สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาลเชียงราย เชียงรายวิทยาคม แม่ยาววิทยา บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร สพป.เชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 25-27 กันยายน 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงจาริกา  ผาติพรสมบัติ
 
1. นางสาววราพร  อารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงเอมิกา  วรรณประทีป
 
1. นางสาวจิราวรรณ์   สืบสาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ
 
1. นางสาววาสนา  อรุณศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กชายมนตรี  เครือสาร
 
1. นางรัตนา  วรสายัณห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงธัญชนิกา  คำภีระ
 
1. นางสุวรรณี  สมจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงทวีพร  ศรีปุริ
 
1. นางสาลินี  วงศ์มา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญาแดง
 
1. นางสาวจรัญญา  คำยอด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงศุภัชญา   จันต๊ะนาเขต
 
1. นางเสงี่ยม   วังรุ่งโรจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงสุภีญา  สารเสวก
 
1. นางสมสาย  วิชา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กชายพิพัฒน์  สุรัตน์
 
1. นางสุพรรณ์  อิทธิวุฒิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงพิมพิศา   ชุมภูคำ
 
1. นางเพ็ญนภา   เขียวสะอาด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทองคำ
 
1. นางอัมพร  นันทชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายรชานนท์  จักรหนู
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กฤตยาพงศ์พันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงพรนภัส   พุทธาศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เผ่าตุ้ย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กหญิงนริศรา  วนาอุดมพร
 
1. นางสุกัลยา  จวนสาง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายจักรี  บุญยอด
 
1. นางทัศนา  ธนูแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา   ภู่สะอาด
 
1. นางจุรีภรณ์   คำธาร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 41.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรืองเทพ
 
1. นางสาวนิศากร  ขันใจ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 41.25 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงภัทรจาริณี  ศรีสร้อย
 
1. นางละม้าย  มณีรัตน์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายณัฎฐ์สรชัช  เหมืองหม้อ
 
1. นางทองสุข   อภิยะกันทะกุล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   นกจั่น
 
1. นางบัวผัน  ชอบธรรม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงปรัธนา  พรมแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เผ่าตุ้ย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีบาง
 
1. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกริษฐา  ช่วยเกื้อ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทาทอง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กหญิงพนัชกร  ผลสุด
 
1. นางทัศนีย์  ใจแก้ว
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73.3 เงิน 8 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงอรออ   สินทร
 
1. นางจิรัชยา   มหาวรรณ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายธรรมยุทธ  เทศทอง
 
1. นายโสภณ  เทพอุดม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงพรรณี   แซ่จู
 
1. นางสาวอังคณา   หาญคำภา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงสุลักขณา  สืบสุข
 
1. นางสุภาพร  อุดมธนรัตน์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิจธรรม
 
1. นางณิชาภัทร  สุทธิแป้น
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ศรีรักษา
 
1. นายณัฐวุฒิ  หงษ์นวล
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กวยยือ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กหญิงอารียา   วันแพง
 
1. นายอภิชาติ   แสนสิทธิ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงแพรววนิต  สมประสงค์
 
1. นางภิรมย์  ภัทรเชาว์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงคำนวล  สามแสง
 
1. นางสาวสุนิสา  ไฝ่แก้ว
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงวรัญญา  อุตตะมา
 
1. นางรุ่งนภา  คำสม
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวรุจิรา  อินเอี้ยง
 
1. นางเทียนรัตน์  ธนาคำ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายอานนท์  มามูล
 
1. นางสุรีย์  กิติรัตน์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.16 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงปรานัดดา  คำบุญเรือง
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นางสาวพิชญาภา  เอกตาแสง
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จายวรรณ์
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงนัทติพร  ภารสุวรรณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  ธาตุอินจันทร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระว้งศรี
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  คำเขื่อน
 
1. นายเจริญ  สุตะวงค์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จ่วยป่อง
 
1. นางดรุณี  ถาหมี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นางสาวนัยนา  จ่าโจ้
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทำนา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงหมี่เสอะ  แซพะกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51.16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงนรี  กุณนา
 
1. นายอัฐวิทย์  โทนะใจ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49.66 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงจามจุรี  แซ่พร่าน
 
1. นางเพ็ญพิมล  ศิระกมลโรจน์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46.16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางอติตาภรณ์  จันทะรส
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43.66 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงจันธิมา  จะยี
 
1. นางสาวแสงระวี  วิชัย
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปราณี  ปันติ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายสมบุญ  ลาทอง
 
1. นางชุติมณ  นามวงค์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิราดิฐอร   มณีจันทร์สุข
 
1. นางสุทธิรา  เครื่องพนัส
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กชายคณาวุธ  สุขเมือง
 
1. นางสุกัลยา  จวนสาง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงธิญาดา  คำชุ่ม
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กฤตยาพงศ์พันธ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงดาราวีร์   ปัญญา
 
1. นางชมนพร   หาญกล้า
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงมารียัง  มิตรานันท์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชัยรัตน์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงบุษบากร   ใจเที่ยง
 
1. นางเสงี่ยม   วังรุ่งโรจน์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงชยกร   วังหมื่น
 
1. นางเพ็ญนภา   เขียวสะอาด
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายอดิปาณ  ชุ่มมะโน
 
1. นางณัฐรุจา  ศรีคำ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษณ์
 
1. นางจิรารักษ์  ตุลาชม
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงตาล  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  ระลึก
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์
 
1. นางสาวกรรนิศา  มหิงษา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงกัลชญาภรณ์  ภิระ
 
1. นางทัศนา  ธนูแก้ว
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงพีรดา  ศรีพรม
 
1. นางวลัยพรรณ  สุขขาวันดี
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รูปงาม
 
1. นางอารีย์  แก้ววงศ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จ๋าขา
 
1. นางเรวดี   วงค์แสง
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัชชา   ซือมือ
 
1. นางปวีณา   พลหาร
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงฐิติกาล    จันทาพูน
 
1. นางสาวมัณฑนา  วงศ์วิวัฒน์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีเมือง
 
1. นางอำไพ  ต่างใจ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนิชาภา  ขัตกันทา
 
1. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงปาลิดา  ภิระบรรณ์
 
1. นางสุภาพร  อุดมธนรัตน์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัญบือ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงนภาภัทร  ชัยพยุงพันธ์
 
1. นางเครือวัลย์  อุตมะโน
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงวริษา   หะวัน
 
1. นางจิรัชยา   มหาวรรณ์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงวรนุช  กันสีชา
 
1. นายอำนาจ  ดวงแก้ว
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงเมตตา  เยอต๊ะ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เข็มขาว
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงอัญชลี   ใจอินทร์
 
1. นายมตินันท์   คำแก่น
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงปริ่มฤดี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวศรัญญา  ระลึก
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 1. เด็กหญิงเดือนรักษ์   ซือมือ
 
1. นางขวัญจิตร  ศรีวิชัย
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาติวงค์
 
1. นางราตรี  นันตาฤทธิ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงศรี   สามแผน
 
1. นางอารีย์  แก้ววงศ์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงเกษสุดา  สิงห์ราชา
 
1. นางน้ำอ้อย  เทพชาติ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณประภา
 
1. นางสายทอง  พรมมา
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงปานทิพย์   อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเกตุผกา   มานะกิจ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาวสุชีรา  จันทร์สุข
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายกิตติ  ขันจันทร์แสง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วนิชปริญญากุล
 
1. นางสาวศรีวรรณา  บุญเรือง
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ศรีภูมิ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ทองวิเศษ
 
1. นายเจริญ  สุตะวงค์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงประภัสสร  พาณิชย์สุขนนท์
 
1. นางสาวพิมพรรณ์  สวยสม
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงพิมพิกา  กุญชรสิริเลิศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยมงคล
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงมัสยา  เขียวปัญญา
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงพร  สามยอด
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงวาลัยทิพย์  พลเยี่ยม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองใบ
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ยาวินันท์
 
1. นางอติตาภรณ์  จันทะรส
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ความชอบ
 
1. นางรุ่งนภา  คำสม
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  มาเยอะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระว้งศรี
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงอาภรณ์  ลีซอ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทำนา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงวัชรี  เว่ยยือกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางอัมพันธ์  เหล่าไพโรจน์จารี
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์
 
1. นางทัศนีย์  จีนจรรยา
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงอรัญญา   ปานิน
 
1. นางสมปอง   โลมพันธุ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่จาง
 
1. นางสาวนิศากร  ขันใจ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ชุ่มวงค์
 
1. นางสุพานี  ชุณหปราณ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงสุภาสินี  ผาสบ
 
1. นางสาววราพร  อารีย์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.2 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงปริมปรัชย์  สีหาเวช
 
1. นางวาสนา  หาญจริง
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.2 ทอง 7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร   ภักตร์งาม
 
1. นางจุรีภรณ์   คำธาร
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงปณิตา  จันทรวงค์
 
1. นางทัศนา  ธนูแก้ว
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 1. เด็กหญิงสุนิษา  ปัญธรรม
 
1. นางอัญชลี  ฤชานุกุล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปัญญาคอย
 
1. นางรัตนา  วรสายัณห์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา   ใจนวล
 
1. นางสมจิตร  อ้นเจ๊ก
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงนันทัชพร  เจนใจ
 
1. นางชารินตรี  บุดดี
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณัฐลิดา  คำชุ่ม
 
1. นางอาภรณ์  ฤทธิแผลง
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงธิชา  ใจหล้า
 
1. นางสุขเกษม  ปาลี
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 15 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุวรรณ์
 
1. นางจุลจีรา  อารีย์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงฐิติมา   ปุยคำ
 
1. นายมตินันท์  คำแก่น
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.2 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์หมื่น
 
1. นางอุ่นเรือน  บุญมี
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55.2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงนันธิดา  มหาพรหม
 
1. นางสมคิด  สายเครือคำ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามา
 
1. นางณิชาภัทร  สุทธิแป้น
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงปนิตา  เป็งน้อย
 
1. นางสาววิภานันท์  เพชรดง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายณัฐภูมิ   อินไชย
 
1. นายอดุลย์   ดวงกางกอ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงวิลาวัล   บุญหาญ
 
1. นางพรรณี   บริสุทธิ์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์   วิเศษบุญ
 
1. นางจิรัชยา   มหาวรรณ์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงเพลงฝน  เบียวเชกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 1. เด็กหญิงเฌนิศา  ขัดมูล
 
1. นางสาวนลีรัตน์  บัวหลวง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงอลิสา  แลเฉอะ
 
1. นางมาลินี  บุรารักษ์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงธัญมาศ  ตาหล้า
 
1. นางภิรมย์  ภัทรเชาว์
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กชายอรรถพล  ประทุมวัน
 
1. นางสาวจีราพร  ติ๊บมา
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงสุพรรษา   เวยเหยื่อกู่
 
1. นางจรัสศรี   มณีวงค์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงเมทินี  สีหะ
 
1. นางอำไพ  ต่างใจ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคนชัยภูมิ
 
1. นางรัศมี  เทพปัน
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
 
1. นางอรชร  พินิจ
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 58.4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงอริสรา  เขื่อนทา
 
1. นายจีระศักดิ์  รัตนแสง
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชุ่มธิ
 
1. นางอุ่นเรือน  บุญมี
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงสุวิมล  มาอยู่
 
1. นางสาวศรีวรรณา  บุญเรือง
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงนันทิยา  สุเรียมมา
 
1. นางวาสนา  หาญจริง
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เขื่อนเพชร
 
1. นางนัฏฐนันท์  เตจ๊ะวงค์
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสาวสายทิพย์   โกศัย
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  มีช่อง
 
1. นางอติตาภรณ์  จันทะรส
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวิใจ
 
1. นางพวงทอง  คลอนศรี
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอังคนา  แซ่บื้อ
 
1. นางสาวพิมพรรณ์  สวยสม
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงธันยพร  เดือนขาว
 
1. นายจักรพันธ์  รุ่งเรือง
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงแก้วตา  อุ่ยแม
 
1. นางสาวแสงระวี  วิชัย
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ยะรินทร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  โอบเอื้อ
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ภู่ด้วง
 
1. นางแก้วกัลยา  วงศ์ภักดิ์
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์แจ่ม
 
1. นายอัฐวิทย์  โทนะใจ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงสุภา  เว่ยยือกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงบุณยานุช  รุ้งดี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เจริญ
3. เด็กหญิงอังคณา  รุ้งดี
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
2. นางพิสมัย  สารวงค์
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มมะโน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรหมไชย
 
1. นางเพ็ญแข  พรมรัตน์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชิดชนก  อุดมฤกษ์สกุล
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  วงศ์เทพเตียน
 
1. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
2. นางชาลินี  ยะโก๊ะ
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณภาค
2. เด็กหญิงพรชยา  วงค์เวียน
 
1. นางอรสา  สุภาวงศ์
2. นางณัฐมน  ศรีเลสินธุ์
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วสาย
2. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
 
1. นายยศกร  มีสุข
2. นางกฤษณา  อาจสาลี
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงกัลยา  นามสาม
2. เด็กหญิงเดือน  แสงวงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โนราช
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1. เด็กหญิงกชพร  อุส่า
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  สมสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  มณีรัตน์
2. นางสุนันท์  เพชรโพธหาร
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  เวยยือกู่
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  ลิจัน
 
1. นางพนมพร  บุญเป็ง
2. นางกัลยา  สุคันธมาลย์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 1. เด็กหญิงสุพัชชา   เสียงใส
 
1. นางกาญจนา    มณีรัตน์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  บุญมา
2. เด็กหญิงอารีนา  แซ่อือ
 
1. นางจรรยา  หมื่นเดช
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายภาคิณ  ดำศรี
2. เด็กหญิงอานัญญา  รูปงาม
 
1. นางสาวนุชรินทร์  พรมเมือง
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงนภัสรา  ปัญญา
2. เด็กหญิงอัมพาพร  มีลาภ
 
1. นางภิรมย์  ภัทรเชาว์
2. นางสาววราพร  อารีย์
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงจันทมณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอาเตอ  หม่อแลกู่
 
1. นางศรีนวล  จุลประเสริฐ
2. นางวิมลศรี  นันทิโค
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายนาวิน   อินวงค์
2. เด็กชายอภิเดช  อินต๊ะจา
 
1. นางสาวสายทอง  ทัพธานี
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายธีรภาพ  คัมภีร์สัจจะ
2. เด็กชายอรรถพงษ์  อินต๊ะ
 
1. นางสุพรรณ  ไชยปัญญา
2. นางสาวณัฐชยา  ยอดออน
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงคุลิกา  มยุรา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มอญแสง
 
1. นายสุชิต  เวียงสมุทร
2. นายวิทยา  ราชงามเมือง
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงจณิตา  ยื้อยศ
2. เด็กหญิงจิราพร  สายวงค์ฝั้น
 
1. นางน้ำอ้อย  เทพชาติ
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงวราลี  แยลูกู
2. เด็กหญิงสุดาพร  เบทูกู่
 
1. นางสาวณฐมน  ภูมิตัน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงมาณัฐกมล  โสมาบุตร
2. เด็กชายวิษณุ  คันธนู
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายณัฐนันท์  อินทรนารมย์
2. นายธงชัย  อาหยิ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวกุ้งนาง  ปัญญาดี
2. นางสาวเพ็ญ  บุญมา
 
1. นางเทียนรัตน์  ธนาคำ
2. นางสาวพัชราภรณ์  โอบเอื้อ
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงพิรดา  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงวารุณี  เชอหมื่อ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระว้งศรี
2. นายจักรพันธ์  รุ่งเรือง
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา   แยลูกู่
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แซดูกู
 
1. นางสาวณฐมน  ภูมิตัน
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธนัสร  วรรณสม
 
1. นางมาลัย  ม้าเมือง
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงศศิพร  ขะขอม
 
1. นางอำไพ  แก้วกมลรัตน์
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์
 
1. นางสาวพิมพักตร์   แป้นเกิด
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงธนิษสา  ปาละ
 
1. นางสุธัญญา  ขันติพิทักษ์
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72.5 เงิน 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กชายธีรเมธ  หมื่นมโน
 
1. นางสมสาย  วิชา
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   ถ้ำแก้ว
 
1. นางรงค์มณีย์   ศรีคำม้วน
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายพีรยสถ์  หลวงหาญ
 
1. นายธีรวุธ  สัมมาปฏิบัติ
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงธันทิวา  ลี้แสน
 
1. นายสนั่น  ใจผูก
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายปิติฉัตร  เมืองมา
 
1. นางศุภณัฐชยา  บุตรบุญ
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายอัครชา  หาญบุญศรี
 
1. นางวนิสา  ชุมภูรัตน์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงกชกร  กิติมา
 
1. นายเนติวิทย์  วิชา
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงสุชานันท์   ปวริศร
 
1. นายวิรัตน์   เขียวขอม
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงสีดาว  สมศรี
 
1. นางสาวดวงเดือน  ภูกองไชย
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำวิลัย
 
1. นางพรทิพย์  มานวกุล
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายธนวินท์  ศิริรัตน์
 
1. นายวัชรพงษ์  นัยนา
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายสิทธิกร  ปัญญาคม
 
1. นางอาภรณ์  ฤทธิแผลง
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายภัทรวรรษ  เยสูงเนิน
 
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ลื้อยอด
 
1. นางนฤมล  แสงจันทร์
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายปวริศ  สิทธิวงศ์
 
1. นางสาวกรทินา  แก้วสอน
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกมุทพร  อยู่บ้านแพ้วรัตนโกมล
 
1. นางสาวนฤมล   พึ่งปัญญา
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายธัชพล  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงวรางคณา  เภตรา
 
1. นางศิลปี  ธำรงอัตนาถ
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงราชาวดี  สมนา
 
1. นายวัชรพงษ์  นัยนา
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงเอ้ย  มูลระ
 
1. นางชลิตตา  สมุดความ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายภูริพัทร์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางรักษ์คณา  ติ๊บมา
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงพิศชามญชุ์  สุทธะชัย
 
1. นางมณีรัตน์   ทะระมา
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพิกา  หงษ์คำ
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านริมลาว 1. เด็กหญิงฐิติพร   ปันวิชัย
 
1. นายทรงศักดิ์   หงษ์หิน
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1. เด็กหญิงสุดา   เมอแลกู่
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ศรีจักร์
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงอาซือมา  เลอลักษมี
 
1. นางสาวนันท์ธีรา  กิจรักษ์
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กหญิงสุพรรษา   อภิรักษ์ธรรม
 
1. นายอานนท์   คำน้อย
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิลสวิท
 
1. นายพิเชษฐ์  ณ พิกุล
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. นายบรรจบ  ใจศรี
 
1. นายธณัฐพัชรพงษ์  ประวิตรกูร
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงสุภมาส  คำปัน
 
1. นางสาวศิรินภา  รวมจิตร
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายฐิติวัฒน์   สะสมสุข
 
1. นางสาวพิมผกา   นะวะศรี
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายอาผ่า    แปแจกู่
 
1. นายฐิติชญาณ์  ฐิติธัญพิสิฐ
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายวัฒนชัย  ใจยา
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายธนพงศ์  ลิ่วยอดสิงขร
 
1. นายพิษณุ  พลอยศรี
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายแยะ  แซ่ลี
 
1. นายวัลลภ  รู้ยาม
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กชายธนาธรณ์  ลมวิชัย
 
1. นางเพ็ญจันทร์  อินทจักร
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายสุรพล  เบี่ยงแล
 
1. นางเพ็ญพิชญา  ฐิติธัญพิสิฐ
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายธรรมนูญ  วงษ์กันหา
 
1. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายศุภกร  พัชรมโน
 
1. นางสาวปราณปรียา  ต๊ะผัด
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามวงค์
 
1. นางพร  นันป้อ
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายบุญซาง  ไทยใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหงษ์เพชร  ทองอินทร์
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปงลังกา
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ปัญญาบุญ
3. เด็กหญิงอริสา  วงค์ชัย
 
1. นายเนติวิทย์  วิชา
2. นางสุขเกษม  ปาลี
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงธันยมัย  ไม้แสนช่าง
2. เด็กหญิงนันทณี  คำตื้อ
3. เด็กหญิงอารีย์  ซื่อตระกูล
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
2. นางสาวกฤตยา  ปัญญะติ
 
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนัฐกรณ์   ตารินทร์
2. เด็กหญิงสุทัตรา  แสนทนันชัย
3. เด็กหญิงสุภาสินี  อารมดี
 
1. นางวนิดา  ปาเงิน
2. นางสาวรัตติยา  คำป๊อก
 
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกาญจนา  อาม
2. เด็กหญิงจุุฬาลักษ์  ใจมั่น
3. เด็กหญิงสุณี  ราชคิด
 
