หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 75 48 64% 16 21.33% 4 5.33% 7 9.33% 75
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 64 47 73.44% 12 18.75% 2 3.13% 3 4.69% 64
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 55 30 54.55% 8 14.55% 8 14.55% 9 16.36% 55
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 37 21 56.76% 8 21.62% 3 8.11% 5 13.51% 37
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 55 20 37.74% 8 15.09% 14 26.42% 11 20.75% 53
6 โรงเรียนบ้านหัวดอย 34 20 58.82% 6 17.65% 3 8.82% 5 14.71% 34
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 29 18 62.07% 10 34.48% 1 3.45% 0 0% 29
8 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 27 17 62.96% 2 7.41% 7 25.93% 1 3.7% 27
9 โรงเรียนดอยลานพิทยา 33 16 48.48% 7 21.21% 3 9.09% 7 21.21% 33
10 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 40 15 37.5% 11 27.5% 6 15% 8 20% 40
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 36 15 41.67% 9 25% 6 16.67% 6 16.67% 36
12 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 13 48.15% 2 7.41% 6 22.22% 6 22.22% 27
13 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 30 12 40% 8 26.67% 3 10% 7 23.33% 30
14 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 26 12 46.15% 5 19.23% 3 11.54% 6 23.08% 26
15 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 22 11 50% 1 4.55% 3 13.64% 7 31.82% 22
16 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 19 10 52.63% 2 10.53% 3 15.79% 4 21.05% 19
17 โรงเรียนบ้านนางแลใน 18 10 55.56% 2 11.11% 2 11.11% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 28 9 32.14% 10 35.71% 3 10.71% 6 21.43% 28
19 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 17 9 52.94% 3 17.65% 5 29.41% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านจะคือ 16 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
21 โรงเรียนบ้านช่องลม 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 16 9 56.25% 1 6.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 19 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
24 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 23 8 44.44% 2 11.11% 6 33.33% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 29 7 24.14% 11 37.93% 1 3.45% 10 34.48% 29
26 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 25 7 28% 8 32% 3 12% 7 28% 25
27 โรงเรียนบ้านป่าซาง 25 7 28% 4 16% 6 24% 8 32% 25
28 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 20 7 35% 4 20% 3 15% 6 30% 20
29 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 31 6 19.35% 12 38.71% 6 19.35% 7 22.58% 31
32 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 33 6 19.35% 9 29.03% 5 16.13% 11 35.48% 31
33 โรงเรียนบ้านปางคึก 15 6 40% 3 20% 1 6.67% 5 33.33% 15
34 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 14 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
35 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 34 5 16.13% 11 35.48% 5 16.13% 10 32.26% 31
37 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านดอน 27 4 15.38% 11 42.31% 6 23.08% 5 19.23% 26
39 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 4 25% 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
40 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 18 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
41 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านนางแล 12 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
43 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 16 4 28.57% 1 7.14% 5 35.71% 4 28.57% 14
46 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 11 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
47 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 18 3 16.67% 7 38.89% 2 11.11% 6 33.33% 18
52 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 21 3 14.29% 6 28.57% 5 23.81% 7 33.33% 21
53 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 15 3 20% 6 40% 1 6.67% 5 33.33% 15
54 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
55 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
56 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 11 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
58 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านปุยคำ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
61 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนผาขวางวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 12 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนร่องหวาย 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
72 โรงเรียนบ้านจำบอน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านปางขอน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านริมลาว 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
78 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 15 1 6.67% 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
83 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านดอยงาม 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
89 โรงเรียนธารทิพย์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
92 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนป่ายางหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 10 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
97 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านห้วยขม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านทรายงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 11 0 0% 1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 11
108 โรงเรียนบ้านปางลาว 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
109 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
110 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
117 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
118 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]