สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 48 16 4 7 68
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 47 12 2 3 61
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 30 8 8 9 46
4 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 21 8 3 5 32
5 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 20 8 14 11 42
6 บ้านหัวดอย 20 6 3 5 29
7 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 18 10 1 0 29
8 บ้านห้วยหมากเอียก 17 2 7 1 26
9 ดอยลานพิทยา 16 7 3 7 26
10 บ้านรวมมิตร 15 11 6 8 32
11 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 15 9 6 6 30
12 บ้านปงเคียน 13 2 6 6 21
13 แม่ยาววิทยา 12 8 3 7 23
14 เวียงแก้ววิทยา 12 5 3 6 20
15 บ้านห้วยชมภู 11 1 3 7 15
16 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 10 2 3 4 15
17 บ้านนางแลใน 10 2 2 4 14
18 บ้านป่าซางเหนือ 9 10 3 6 22
19 บ้านป่าสักไก่ 9 3 5 0 17
20 บ้านจะคือ 9 3 1 3 13
21 บ้านช่องลม 9 3 0 0 12
22 อนุบาลดงมหาวัน 9 1 3 3 13
23 เชียงรายวิทยาคม 8 5 3 3 16
24 บ้านเวียงเดิม 8 2 6 2 16
25 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 7 11 1 10 19
26 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 7 8 3 7 18
27 บ้านป่าซาง 7 4 6 8 17
28 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 7 4 3 6 14
29 บ้านน้ำลัด 7 4 2 0 13
30 บ้านโป่งน้ำร้อน 7 2 1 1 10
31 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 6 12 6 7 24
32 อบจ.เชียงราย 6 9 5 11 20
33 บ้านปางคึก 6 3 1 5 10
34 บ้านร่องปลาขาว 6 3 1 4 10
35 บ้านร่องบัวลอย 6 2 0 0 8
36 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 5 11 5 10 21
37 สหศาสตร์ศึกษา 5 3 2 0 10
38 บ้านดอน 4 11 6 5 21
39 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 4 7 2 3 13
40 แม่มอญวิทยา 4 4 4 3 12
41 บ้านเมืองชุม 4 4 2 2 10
42 บ้านนางแล 4 3 1 4 8
43 บ้านห้วยห้างป่าสา 4 3 0 1 7
44 บ้านโป่งน้ำตก 4 2 0 1 6
45 มารีย์รักษ์ 4 1 5 4 10
46 บ้านกกน้อยวิทยา 4 1 3 3 8
47 บ้านดงป่าเหมี้ยง 4 1 1 1 6
48 บ้านดอยฮาง 4 1 1 0 6
49 บ้านทุ่งหลวง 4 0 0 0 4
50 บ้านโป่ง 4 0 0 0 4
51 อนุบาลเวียงชัย 3 7 2 6 12
52 ห้วยพลูพิทยา 3 6 5 7 14
53 บ้านโป่งเกลือ 3 6 1 5 10
54 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 3 4 2 4 9
55 บ้านขัวแคร่ 3 4 1 3 8
56 อนุบาลห้วยสัก 3 4 1 1 8
57 บ้านแม่กรณ์ 3 4 0 4 7
58 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 3 3 3 0 9
59 บ้านเวียงชัย 3 3 2 0 8
60 บ้านปุยคำ 3 2 1 2 6
61 บ้านสมานมิตร 3 1 1 0 5
62 บ้านห้วยทรายขาว 3 1 1 0 5
63 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
64 ผาขวางวิทยา 3 0 0 0 3
65 บ้านสันต้นขาม 2 6 1 2 9
66 บ้านหนองหม้อ 2 5 4 1 11
67 บ้านโล๊ะป่าห้า 2 3 2 2 7
68 ร่องหวาย 2 2 2 1 6
69 บ้านเวียงกลาง 2 2 1 2 5
70 บ้านป่ายางมน 2 2 1 0 5
71 บ้านชัยพฤกษ์ 2 1 1 3 4
72 บ้านจำบอน 2 1 1 1 4
73 บ้านปางขอน 2 1 0 1 3
74 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 2 1 0 0 3
75 บ้านจอเจริญ 2 0 2 1 4
76 บ้านโป่งพระบาท 2 0 1 1 3
77 บ้านริมลาว 2 0 0 3 2
78 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
79 บ้านป่าแหย่ง 2 0 0 0 2
80 บ้านศรีเวียง 2 0 0 0 2
81 เทศบาล 2 หนองบัว 2 0 0 0 2
82 บ้านร่องเผียว 1 8 2 4 11
83 อนุบาลหัวฝาย 1 3 1 1 5
84 บ้านปางริมกรณ์ 1 3 0 1 4
85 บ้านค่ายเจริญ 1 2 2 1 5
86 ร่องเบ้อวิทยา 1 2 2 0 5
87 บ้านหนองบัวผาบ่ม 1 2 1 1 4
88 บ้านดอยงาม 1 1 2 4 4
89 ธารทิพย์ 1 1 2 0 4
90 บ้านห้วยขี้เหล็ก 1 1 2 0 4
91 บ้านป่าบง 1 1 1 4 3
92 บ้านป่าก๊อ 1 1 1 0 3
93 บ้านเวียงกือนา 1 1 0 1 2
94 บ้านหนองบัวแดง 1 1 0 0 2
95 ป่ายางหลวง 1 1 0 0 2
96 บ้านบ่อทอง 1 0 2 3 3
97 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1 0 2 1 3
98 บ้านผาเสริฐ 1 0 1 1 2
99 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 0 1 1 2
100 บ้านห้วยขม 1 0 1 1 2
101 บ้านทรายงาม 1 0 0 1 1
102 อนุบาลศุภลักษณ์ 1 0 0 0 1
103 อนุบาลหทัยชนก 1 0 0 0 1
104 บ้านโป่งช้าง 0 4 1 1 5
105 บ้านถ้ำผาตอง 0 2 0 1 2
106 บ้านห้วยทราย 0 2 0 0 2
107 บ้านโป่งฮึ้ง 0 1 6 4 7
108 บ้านปางลาว 0 1 1 3 2
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 1 1 1 2
110 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 1 1 0 2
111 บ้านโป่งนาคำ 0 1 0 0 1
112 บ้านร่องห้า 0 1 0 0 1
113 บ้านสันกลาง 0 1 0 0 1
114 วัดจอเจริญสุขุมวาท 0 1 0 0 1
115 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 2 0 2
116 บ้านหัวดง 0 0 0 2 0
117 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 2 0
118 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 1 0
รวม 628 371 231 299 1,230