1. นางฉัตรฤดี  ดีจริง
2. นางศรีนวล  จุลประเสริฐ
 
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แจ้งใจ
2. เด็กหญิงพีรยา  หอมชื่น
3. เด็กหญิงสารสา  วัฒนสมบัติ
 
1. นางสุรีรัตน์  แก้วโก
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์อุ่นใจ
 
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เฉยฉิม
2. เด็กหญิงอรปวีณ์  สิงหะ
3. เด็กหญิงเปรมิกา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ลำคำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  สิทธิวงค์
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลิศชมภู
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชินะข่าย
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สมคำ
 
 
227 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   กันชัยเทพ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   มณีจันทร์สุข
3. เด็กชายวัชรพงษ์   มณีจันสุข
 
1. นางมณีรัตน์   ทะระมา
2. นางสาวแสงสุนันท์  แสงเมือง
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายณัฐดนัย   เบิกบานดี
2. เด็กชายวรัญญู   สิทธิอาษา
3. เด็กชายอนิรุทย์   โพธาพิจิตร
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ   คำปา
 
229 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงปพิชญา  อรัญโสต
2. เด็กหญิงมณีแก้ว  นามยี่
3. เด็กหญิงอาเบียร์  เชอหมื่น
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางสาวฉันทิกา  พรหมเสนา
 
230 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงนันทนา   อินธรรม
2. เด็กหญิงปภัสสร   ยศกันโท
3. เด็กหญิงวิวรรธณี   ลิม
 
1. นางนัฏฐนันท์   เตจ๊ะวงค์
 
231 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายคริสโตเฟอร์   ไมเคิล มอร์แกน
2. เด็กหญิงคิม  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณ
 
1. นางสาวศศิวิมล  กันทวี
2. นางสาวศิริพร  บัวแดง
 
232 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เพิ่มสุข
2. เด็กชายรภีพัทร  คล่องรับ
3. เด็กชายศสมทรัพย์  ศรีทอง
 
1. นางวิลาสินี  จันทร์ลือ
2. นางเย็นจิตร  ไชยวรรณ์
 
233 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปรางทอง  เครือยอด
2. เด็กชายมฤคินทร์  ทิศเชย
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปลิวมา
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางฉลวย  นุชนิยม
 
234 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงก้อย   คำหลวง
2. เด็กหญิงจิดาภา   เก่งไพรวัลย์
3. เด็กหญิงพัชรา   อักษรเมธา
 
1. นางเพ็ญพิชญา  ฐิติธัญพิสิฐ
2. นายธราดล  คำแสง
 
235 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงลักษิกา  ตัววา
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงแพรวา  ทองฑีฆา
 
1. นางสิรินาถ  ไชยงำเมือง
 
236 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงปวีณา  อารินทร์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เอกตาแสง
3. เด็กหญิงรัตติยากร  สร้างแผ่นผา
 
1. นายวัลลภ  รู้ยาม
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
237 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนฤมล  วงค์น๊อต
2. เด็กหญิงปัทมา  คำวาว
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  กรุณา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีวิไชย
2. นางรัชดา  ภิระบัน
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกิตติภพ   ประจิตร
2. เด็กชายพงศธร  นิลตะศักดิ์
 
1. นางสาวปราณี   เขียวเพชร
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายอมรพงศ์   นัยติ๊บ
2. เด็กชายเจตวัฒน์   สอนปิ่นคำ
 
1. นายนิรุตต์   ชัยมณี
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขม 1. เด็กชายธนากร   ประมวล
2. เด็กชายสุวีย์   อาจอ
 
1. นางสายใจ   แก้วเป็ง
2. นายเอกราช   กวยยือ
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58.33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายคณธัช  คูสุวรรณ
2. เด็กชายพีรดนย์  จิตตางกูร
 
1. นางธนิกา   แคแดง
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56.66 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงกนกนภา  วรรณเลิศ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงคำ
 
1. นางถนอมขวัญ  วงค์แก้ว
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายภูวิส  ธิแก้ว
2. เด็กชายสมุทร  อาษา
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
2. นางสาวกฤตยา  ปัญญะติ
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายศิริยานุช  ศรีพรม
2. เด็กชายสุธิพงศ์  จ๋าจุ๋มป๋า
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เทียมแก้ว
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นายจิรากร  สิงห์ขัน
2. นายชัยทัต  ป๋าวงค์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เทียมแก้ว
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงพันพัสสา  แก้วบัง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรบุญ
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณัฐชนน  สามหมื่นคำ
 
1. นางมาลัย  ม้าเมือง
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายธนวินท์  อ่อนหวาน
 
1. นางแสงดาว  เมืองใจ
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงอายู่  หมื่อแล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  บุญเกิด
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงอังกา   จะผึ
 
1. นางธนัญกานต์   กันธิยะ
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายพีรภัทร   เรือนมูล
 
1. นางผ่องศรี   ศักดิ์สิทธิ์
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์
 
1. นางพิมพ์หทัย  มะลิลา
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล
 
1. นางสาวศุภณัฐชยา  บุตรบุญ
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงเหลาคำ  นามวงศ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  ภูกองไชย
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงอัญชลี   จะกะอี
 
1. นางสาวกุลทรัพย์   สุริยะ
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  นามผัด
 
1. นางวนิสา  ชุมภูรัตน์
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายปราชญ์  โสมวิภาต
 
1. นางสาวปนิดา   สายวงศ์เปี้ย
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วละเอียด
 
1. นางสาวมัลลิกา  เครือแก้ว
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ไม้เลื้อย
 
1. นายสวาท  วังรุ่งโรจน์
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลศักดิ์
 
1. นางอาภรณ์  ฤทธิแผลง
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายณัฐนันท์  มีจินดา
 
1. นางสาวจรัญญา  คำยอด
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กชายนิศากร  อ่อนชัยภูมิ
 
1. นางเมธินี  สุวรรณ์
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  มูลละ
 
1. นางปราณี  ปันติ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงเกตธนวรรณ  อินทแสน
 
1. นายธีรวุธ  สัมมาปฏิบัติ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68.01 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงสาลินี  เชอหมื่อ
 
1. นางฉัตรฤดี  ดีจริง
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัลยกร   ก้อนคำ
 
1. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กหญิงเชื่อมรัก  เย็นใจมา
 
1. นางธนิกา   แคแดง
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายอุดม   มาเยอะ
 
1. นางสาวนฤมล   หน่อแก้ว
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายไรวิน  ปาริฉัตรตระกุล
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ตนะกุล
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงทิพย์แพรวา   นันตา
 
1. นางรงค์มณีย์   ศรีคำม้วน
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กชายวงศกร  แสงคำ
 
1. นางสาวน้ำฝน  โกแสนตอ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ดอนลาว
 
1. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายนรินทร์  กุณา
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายธนาธิป  สุริยเรือน
 
1. นายโอภาส  อินธรรม
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กชายทัศน์พงศ์  หัวใจคง
 
1. นางเปรมจิตต์  ลำดวนหอม
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพรม
 
1. นายโยธิน   ขัดศิริ
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงอาแผ่   แลเชอ
 
1. นางศรีวรรณ   โพธิกลาง
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายอาซัง  แปแจกู่
 
1. นายทัศนัย  ไชยหลาน
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายอนุชา  ตั้งจิตร์
 
1. นางสาวพันวิภา  กาวินจ๊ะ
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุมปูสาร
 
1. นางปราณี  นางแล
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กชายโชคชัย  ทองลิ้มสุด
 
1. นางเมธินี  สุวรรณ์
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายนนทพัทธ์   สันธิ
 
1. นางสาวพิมผกา   นะวะศรี
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายภมรินทร์  สุริโย
 
1. นายวัลลภ  รู้ยาม
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงทิพย์  นามวงศ์
 
1. นางอัฑฒ์ศยา  เรือนคำ
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  หยกจุฑา
 
1. นายพิษณุ  พลอยศรี
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุปนันชัย
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายศุภกรณ์  คำเผี่ยน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหงษ์เพชร  ทองอินทร์
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงหมีชู  เชอหมื่อ
 
1. นางเพ็ญพิชญา  ฐิติธัญพิสิฐ
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงสุณิสา  ภูเขียว
 
1. นางสาวมัลลิกา  เครือแก้ว
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. นางสาวนิตยา  วิวัฒน์ทวีกุล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  อินทจักร
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายกษมา  รีรา
 
1. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายยศพล  แซ่จัง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ขันติธรรม
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายวราวุฑ  แตงกรด
 
1. นายเชิดชาย  ไผ่ผาด
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์สม
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีโพธิ์
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แซพะกู่
 
1. นางสาวปราณปรียา  ต๊ะผัด
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติมา  เจียรพินิจนันท์
2. เด็กหญิงนงนภัส  เตชนันท์
3. เด็กหญิงนลพรรณ  เขื่อนเพชร
 
1. นางศรีสมบูรณ์  แสนสมบัติ
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองคำ
2. เด็กชายพชร  ไกรนรา
3. เด็กชายพัชรียาภรณ์  ใจมอย
 
1. นางลาวัลย์  สุขเกษม
2. นางสาวอรพรรณ  สุวรรณวงษ์
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกณวรรธน์  ปัญจรักษ์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ศรีศิริ
3. เด็กหญิงสุชาญา  เสาร์แก้ว
 
1. นางจันทร์แก้ว   อุทุมภา
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กหญิงกรวิการ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร   แก้วศรี
3. เด็กหญิงอารียา   เชกังกู่
 
1. นางอนรรฆพร   ไวดี
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงชนรดา   สีอุดร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศรีพรม
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   สัทธศรี
 
1. นางพิกุล   โสภา
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  ใจหาญ
2. เด็กชายวรพงศ์  วงศ์เรียน
3. เด็กชายอัครเดช  แสนพิช
 
1. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง
2. นางสาวปรียาพร  มุกดา
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายปพนธีร์   ชัยเนตร
2. เด็กชายภควัฒน์   วัธนารลี
3. เด็กชายสิทธิพล   อินนันชัย
 
1. นายอนุพงศ์  นันตาฤทธิ์
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีติสา
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มะโนวงค์
2. เด็กชายวิชชกร  สุุภาคำ
3. เด็กชายสุริยกานต์  ณ ป้อมเพชร
 
1. สิบเอกสมศักดิ์  พรมภิยะ
2. นางศรีไพร  สุรัตน์
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงขวัญชนก   ประสิทธิ์เกตุกรรณ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์   จำปาชัย
3. เด็กชายอมรเทพ    ใจสระ
 
1. นางสาวชนกพร    ใจขวาง
2. นายสุวพิชญ์   สุภา
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  หอมพันธ์
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ใจจุมปา
3. เด็กชายศุภกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวชยาภรณ์  ประดิษฐ์
2. นางสาวสรัญญา  นาลิน
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กหญิงดารินีย์  ศรีมูล
2. เด็กชายสหรัฐ  สายวงค์โห้
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัวสุวรรณ์
 
1. นางกุลฉัตร  มณีจันสุข
2. นายณัติฐพงศ์  จินา
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายจักรกริช  ทาแกง
2. เด็กหญิงณัฐนิช  เป็นมงคล
3. เด็กชายสิรภพ  อินทจักร์
 
1. นางสาวธารารัตน์   อินพรม
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงคำนวล  ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงพิชชญา  เรือนแปง
3. เด็กหญิงมนต์  ทอง
 
1. นางถนอมขวัญ  วงค์แก้ว
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงพัฑรา  จ๋าจุ๋มป๋า
2. เด็กหญิงวนิดา  ภารสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เคนธรภักดิ์
 
1. นางยุวดี  ไชยลังกา
2. นางสาวธิดารัตน์  เทียมแก้ว
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กชายชาญวิชญ์  ไชยชนะ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดีบัง
3. เด็กชายพชรพล  เลขนอก
 
1. นายบรรเทิง  เตชะตน
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  เชียงเจริญกิจ
2. เด็กหญิงนริศา  บุญอยู่
3. เด็กหญิงศุภกานต์   เชียงเจริญกิจ
 
1. นางสาวนฤมล  มะยอง
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เขื่อนเพชร
2. เด็กชายยศธร  หมื่อแลกุ
3. เด็กหญิงยุภาวดี  อะทะวงษา
 
1. นางสาวจิรภา  ซ้อนพุฒ
2. นางสาวมานิตตา  บุญมาอินทร์
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงวราภรณ์   เพชรกลางไพร
2. เด็กชายสิทธิชัย   สุริยา
3. เด็กชายโยฮัน   แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวปรียาณา   ยืนยง
2. นายเมธี   อูปสุ
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ฟองเขียว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เชอมือ
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาวนนทิชา  ธรรมสอน
2. นายภีรภาพ  ประทุมชาติ
3. เด็กชายมนตรี  ศรีชะนะ
 
1. นางยุวดี  ไชยลังกา
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นางสาวชรินทร  บุญแก้ว
2. นางสาวณัฐพร  อุ่นใจ
3. นางสาววิลาสินี  รามจักร์
 
1. นางอินทิรา  รอดสุวรรณ
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  สมปาน
2. เด็กหญิงวนิดา  วรวิวัฒน์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  โนสุยะ
 
1. นางรัติยา  ศุขมณี
2. นายวราวุฒิ  วงค์น้อย
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สมคิด
2. เด็กหญิงพรนิภา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงยอนซื่อ  ไทยใหญ่
 
1. นางันันทยา  แสบงบาล
2. นายอนุวัตน์  พอใจ
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายจิรวัชร  กอสันเทียะ
2. เด็กชายนที  ประเสริฐนอก
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ศรีหามณี
 
1. นางไพบุญ  กมลภพ
2. นางสาวจุฑามาศ  เวียงคำ
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายจิตกร  แยซอกู่
2. เด็กหญิงอรนุช  หม่อโป๊ะกู่
3. เด็กชายเอกชัย  เปียแลกู
 
1. นางพิมพ์พรรณ  สมสวย
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายจตุรัส  จะฟุ
2. เด็กชายราชันณ์  ประดับชมภู
3. เด็กชายสุรชัย  จะเบือ
 
1. นายเมธี  อูปสุ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วิไลทัศนา
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายชวิศ  จะลอ
2. เด็กชายภูบดินทร์  อารินทร์
3. นายรัตนชัย  เลเชกุ
 
1. นางกฤติญา   ผาบไชย
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงสุนิสา  เชอมือ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  เมอแล
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เยส่อง
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายชลชาติ   อาจยิ่งยง
2. เด็กชายธนากร    ขวัญนา
3. เด็กชายวิน   วิชัย
 
1. นางสาวเพลินจิต   กิจรักษ์
2. นางสาวสุริฉาย   ดวงคำมูล
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงฉันชนก  ธำรงกิตติพร
2. เด็กหญิงตยาคี  กาหลง
3. เด็กหญิงวริศรา  ทองจรัส
 
1. นางรัติยา  ศุขมณี
2. นายวราวุฒิ  วงค์น้อย
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธีรนัย  สองศรี
2. เด็กหญิงพัชริดา  รักชาติ
3. เด็กชายไชยวิชญ์  รักชาติ
 
1. นางสาวทับทิม  สินทร
2. นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณิชา  กุลคีรีรัตนา
2. เด็กหญิงณิชา  อัศวโสภี
3. เด็กชายรังสิมันตุ์  สุวรรณ์
 
1. นางอุไร  อุตอิ่นแก้ว
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อู่สุวรรณทม
2. เด็กหญิงรัชนี  สมเพชร
3. เด็กชายเซิงอวี่  ผู่
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุล
2. นางลำดวน  สายเมืองนาย
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนธารทิพย์ 1. เด็กหญิงนฤมล   ยศโสธร
2. เด็กหญิงประไพ   แซ่ย่าง
3. เด็กชายพลวัฒน์   แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวพรพรรณ   คะเต่ย
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   อาซัง
2. เด็กหญิงจรรยาภาณ์   สว่างศรี
3. เด็กชายธีรวัฒน์   จันวงค์
 
1. นางสาวสุวารีย์   ภูรีโรจน์
2. นางเจียมรัตน์   คงสมบูรณ์
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กหญิงมินตรา  คำลือ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ผาสบ
3. เด็กหญิงแสงโสม  จันทร์ดี
 
1. นางสาวณฐมณ  นามวงค์
2. นางสาวอรไท  เวชกลไก
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงพินท์สุดา  ป๋าวงค์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีพรม
3. เด็กหญิงอรชัญญา  แรงจินะ
 
1. นายโยธิน   ขัดศิริ
2. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายสมบูรณ์  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุวิมล  มาเยอะ
3. เด็กชายไชยวรรณ  รักชาติ
 
1. นายธนวัฒน์  เดชปักษ์
2. นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  มณีกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตุ้ยหน้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ช้างหล่อ
 
1. นางรัติยา  ศุขมณี
2. นายวราวุฒิ  วงค์น้อย
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นางสาวชลธิชา  อุตมะธานี
2. นายสิทธิโชค  แซ่ย่าง
3. นายเอกราช  คันธภิรมย์
 
1. นางกฤติญา   ผาบไชย
2. นางยุพิน  สุคนธา
 
336 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายพรชัย  มณีจันทร์สุข
2. เด็กชายศรายุทธ  สาคร
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุขประเสริฐ
 
1. นางวิลาสินี  จันทร์ลือ
 
337 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายณัฐนานนท์  ธุวะคำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงค์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสุนันธิกา  สินทรัพย์
 
1. นายชัยยงค์  นาสมทรง
2. นายพิทยุตม์  จุมปา
 
338 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ทองเกื้อ
2. เด็กหญิงปรารถนา   กันทะเวลา
3. เด็กชายภานุพงษ์   พุทธวงค์
 
1. นายโยธิน   ขัดศิริ
2. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ยี
2. เด็กหญิงก้อย  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  เชอมือกู่
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นรารักษ์
2. เด็กหญิงปารณีย์   ประมวล
3. เด็กหญิงมัชฌิมา   คำยอด
 
1. นางสาววาสนา   คำกวน
2. นางสาวพาขวัญ  กลิ่นพูล
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันแปงเงิน
3. เด็กหญิงพัชริญา  ไชยน้อย
 
1. นางสาวอรรถวดี  อิทธิพลเลิศปัญญา
2. นายมงคล  ชุมภูรัตน์
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายกิตติภพ  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงศรินญา  ไชยงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีบรรพรต
 
1. นางสาวพัชรี  ชุ่มเมืองอินทร์
2. นางสาวสุชัญญา  นาเคน
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายภูวนาท   ไชยชมภู
2. เด็กชายอภิชัย    สุริยนต์
3. เด็กชายเทพกานต์   ราชตา
 
1. นายสุวัฒน์   พลนรัตน์
2. นางสาวหยาดพิรุณ   คำปา
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์   ทาคำฟู
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   หริมูลวงค์
3. เด็กหญิงวริศรา   งามเหมาะ
 
1. นางสาวรัชดาพร   แซ่ลี
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กชายกรกต  เทพวงค์
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุวรรณประภา
3. เด็กชายอนุพงศ์  ผางคำ
 
1. นางปาริชาต  สิทธิสม
2. นายนัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายธนะพงค์  คำยอด
2. นางสาวศิริพร  เหวยซือ
3. นายสิริโชค  ไชยประเสริฐ
 
1. นางกฤติญา   ผาบไชย
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เม่งเอียด
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  นัยนันท์
3. เด็กชายพิทวัส  ชุ่มมงคล
 
1. นางนันทยา  แสบงบาล
2. นายอนุวัตน์  พอใจ
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นายวีรชาติ  จะแฮ
2. เด็กชายศุภกร  ผดุงสุริยะ
3. นายสุรชัย  จอมใจชมพู
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  จันทร์หลวง
2. นายชัยวัฒน์  สกุลวิไล
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน
3. เด็กหญิงนิธดา  ยศจนา
 
1. นางวิลาวรรณ  เชยบาล
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กหญิงดาว  นามอุ่น
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  ทวีพันธ์
3. เด็กชายอิทธิเดช  ตื้อยศ
 
1. นางสาวณฐมณ  นามวงค์
2. นางสาววิรัญญา  เขื่อนแก้ว
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพันธกานต์  บุญมา
2. เด็กหญิงวนัสบดี   หมื่นไชยวงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์
 
1. นางอรุณี  บุณยะพรรค
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล   อ้ายเยอ
2. เด็กหญิงวิภาดา   แซ่ม้า
3. เด็กหญิงศิริพร   แซ่หลอ
 
1. นางแววดาว  อินเทพ
2. นางสาวสุริศา  ปรารมภ์
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กหญิงณัฐพร  กันใจ
2. เด็กหญิงศิริวิลัยลักษณ์  จอมคำ
3. เด็กหญิงอารีญา  วันแพง
 
