรูญ สุขจิตร์โรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปวีณา สุขจิตร์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
6. นางสุกานดา นาระตะโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
7. นางณัฐรุจา ศรีคำโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
9. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ อินทจักรโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
2. นางดรรชนี จันทร์คำโรงเรียนเอกทวีวิทย์(แม่สาย)กรรมการ
3. นางปวีณา สุขจิตร์โรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
4. นางเย็นฤดี กันทาสุวรรณโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุพิน เตมิยะโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางอารีย์ แก้ววงศ์โรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
3. นางสายใจ แก้วเป็งโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข พรมรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางฐิติมา เวชชะโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางนิตยา เม่นแย้มโรงเรียนบ้านดู่ฯกรรมการ
4. นางสายใจ แก้วเป็งโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอารวรรณ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
2. นางสุพิศ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสุรีพร กุนาโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอารวรรณ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
2. นางอารีย์ แก้ววงศ์โรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
3. นางบุษกร กาวีโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางสุรีพร กุณาโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายอนุพงค์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ์ ทองคันทมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
2. นางมิทธิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายฐิติธญาณ์ ฐิติธัญพิสิฐโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมรส ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางกมล ผ่องใสโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นายอนันติยศ ประมาณโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
7. นายเอกชัย วงศ์คำโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายฐิติธญาณ์ ฐิติธัญพิสิฐโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมรส ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
6. นายเอกชัย วงศ์คำโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
7. นายอนันติยศ ประมาณโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายฐิติธญาณ์ ฐิติธัญพิสิฐโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมรส ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางกมล ผ่องใสโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นายเอกชัย วงศ์คำโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
7. นายอนันติยศ ประมาณโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุพงค์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ อาทิตย์สามโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ปัญญาช่วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นายคมสันต์ มาฟูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายฐิติธญาณ์ ฐิติธัญพิสิฐโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายสมรส ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางกมล ผ่องใสโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นายเอกชัย วงศ์คำโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
7. นายอนันติยศ ประมาณโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางสาวโสพิชชาญ์ สมใจโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นกรรมการ
3. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายสรัลพัฒน์ ต๊ะกูลบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายสุธน ไวดีโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
4. นายบุญชัย ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
5. นายดุสิต ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายดุสิต ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางเนรกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ สกุลเวชโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุธน ไวดีโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
2. นางจารุณี วงค์เมืองโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
3. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ อุ่นบ้านโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ คลีลาวงค์โรงเรียนอบจ.เชียงรายกรรมการ
5. นายแอ็ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางบุปผา เลิศพลานันต์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางเจริญ สุตะวงค์โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสพิชชาญ์ สมใจโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นกรรมการ
4. นางปาริฉัตร เมืองมาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางแสงทัน คำหม้อโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ กิติรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเกศรินทร์ กันทะลาโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นายเจริญ สุตะวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ คำโลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเรวัติ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นางพิพาภรณ์ ว่องศิริกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสุชญา บุญยืนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
4. นายบัณฑิต ใจปินตาโรงเรียน อบจ.เชียงรายกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย? กิติรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเกศรินทร์ กันทะลาโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นายเจริญ สุตะวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ คำโลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจิณณ์ณณัช จันทราชโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
2. นางรัตติกร แก้วตุ้ยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
3. นางวันทนา กิติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางเทียนศรี ราชตาโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประดับ ศรีโยทัยโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางสุนทรี ปาลีโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางสิรินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณ์ ดอนชัยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
2. นายประยูร อัมพุธโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
3. นายวีระ บุญทนุวังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นายอุทัย นันตรัตน์โรงเรียนผาขวางกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวศุรีนิออน ปันอินแปงโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
3. นายบรรจบ แก้วก้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายกำพล กุมหาชัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินทรัพย์ สิงทะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นายประกอบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายกสิณ จับใจนายโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
2. นายอิสรภาพ ใสสะอาดโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายบรรจบ แก้วก้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงมณี พรมสุนหาโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางพวงผกา สีเหลืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นางอำพร เทพวงศ์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางพร ปันป้อโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ อาษาโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ประสิทธิผลโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
2. นางรยากร นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
3. นางถนอมขวัญ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวัลภา พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางสุธัญญา สันติพิทักษ์ประชาโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชุตินันท์ ตาสิติโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
4. นางจินดา สาระคำโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ตระกูลวงค์บุญมาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางดวงมณี พรมสุนหาโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางพวงผกา สีเหลืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางอำพร เทพวงศ์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
5. นางพร ปันป้อโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
6. นางเกศรินทร์ กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอัมรา นันทะพรมโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
2. นางสาวจรัญญา คำยอดโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางจันทร์หอม วังมณีโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นางพรรณี ภิณโญโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ตระกูลวงค์บุญมาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางดวงมณี พรมสุนหาโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นางพวงผกา สีเหลืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางอำพร เทพวงศ์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
5. นางพร ปันป้อโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
6. นางเกศรินทร์ กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางครองสิน ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นายคมสันติ์ นันต๊ะเสนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประดับ ศรีโยทัยโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นางสุนทรี ปาลีโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางสิรินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเทพิน ใจผูกโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ปัญญานวลโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้้งกรรมการ
3. นางสาวภัทฐิญา ตาแก้วโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
4. นางอำพา มะลิโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
5. นางอัจจิมา ธรรมศิริโรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบุญผิน กิติสารโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ อาษาโรงเรียนอนุบาลห้วยสักกรรมการ
3. นางจงจิตต์ แก้วก้อโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นางวาสนา อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
5. นางทองยุธ โคตะนนท์โรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจันทร์ฉาย กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
2. นางจารุรักษ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนเสมอโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
5. นางเบญญาภา กุลชาธนะวังโรงเรียนอนุบาลนางแลฯกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางธรรมภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
2. นางวิไล กันทะศรโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน สุภิมลโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ อ่อนนวลโรงเรียนแม่ยางวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา มณีจันสุขโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]