1. นายอภิชาติ  แสนสิทธิ์
2. นางรจนา  โพธาวิจิตร
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงกวินธิดา   จันทร์เภา
2. เด็กหญิงญาณิศา   ก้อนศิลา
3. เด็กหญิงยวิษฐา   ขำเกิด
 
1. นางสาวชนกพร   ใจขวาง
2. นายสุวพิชญ์   สุภา
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายพนธกร   เกิดเจริญ
2. เด็กชายวรวุฒิ   สุปัญโญ
3. เด็กชายวรเมธ   อุทัง
 
1. นางสาวบริมาส   เขื่อนคำ
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายปฐวี  เขื่อนไชยวงค์
2. เด็กชายภิญญาสิทธิ์  ภารบูรณ์
3. เด็กชายภูมินทร์  แสงอรุรุ่ง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เทียมแก้ว
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 66.2 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนเทา
2. เด็กชายภูวเนตร  ชุ่มเมืองเย็น
3. เด็กหญิงหมีก้า  เบเชกู่
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายฉัตรชัย  มนทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ฟองฟู
3. เด็กชายพชรพร  มานิตย์
 
1. นายสมฤทธิ์  ตรีรัตน์
2. นางสาวนฤมล  ชัยลังกา
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  เปียงแหล่
2. เด็กชายประเสริฐ  อาจอ
3. เด็กหญิงเมทิกา  มาเยอะ
 
1. นางพิศมัย  อินปั๋น
2. นางสาวสมจินต์  กันทะวงศ์
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายจิรายุทธ  สาระลม
2. เด็กชายฉัตรฐวัตร  สมควร
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  อุทุมภา
 
1. นางกฤติญา   ผาบไชย
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงเกษร   ตุ้ยอ้าย
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ธรรมสอน
 
1. นางอินทิรา  รอดสุวรรณ
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทินจอง
2. เด็กชายสิทธิพงค์  อุดรแดน
3. เด็กชายอมร  แก้วบัง
 
1. นางจารุวรรณ  อภินันท์ธรรม
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายปวิตร  ใจวงค์
2. เด็กชายวรเวษฐ์  แสนคำลือ
3. เด็กชายเพียรชัยรัตน์  มะโนสุข
 
1. นางนันทยา  แสบงบาล
2. นายอนุวัตน์  พอใจ
 
364 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มั่งมีสกุลทอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อักษรคีรี
 
1. นางสาวนฤมล  มะยอง
 
365 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. นายจะสี  ป่าพู
2. นายไอ่ตี๋  ปูหา
 
1. นายภูวเรศ  สิทธิโค่ง
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายกัมปนาท  ชัยชนะมงคล
2. เด็กหญิงมนตรา  ยาเจริญ
 
1. นางอัญชลี  ทองสุข
2. นายชัยยงค์  นาสมทรง
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายชิตวัน  กันทอน
2. เด็กชายฐิติเชษฐ์  สมศักดิ์สกุล
 
1. นายเอนก  ติ๊บนำ
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายภัทรพล  หอมนาน
2. เด็กชายศุภณัฐ  วัชรโกมลพันธ์
 
1. นางเจตน์สุดา  ทศานนท์
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  คำชอบ
2. เด็กหญิงวริศรา   ธนูศร
 
1. นางสาวเนรัญชลา   สุดสม
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  อดทน
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญแต่ง
 
1. นางอาภิสรา  ตะติ
2. นางเจือจันทร์  บุญสม
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงนุชนารถ  โนใจ
2. เด็กชายสุรวุฒิ   ณ เชียงใหม่
 
1. นายสุเวช   สืบปัญญา
2. นางสุกฤตา   ดวงสุข
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงหมี่แต  อูแม
2. เด็กชายอานอง  มาเยอะ
 
1. นายภูวเรศ  สิทธิโค่ง
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1. เด็กชายเอกพงค์   ลามือ
2. เด็กชายเอกรินทร์   เย้อเตอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมาน   จันต๊ะขัติ
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายคำแหลง  ลุงนาค
2. เด็กชายณพล  มาเยอะ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แสนเสมอ
2. นางธนาวรรณ  จันทร์แดง
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายอาแป   อุ่ยแม
2. เด็กชายเด่นดนัย   เบเชสกุลชัย
 
1. นางจารวี   ชัยรัตน์
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.05 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 1. เด็กชายต้นตระการ  ทาหน่อทอง
2. เด็กชายถิรวัฒน์  คิดอ่าน
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  อะทะสุวรรณ์
2. นางคำออน  ภููธร
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.07 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐวัตร  ชัยวงค์เหล็ก
2. เด็กชายอดิเรก  ดวงมา
 
1. นายทวน  พุ่มพวง
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.68 ทองแดง 6 โรงเรียนธารทิพย์ 1. เด็กหญิงตรีภพ   มาเยอะ
2. เด็กชายเพชร   ปอแฉ่
 
1. นางสาวปรารถนา   วันดี
2. นางสาวณัฎฐาพร   เขจร
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.2 ทองแดง 7 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายนวพล  เตจ๊ะ
2. เด็กชายเจษฎา  เพชรบุญ
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กชายลอพา  แยเบี่ย
2. เด็กชายวิชัย  เมเช
 
1. นางสาวผกาวรรณ   แปงเขียว
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.92 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กชายสุข  บุญทอง
2. เด็กชายหน่อทูล  คำ
 
1. นายไพบูลย์  ประสุนิง
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สุปัญโญ
2. เด็กชายธนวัตร  ใจเต็ม
 
1. นายประสิทธิ์  เทพวัง
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.83 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายจะยะ   จะติ
2. เด็กชายพฤหัส   ประแอ
 
1. นายอนุพันธ์   ศิริชัยราช
2. นายกิตติชัย   ประสันใจ
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.62 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายอชิตพล  วงค์ไกร
2. เด็กชายอัฑฒ์กวิน   ทองใบ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เนื่องชมพู
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายรัชกาล  รอดไกล
2. เด็กชายรัชชานนท์  วิเชียรเพชร
 
1. นายสมคิด  เครือบุญ
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.92 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายชยานนท์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายศุกกร  ศรีพรม
 
1. นายโยธิน   ขัดศิริ
2. นายมนัส  ชุมภูคำ
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.89 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กชายวีรพล  จันทร์ทรา
2. เด็กชายอาแหง่  เชอเกอ
 
1. นางศรีวรรณ  โพธิกลาง
2. นางสาวธารินี  บุญเชื้อ
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.93 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายวรวัช  จันทร์แว่น
2. เด็กชายวริศรันต์  แก้วเขื่อน
 
1. นางเจตน์สุดา  ทศานนท์
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.31 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายกิตติทัต  ภารรักษา
2. เด็กชายจีราวัฒน์  รัตนแสง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  มะโนเสาร์
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.96 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายณัฐพงค์   จันตายอด
2. เด็กชายรชต   มหิตธิ
 
1. นางสาวมิธทิรา   แก้วร่วง
2. นางสุดสวาท   วงศ์ใจ๋
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.95 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายยงยุทธ  วโรสัน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์วาลย์
 
1. นายพลกฤต   นามวงค์
2. นางศรีวัย   พญาปุโรหิต
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.33 เข้าร่วม 20 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายการุณ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายอ่อง  ไทยใหญ่
 
1. นางเจือจันทร์  บุญสม
2. นางอาภิสรา  ตะติ
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.63 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายธนโชติ  บุตรน้อย
2. เด็กชายนนทกร  สมุทรธารินทร์
 
1. นางสาวปรียาพร  มุกดา
2. นางสาวเจนจิรา  ปวงคำ
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.65 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลแก้ว
2. เด็กชายปรัชญานุพน  ชีโพธิ์
 
1. นายจักรี  ราชบุญยืน
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.31 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กชายพงศภัค  พรมกาวงค์
2. เด็กชายยศวรรธน์  สมบูรณ์
 
1. นายยศพนธ์  กันเสน
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายธนากร  ยอดวุฒิ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   นามลังกา
 
1. นางสุณีรัตน์  สมศักดิ์
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.77 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อำนาจศาล
2. เด็กชายศิลา  สิงห์ใจมา
 
1. นายทวี   นุกาศ
2. นางวิภาวรรณ  นุกาศ
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.38 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายอาหยิ  เชอกอ
 
1. นางจรรยา  สมบัติทา
2. นางสุนทรี  ปาลี
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.89 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายพีรวัส  ยาวินันท์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ยาวินันท์
 
1. นายณรงค์  ชุมภูจันทร์
2. นางเยาวรัตน์  ชุมภูจันทร์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 1. เด็กชายพนา  สุภาชนะ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  เขื่อนเพชร
 
1. นายอรุณ  แสงบุญเรือง
2. นางสาวเนตรชนก  ต๊ะไมล์
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายกิตติพศ  ลักษณะ
2. เด็กหญิงอฐิติยา  สงกา
 
1. นายไพบูรณ์  วิมลรัตน์
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายภูริ  บุญชัยเลิศ
2. เด็กชายเฉลิมฉัตร   กันยา
 
1. นางสาวพนารัตน์  วังวล
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายธนกฤต  โอภาสพิมลธรรม
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  เจริญพร
 
1. นางณรัชยา   ใจหล้า
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนร่องหวาย    
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายวริทธิ์ธร   ยี่ภิญโญ
2. เด็กชายอาดิน   มาชคาน
 
1. นายรชฏ   อิ่นคำ
2. นายสุเวช   สืบปัญญา
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดวงวงค์
2. เด็กชายราเชนต์  โปทาวี
 
1. นายบุญส่ง  ตายะ
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  แสนใจยา
2. เด็กชายสุทธวัฒ  จะมณี
 
1. นางพิกุล  โสภา
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายศุภชัย   ลอจา
2. เด็กชายสุริยัน   เญอซอ
 
1. นายอนุพันธ์   ศิริชัยราช
2. นายกิตติชัย   ประสันใจ
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.88 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนองนา
2. เด็กชายนพรัตน์  ทนทาน
 
1. นายจักรี  ราชบุญยืน
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.21 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายนิวิธ  จันต๊ะอุด
2. เด็กชายวสันต์  อุตมาน
 
1. นายสมคิด  เครือบุญ
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.04 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายกรินทร์  จี๋ภิโล
2. เด็กชายจีราภัทร  ศิริชัย
 
1. นายทวน  พุ่มพวง
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.93 ทองแดง 7 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กชายธันยา   สุวงค์
2. เด็กชายฮาชัน   ราดี้
 
1. นายวีระยุทธ   ทองอ่อน
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.24 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายทอมมี่  สุพันธะ
2. เด็กชายรัตนพล  พูนเพิ่ม
 
1. นายสมร   หนองผือ
2. นายนิรุตต์   ชัยมณี
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.93 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กุมรินทร์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  แลเชอ
 
1. นายยศพนธ์  กันเสน
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.91 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายศิริวุฒิ  ทิพย์กนก
2. เด็กชายเมืองวิทย์  สุภาวรรณ
 
1. นางสาวนภัสสร  อ่อนหวาน
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.69 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  เป็งเรือน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  น้อยเชียงคุณ
 
1. นายณรงค์  ชุมภูจันทร์
2. นายวราวุฒิ  วงค์น้อย
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายจักรพงศ์  แออื่อ
2. เด็กชายวิชัย  จะโจ
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นางสาวกมลลักษณ์  จันทร์หลวง
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.69 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์    
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.99 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายกฤษดา  เบทากู่
2. เด็กชายเอกชัย  เยเบียง
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.1 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายธันวา  ศรีพรม
2. เด็กชายเขมวันต์  อุ่นกันทา
 
1. นายโยธิน   ขัดศิริ
2. นายมนัส  ชุมภูคำ
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.69 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กชายภัทรพล  ท่อนคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประดอแว
 
1. นายอุทัย  ไกรลาศ
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.46 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายธวัชชัย  พรมณี
2. เด็กชายภัทรพล  จันทร์บุปผา
 
1. นายสมจิตร  ปองพรศักดิ์
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.74 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกฤษติกา  ปลัดคุณ
2. เด็กชายพชรพล  สมณะ
 
1. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง
2. นางสาวเจนจิรา  ปวงคำ
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายธรรมรงค์  ยันณี
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ราชคม
 
1. นางยุวดี  ไชยลังกา
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายกิตติคุณ   จับประยงค์
2. เด็กชายชาติฐภูมิ   บุญเป็ง
 
1. นายรชฏ   อิ่นคำ
2. นายสุเวช   สืบปัญญา
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายรณกร  กองใจ
2. เด็กชายวรรณสมภพ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชาวคำเขต
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสุรชัย  เรเชอร์
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อุดยี่
2. เด็กชายพิษณุ   ทรายคำ
 
1. นายอนุพันธ์   ศิริชัยราช
2. นายกิตติชัย   ประสันใจ
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายธนากร  ศิรินามวงค์
2. เด็กชายนวพล  ไชยะ
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.22 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายชวลิต  ด้วงฟู
2. เด็กชายทินกร  แกไซ
 
1. นายนิรุตต์   ชัยมณี
2. นายสมร   หนองผือ
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.28 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายพงษ์ดิษฐ์  หมื่นสม
2. เด็กชายภัทรภูมิ  ศุภฐิติพงศ์
 
1. นางสาวนภัสสร  อ่อนหวาน
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.21 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายเตชินท์  ใจนุรินทร์
2. เด็กชายเศรษฐบุตร  สุริคำ
 
1. นายโยธิน   ขัดศิริ
2. นายมนัส  ชุมภูคำ
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.05 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปงคำ
2. เด็กชายธนพัฒน์  ใจบุญเรือง
 
1. นางสาวจินตนา  สุรินธรรม
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.56 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายพนธกร  เผ่าเสือ
2. เด็กชายสิทธิโชค  วงค์ไฝ
 
1. นางลาวัลย์  สุขเกษม
2. นายสำเริง  มุดเจริญ
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.45 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กชายอัครวัฒน์  รุ่งวัชรพิมพ์
2. เด็กชายอ่องจิง  ลุงคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดิลก  สาระคำ
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.38 ทอง 10 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายศรราม    มาเยอะ
2. เด็กชายเจษฎา   วงค์ปินตา
 
1. นายรชฏ   อิ่นคำ
2. นายสุเวช   สืบปัญญา
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.09 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กชายลีทู  มาเยอะ
2. เด็กชายสาลอ  ไอ่แสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  บุญเกิด
2. นางสาวผกาวรรณ  แปงเขียว
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.57 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายณัฐพล  ทิพย์ด้วง
2. เด็กชายศราวุธ  ปิจวงค์
 
1. นายสมคิด  เครือบุญ
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 1. เด็กชายสุวัฒน์   แซ่เฒ่า
2. เด็กชายโภคิน   แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวเจนจิรา   ยอดยา
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายกฤติน  ลีวณิชย์
2. เด็กชายธนพจน์  สายทอง
 
1. นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง
2. นางสาวเจนจิรา  ปวงคำ
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุณณา
2. เด็กชายศุภโชค  กงพลนันท์
 
1. นางนวลจันทร์  ไชยราช
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.86 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายธันวา  นามวงค์
2. เด็กชายศุภมงคล  หล้าบัววงค์
 
1. นายทวน  พุ่มพวง
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.79 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายทักษิณ  เจตบุตร
2. เด็กชายปราเมษฐ  สุริคำ
 
1. นางพิกุล  โสภา
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.11 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายราเชนต์  โปทาวี
2. เด็กชายสมาธิ  ปินตา
 
1. นายบุญส่ง  ตายะ
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.59 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กชายกิฏติพงค์  เขื่อนเพชร
2. เด็กชายเจี๊ยบ  วงค์ษา
 
1. นายอุทัย  ไกรลาศ
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.45 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กชายทินภัทร์  พงศ์ปัจฉิม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สมราช
 
1. นายยศพนธ์  กันเสน
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.71 เงิน 21 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  มะลิเลิศ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสียงเสนาะ
 
1. นายณรงค์  ชุมภูจันทร์
2. นายวราวุฒิ  วงค์น้อย
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  มูลสาย
2. เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมสอน
 
1. นางอินทิรา  รอดสุวรรณ
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1. เด็กชายศุภกานต์  ดวงมะลิ
2. เด็กชายสุวิษา  พยอม
 
1. นายทวี   นุกาศ
2. นางวิภาวรรณ  นุกาศ
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  พันวนาการ
2. เด็กชายอาหื่อ  มาเยอะ
 
1. นางพิศมัย  อินปั๋น
2. นางสาวสมจินต์  กันทะวงศ์
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.35 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายชีพชนก  แซ่เอี้ย
2. เด็กชายอนุสรณ์  วงค์อิ่น
 
1. นายณรงค์  ชุมภูจันทร์
2. นางรัติยา  ศุขมณี
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.78 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐกร  ปุดอุด
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ดำคำ
 
1. นายทวน  พุ่มพวง
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายกำพล  แข้นา
2. เด็กชายอมร  แก้วบัง
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายสุรชัย  ปู่เหล็ก
2. เด็กชายสุริยัน  ไศลวาล
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นางสาวณัฐธิดา  ไชยทน
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. นายปฏิคม  อยู่รึ
2. เด็กชายมรกต  เฌอหมื่อ
 
1. นางพิศมัย  อินปั๋น
2. นางสาวสมจินต์  กันทะวงศ์
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ขันจันทร์แสง
2. เด็กชายปฏิพล  จันนา
 
1. นายณรงค์  ชุมภูจันทร์
2. นางรัติยา  ศุขมณี
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐพล  วงค์เครือ
2. เด็กชายสุริยา  ปิดกุล
 
1. นายทวน  พุ่มพวง
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปันแปง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิอาษา
4. เด็กหญิงพนัชกร  กันหา
5. เด็กหญิงศิรดา  รักเดช
 
1. นางวนัย  ทันเรือน
2. นางสาวสายรุ้ง  วงศ์ภักดิ์
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงร่มฝน  เตชะตน
3. เด็กหญิงวิชญาดา   แสนติยศ
4. เด็กหญิงอลิสา  วง
5. เด็กหญิงอังคณา  อภิวงค์
 
1. นายอภิชาติ   ปูชัย
2. นางสาวสุคนธา  มหาเทพ
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสองสม
2. เด็กหญิงตุลยา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  มะโนเกตุ
4. เด็กหญิงอินทิรา  อาจาย
5. เด็กหญิงเมธาวี  เยส่อ
 
1. นางจงจิต  ไข่เพชร
2. นางพรรณิภา  สอนแก้ว
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง
3. เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี
4. เด็กหญิงอิสรีย์  อดุลวัฒนธรรม
5. เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ
 
1. นางสาววิภาภรณ์   อนันต์
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงฐิติญา  เกษณา
3. เด็กหญิงนริศรา  ชัยประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิประภา  สืบพันธ์
5. เด็กหญิงไอรดา  ธรรมวงวงค์ชัย
 
1. นายสำเริง  มุดเจริญ
2. นายอาทิตย์  ดวงนิตย์
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงธันยชนก  แสนดี
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  สายสิงห์
3. เด็กหญิงนันธิดา  กิกิ้ง
4. เด็กหญิงพรรณิดา  พวงมาลัย
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  สิทธิโสด
 
1. นายถาวรชัย  ชววิกรานต์
2. นางพิสมัย  ชววิกรานต์
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  อยู่เบาะ
2. เด็กหญิงสุนิสา    เบียวทู
3. เด็กหญิงอารยา  เบียงทูกู่
4. เด็กหญิงอาเช่   เซพาน
5. เด็กหญิงเพชรา   อาเช
 
1. นางสายสมร   คำบุญเรือง
2. นางธนัญกานต์   กันธิยะ
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนงนภัส   สุรินทร์
2. เด็กหญิงนฤภร    หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงภัทวัณย์    เดชะคำแก่น
4. เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์สนั่น
5. เด็กหญิงอชิรญา  จันบุผา
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวจามจุรี  บุญเต็ม
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติยา  พันสุภะ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนดี
3. เด็กหญิงประภาวิ  คำวงค์
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จารุธรรมศิริ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ซาวลี้แสน
 
1. นางจงจิต  ไข่เพชร
2. นางวีรนาถ  ขัติยะ
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณิชา  สุริยโชติ
2. เด็กหญิงนันทชพร  คูดิษฐาเลิศ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ยอดยา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมบุตร
5. เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนชูวงศ์
 
1. นางวินัย  ทันเรือน
2. นางสาวสายรุ้ง  วงศ์ภักดิ์
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสกสันติสกุล
3. เด็กหญิงนงนภัส  คำอ้าย
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  ก้อนแก้ว
5. เด็กหญิงพรลภัส  ปูนันท์
 
1. นางรัศมี   กมลาศน์มรกต
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วคำแปง
4. เด็กชายศรสิชัย  ถุงทอง
5. เด็กหญิงอรุณี  แซ่ลี้
 
1. นางชลิตา  มะโนวรรณ์
2. นางสาวชลิตา  ปัญทะโชติ
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงวรดา  แก้ววัง
3. เด็กหญิงอรณา  รักษาเสริม
4. เด็กหญิงอรณิช  รักษาเสริม
5. เด็กหญิงเจตชฎา  โยคสิงค์
 
1. นางพิสมัย  ชววิกรานต์
2. นายถาวรชัย  ชววิกรานต์
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1. เด็กหญิงธิตินันท์  ก่าคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทรหัสดี
3. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ดวงมะลิ
4. เด็กหญิงปานไพลิน  กันทะคำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์มา
 
1. นางพิกุล  วรรณโน
2. นางศิตานันท์  พิชัยดาวัลย์
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำฟู
2. เด็กชายณัฐชยา  แก้วตา
3. เด็กชายสุธี  คำฟู
4. เด็กหญิงอริสรา  ไชยวรรณ์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เลอสิน
 
1. นายสำเริง  มุดเจริญ
2. นางสาวศรีดา  เพ็ญสกุลชัย
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. นางสาวนิตยา  คุณปิ๊ก
2. นางสาวปิยะฉัตร  วรรณลี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมตัน
4. นายศุภกิจ  กาวิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงหัทยา  ศีธิ
 
1. นางนงนุช  คำบุญเรือง
2. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นัยนันท์
2. เด็กหญิงวิชุดา  สังเรือง
3. เด็กหญิงสุธิดา  ฝั่นคำ
4. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงอาสง
5. เด็กหญิงอรอุมา  สุธรรมา
 
1. นางเพ็ญศรี  อินแปลง
2. นางสุรีย์  กิติรัตน์
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์   แก้วรากมุข
3. เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก
4. เด็กหญิงพีรชฎา   ถาวร
5. เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล
 
1. นายสมบูรณ์  อุทุมภา
2. นางสาวกุสุมา  เชื้อเถาว์
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  อารมดี
2. เด็กชายกีรติ  มณีโชติ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจเที่ยง
4. เด็กหญิงปริณดา  เป็งเรือน
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ขันจันทร์แสง
 
1. นางกัลยาณีย์  ปลาทอง
2. นางปราณี  ปันติ
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงคำดี   ลุงอู
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญทิพย์
4. เด็กหญิงปทิตตา   จันกิตก
5. เด็กหญิงพัณณิตา   กาจินะ
 
1. นางศิริวรรณ   ชื่นชม
2. นางสุชาดา   หล้าพรม
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงพีรดา   เวชนะ
2. เด็กหญิงลัทธพร  ชัยโส
3. เด็กหญิงวรัญญา  เทพอุดม
4. เด็กหญิงศุภัชญา   จันต๊ะนาเขต
5. เด็กชายเจษฎา   สีพรมมา
 
1. นางเสงี่ยม   วังรุ่งโรจน์
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงจิ้ม  เชียงตุง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภิระบรรณ
3. เด็กหญิงสายสุลี  คำฟ้า
4. เด็กหญิงเขมิกา  พกสุพล
5. เด็กหญิงเอ้ยรี  ไทยใหญ่
 
1. นางเฉลียว  บ่อแก้ว
2. นางบัวลัง  รุกชาติ
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายธนาดล  ศรีคลัง
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  กวางเต้น
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อินต๊ะวงค์
4. เด็กหญิงอริสา  เสธา
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แสนเมืองมา
 
1. นางอัญชลี  ทองสุข
2. นายวัชระ  ดวงเทพ
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงกรกนก  พรมรักษ์
3. เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประมวล
5. เด็กชายภีร์  จันทร์พรรัตน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
2. นางสาวนุชนาฏ  สุยะแก้ว
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงกาญจนา   กิติปิง
2. เด็กหญิงประกายดาว   บุรีแก้ว
3. เด็กชายพงศกร  แสงเจริญ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   บุญทา
5. เด็กหญิงเอื้อมพร   จันต๊ะนาเขต
 
1. นายโอภาส  อินธรรม
2. นางสาวมยุรา  เนตรสุวรรณ
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง
2. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์   สีดี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร
4. เด็กหญิงพัชรินทร์ธร   กัณหา
5. เด็กหญิงวชิรญาร์  วังหมื่น
 
1. นางสาวสุจิตรา  วงศ์กำแหง
2. นางทัศนาพร  นันทวงศ์
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 58.6 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุวรรณประภา
2. เด็กชายจุลพงศ์  มีเชาว์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เกษรพรรณ์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทพอุดม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  โตสุวรรณ
 
1. นางปาริชาต  สิทธิสม
2. นางสาวณพิชญา  วงค์สุยะ
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  เปียแลกู
2. เด็กหญิงพาณิภัค  แยลูกู่
3. เด็กหญิงสุนีภร  เยเลกู่
4. เด็กหญิงสุมิสา   เบทูกู่
5. เด็กหญิงสุวนันท์  สุเช
 
1. นางสาวสุุกัญญา  ศรีธิแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  เทวาลัย
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงพรสุดา  มาเยอะ
2. นายวิฑูรย์  เวยเชกู่
3. นายสิทธิพล  ตระกูลสูงศักดิ์
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  เปียวแล่
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เยส่อกู่
 
1. นายสุระชัย  สมบัติทา
2. นางสาวปวีณา  ช่างแท้
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงจันทิมา  สากลกุลชัย
2. เด็กชายธรรมนูญ  ก้องไกรลาศ
3. เด็กชายประกายสิทธิ์  อินทร์ลี
4. เด็กหญิงมณณิการ์  แซ่พ่าน
5. เด็กชายวงศกร  แซ่จ๋าว
 
1. นายฤทธี  สรรพเนตร
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิริยะ
2. นายธนัท  พรมมินทร์
3. เด็กชายนันทชัย  โกสุม
4. เด็กชายศุภสัณห์  อินตาธฺิ
5. นายเอกนรินทร์  ตั๋นเต๋
 
1. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
2. นายอธิฐาน  ทายงาม
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายชินดนัย  พาณิชย์สุขนนท์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ตันเสถียร
3. เด็กชายณันทกร  ทากาศ
4. เด็กหญิงวรรณศรี  สุดพิรส
5. เด็กชายสุวรรณ  แซ่พ่าน
 
1. นายฤทธี  สรรพเนตร
2. นายกมลพรรณ  วงศ์ดวง
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่างแก้ว
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   ราชตา
3. เด็กหญิงบุญทัศนีย์   มณีวงค์
4. เด็กหญิงวนิดา  อภิญานน
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  เลือดทหาร
 
1. นายอนุพงค์   คำน้อย
2. นายไพรวัลย์  วงค์เทพ
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องหวาย 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   จันทะนาม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  มูลพลึก
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สวัสดิ์นที
4. เด็กหญิงอภิสรา   ไชยชนะ
5. เด็กหญิงเพชรา   ธารสิริกุล
 
1. นายณัฐพล  อินถานา
2. นางสาวสุพรทิพย์  เป็งนวล
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทะวาลย์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงณัชรัตน์  คำรังสี
4. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยราชา
5. เด็กชายธนวรรธน์  พุทชาคำ
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์หลวง
7. เด็กชายธเนศวร  อำมาตย์มณี
8. เด็กชายนวมินทร์  วันดี
9. เด็กหญิงพรไพลิน  จันต๊ะแก้ว
10. เด็กชายพัชรพงศ์  ดอนชัย
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  สิริบุญยะพร
12. เด็กชายภัคศรัญย์  วังอินทร์
13. เด็กชายภัทรธร  แก้วประทุม
14. เด็กชายยศพล  ชมภูพิทักษ์
15. เด็กชายรฐนนท์  จิระมหาวิทยากุล
16. เด็กชายศุภณํฐ  สุริยะโชติ
17. เด็กชายสิทธการย์  สารข้าว
18. เด็กหญิงอุรชา  ก้างออนตา
19. เด็กหญิงเอื้ออันนา  เว้ย
20. เด็กชายโคเซอิ  ฮิราอิ
 
1. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
2. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
4. นางสาวกุลิสรา  วงค์บุญมา
5. นางสาวกัลยาภัสร์  เดชถิระพิพัฒน์
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปัญญา
2. เด็กชายกฤษพัฒน์  ปัญญา
3. เด็กหญิงกัลยากร  ทันใจ
4. เด็กหญิงกุลิศรา  ไชยมณี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยตั๋น
6. เด็กชายชินดนัย  อารีย์
7. เด็กชายณรงค์ชัย  วงศ์ชัย
8. เด็กชายทศพร  สุภาดี
9. เด็กชายธนพล  วงษา
10. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญาอุดม
11. เด็กชายนันทวุฒิ  ชุ่มแก้ว
12. เด็กชายปฐมภูมิ  สุภากาวี
13. เด็กชายปรินทร  แซ่ล้อ
14. เด็กหญิงรุจิกา  ทองบ่อ
15. เด็กชายวรวิช  คำใส
16. เด็กชายศุภกร  อ่อนศรี
17. เด็กชายสันติ  บุญทิพย์
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันด้วง
19. เด็กชายหรินทร์  หนูพันธ์
20. เด็กหญิงเขมวิกา  แก้วปุญปัน
 
1. นางละลิตรา  ศิริสกุล
2. นางสาววาสนา  คำห้วยหาญ
3. นางสาวจุฬารัตน์  สุกรณ์
4. นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุล
5. นางสุริจันทร์  เชื้อบุญมา
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กชายจัน  เมืองพง
2. เด็กหญิงจุฬาพร  กันแก้ว
3. เด็กหญิงชนัฏนันท์  ไชยเรือนสูง
4. เด็กหญิงชวิศา  ยอดเงิน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณนิกกะ
6. เด็กชายธดากรณ์  จิตระออน
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์อิ่น
8. เด็กหญิงพรรษวรรณ  สุทธนะ
9. เด็กชายพรศักดิ์  เขื่อนเพชร
10. เด็กหญิงศิริพร  สมประสงค์
11. เด็กชายสมบูรณ์  คำลือ
12. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงวิ
13. เด็กชายสรวิชญ์  คำแดง
14. เด็กชายอภิชาติ  ทะนันชัย
15. เด็กหญิงอรอุษา  แก้วจินดา
16. เด็กหญิงเกสร  จอมสลี
17. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองชัย
18. เด็กชายเธียรวัฒน์  สุทธนะ
19. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขื่อนเพชร
20. เด็กชายโกวิทย์  สิงห์คำ
 
1. นางเรณู  ยอดระบำ
2. นางสาวนันทวัน  ปั๋นเป็ง
3. นายวีระยุทธ  วงศ์จำปา
4. นางสุทิน  ธนัญชัย
5. นางสาวบุปผชาติ  ดวงลาดนา
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายรัชภูมิ  ตะพนัสศักดิ์
 
1. นางสมจิตต์  เตชะปิตุ
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  สิทธิสอน
 
1. นางสาววราพร  อารีย์
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณิชาดา  จินาวัง
 
1. นางเยาวรัตน์  ชุมภูจันทร์
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ
 
1. นางรัศมี   กมลาศน์มรกต
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายพชรพล  หมื่นเกี่ยง
 
1. นางรสสุคนธ์  สุขสำราญ
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรางคณา  ไชยอุด
 
1. นางอพันตรี  คำคุณเมือง
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงมิตรสินี    กีรติวิมูลพงษ์
 
1. นางดวงฤทัย  ไปรเวท
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงอนรรฆ  ผลจันทร์
 
1. นายภัทรภณ  ดวงภู
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เมธีวิริยานันท์
 
1. นางจิรภิญญา  พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาหน่อทอง
 
1. นางลัดดา  แก้วกิ่งจันทร์
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงเบญจพร  กันติมูล
 
1. นางวิระวัลย์  อันพาพรม
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิงใจ
 
1. นางเยาวรัตน์  ชุมภูจันทร์
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปัญญาวิชา
 
1. นางสาวศิริพร  ณ อุโมงค์
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  ศรีพรม
 
1. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงเกตุวดี  ค้อศุภฤกษ์สกุล
 
1. นางสาวเพชรดารินทร์  พรรณทะนะวิลาศ
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มัฆวาล
 
1. นางจารุรักษ์  รัตนแสง
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 1. เด็กหญิงเกณิกา  วุฒิสาร
 
1. นางสาวนลีรัตน์  บัวหลวง
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายฐิติพงษ์   จันต๊ะนาเขต
 
1. นางสาววชิรญาณ์   มานะ
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายชนาธิป   สายันต์
 
1. นางนัฏฐนันท์   เตจ๊ะวงค์
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปาทา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  กันทา
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายพัลลภ   มาเยอะ
 
1. นายสมศักดิ์  ไตรโยธี
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงอรชพร   แก้วประสม
 
1. นางภวิกา  พัวพันวัฒนา
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายภีรพล  ชัยศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวผกาวรรณ  คำปิว
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.33 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงศณัฐชา  จันทร์ชุม
 
1. นางรสสุคนธ์  สุขสำราญ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายปานเทพ  ชุ่มเมืองเย็น
 
1. นางเกศริน  จีระยิ่งมงคล
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงอัญชลี  จูเปาะ
 
1. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงญาณภา  ท้าวผาบ
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงฐิดาภา  พื้นดี
2. เด็กชายสิริกร  เมืองวงค์
 
1. นางกรรณิกา  สุภาษิต
2. นางรยากร  นาสมทรง
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงน้องแป้ง  มาเยอะ
2. เด็กชายภูสิทธื์  จะปี่
 
1. นางนิภาพร  เวียงโอสถ
2. นางเปรมศรี  ศรีแก้วขัน
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายสมบูรณ์  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิษา   ตระกูลชัย
 
1. นางสาวมยุรี   หัถกุล
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านริมลาว 1. เด็กชายภีรภัทร   ไชยวรรณ์
2. เด็กหญิงอลิสรา   แสนชมภู
 
1. นางเอกอนงค์  ชื่นโชคชัย
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นามแปง
2. เด็กชายเขมวริษฐ์  เสนาป่า
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วหล้า
2. นางชุติมณ  นามวงศ์
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงลานนา  วิจิตรปฐมกุล
 
1. นางปิ่นแก้ว   ไชยช่อฟ้า
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายจตุรงค์   กันทวี
2. เด็กหญิงจิรนันท์   เตจา
 
1. นางสุดสวาท   วงศ์ใจ๋
2. นางสาวมิธทิรา   แก้วร่วง
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กชายพอเพียง  วงค์วัน
2. เด็กหญิงเอกนารี  สายวงค์โห้
 
1. นายณัติฐพงศ์  จินา
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายปรวัฒน์   ดอนทะนาม
2. เด็กหญิงมุฑิตา   ธรรมจักร์
 
1. นางศรีวัย   พญาปุโรหิต
2. นายพลกฤต   นามวงค์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายชฎาภรณ์   บุญเรือง
2. เด็กหญิงมุธิตรา   ฟองสมุทร
 
1. นางยุวดี   บรมพิชัยชาติกุล
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินดาคำ
2. เด็กชายตั้งปณิธาน  ตุ่นแก้ว
 
1. นางรสสุคนธ์  สุขสำราญ
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงภัคนันท์  บัวดอกตูม
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  ว่องไว
 
1. นางวิระวัลย์  อันพาพรม
2. นางสาววราพร  อารีย์
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงสุพิชชา   สุพัฒนกิตติ
2. เด็กชายอนันยศ   ชัยชนะ
 
1. นางสาววชิรญาณ์   มานะ
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงสุคนธพันธ์  สุขสำราญ
 
1. นายภัทรภณ  ดวงภู
2. นางสาวผกาวรรณ  คำปิว
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายปวีณ  กันธิยะ
2. เด็กหญิงโชติกานต์  น้อยเพ็ง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  จอมสวรรค์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กชายบัลลังก์  วงศ์ษารัตน์
2. เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ถาเตียม
 
1. นางเจาะจง   ติคะ
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กหญิงปุณณกัณฑ์  ขัติยะ
2. เด็กชายวิสุทธิชัย  พลดี
 
1. นางสุชาดา  ศรีเกิด
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงลัดดา  สุรางค์วิไล
2. เด็กชายวีรชัย  จะนู
 
1. นายกรรณชนชัย  ใจชุ่ม
2. นายทนง  ไขทา
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายน้ำเย็น  แสนหวี
2. เด็กหญิงพร  นามหล้า
 
1. นางมาลี  จิตจำลอง
2. นางสาวอมรรัตน์  หนึ้งวงค์
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ชาวลี้แสน
2. เด็กชายฟาร์โร  แอนโก
 
1. นางสาวนันท์ธิตา  นาเคน
2. นางสาวกมลวรรณ  ชูไว
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายทัชชกร  สิทธิขันแก้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นางแล
 
1. นางวิระวัลย์  อันพาพรม
2. นางยุพารัตน์  ท้าวฟองคำ
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กชายอนุรักษ์   ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำแก่น
 
1. นางเกษร   แก้วตา
2. นางบุญผิน  กิตติสาร
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา   สีเขียว
2. เด็กหญิงบุษณียาภรณ์  ปวงคำ
 
1. นางสุชาดา  ศรีเกิด
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณัชชนม์  เดชะบุญ
2. เด็กชายวงศกร  คำใส
 
1. นางปาริฉัตร  เมืองมา
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กหญิงณัฐธินันท์   อินไชย
2. เด็กชายภาณุพงศ์   ไชยสลี
 
1. นายพลกฤต   นามวงค์
2. นางศรีวัย   พญาปุโรหิต
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ   ผ่อนเจริญ
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์   ยี่ขาม
 
1. นางจารุวรรณ   อภินันท์ธรรม
2. นางศรีวรรณา   เรือนสุภา
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายศรัทธา  อุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์
 
1. นางรสสุคนธ์  สุขสำราญ
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายดุลยวัต  บุญรุ่ง
2. เด็กหญิงพรพนิต  ราชสมบัติ
 
1. นางเกศริน  กันทะลา
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กชายทักษิณ   แซ่คัง
2. เด็กหญิงอภิชญา   กิติรส
 
1. นางวิรัตน์    พงษ์เสือ
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายธีรภัทร   ภูมิตัน
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์   เพชรใจศักดิ์
 
1. นางสาววชิรญาณ์   มานะ
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กชายนลธวัช  หงษ์หิน
2. เด็กหญิงพัชริดา  บุญรอด
 
1. นางเจาะจง   ติคะ
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายคามิน  ใจกล้า
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีวิชัย
 
1. นางทิวารัตน์  ชมภูเขา
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงคำติ๊บ  มลทิพย์
2. เด็กชายเบิร์ด  บุญมี
 
1. นางผ่องศรี  โหตระกิตย์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทองผาภูมิจรูญ
2. เด็กชายอนุชา   พิทักษ์สันต์
 
1. นายสมศักดิ์  ไตรโยธี
2. นางสาวกุลภัสสร์   เรือนคำ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงบูเบี่ย  หมื่อแล
2. เด็กชายลีทู  มาเยอะ
 
1. นายสมพักกตร์  คายตะขบ
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงกรรญารัตน์   ทะริยะ
2. เด็กชายรัชพล   วิทิยศ
 
1. นางสุดสวาท   วงศ์ใจ๋
2. นางสาวมิธทิรา   แก้วร่วง
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายกรวีร์  ธนูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐพร  สืบบำรุง
 
1. นางสาวอวยพร  อินแปลง
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สินใจ
2. เด็กชายฐิติภัทร  ศรีทองสุข
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  จอมสวรรค์
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงภรัณยา  ชัยชนะมงคล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ขวัญชัย
 
1. นายภัทรภณ  ดวงภู
2. นางสาวผกาวรรณ  คำปิว
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงธิดาพร  สุธรรม
2. เด็กชายสุบิน  เสาร์ฟอง
 
1. นางกรรณิการ์  อุศรีษะ
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงอ้อม  สุนทร
2. เด็กชายเชิดชัย  หม่อโป๊ะ
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะวงค์
2. นายสมศักดิ์  ไตรโยธี
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายชัยกร  เมายาตา
2. นางสาวนิพัทรา  คำยา
 
1. นางยุวดี  ไชยลังกา
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กชายนฤเบศร์  ทาบุญสม
2. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วกัลย์
 
1. นางณฐมน  ณ ลำปาง
2. นางสาวมัลลิกา  เครือแก้ว
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายขวัญ  โพธ์มี
2. เด็กหญิงวิภาดา  สีหานาม
 
1. นางเพ็ญศรี  อินแปลง
2. นางสาวดวงสุดา  สมบูรณ์ไพรวัลย์
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายสมพงษ์  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีวิชัย
 
1. นางรัชฎาวดี  จันแก่น
2. นางวนิดา  รัศมี
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  อาซอกู่
2. เด็กหญิงศรีไพร  เม่อแลกู่
 
1. นายมนตรี  ยะวัง
2. นายชัยชญพนต์  ชัยทิพย์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นายพลสวัสดิ์  พิมสาร
2. เด็กหญิงภาวิณี  เนติวุฒิ
 
1. นายทนง  ไขทา
2. นายบุญชัช  ผลทิพย์
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายปริญญา  ภูดวงเดือน
2. เด็กหญิงผกามาศ  เผือกทา
 
1. นางพวงผกา  สีเหลือง
2. นายวัลลภ  รู้ยาม
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วุฒิการณ์
2. เด็กชายศตวรรษ  เขื่อนคำ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
2. นางสาวศิรินภา  รวมจิตร
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายปภังกร  เกล็ดแก้วพิกุล
2. เด็กหญิงหมี่บา  อาหยิ
 
1. นายศุภชัย  บุญวงค์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญมาเจริญ
2. เด็กชายธนพล  มาเยอะ
 
1. นายสมศักดิ์  สุวรรณ
2. นางสาวฐณิฎา  นามวิเศษ
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทินจอง
2. เด็กชายพีระชัย  ศรีเฉลิม
 
1. นางจารุวรรณ   อภินันท์ธรรม
2. นางศรีวรรณา  เรือนสุภา
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กชายกฤษฎา  อุตรชัย
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิจธรรม
3. เด็กชายครรชิต  อิณรุณ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามา
5. เด็กหญิงนราพร  เป็งคำมา
6. เด็กหญิงพันธ์นาลี  คำสูนชา
7. เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ
8. เด็กหญิงสิรภัทร  เภตรา
9. เด็กหญิงอรวี  ใจจำ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจศรีธิ
 
1. นางรัตนา  วรสายัณห์
2. นางมัตติกา  สุรินธรรม
3. นางมณฑาทิพย์  เนตรสุวรรณ์
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กหญิงกัลยา  พุทธจันทร์
2. เด็กหญิงชลธาร  ยอดระบำ
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์
4. เด็กชายธนาบัตร  โปธา
5. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีบุญทา
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทะพา
7. เด็กชายฤทธิพงษ์  บุผานัน
8. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พุทธจันทร์
9. เด็กชายสุภัทร  พรมเทพ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีบุญทา
 
1. นางจักรวิดา  ทวีคุณ
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงกรณิกา  เงินชะจา
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กิจสมนึก
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตอบุญธง
4. เด็กหญิงกิ่งผกา  จอมสวรรค์
5. เด็กหญิงฌัลลิกา  สืบปะละ
6. เด็กหญิงตรีกาญจน์   จ๋าจุ๋มป๋า
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีพรม
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศีรีนุช
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ธนู
10. เด็กหญิงอัญชลี  อินทร์กันหา
 
1. นางสาวสายทอง  ทัพธานี
2. นางสาวจิรัชญา  ศรีพรม
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงกฤษณา  หมื่นคำ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  มะโนวรรณ
3. เด็กหญิงนิชดา  รักพ่อ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงพนิดา  ทองมี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  รุ้งดี
7. เด็กหญิงพีรกานต์  มะโนสุข
8. เด็กหญิงภัทราพร  แปงปุ๊ก
9. เด็กหญิงมีนา  จุปะมัตตัง
10. เด็กหญิงสิริยากร  ดอนชัย
 
1. นางอภิรดี  นอรัตน์
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา   แสนเรือง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาคุณ
4. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี
5. เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย
6. เด็กหญิงนริศรา  โตแสง
7. เด็กหญิงบุญทริกา   สมสวัสดิ์
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร
9. เด็กหญิงพรไพลิน  ปัทมาลัย
10. เด็กหญิงวชิรญาร์  วังหมื่น
 
1. นางวันเพ็ญ  แสงจันทร์
2. นางสาวสุจิตรา  วงศ์กำแหง
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67.66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรกฤษ  มณีจันทร์สุข
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เรือนศิริปัญญา
3. เด็กชายนนทนันท์  จันกิติ
4. เด็กหญิงนริศรา  ทาบุญสม
5. เด็กชายนวพล  พระโสภา
6. เด็กชายพันธวัช  ทองน้อย
7. เด็กชายยุทธนา  กาจินะ
8. เด็กหญิงศศิชา  สุขเกษม
9. เด็กหญิงสุทธิกา  ปันอินแปง
10. เด็กหญิงอัญชลี  แสงอนงค์
 
1. นายสุชิต  เวียงสมุทร
2. นายวิทยา  ราชงามเมือง
3. นางอุบล  ผัดผาย
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 66.66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น้อยพุฒิ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เกษรพรรณ์
3. เด็กหญิงณิชาดา  ปันโสภา
4. เด็กหญิงนฤภร  เทพอุดม
5. เด็กหญิงปรารถนา  สุวรรณประภา
6. เด็กหญิงปวีณา  ขาวอุ่น
7. เด็กหญิงฟองแก้ว  บุญจู
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยพุฒิ
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธนะปาน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  โตสุวรรณ
 
1. นางปาริชาต  สิทธิสม
2. นางจรรยา  สวามิวัสดุ์
3. นางสาวรัชนี  จิระพงษ์สุวรรณ
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 65.66 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชญาภา  แรกข้าว
2. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิจัย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนหาญ
4. เด็กหญิงธัชนก  เชื้อเมืองพาน
5. เด็กหญิงธัยชนก  ศิริเศรษฐ์โสภณ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วแกมจันทร์
7. เด็กหญิงพิมส์ลภัส  ประมวล
8. เด็กหญิงภัคจิรา  มณีอินตา
9. เด็กหญิงวรินธิรา  บุกปก
10. เด็กหญิงสุมธนุช  หลั่ว
 
1. นางสาวนุชนาฏ  สุยะแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
 
582 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกาญจนี  คชนิล
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิชัยปะ
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินต๊ะมา
4. เด็กหญิงชรชญาน์  กรกฏกำจร
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสงศรี
6. เด็กหญิงนภกมล  ไชยรัตน์
7. เด็กหญิงนารดา  ประวัง
8. เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา
9. เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงศ์ว่อง
10. เด็กหญิงภาพิมล  คำรังสี
11. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประสิทธิ์
12. เด็กหญิงศิรกานต์  บุญทอง
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสันทราย
14. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บ้านสระ
15. เด็กหญิงแพรวา  เมืองไหว
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อุปาละ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  เครือสาร
 
583 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  คำมูล
2. เด็กหญิงกัญญานา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาเยอะ
4. เด็กหญิงจาริพร  ทิตต์กาล
5. เด็กหญิงธีญาดา  ทารักษ์
6. เด็กหญิงนริศรา  ไอ่แสน
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ลิฟู
8. เด็กหญิงปานฤทัย  เจียมจัน
9. เด็กหญิงรัตนาพร  โฆษิตเกียรติคุณ
10. เด็กหญิงลลิดา  มามุด
11. เด็กหญิงวิรัตยา  อินหวัน
12. เด็กหญิงศรัญญา  รักชาติ
13. เด็กหญิงสาธิมา  บารมีเชื่อมสกุล
14. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ลิจัน
15. เด็กหญิงอลิสา  แซ่จั่น
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางสาวรักชนก  มาไพศาลกิจ
3. นางอมรรัตน์  ปินวรรณา
4. นายสืบสกุล  สุริคำแดง
 
584 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยาวิชัย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำจ้อย
3. เด็กหญิงฐาปนี  วารีจันทร์
4. เด็กหญิงทิพกฤตา  โยนิโสมนัสิการ
5. เด็กหญิงธนากาญจน์  สังข์สุวรรณ
6. เด็กหญิงนริศรา  เจริญคู้
7. เด็กหญิงปฏิณญา  ปันทนาการ
8. เด็กหญิงปรียาพร  คำจ้อย
9. เด็กหญิงพรวิภา  ไจยา
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจยะ
11. เด็กหญิงวรวิสา  พุ่มทิม
12. เด็กหญิงวริศรา  ปกป้อง
13. เด็กหญิงวัชรี  ภักดี
14. เด็กหญิงสิริมา  เนตรตระกูล
15. เด็กหญิงอาทิตย์ตญา  อ้อยผดุง
 
1. นางเทพิน  ใจผูก
2. นางมันฑนา  ผาบไชย
3. นางวราลักษณ์  มากกุญชร
4. นางประภา  ลิขิตแสนภู
 
585 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.8 เงิน 4 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  คิดข้างบน
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  เตจ๊ะสิงห์
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อารีย์
4. เด็กหญิงจีราภร  คำวัง
5. เด็กหญิงชญาดา  เชื้อเจ็ดตน
6. เด็กหญิงญารดา  ขวัญเมือง
7. เด็กชายณัฐภูมิ  กัณหาโยธี
8. เด็กหญิงนันทวัน  แซ่หว้า
9. เด็กหญิงบัวหอม  นามใส่
10. เด็กหญิงศิรินธร  เพ็งมีศรี
11. เด็กหญิงสารภี  กะติ๊บ
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เปิดจรัสแสง
13. เด็กหญิงสไบทิพย์  สุวรรณ์
14. เด็กหญิงอู  แสนศักดิ์
15. เด็กหญิงเอ้ย  จันแสง
 
1. นางวุฒิพร  จินะราช
2. นางเฉลียว  บ่อแก้ว
3. นางบัวลัง  รุกชาติ
4. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
586 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทธจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  พุทธจันทร์
3. เด็กหญิงก๋องคำ  ลุงกาน
4. เด็กหญิงชลธาร  ยอดระบำ
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์
6. เด็กหญิงธิญาภรณ์  หลักนา
7. เด็กชายนิติพล  พิเศษ
8. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีบุญทา
9. เด็กหญิงยุ่น  ไทยใหญ่
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทะพา
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มัฆวาล
12. เด็กหญิงหมวย  ไทยใหญ่
13. เด็กหญิงหลี  ไทยใหญ่
14. เด็กชายอติเทพ  พุทธจันทร์
15. เด็กหญิงเขมมิกา  จันต๊ะวงค์
 
1. นางจักรวิดา  ทวีคุณ
 
587 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงดารินทร์  เหย่อท่งกู่
3. เด็กหญิงนงคราญ  ยอผ่อ
4. เด็กหญิงบุุผา  เหย่อท่งกู่
5. เด็กหญิงปวริศา  ฟองสมุทร
6. เด็กหญิงปวีณา  หมื่อโป
7. เด็กหญิงสรินดา  จะแจ๋
8. เด็กหญิงสุภาพร  อาหยิ
9. เด็กหญิงสุรนุช  มาเยอะ
10. เด็กหญิงอนัญญา  อายอ
11. เด็กหญิงอรทัย  เฌอหมื่อ
12. เด็กหญิงอาบะ  คาล่า
13. เด็กหญิงอาเซอะ  เชอมือ
14. เด็กหญิงอินทิวัลย์  นันทะเสน
15. เด็กหญิงเอมี่  มาเยอะ
 
1. นายสมบัติ  กรุงศรี
2. นายศตวรรษ  ยอดสุวรรณ
3. นางสาวนฤมล  หน่อแก้ว
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจผาวัง
 
588 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  รู้ทำนอง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำบุญ
 
1. นายนพเมศฐ์   ศิระกมลโรจน์
2. นายราชันย์  พรหมทัศน์
 
589 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกีรติกา  พิรมย์พันธ์นุกุล
2. เด็กหญิงณัฐธีรญา  วงค์กาวิน
 
1. นายมนตรี  พลประสิทธิ์
 
590 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนเลย
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปวงคำ
 
1. นางอภิรดี  นอรัตน์
 
591 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิจติสาร
2. เด็กหญิงรุ่งฐินันท์  นุกาศ
 
1. นายวีระ  บุญทะนุวัง
2. นางสุพรรณ  ไชยปัญญา
 
592 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กชายคณาธิป  ขวัญดี
2. เด็กชายพลพล  มารินทร์
 
1. นายปิยะพงษ์  เกเยน
 
593 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงคำดู่   คำดี
2. เด็กหญิงอาหมี่   เบเชกู่
 
1. นางชลดา   อิ่มเอี่ยม
 
594 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงยุวธิดา  เลาดี
2. เด็กหญิงอมิตตา  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวสายทอง  ปงกันมูล
 
595 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายครรชิต   นัยติ๊บ
2. เด็กหญิงเสาวลักษ์   บุญศิริ
 
1. นายมานัส   มณีวรรณ
2. นางสาวบุษกร  อุ่นติ๊บ
 
596 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายธนโชติ  สุธรรมเจริญโชค
2. เด็กหญิงบงกช  คำแสน
 
1. นายสมคิด  เครือบุญ
2. นางราตรี  เกี่ยวบ้านหัน
 
597 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงชิญาร์  สกุลสมณเดโช
2. เด็กหญิงโชติกา  ไพศาลยศกูล
 
1. นายธนัตนินทร์  แสนอาทิตย์
2. นายกิตติพัฒน์  พินิจสุวรรณ
 
598 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงนาลิน  ปิ่นไพรวัลย์
2. เด็กหญิงวริศรา  มาคำถา
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางสาวจิตติพร  ทรรศนียากร
 
599 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเสริฐ
2. เด็กชายภาณุพันธ์   กาวิราวรรณ์
 
1. นายสุขเกษม  สุวรรณไตรย์
2. นายสมศักดิ์  อุปันโน
 
600 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กชายวัชรพล  ริยะเทน
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตันมีทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร  ไชยชมภู
2. นางสาวกมลวรรณ  ชูไว
 
601 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐวินีย์  เขื่อนคำ
2. เด็กหญิงวริศรา  ธรรมสอน
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
602 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 15 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มหายศ
2. เด็กชายนัทธพงษ์  สายแปง
 
1. นายสมนึก  แก้วชุ่มชื่น
 
603 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทาพูน
2. เด็กหญิงอาสุม  หมื่อแล
 
1. นายสมบัติ  กรุงศรี
2. นายศตวรรษ  ยอดสุวรรณ
 
604 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายราเชนทร์  แสนมูล
2. เด็กชายศุภณัฐ  สุภาวรรณ์
 
1. นายสุขเกษม  สุวรรณไตรย์
2. นายสุรสีห์  ภูมิประเทศ
 
605 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยงสุวรรณ์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
606 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายทรัพย์ฤกรานต์  รุ้งดี
2. เด็กหญิงอรณี  ไทยใหม่
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
2. นายสมเกียรติ  พรมชัย
 
607 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชินคำ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ตั้งจิตร์
 
1. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
2. นายธนัตอัฑฒ์  วิทิยถ
 
608 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงณริศสา  ขุนพินิจ
2. เด็กหญิงวศินี  สุขคำ
 
1. นายกระจ่าง  หลักคำ
 
609 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  โอกาสวิลัย
2. เด็กชายวิษณุ  คันธนู
 
1. นายสุพัฒน์  เตชาติ
 
610 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายสงกรานต์  แซ่ย่าง
2. นายสุรชัย  ปอลุ
 
1. นายเรวัตร  คำเมือง
 
611 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายกิติ  พิมพ์ศรีโคตร
2. นายพิริยพงศ์  มะโนวรรณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
2. นางรักษ์คณา  ติ๊บมา
 
612 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. นางสาวกมลวรรณ  ไชยคำ
2. เด็กหญิงนิชกานต์  คิดถึงคุณ
 
1. นายสมาน  ยางนอก
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนทา
 
1. นางเฉลิม  สิทธิยศ
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงดาว  ศรีทอง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุกรณ์
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงศรีนวล   คำเมือง
 
1. นางคมคาย  บุญรักษา
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงวนิดา  ธิยะคำ
 
1. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงนี   อาหมื่อ
 
1. นางทิพรัศมิ์   นุ่นรอด
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสิริมา  เบียงแลกู่
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงอนุศรา  เรียงดี
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กชายหล่อโจว  มาเยอะ
 
1. นายเกรียงไกร   เตชวงศ์
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงธนัชชา   คำพิพาก
 
1. นางสุชาดา   หล้าพรม
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายสุทัศน์  หมื่อแล
 
1. นางมยุรี  กิจรักษ์
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงรัตนา   ตันสอน
 
1. นางเพ็ญนภา   เขียวสะอาด
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงสิริวิมล   ผจญมาร
 
1. นายสงบ   สายเครือคำ
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธันยชนก  โนสุ
 
1. นายพายุ  อภิยะกันทะกุล
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สมแสง
 
1. นายอรัญ  ปัญญาทิพย์
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงมนธิชา  แก้วพิลา
 
1. นายสงวน  กองสุข
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายปิง  สุวรรณ
 
1. นางอัจฉริยา  จันทร์แสง
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กหญิงญาณิศา   จันทร์ฝาย
 
1. นายภาณุวัฒน์  จันทรคณา
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา   เพียวเมียกู่
 
1. นางอนรรฆพร  ไวดี
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงอาบา   เซกัง
 
1. นางทิพรัศมิ์  นุ่นรอด
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายอนันต์   วรวุฒิ
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายชาตรี  นวลศรี
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แลเชอ
 
1. นายอนันต์  สิงห์หา
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงมุทิตา  อุดมฤทธิ์
 
1. นางสาวแคตทรียา  อินเสาร์
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   ยาลูง
 
1. นายเกรียงไกร  เตชวงค์
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงสุจิณณา  หล้าเป็ง
 
1. นางจรรยา  หมื่นเดช
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตาหล้า
 
1. นางพนอ  อินถา
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศิลป์  ไกลถิ่น
 
1. นายอัศวิน  ด่านพินิจ
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงอัมพกา  ศรีพรม
 
1. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุขเกษม
 
1. นางชมนพร   หาญกล้า
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทพอุดม
 
1. นางน้ำวุ้น  แก้วเทพ
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเมืองชุม    
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงอ้อม  นามทิพย์
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเพียร
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายสมบูรณ์ศักดิ์  เมธาอธิวัฒน์
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขแสง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  พลโฮม
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพูนพิสิษฐ์   จับใจนาย
 
1. นายชัยวัฒน์   คำน้อย
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายลื่น  แสงคำ
 
1. นางอัจฉริยา  จันทร์แสง
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชกอง
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  ไชยวงค์
 
1. นางธันยมัย  ตุงคะบุรี
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรม
 
1. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงพัทธีรา  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวแคตทรียา  อินเสาร์
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงฐิษณา    ใจดี
 
1. นางคมคาย  บุญรักษา
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชัญญา  มั่นรอด
 
1. นายพายุ  อภิยะกันทะกุล
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาเยอกู่
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สมศรี
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กหญิงจิตร์ฤทัย  โกว์
 
1. นางสาวผกามาส   พุทธรินทร์
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงกชพร  เจริญสุข
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กฤตยาพงศ์พันธ์
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 1. เด็กชายคุณานนท์  อินต๊ะเนตร
 
1. นางรัตติกร  แก้วตุ้ย
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงสุดา   หมื่นคำ
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงบู่เดอะ  มาเยอะ
 
1. นายนคร  เหล็กศรีสืบ
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงศุภพิชญ์   ซองเงิน
 
1. นางสาวสุพรรษา   ใจจินา
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กชายวิทยา  ชัยแก้ว
 
1. นางน้ำวุ้น  แก้วเทพ
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายวิทยนิพนธ์  คำชุ่ม
 
1. นางวัฒนา  เกิดพูล
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายวิทยา  หมื่อแล
 
1. นางมยุรี  กิจรักษ์
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงญาณินท์  สุขโข
 
1. นายชัยวัฒน์   คำน้อย
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงเบญญา  มั่นรอด
 
1. นางพนอ  อินถา
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายอาทิตย์  อะพา
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงแสงตาน   อินทนนท์
 
1. นางศรีสมร   ใจผูก
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีตัน
 
1. นายสงวน  กองสุข
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  สุดพิรส
 
1. นางสาวปาริชาติ  เรือนสอน
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ครอบครอง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงศรุตา  บุญมา
 
1. นางสาวแคตทรียา  อินเสาร์
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายเอกราช  ริยะเทน
 
1. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กชายคำหงส์  แก้วยอด
 
1. นางสาวนันทวัน  ปั๋นเป็ง
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงเก่ง  ต๊ะหงษ์
 
1. นายอนันต์  สิงห์หา
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขันคำ
 
1. นายวรพจ  พจนาปิยะกุล
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงสุชานรี  เชาว์ฉลาด
 
1. นางสาวราตรี  สุนทร
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   จะสอ
 
1. นายฉวิง   เครื่องพนัส
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนร่องหวาย 1. เด็กชายชิณวัตร   สมมณี
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  เป็งนวล
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กหญิงพุทธิสิริ  วินิจภักดีธรรม
 
1. นางสาวมณฑินี   นามบุญ
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์   เพชรใจศักดิ์
 
1. นางนฤมล   โพทะจะ
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กหญิงญารินทร์ดา  จุประนัดถา
 
1. นายพุดตาล  หน่อแก้ว
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กชายสืบสกุล  ณ บรรพต
 
1. นายนฤพล  เนาว์แก้ว
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กชายภาวัต  วงค์ใหญ่
 
1. นายบรรเทิง  เตชะตน
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วบัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  พรหมอารักษ์
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงจันทิมา  เบเชกู่
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  บูรณะพันธ์
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงอาพร  เชอหมื่อ
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  หมื่อแล
 
1. นางทิพรัศมิ์  นุ่นรอด
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายธรรมนูญ  ใจน้อย
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายตรีทศ  สิทธิขันแก้ว
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายคศิษย์  แซ่ย่าง
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เตติตัง
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายธวัตรชัย  ขันวัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงศิรประภา  จุมดวง
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีพรม
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พจน์ชัยจงดี
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายสุบรรณ  จะปอ
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงจางฟง  พรทิพย์
 
1. นางทิพรัศมิ์  นุ่นรอด
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงสุชาดา  ขัดกันทะ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  กุมาทะ
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายเปรมศักดิ์  ดวงมะโน
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายพิเชษฐ  ปูเล็ก
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทพอินถา
 
1. นางทิพรัศมิ์  นุ่นรอด
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงลินรดา  เชกอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  เชกอง
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
2. นางอรษา  จำปา
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กหญิงพิชชาพร   อภิวงค์ษา
2. เด็กหญิงอาทิตยา   ไชยชุมภู
 
1. นางปรียธิดา   ม่วงโกสัย
2. นางนริศรา   มหาวรรณ์
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิเศษสกุลเจริญ
2. เด็กหญิงแววดาว  อาซอง
 
1. นางมยุรี  กิจรักษ์
2. นางนงคราญ  เจริญเกษ
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิง พิมพ์ชนก  มณีจันสุข
2. เด็กหญิงอโรชา  ณรงรักษาเขต
 
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางปรัตร์ฎา  มูลทอง
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มหัตถพงศ์
2. เด็กหญิงพิชญา  คำเงิน
 
1. นายพายัพ  ชัยอิ่นคำ
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงพัชนีย์  สุเตนัน
2. เด็กหญิงแพรวา  ลี้แสน
 
1. นางสาวชลิตา  มรูสุวรรณ
2. นางสาวกมลวรรณ  ชูไว
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงสายไหม   มาลาแก้ว
2. เด็กหญิงแสง   คำ
 
1. นายไพบูลย์  ประสุนิง
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดูซิสมัย
2. เด็กหญิงพิชญาดา  หล้าเป็ง
 
1. นางเฉลิม  สิทธิยศ
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 1. เด็กชายต้นตระการ  ทาหน่อทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  อะทะสุวรรณ์
2. นางคำออน  ภูธร
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กหญิงดาราวดี  จตุโชคอุดม
2. เด็กหญิงปภัสสรา  วงศ์หิรัญญา
 
1. นางสาวยาใจ  แกล้วกล้า
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ใจคำมา
 
1. นางวราลักษณ์  มากกุญชร
2. นางรุ่งนารี  ยุทธศิลป์กูล
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงพัชรา   เชหมื่อ
2. เด็กหญิงฟ้า  แลเชอ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  แซ่พร่าน
2. นายจำเริญ  มาดี
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประวะสาร
2. เด็กหญิงพรสุดา  ศรีพรม
 
1. นางวลัยพรรณ  สุขขาวันดี
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนริภัทร  แก้วรากมุข
2. เด็กหญิงอภิสรา  อุดไว
 
1. นางพนอ  อินถา
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงปานวาด  โรงคำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงคำ
 
1. นางมาลินี  พัวตระกูล
2. นางสาวศรีวรรณา  เหมืองทอง
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงมีนา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุกัญยา  มาลูง
 
1. นายเกรียงไกร  เตชวงค์
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กหญิงชญานิด  พิสัยเลิศ
2. เด็กหญิงเกศกนก  ศิริสุวรรณ์
 
1. นางมัณทนี  น้อยเพชร
2. นายนรเศรษฐ์   กันธิพรรณ์
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงมะลิ   นำชัย
2. เด็กหญิงสายน้ำ   แสนเมือง
 
1. นายไพบูลย์  ประสุนิง
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกิตติภณ  ใจเอ้ย
2. เด็กชายวิษณุพล  อุปรัตน์
 
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางปรัตร์ฎา  มูลทอง
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงปราณปรียา  มะโนพรึก
2. เด็กหญิงอัยลดา  เมฆกิจ
 
1. นางเฉลิม  สิทธิยศ
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กชายภูริภัทร  จุลรัตน์
2. เด็กหญิงสารธาร  เครือสาร
 
1. นายนฤพล  เนาว์แก้ว
2. นางสาววรรณิภา  กันธิยะ
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงญดา  ดวงทอง
2. เด็กหญิงธีมาพร  ศิริธร
 
1. นางสาวกาญจนา  พจน์ราบรื่น
2. นางสาวเกตุผกา  มานะกิจ
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงสิรินุช  กรีติภูมิ
2. เด็กหญิงหมียู  ลอปิ
 
1. นายอนันต์  สิงห์หา
2. นางมยุรี  กิจรักษ์
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายภูบดี   อ่อนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุภัสรา   โทนใหญ่
 
1. นางนริศรา   มหาวรรณ์
2. นางปรียธิดา   ม่วงโกสัย
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ร่วงรู้
2. เด็กชายโยธิน  หยวกขาวดี
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางปวีณา  อะสะนิธิ
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  มีบุญมาก
2. เด็กหญิงมานิตา  กันยวง
 
1. นางอำไพ  ต่างใจ
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงบูเดอะ  เบียงแลกู่
2. เด็กหญิงศิริพร  แสนหูม
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
2. นางอรชร  พินิจ
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงวิชุดา  พัชรมโน
2. เด็กชายสมจิต  แปแจ่กู่
 
1. นายรชวิศว์  บุญธรรม
2. นางสาววิลาวัณย์  แซ่พร่าน
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นางสาวจุฑามาส  มาตย์กุล
2. นางสาววารุณี  แสนคำหอม
 
1. นางสาวพนัดดา  จอมสวรรค์ กุมนา
2. นางสาวปาริชาติ  เรือนสอน
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชุติมาชมภู
2. เด็กหญิงอรสา  ภูเชิงก่อ
 
1. นายศุภชัย  บุญวงค์
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงนวพร  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงยุวดี  ปาอินทร์
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางปวีณา  อะสะนิธิ
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงวรรณดี  แออู
2. เด็กหญิงสุราพร  เมอแลกู่
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
2. นางนิรัชรา  ปัญญาบุญ
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงอาละแต  ภู่นายพล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่ยแม
 
1. นางทิพรัศมิ์  นุ่นรอด
2. นางจารวี  ชัยรัตน์
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  วังเจริญ
2. เด็กชายวสุพล  ศรีพรม
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงกันดา  หลวงหาญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำบุตร
 
1. นายประกอบ  เทพดวงแก้ว
2. นางอภิรดี  นอรัตน์
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  นะเอ้ย
2. เด็กชายมงคล  คามจังหาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สัตย์สม
2. นางศศิธร  สัตย์สม
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงมาลี  เหม่อโปกู่
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เขื่อนไชยวงค์
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายพชรพล  อุดมทอสกุล
 
1. นายประกอบ  เทพดวงแก้ว
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายจายทองดี  นามหลวง
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยะอินทร์
 
1. นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. นางสาวสุวภัทร  ชิดสันเที๊ยะ
 
1. นายสมบัติ  วงศ์วิลาศ
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงปิยาพร  ปีเจริญ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรักษ์
3. เด็กชายเจนภพ  มูลทอง
 
1. นางปรัตร์ฎา  มูลทอง
2. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายคำแหลง  ลุงนาค
2. เด็กชายฉัตรชัย  ปีแล
3. เด็กชายอุทัย  ชัยวงค์
 
1. นายยงยุทธ  พงษ์สวรรค์
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะโนชัย
2. เด็กชายสันติกร  ภูพลฝัน
3. เด็กชายโชคทวี  จุมดวง
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กชายนรบดี  จันมณี
2. เด็กชายอดิศัย  จิตวรางคณา
3. เด็กชายอินทิรารัตน์  คำอินทร์
 
1. นางสาวสราพร  หน่อแก้วบุญ
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจักรินทร์  ซื่อสันติกุล
2. เด็กหญิงฐิติญา  โพธิทา
3. เด็กชายณัฐพล  อิ่นคำใจ
 
1. นางดรรชกร  กันทะหล้า
2. นายบุญสอน  เหล็กศรีสืบ
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 1. เด็กหญิงจุฑาดา   บุญทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินต๊ะจักร
3. เด็กหญิงศุทธินัน   วันทิตย์
 
1. นางปิยะวรรณ์   แสงทองล้วน
2. นางสาวช่อทิพย์   ต๊ะศรีเรือน
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตตินันท์   ปัญญาใจ
2. เด็กชายปภัสรพงษ์   บุญชีพ
3. เด็กชายศร   แสนดี
 
1. นางสาวลำดวน   วงศ์ภักดิ์
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายธนกฤต  คันธะแสนยศ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมพูทอง
3. เด็กชายสาม  สามนวล
 
1. นางวันเพ็ญ  อนันต์
2. นางพรรณิภา  สอนแก้ว
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์   แบแจกู่
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  หมี่เชกู่
3. เด็กหญิงแคทลียา  เบเชกู่
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุวรรณจักร
2. นางสาวจันทร์ฉาย  บูรณะพันธ์
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายชิตู   ฉ่วยแน
2. เด็กชายณัฐพล   กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงเหมยคำ  ไทยใหญ่
 
1. นางพรรณี   ภิญโญ
2. นายศิรินทร์   วรรณรัตน์
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงพรทิพา  มโนวรรณ
2. เด็กชายพีรวัส  คำวัง
3. เด็กหญิงลักษมี  ตั๋นคำ
 
1. นางสุกัญญา  อินทรแสน
2. นางจันทร์หอม  วังมณี
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ม้า
2. เด็กชายชยุต  อาซอ
3. เด็กหญิงยอแสง  แลชี
 
1. นางจรูญศรี  แก้วจินดา
2. นางสาวสุพรรณี  ป้อมฝั้น
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กชายนาวะ  จะแฮ
2. เด็กชายหลู่  บ่วย
3. เด็กชายไส  ลุงนวล
 
1. นายชัยวัฒน์  สุทธนะ
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายชยากร  จันค์มรี
2. เด็กชายตะตา  ตาตะบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์
 
1. นางสาวผกามาส   พุทธรินทร์
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  สองมา
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน
3. เด็กชายพนมการณ์  แก้วดอนดู่
 
1. นางจินดารัตน์  สาระคำ
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ประสพสุข
2. เด็กชายวทัญญู  ดวงคิด
3. เด็กชายเขมริน  มณีจันสุข
 
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางปรัตร์ฎา  มูลทอง
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนันทมน  ฟูตระกูล
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จอมสว่าง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เกษแก้ว
 
1. นางพนอ  อินถา
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุ่นใจ
2. เด็กชายวีระภาพ  กันธิยา
3. เด็กชายสงกรานต์  ศรีชาแอน
 
1. นางสาวกาญจนา  พจน์ราบรื่น
2. นางสาวเกตุผกา  มานะกิจ
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วนรินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  พานาดี
3. เด็กชายศรายุทธ  กองฝ่าย
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงนงคราญ   มาเยอะ
2. เด็กชายยาก้อง   มาเยอะ
3. เด็กหญิงเมตตา   อาโจ่
 
1. นางสุภาพร  บุญมี
2. นางกานต์พิชชา  ชัยลังกา
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลช่วง
2. เด็กหญิงคำน้อย  สองเมือง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จ้อยนิล
 
1. นางจินดารัตน์  สาระคำ
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   นันตา
2. เด็กชายณัฐชนน   ตานวล
3. เด็กชายพัชระพงษ์   คล่องแคล่ว
 
1. นายสงบ   สายเครือคำ
2. นางสาวปราณีย์   ศรีใจ
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายนิราศ   โพธิปัญญา
2. เด็กชายรังสรรค์   ปวงรังษี
3. เด็กชายสพลดนัย   กันธิวงค์
 
1. นายศิรินทร์  วรรณรัตน์
2. นางพรรณี  ภิญโญ
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กชายนลธวัช  นัยนันท์
2. เด็กชายภูวดล  อาจศิริ
3. เด็กชายวรินทร  ทักษฺิณ
 
1. นางสาวสราพร  หน่อแก้วบุญ
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายวรรธณ  อะพา
2. เด็กชายสมสนิท  วิเศษจิตจรุง
3. เด็กชายอนุพงษ์  หมื่อโป
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
2. นางเกษณี  จารุสาร
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายภัทร  อาโปทา
2. เด็กหญิงศุภรดา  แก่นลา
3. เด็กชายเจษฎา  เลิศชุมภู
 
1. นางสุกัญญา  อินทรแสน
2. นางสุพรรณ  ไชยปัญญา
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงยมลพร  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ตุกุ
3. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์ชู
 
1. นางอัจฉริยา  จันทร์แสง
2. นางปิ่นแก้ว  อภิธนัง
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงนันธิดา  เบเชกู่
2. เด็กหญิงอรทัย  หม่อโป๊ะกู่
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ซะโกกู่
 
1. นายเฉลิมชัย  วรรณสาร
2. นายชัยชญพนต์  ชัยทิพย์
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนภัสนันท์   แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงปริยากร  ฤาชุตกุล
3. เด็กหญิงรัญชณี  แซ่พร่าน
 
1. นายชัยวัฒน์   คำน้อย
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายติณห์ฮิโรกิ  ยามามุระ
2. เด็กชายวรพล  พงศ์พัฒนาณุกุล
3. เด็กชายเสฏฐา  ชื่นจินตกุลถาวร
 
1. นางสาวผกามาส   พุทธรินทร์
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อาหยี
2. เด็กชายวงศกร  อานี
3. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  แชมือ
 
1. นายอนันต์  สิงห์หา
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐวัตร  ใจน้อย
2. เด็กชายพสิษฐ์  ภูมิวัตร
3. เด็กชายภราดร  ปัญญาแดง
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายรติวัจน์  ยอดยา
2. เด็กหญิงรัตนา  จวงพระจันทร์
3. เด็กชายอาทิตย์  มั่นขัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สัตย์สม
2. นางศศิธร  สัตย์สม
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายจะนู  ไกซิง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วจันทร์
3. เด็กชายศุภโชค  ดวงสนิท
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายธัญวุฒิ  สิทธิอาคาร
2. เด็กหญิงพรพิมล  ดวงกลาง
3. นายภควัตร  การุณ
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสุวิมล  มโนหาญ
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงนัทปรีญา  ใจจุมปา
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสุวิมล  มโนหาญ
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงธันยชนก  หลวงพันธุ์โชค
 
1. นายสุคำ  แก้วศรี
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  วรโชติวนาไพร
 
1. นายฉกาจ  พันสุภะ
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงบัญญัติรักษ์  ดวงติ๊บ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงอัตจิมา  โสภา
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงกวิดา  โสภณชื่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจน้อย
3. เด็กหญิงชุติมา  เดช่อ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ดู่คำ
5. เด็กชายนที  อายีกู่
6. เด็กหญิงนัทปรีญา  ใจจุมปา
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงลลิตา  คำจันทร์
9. เด็กหญิงสุดาพร  แลเช่อ
10. เด็กหญิงสุวิมล  มโนหาญ
11. เด็กชายอดิศร  นางแล
12. เด็กหญิงอริสา  บังวัน
13. เด็กชายอัมรินทร์  อินถา
14. เด็กหญิงอาหน่อ  มาเยอะ
15. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
2. นางอรชร  พินิจ
3. นางอรษา  จำปา
4. นางสาวฟองจันทร์  แสงคำ
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกรวิชญ์   สิงห์เพชร
2. เด็กหญิงกวินนาฏ  กิติศรี
3. เด็กหญิงกัลยากร  สุนทรโชติ
4. เด็กหญิงกาญนา   ปอแฉ่
5. เด็กหญิงกามินี  จือเตาะ
6. เด็กหญิงคณภรณ์  เรือนสิทธิ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อัศวพิทักษ์คีรี
8. เด็กหญิงณัฐมน  ผลชีวิน
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชีวรัตนพงษ์
10. เด็กหญิงธิมาพร  เขียวคำปัน
11. เด็กชายบรรณวิฑิต   อวดดี
12. เด็กหญิงพลอยพิรุณ  ตรีราช
13. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
14. เด็กหญิงมาลี   ว่วยเยอ
15. เด็กหญิงศศิภา  เยอเบาะ
16. เด็กชายศักย์ศรณ์   ปิมปา
17. เด็กชายสุทธวิชญ์  โปธา
18. เด็กหญิงสุมาลี   โวยยือกู่
19. เด็กชายอนันตนุกูล   บัวอินทร์
20. เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
 
1. นางรำไพ  ศรีทองอ่อน
2. นายภูวศิษฏ์  เจริญสุข
3. นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา
4. นางฉวีวรรณ   ปัญญา
5. นายวิิริยะ  วิราศรี
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์
4. เด็กหญิงจิดาภา  ไทยมี
5. เด็กชายฑีฆ์ชญตว์  ศิริจางคพัฒนา
6. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เชื้อศิริถาวร
7. เด็กหญิงพร้อมพร  คงบรรทัด
8. เด็กหญิงพัทธวรรณ  น้ำใส
9. เด็กหญิงมนัสนัน่ท์  กันธิยะ
10. เด็กหญิงรุ่งพร  ไข่ทา
11. เด็กหญิงวรยา  กมลเพชร
12. เด็กชายวีรกิตต์  พรสิทธางกูร
13. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พรหมธิ
14. เด็กหญิงสุธีกานต์  ขันจินา
15. เด็กชายสุพัชธนา  ธวัชพีระชัย
16. เด็กหญิงอโนมา  ไชยศิริวงศ์สุข
17. เด็กหญิงเปรมิกา  ยุตินทร
18. เด็กชายโชติพัฒน์  พรมเสน
19. เด็กหญิงโยสิตา  อินทจักร์
20. เด็กหญิงโสภิตนภา  พิพัฒนสุขมงคล
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
2. นายสุคำ  แก้วศรี
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายปรเมนทร์  ปัญจะภักดี
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายมานัส  เบเหมี่ยทู
 
1. นายศรีธร  ปัญญาบุญ
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  บุตรหนองแวง
 
1. นายเขตรัตน์  ปาลี
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  ยานะเคหัง
 
1. นายวรศักดิ์  ชัยแก่น
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ช่างเหลา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระวังศรี
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายธนชัย  เจริญพันธ์สวัสดิ์
 
1. นายพิษณุ  พลอยศรี
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  มณีเชษฐา
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงอัตจิมา  โสภา
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรินทร์  อุดทา
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงนงค์รัตน์  จะกอ
 
1. นางสาวญาณิศา  สิทธิประเสริฐ
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงนิติยา  แข้นา
 
1. นายเสกสรร  แก้วน้อย
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงประชุมพร  ทองสุขดี
 
1. นายศรีธร  ปัญญาบุญ
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงนริศรา  มหิพรรณ์
 
1. นายสมพงษ์  นาสา
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงอภิรัญญา  บุญสม
 
1. นายวารินทร์  เขตชำนิ
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงประภา  สุทธิประภา
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงรัชฎา  แซ่ฟ่าน
 
1. นายพิษณุ  พลอยศรี
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงนภาพร  ฤทธิ์เดช
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระวังศรี
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ตาหมี่
 
1. นายชัยชญพนต์  ชัยทิพย์
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงกชกร  จะเงิน
 
1. นางอรัญญา  กุมหาชัย
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. นางสาวปิยะฉัตร  วรรณลี
 
1. นางพรทิพย์  มานวกุล
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายนรศิลป์  สิงฆราช
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายศุภกร   อินทร์ไธสง
 
1. นายสมร   หนองผือ
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายอัจฉริยะ  คำแดง
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายพันธ์เกษม  อังคณวัฒนานนท์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายนที  อายีกู่
 
1. นางเทียมจิตต์  วิชาคำ
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายอชิ  มาเยอะ
 
1. นายสมบูรณ์  มาถา
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ธิปละ
 
1. นายธนบดี   ปูธิปิน
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม    
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมสอน
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กชายอนัฆเดช  ทิศอุ่น
 
1. นางเตือนใจ  ดิษยะกมล
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  ธรรมวัง
 
1. นายอนันต์  สิงห์หา
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เลิศชัยสมบัติ
 
1. ดาบตำรวจนิคม  ไชยากุล
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายนัฐกร   อ่อนใจ
 
1. นายธราดล  คำแสง
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มะโนวรรณ
 
1. นางวิภารัตน์  ชุ่มมะโน
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ยะมงคล
 
1. นางชดากานต์  ธุวะคำ
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงรพินท์นิภา  คำน้ำเที่ยง
 
1. นางพิสมัย  ชววิกรานต์
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ตานะคำ
 
1. นายโอภาส  อินธรรม
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.61 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1. เด็กหญิงอิศรินทรา  โกแสนตอ
 
1. นางสมพร  ติวาทิน
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.54 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  เทพสิงห์
 
1. นางวิไลวรรณ  หล้าเชียงของ
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.06 ทอง 6 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงวุฒิพร  วงศ์มูล
 
1. นายสมบูรณ์  มาถา
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.45 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงวรรณภา  มูลทา
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.11 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณิชา  สุริยะโชติ
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยศรี
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.16 เงิน 10 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  โพธิเลิศ
 
1. นางชดากานต์  ธุวะคำ
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.79 เงิน 11 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงกีรติยา   คำลังกา
 
1. นางสาวพิมผกา   นะวะศรี
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.48 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงพร  เมืองพง
 
1. นางดวงเดือน  ไชยงำเมือง
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.82 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงภคิณี  ขวัญผ่อง
 
1. นายธนัญชัย  เขื่อนเพชร
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.96 เงิน 14 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เบเชกู่
 
1. ส.ต.ท.หญิง สุนิสา  ขัตติยะ
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.65 เงิน 15 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 1. เด็กหญิงมนัสชนก  นันติ
 
1. นายเศรษฐพร  ใจวงค์
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.82 เงิน 16 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงอัญชิสา   เลิศพนาศิลป์
 
1. นางสาวญาณิศา   สิทธิประเสริฐ
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.65 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงวิชุดา    รักษาภักดี
 
1. นายบรรจง   วงศ์ต๊ะ
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัญบือ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายนที  อายีกู่
 
1. นางเทียมจิตต์  วิชาคำ
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปิยทัศน์  ปิงเมือง
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายพันธ์เกษม  อังคณวัฒนานนท์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายณัฐยศ  อวนโด
 
1. นายอนันต์  สิงห์หา
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สนธิ์น้อย
 
1. นางชดากานต์  ธุวะคำ
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แซ่ย่าง
 
1. นางเทียมจิตต์  วิชาคำ
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  พวงมาลัย
 
1. นางพิสมัย  ชววิกรานต์
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงวรรณภา  มูลทา
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมขลา  ถีระแก้ว
 
1. นายชูวิทย์  ตระกูลมีนัก
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   พันธ์สายเกิด
 
1. นางสาวญาณิศา  สิทธิประเสริฐ
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกฤติยาลักษณ์  มะสะ
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภา    อวยแม
 
1. นายกิติพงษ์   พรมจันตา
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงรจนา  แสงตาสุข
 
1. นายเขตรัตน์  ปาลี
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงอรชา  สุวรรณดี
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำจ่าง
 
1. นางพิกุล  วรรณโน
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายธีรพงค์  อินต๊ะวงค์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีสุวอ
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายสรธร  ประทุมมา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระว้งศรี
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โสวัณณะ
 
1. นายบุญเรือง  ประดิษฐ์
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายอนุพงษ์  เว่ยซือกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายกิตติชัย  ปินตา
 
1. นายเมธี  อูปสุ
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรินทร์  อุดทา
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายชมภู
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  รัตนแสง
 
1. นายเขตรัตน์  ปาลี
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชอหมื่อ
 
1. นายศรีธร  ปัญญาบุญ
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงกวินทรา  ร่าหีม
 
1. นางสุรีพร  ประดิษฐ์
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ต๊ะนัย
 
1. นายเมธี  อูปสุ
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปิยทัศน์  ปิงเมือง
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์
 
1. นางนวนันท์  สิทธิวงศ์
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายราชัน  อภิชัยภุมริน
 
1. นางรุจิรา  สรรพศรี
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายขวัญชัย  จะพือโจ่ว
 
1. นางสาวนิภาพร  ชัยชนะ
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  โนจา
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงสุชญา  วันไชยธนวงศ์
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอมี่  นูเวน
 
1. นางรุจิรา  สรรพศรี
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ปงธิยา
 
1. นางพัชณี   ลาอุ่น
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงสุมาลี  จะนู
 
1. นายวุฒิภัทร  อุทธิยา
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์
 
1. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   พันธ์สายเกิด
 
1. นางสาวญาณิศา  สิทธิประเสริฐ
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงมยุรี  เยลุ่ม
 
1. นางสาวธนพร  ทำของดี
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงวาสนา  ศิริปี
 
1. นางสาวภัทรภร  ดวงประเสริฐ
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงธนัญชญา  ใจอาษา
 
1. นายสมบูรณ์  มาถา
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ชีหมื่อ
 
1. นายเมธี  อูปสุ
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายธีรพงค์  อินต๊ะวงค์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายสรธร  ประทุมมา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระว้งศรี
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายฤทธิไกร  สมประสงค์
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เขื่อนคำ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงหอมเงิน  ไทยใหญ่
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงอภิรัญญา  บญสม
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นางสาวกานดา  แสนขัน
 
1. นางสาวอริสรา  ประดับชมพู
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงปรารถนา  ต๊ะนัย
 
1. นางสาวญาณิศา  สิทธิประเสริฐ
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงราตรี  อารีย์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระว้งศรี
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  นามวงค์
 
1. นายศรีธร  ปัญญาบุญ
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. นางสาววรรณิสา  วงค์ตะวัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มะณีวรรณ์
 
1. นางสาวภัทรภร  ดวงประเสริฐ
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  เรืองพุ่ม
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายสรธร  ประทุมมา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระวังศรี
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายสมชาย  นัยแสง
 
1. นายเมธี  อูปสุ
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายดนุพล  กันยา
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายชัยนรินทร์  แซ่ลิ้ว
 
1. นายกมลพรรณ  วงศ์ดวง
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใหม่วงค์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกัลยา  ฟูเยกู
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงอรทัย  ท้าวโยธา
 
1. นางอรัญญา  กุมหาชัย
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงรัตนทิพย์  จันตแก้ว
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระวังศรี
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงสาริการณ์  พรสกุลวิวัฒน์
 
1. นางสาวญาณิศา  สิทธิประเสริฐ
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายวีรพงษ์   จะเงิน
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กชายอิทธิชัย  คำฟู
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายนที  อายีกู่
 
1. นางเทียมจิตต์  วิชาคำ
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายวีระศักดิ์  รักษาภักดี
 
1. นายบรรจง   วงศ์ต๊ะ
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หลิมสกุล
 
1. นางชนกพร  ปัญโญ
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ปงเมฆ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แสนเสมอ
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 59.25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายจักรี   ลัทธิ
 
1. นายเมธี  อูปสุ
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 57.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กชายสุรเชษฐ  มณีวรรณรัตน์
 
1. นางปาริชาต  สิทธิสม
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  โนจา
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1. เด็กหญิงนฤพร  ชาญณรงค์
 
1. นางสมพร  ติวาทิน
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   เขื่อนเพชร
 
1. นายสันติภาพ   ไกรกิจราษฎร์
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงเพลงฝน  เบียวเชกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนธารทิพย์ 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  แซ่ลี
 
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงธนัญชญา  ใจอาษา
 
1. นายสมบูรณ์  มาถา
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำจีน
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนชูวงศ์
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงชนันท์ธิดา  กองคำ
 
1. นายเขตรัตน์  ปาลี
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงพร  เมืองพง
 
1. นางดวงเดือน  ไชยงำเมือง
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญเทียน
 
1. นางสาวธนพร  ทำของดี
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 64.75 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทะนะ
 
1. นางปาริชาต  สิทธิสม
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกมัยธร  แสนธิวัง
2. เด็กหญิงกรชนก  โล่สุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมโมคัก
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุขัมศรี
5. เด็กหญิงช่อฟ้า  เขียวปัญญา
6. เด็กหญิงฐิติมา  ปิงเมือง
7. เด็กหญิงฑิธิดา  เลิศชัยพิทักษ์
8. เด็กหญิงณรดา  สุภายศ
9. เด็กหญิงณวรา  สุภายศ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาจินา
11. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีเมือง
12. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พรมมา
13. เด็กหญิงทักษพร  ปัญจรักษ์
14. เด็กชายธนกฤต  บุญวาส
15. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สมวรรณ์
16. เด็กหญิงธันยชนก  ศิริเศรษฐโสภณ
17. เด็กชายธเนศ  ไชยอินถา
18. เด็กหญิงนิจวิภา  ชัยเลิศ
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยากาษา
20. เด็กหญิงบุษยมาศ  รุ่งเรือง
21. เด็กหญิงปรินดา  ศรีสม
22. เด็กหญิงปวริศา  เหมสุวรรณ
23. เด็กหญิงปิยมิล่า  โกฮาร์
24. เด็กหญิงปีร์รดา  อินมาก
25. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
26. เด็กหญิงฟาติมา  สุภาวรรณ
27. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันหอม
28. เด็กชายวัชรพล  อาวาสพรม
29. เด็กชายศุภณัฐ  วัชรโกมลพันธ์
30. เด็กหญิงศุภากร  วงศ์ใหญ่
31. เด็กหญิงสิรินดา  ทิศอุ่น
32. เด็กหญิงสุทธนุช  หลั่ว
33. เด็กหญิงสุทธิดา  หลั่ว
34. เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยมินทร์
35. เด็กหญิงอักษิกา  วิริยะตระกูลธร
36. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ
37. เด็กหญิงอาภารัตน์  อ่อนนวน
38. เด็กหญิงเกศกมล  เทพเทวินทร์
39. เด็กชายเมืองวิทย์  สุภาวรรณ
40. เด็กหญิงไหมสุรีย์  ยะโก๊ะ
 
1. นายวิทยา  สุภาวรรณ
2. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
3. นายสุคำ  แก้วศรี
 
939 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักเขียว
3. เด็กชายกฤตภาส  ชินอุปกิจ
4. เด็กชายดนันธิชัย  คสสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปภัสสร  สหะศักดิ์มนตรี
6. เด็กชายวิสาร  ศรีสงวนวิลาส
7. เด็กชายศิรวัส  ทองศิรพงศ์
8. เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณเจริญ
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางสาวจีรนาถ   เจริญธรรมพงศ์
 
940 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกฤตภาส  ดำรงพานิชชัย
2. เด็กชายกฤตัชญ์พิชญ์  เพียรศิลป์
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ตัน
4. เด็กหญิงธันยชนก  ศิริเศรษฐ์โสภณ
5. เด็กชายนฤเบศร์  เลาแก้ว
6. เด็กหญิงปภิชญา  จันทาพูน
7. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วแกมจันทร์
8. เด็กหญิงภัณฑิลา  เครืองใจ
9. เด็กชายภาคพล  อินทะรังสี
10. เด็กชายอภินันท์  กองกันทะ
 
1. นายเสกสรร  รุณรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
3. นางสาวนุชนาฏ  สุยะแก้ว
 
941 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยทา
2. เด็กชายกฤษฎา   ปัญจพลคีรี
3. เด็กชายณัฐชานนท์   พันธมุย
4. เด็กหญิงนวพร   โฉมจันทร์
5. เด็กหญิงปัทมภรณ์  ภิญโญ
6. เด็กหญิงพิสินี   วันหล้า
7. เด็กชายวชิรากร   ไชยอาม
8. เด็กหญิงวรรณกานต์   ไชยวุฒิ
9. เด็กหญิงศิรินภา  อุดกลิ้ง
10. เด็กชายสันติภาพ  จันทร์คำ
 
1. นางสุดาพร  ไกรอ่ำ
2. นางทิวาพร  ปูคำ
3. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
 
942 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงชลฎา  การัตน์
2. เด็กหญิงชโลทร  บัวลอย
3. เด็กหญิงสุชัญญา  การะวงค์
4. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์ต่อม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  มาลีรัตน์
 
1. นางทิวาพร  ปูคำ
2. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
 
943 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงขวัญจุฑา  สิทธิวงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนีย์  เอมมิลี่ แอสคิว
4. เด็กหญิงนภัสสร  ยอดระบำ
5. เด็กหญิงพิชามญช์  สมแสง
6. เด็กหญิงวชิรญาน์  อภิชัย
7. เด็กหญิงสิปรางค์  อาษา
8. เด็กหญิงอาระตี  ลือสุวรรณ์
 
1. นายเสกสรร  รุณรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
3. นางสาวนุชนาฏ  สุยะแก้ว
 
944 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักเขียว
3. เด็กหญิงณิชานาฏ  วิวัฒนะ
4. เด็กหญิงปณิตา  พานิชดี
5. เด็กหญิงประภัสสร  สหะศักดิ์มนตรี
6. เด็กหญิงพรริสา  ก๋าแก้ว
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ประพันธ์กูล
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางขวัญเรือน  ใหม่ใจ
3. นางสาวจีรนาถ   เจริญธรรมพงศ์
 
945 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชนัญญา  คำแก่น
2. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิสัย
3. เด็กหญิงณัชญาภรณ์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาจินา
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จันทร์ตุ้ย
6. เด็กหญิงธนานันท์  อภิวงศ์ษา
7. เด็กหญิงธัญชนก  พูนนาม
8. เด็กหญิงปุญญภา  จิตอาสา
9. เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะแก้ว
10. เด็กชายภัทรดนัย  คำจีน
11. เด็กหญิงภีธวัช  แสงคำ
12. เด็กหญิงรมิตา  ชุมภูสมษา
13. เด็กหญิงรสิตา  บุญทรง
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มาซานนท์
15. เด็กหญิงอภิชญา  ทัตพงษ์ศรีธร
16. เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์
 
1. นายเสกสรร  รุณรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
3. นางสาวนุชนาฏ  สุยะแก้ว
 
946 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กชายกฤตัชญ์  แก้วสุข
2. เด็กชายกวินกานต์  เชื้อสะอาด
3. เด็กหญิงข้ามหอม  จี้ยศกาศ
4. เด็กหญิงน้ำธาร  ธีรกูลสถิต
5. เด็กหญิงปณิตา  พานิชดี
6. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  คุ้มครอง
7. เด็กหญิงพรริสา  ก๋าแก้ว
8. เด็กหญิงพิมพ์อร  คำน้อย
9. เด็กหญิงภิญญา  สิงห์ธร
10. เด็กหญิงวิสาร  ศรีสงวนวิลาส
11. เด็กหญิงศิรดา  แปงหล้า
12. เด็กหญิงศิรวัส  ทองศิริพงศ์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  ประพันธ์กูล
14. เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณเจริญ
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางสาวจีรนาถ   เจริญธรรมพงศ์
 
947 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ปินตาสาร
3. เด็กหญิงสุชัญญา  การคนซื่อ
4. เด็กหญิงสุนิสา  สิทธิขันแก้ว
5. เด็กหญิงเกวลิน  ถิ่นอ่วน
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยคำ
7. เด็กหญิงเอมจิรา  ใจสุทธิ
8. เด็กหญิงแพรพิไล  ยาวิชัย
9. เด็กหญิงแพรวรีญา  รุ้งตวงรัตน์
10. เด็กหญิงแสงอิ่น  อ้ายตุ้ย
 
1. นางฐิติรัตน์  ตั้งอิสรนุกูล
2. นางสาววราพร  อารีย์
3. นางยุพารัตน์  ท้าวฟองคำ
 
948 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กชายกฤษนัย  ลือชัย
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ชุ่มมะโน
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น้อยพุฒิ
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เกษรพรรณ์
5. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโชติ
6. เด็กหญิงณิชาดา  ปันโสภา
7. เด็กหญิงนพมาศ  อิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงนฤภร  เทพอุดม
9. เด็กหญิงปรารถนา  สุวรรณประภา
10. เด็กหญิงปวริศา  อินยะ
11. เด็กหญิงปวีณา  ขาวอุ่น
12. เด็กหญิงฟองแก้ว  บุญจู
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยพุฒิ
14. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธนะปาน
15. เด็กหญิงอาทิตยา  โตสุวรรณ
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทะนะ
 
1. นางปาริชาต  สิทธิสม
2. นางสาวเยาวพา  คำอินต๊ะ
3. นางสาวรัชนี  จิระพงษ์สุวรรณ
 
949 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายณัฐการ  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงธิดา  ผาบวงค์สาย
3. เด็กหญิงพรนภา  ศรีจันทร์
4. เด็กชายรัชชานนท์  อินนัน
5. นางสาวสายธาร  มีกิน
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
2. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
 
950 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนารดา   หาญป้อ
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม
 
1. นายภูวศิษฏ์  เจริญสุข
 
951 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กชายตุ้ย  ไทยใหญ่
2. เด็กชายธนาธรณ์  ลมวิชัย
 
1. นางเพ็ญจันทร์  อินทจักร
2. นางเบญจมาศ  พ่วงภิญโญ
 
952 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายธนภัทร  อาจยาทา
2. เด็กชายเป็นต่อ  มนิษาบวรกุล
 
1. นายเอกชัย  ชัยธนานันท์
2. นางสาวราตรี  สุนทร
 
953 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมาลี  มิลล์
 
954 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายคอลิน   ฮืบเนอร์
 
1. นางอรวรรณ   วรรณสุข
 
955 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงค์
 
1. นางชนิกานดา  เผ่าดี
 
956 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายจิรัฎฐ์   ปัถวี
 
1. Mr.Ryan   Custodio Cagoco
 
957 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง  ศรีพรม
 
1. นางศรีพูน  อุทายะ
 
958 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 55.66 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ
 
1. นางจันทร์หอม  วังมณี
 
959 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 54.66 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายสุทธิพร  ลิขิตศิลานุสรณ์
 
1. นางสาววราพร  อารีย์
 
960 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 54.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์
 
1. นางสาวกฤติญา  กิติมา
 
961 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา   แต่งตั้ง
 
962 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 44.66 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงนิภาพร  อาจง
 
1. นางอรพินท์  โพรี
 
963 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 41.66 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กชายก้องเกียรติ  พลกล้า
 
1. นางสาวประณิตา  จันทร์ต๊ะ
 
964 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงวิลาสินี   อุดม
 
1. นางรัชฎาพร   ผิวผ่อง
 
965 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงลูคี   แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนวลสิริ   ปุยคำ
 
966 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 27.33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงเกวลิน  กันธิยะ
 
1. นางมนเทียรทอง  ถาแดง
 
967 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงพิชิตา   มงคลกุลผ่องใส
 
1. นางนิตยา   มณีคำ
 
968 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  ยาแปงกู่
 
1. นายเสกสรร  สิทธิวงค์
 
969 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายจอห์นนาธาน  ฮอร์ลิเดย์
 
1. นางวรรณภา  เตจ๊ะ
 
970 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงทิชา  นวังคสัตถุศาสน์
 
1. นางสาวสุวิสาข์  จันทพิมพ์
 
971 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงอติกานต์   ทาบุญสม
 
1. นางธิรดา   ชื่นชม
 
972 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  คุณะดอย
 
1. นางมัณฑนา  ปิมปา
 
973 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ชมพู
 
1. นางนวนันท์  สิทธิวงศ์
 
974 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงณัฐชญา  แสงอาทิตย์
 
1. นางยุพารัตน์  ท้าวฟองคำ
 
975 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงจณิตา   คอสุวรรณ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   กวาวสาม
 
976 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายปนัยกร  อินคำปา
 
1. นางณัฐพร  วงศ์ประสิทธิ์
 
977 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วเมืองคำ
 
1. นางศรีพูน  อุทายะ
 
978 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กหญิงจันทรามาศ  คำโมนะ
 
1. นายคงฤทธิ์  พรหมไชยวงศ์
 
979 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงนานามิ  อินหวังสุข
 
1. นางจันทร์หอม  วังมณี
 
980 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงสุธิดา  ทองประเสริฐ
 
1. นายไพบูรณ์  วิมลรัตน์
 
981 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวกัลยา   แต่งตั้ง
 
982 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา   มาเยอกุ
 
1. นางนิตยา  มณีคำ
 
983 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมชัย
 
1. นายจีระศักดิ์  รัตนแสง
 
984 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงอาฟ่ง  แซ่หมู่
 
1. นายรัชชานนท์  อภิภูลทรัพย์
 
985 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงหมีแต  อายิ
 
1. นางเมธากานต์  ทำมะเลิศ
 
986 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายอุบล  ปัญญา
 
1. นางจันทนา  หน่อสุวรรณ
 
987 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. นางสาวอังคณา  อามอ
 
1. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
 
988 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงศศิธร  เมฆา
 
1. นายอนันต์  อินเตชะ
 
989 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายจันทร์  ปัญญา
 
1. นางวีรวัลย์  สิริบุญยะพร
 
990 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีคำ
 
1. นางเกศราพร  มีระบุญ
 
991 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายปภังกร  จงไพศาล
 
1. นางสาวจรูญศรี  มูลสวัสดิ์
 
992 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ   ยอดคำวัง
 
1. นางสาวกัญญภัสสร์  วงค์บุญมา
 
993 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ   รัศมีนนทกุล
 
1. นางสาวอรัญญา   บุญกว้าง
 
994 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงนวล   คำ
 
1. นางนิรมล  ทิพย์พละ
 
995 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายอาซอ  ยะไข่
 
1. นางสาวกรณิการ์  เจริญวรรณ
 
996 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ศักดาคำ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์   วิสาพล
 
997 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฟองฟู
 
1. นางจันทร์หอม  วังมณี
 
998 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงสุจีรา  กันทะเตียน
 
1. นางสุดสวาท  บุญวงค์
 
999 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงฐิติชญา   ใจคำ
 
1. นางทัศนีย์   ลือชัย
 
1000 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ซะโกกู่
 
1. นางสาวยุภา  อินเรือง
 
1001 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านริมลาว 1. เด็กชายก้องภพ   มาเยอะ
 
1. นายทรงศักดิ์  หงษ์หิน
 
1002 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงบัวคำ  บุญทิพย์
 
1. นายนิคม  ศรียอด
 
1003 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายคณิน  วิริยาวุฒิ
 
1. นางสุพัตรา  ศรีศิริ
 
1004 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ
 
1. นายวรวุฒิ  ตุ้ยดง
 
1005 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงญาโนทัย  อินทร์ลี
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
 
1006 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยขม 1. เด็กชายทอมมี่   แจ็ควินเดิล
 
1. นางนงนุช   ไชยวังผา
 
1007 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   กุลวงค์
 
1. นางสุพิชญ์ชา    เกษมราษฎร์
 
1008 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  นันต๊ะวันนา
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  กันทะวี
 
1009 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายศุภกิจ   บุญพยนต์
 
1. นางพัชณี   ลาอุ่น
 
1010 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุฑาทิพย์  มาตรา
 
1011 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายจาฤก  บั้งเงิน
 
1. นางสาวอภิญญา  มะโนคำ
 
1012 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงอัมพร   เจือฮวย
 
1. นางพนิดา   อัครพูลพัฒน์
 
1013 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสงคำ
 
1. นางสุพรรณ  ไชยปัญญา
 
1014 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุวรรณประภา
 
1. นางสาวณพิชญา  วงค์สุยะ
 
1015 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายธนชัย  ยะขัติ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองอินทร์
 
1016 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงชามาวีร์  ตาหล้า
 
1. นางยุพารัตน์  ท้าวฟองคำ
 
1017 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  หมีบุรุษ
 
1. นางศรีพูน  อุทายะ
 
1018 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กหญิงกรรภิรมณ์   สักลอ
 
1. นางรัชฎาพร   ผิวผ่อง
 
1019 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงทัญกมณ   นามวงศ์
 
1. นางสาวมาลาตรี   รักคน
 
1020 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15.2 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงพรรณนภา  ปราบโจร
 
1. นางเกศราพร  มีระบุญ
 
1021 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15.1 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงวันสิริ  เหว่ยแม
 
1. นางสุภาณี  ตระกูลวงค์บุญมา
 
1022 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นางสาวอุบลรัตน์  แฉพอ
 
1. นางอนงค์  ปินตาวงค์
 
1023 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงเวธกา  ตาน๊ะ
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1024 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เขตพิมล
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
 
1025 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงอำพร   บุญจ้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   วัฒนะกนกเรขา
 
1026 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงพัชริดา   รักแม่
 
1. นางธิรดา   ชื่นชม
 
1027 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาวดี   คูสุวรรณ
 
1. Mr.Azor  Periera Egos
 
1028 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเจริญ
 
1. นายวรวุฒิ  ตุ้ยดง
 
1029 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  อจลพงศ์
 
1. นางฉลวย  นุชนิยม
 
1030 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจเปี้ย
 
1. นางณัฐพร  วงศ์ประสิทธิ์
 
1031 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงศศิชน  ชัยชมวงค์
 
1. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
1032 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงสุรดา  ตาต๊ะ
 
1. นางสาวจิราเกศ  ไชยประเสริฐ
 
1033 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวกัลยา   แต่งตั้ง
 
1034 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์    ปุยคำ
 
1. นางเสาวรส   นรากุลอนันต์
 
1035 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงพนิตาพร  อรัญวาสน์
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1036 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองมาก
 
1. นางกัลยาณี   ศรีวรรณ์
 
1037 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงสุชาวดี   ฉันทะ
 
1. นางอตินุช   เวียงคำ
 
1038 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เจ๊ะมะสุขเกษม
 
1. นางกันติยา  ยาดี
 
1039 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ชีหมื่อ
 
1. นางกัลยาณี  ศรีวรรณ์
 
1040 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  พรมที
 
1. นางสาวนุชนาถ  สุทธการ
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายพรชัย  เมธาอธิวัฒน์
 
1. นางสาวธนัญกรณ์  ไมตรี
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงธนภัทร  ประทุมชาติ
 
1. นางสายสุนีย์  เพชราเวช
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  จันสิงห์
 
1. นางวีรวัลย์  สิริบุญยะพร
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายศุภกิตต์  กองดี
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  กันทะวี
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงเอวิตรา  พล
 
1. นางสาวจรูญศรี  มูลสวัสดิ์
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงโสภิชชญา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุวิสาข์  จันทพิมพ์
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายศุภวีธ์  แคล์ร
 
1. Mr.Ashley  Deklit
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61.9 ทองแดง 4 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกานต์รวี   ลือชา
 
1. นางสาวมาลาตรี   รักคน
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56.6 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ชมภู
 
1. MissAnabel  Posra
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายธิเบศ  หมื่นอ้าย
 
1. นางธิรดา  ชื่นชม
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงอาเพียว   อาจอ
 
1. นางนิตยา  มณีคำ
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงธีร์ธิดา  เลาดี
 
1. นางยุพารัตน์  ท้าวฟองคำ
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   เมืองคำมูล
 
1. นางอตินุช   เวียงคำ
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รักชาติ
 
1. นายธีรณินทร์  ใจเส
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวธิรา  คำแดง
 
1. นางรุ่งศิริ  ไตรโยธี
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงกานดา  อาหยิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เวียงคำ
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงปวีณา  แดนชลธี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมบุตร
 
1. นายวุฒิชัย  อภิสวัสดิ์มงคล
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงเปรมิกา   โชคธนวณิชย์
 
1. นางสาวชนทปภา   ชอบธรรม
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา   วจนะธรรม
 
1. นายพีระศักดิ์  องอาจรักษ์อุดร
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงประกายดาว   ธรรมจักร์
 
1. นางสาววิชญาดา  ศรีฤทธิ์
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายสงกรานต์  มาเยอะ
 
1. นายลิ้ม  คีฮวง
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.75 เงิน 5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายวิชัย  โซวา
 
1. นางสาวภัทรวดี  อางี่
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงค์นาจ
 
1. นายธีรณินทร์  ใจเส
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงหลิว  เวยหลิง
 
1. นางสาววนิดา  คำมา
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  หัตถกอง
 
1. นางรุ่งศิริ  ไตรโยธี
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุภามณี
 
1. นางสาวกิตติพร  ไชยวุฒิ
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลี
 
1. นางสาวนวรัตน์  วันตานาม
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงนารีนาฏ  นางแล
 
1. นางสาวชัยรัมภา  แยเบี่ยง
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 51.82 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงธิดา  เชอหมื่อกู่
2. เด็กหญิงรัตนา  ชีหมื่อ
 
1. นางเมธากานต์  ทำมะเลิศ
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 47.27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นางสาวนาหวะ  สีฟู
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เบเช
 
1. นางจันทนา  หน่อสุวรรณ
2. นางสาวมาลี  มะโนหาญ
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 25.45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงช่อผกา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรี  เปียเช
 
1. นางวีรวัลย์  สิริบุญยะพร
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 15.45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายสุรศักดิ์  วิจิตรพงษ์ไพร
2. เด็กชายอานนท์  จะฟะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เวียงคำ
2. นางไพบุญ  กมลภพ
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญรัต   ชลอยเมฆ์
2. เด็กหญิงอัญมณี  ขันสุธรรม
 
1. นางรัชนี  แสงวงค์วาณิชย์
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   ปรโลกานนท์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลือลาภ
 
1. นางสาวณัฐิภา   พุทธิมูล
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ระวังศรี
2. เด็กชายโชติพัฒน์  พรหมเสน
 
1. นางสาวจรูญศรี  มูลสวัสดิ์
2. นางสาวกัลยาภัสร์  เดชถิระพิพัฒน์
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคสุวรรณ์
2. เด็กชายปัณณธร  ศรีวงค์พันธ์
 
1. นางสาวสุวิสาข์  จันทพิมพ์
2. นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 58.89 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านริมลาว 1. เด็กหญิงจิรภัทร์   น้อยสร้อย
2. เด็กหญิงจุฑามณี   สินพิศ
 
1. นายทรงศักดิ์  หงษ์หิน
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 57.78 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 1. เด็กชายนภัสกร  ติ๊บแก้ว
2. เด็กหญิงแจ่มใส  ชุ่มเย็น
 
1. นายเศรษฐพร  ใจวงค์
2. นางสาววันวิสา  มีสุขดี
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 51.11 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนันทินี  หม่องเป็ง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสร้อย
 
1. นางนวนันท์  สิทธิวงศ์
2. นางสาววนิดา  ไชยลังกา
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 48.89 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แก่นท้าว
2. เด็กหญิงสุพิชชา   วงค์ใหญ่
 
1. นางพัชณี   ลาอุ่น
2. นางจินตนา  พยอม
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 44.44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงมนต์ธิมา  บุญมา
2. เด็กหญิงสมฤดี   จันทิตย์
 
1. นางสุภัทรา   มณีรัตน์
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35.56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  บัวทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสะอาด
 
1. นางเรณู  ยอดระบำ
2. นางสาวนันทวัน  ปั๋นเป็ง
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 24.44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยะฟู
2. เด็กหญิงพณิดา  ขัติมณี
 
1. นายวศิน  มาเตี่ยง
 
1085 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายดนัย  แซ่ปา
2. เด็กชายธว้ช  เชอหมื่อ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เชอหมื่อ
4. เด็กชายลีซอ  อาหงี่
5. เด็กชายศุภชัย  เชอมือ
6. เด็กชายสมคิด  แปเจกู่
 
1. นายภาสกร  ต๊ะปัญญา
2. นางอรพินท์  โพรี
3. นางอัมพร  พลประสิทธิ์
 
1086 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กชายบูรณ์  นามรง
2. เด็กหญิงพลอย  แสงดี
3. เด็กชายพีรพล  อภิเจนวิทยา
4. เด็กชายวรัญญู  กันทะเตียน
5. เด็กชายเอ็ม  สมโชค
6. เด็กชายแสง  ทองดี
 
1. นายอิ่นแก้ว  ไชยงำเมือง
2. นางสาวสุฑาทิพย์  มาตรา
3. นางสาวดรรชนี  สำราญใจ
 
1087 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขม 1. เด็กชายจะแล  แสนพอ
2. เด็กชายชาติชาย   จะก่า
3. เด็กชายดนุพล   เชอมือ
4. เด็กชายอาทิตย์   หมื่อแล
5. เด็กชายอเล็ก   กู่ผื่อ
6. เด็กชายเจษฎา   เชอมือ
 
1. นายเอกราช   กวยยือ
2. นายนรินทร์   ผุดผ่อง
3. นางสุรีพร  กุณา
 
1088 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  คำจ้อย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงคำลือ
3. เด็กชายพนา  สุภาชนะ
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  เขื่อนเพชร
5. เด็กชายศุภากรณ์  คำแก่น
6. เด็กชายเจษฎา  รักฝูง
 
1. นางไพบูลย์  สมใจ
2. นางสาวเนตรชนก  ตะไมล์
3. นายธีร์วรา  ใจเย็น
 
1089 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อินเพลา
2. เด็กหญิงชุติมา   สละ
3. เด็กหญิงณิชาวีร์   โทมัส
4. เด็กหญิงรมิตา   พรมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวาสนา   เบียเล
6. เด็กหญิงสุทธสินี  อนุชิตวรการ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นางแสงหล้า  กำพล
 
1090 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กชายกิตติคมน์  กุลดี
2. เด็กชายธนโชติ   อินต๊ะ
3. เด็กชายนฤเบศร์  แย้มเดช
4. เด็กชายยศวรรณ์  สมบูรณ์
5. เด็กชายรวิภาส  ยาวิชัย
6. เด็กชายอนวัช  ยานะสี
 
1. นางเกษร   แก้วตา
2. นายทศพล   ชุ่มเรือน
3. นางสาวรัตติกาล   เสริมสุข
 
1091 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กชายวิเชียร   อาสือ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   ยาคา
3. เด็กชายสุพจน์   สุรนาทสกุล
4. เด็กชายสุรศักดิ์    จะก่า
5. เด็กชายอนุชา   ลอสือ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ปอวัน
 
1. นายวิมล   ภาคภูมิวินิจฉัย
2. นางถนอมศรี  มหาชัย
 
1092 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงบุษรา  เงาเงิน
2. เด็กหญิงปวีณา  ทัศเศษ
3. เด็กชายภูริณัฐ  หนักตื้อ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ประการแก้ว
5. เด็กหญิงวรัญญา  คำไชย
6. เด็กชายอนุภัทร  คำตุ้ย
 
1. นางสาวพิศมาตร  พรมมา
 
1093 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงบูจูม  หมื่อแล
2. เด็กชายพลวัต  แยลูกู
3. เด็กชายอดิศักดิ์  โซซ่า
4. เด็กชายอาทิตย์  ตาหมี่
5. เด็กชายอาทิตย์  แปแจกู่
6. เด็กชายอาโด  อะมอญกู่
 
1. นายประสงค์  แซ่ว้าง
2. นายประภาส  สุริยะวงค์
3. นายดนัย  ไกรสร
 
1094 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายนวพล   เตจ๊ะ
2. เด็กชายปิยตรี   บุรีสูงเนิน
3. เด็กชายศราวุธ   หวลอารมณ์
4. เด็กชายสหรัฐ   ไชยชนะ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุตรหนองแวง
6. เด็กชายเจษฎา    เพชรบุญ
 
1. นายพีระศักดิ์   สกุลเวช
2. นายอัฐวิทย์   โทนะใจ
 
1095 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กชายกฤษณะ  วารีดี
2. เด็กชายนิธิศ  ศักดิ์หารอินทร์
3. เด็กหญิงประภัสสร  กิติมา
4. เด็กชายศุภกร  แก้วจินดา
5. เด็กชายสุทธวีร์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กชายแทนชนม์  กันแก้ว
 
1. นางดวงเดือน  ไชยงำเมือง
2. นางสุทิน  ธนัญชัย
3. นายสมภพ  เกรียงไกรรุ่ง
 
1096 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายวัชรชัย  ใจเที่ยง
2. เด็กชายวัฒน์ชัย  สุดา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เขื่อนเพชร
4. เด็กหญิงสุธิดา  หาญแก่น
5. เด็กหญิงอรภัคนภา  ปิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงอารยา  ติวันณะ
 
1. นายอำนาจ  ดวงแก้ว
 
1097 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายชินวัตร  แสงเสรีธรรม
2. เด็กชายวชิรพงษ์  อินพรหม
3. เด็กชายวิจิตร  ยือส่อ
4. เด็กชายสิทธิโชค  บุญอนันต์
5. เด็กชายอดิรุจ  ดอนนาม
6. เด็กชายอาบอ  มาเยอะ
 
1. นายสมบูรณ์  ชุ่มมงคล
2. นางสาวพันวิภา  กาวินจ๊ะ
 
1098 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงจิดาภา   หมั่นยืน
2. เด็กหญิงบุญยาพร   ตรีเลิศศุภลักษณ์
3. เด็กหญิงปานไพลิน   กาเรือง
4. เด็กหญิงสุชาดา   สายเครือรินทร์
5. เด็กหญิงอมลณัฐ   ดวงตรีมูล
6. เด็กหญิงอารียา   อุสาวดี
 
1. นางภาณิชา   ไข่แก้ว
 
1099 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1. เด็กชายคมสันต์  แก้วเรือน
2. เด็กชายชินวัตร  ยศคำ
3. เด็กชายพัสกร  สิงห์ใจมา
4. เด็กหญิงพิมพิกา  วิยานันท์
5. เด็กชายสิทธิโชค  สุภาวงค์
6. เด็กหญิงแทนคุณ  วงค์เมทา
 
1. นายทวี  นุกาศ
2. นางวิภาวรรณ  นุกาศ
3. นายสีมูล  กาบแก้ว
 
1100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายฉัตรตระกูล   เพิ่มอุสา
2. เด็กชายธนวรรธน์  ศรีพรม
3. เด็กชายพลากร  ศรีพรม
4. เด็กชายภัทรวรรธ  แหล่ยัง
5. เด็กชายศตพร  คำน้อย
6. เด็กชายศุภฤทธิ์  แรงจินะ
 
1. นายมนัส  ชุมภูคำ
 
1101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กันทา
2. เด็กหญิงปิยนุช  คำแก่น
3. เด็กหญิงพัชราพร  บุญลอม
4. เด็กหญิงมิณรภัคร  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงวนิดา  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงอทิตยา  บุญลอม
 
1. นายมานพ  ใจเย็น
2. นายอรุณ  แสงบุญเรือง
3. นางนุชจรินทร์  กันธิพรรณ์
 
1102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายกนกพล  ต๊ะกา
2. เด็กชายจักรกริช  แสนอินทร์
3. เด็กชายชินดนัย  วิระชัย
4. เด็กชายธีระภัทร  ช้างหิน
5. เด็กชายพีรณัฐ  ปินตานา
6. เด็กชายอภิรักษ์  อินผัด
 
1. นายเจริญ  โกศัย
2. นายอานนท์  คำน้อย
3. นางแสงจันทร์  ชุมภูอินทร์
 
1103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กชายจิรพนธ์  พิศพานค์
2. เด็กชายธนดล  หมื่นมโน
3. เด็กชายธนพนธ์  พลเมืองหล้า
4. เด็กชายภูชิต  บุญทา
5. เด็กชายวีราวัฒน์  แสนงาม
6. เด็กชายอัครพนธ์  มูลสานต์
 
1. นายมงคล  ชุมภูรัตน์
2. นายถาวรชัย  ชววิกรานต์
3. นายถวิล  กายาชัย
 
1104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ชุ่มแก้ว
2. เด็กชายบุญทวี  ปัญแก้ว
3. เด็กชายปฐมภูมิ  สุภากาวี
4. เด็กชายวีระพงศ์  วงค์มูล
5. เด็กชายหน่อคำ  บุญมี
6. เด็กชายเสกสรร  สุจจริต
 
1. นายจักรพงษ์  แก้วตา
2. นางสุกานดา  นาระตะ
3. นายอานนท์  มณีกุล
 
1105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายชนเมธ  คำเงิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ยงสุวรรณ์
3. เด็กชายวราวุธ  ธรรมสอน
4. เด็กชายสิทธิพล  ธรรมสอน
5. เด็กชายสุริยะพงษ์  ภาวงค์
6. เด็กชายํธนกร  สมใจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
2. นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์
3. นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล
 
1106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงดารา  ตาหมี่
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   จำรัสคีรีศรี
3. เด็กชายอาชา  อางิ
4. เด็กชายอาโจง   หม่อโป๊ะกู่
5. เด็กชายเอกราช   เชอหมื่อ
6. เด็กชายโชคชัย   หมื่อโป
 
1. นายประภาส  สุริยะวงค์
2. นายดนัย  ไกรสร
3. นายเอกชัย  วงศ์คำ
 
1107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายกฤษดา   ตานวล
2. เด็กชายธนพล   ชมเชย
3. เด็กหญิงธันญ์ชนก   บัวใจ
4. เด็กชายสหนาวิน   สายกาวี
5. เด็กชายอภิศักดิ์   บานชื่น
6. เด็กหญิงเจียมิน   ลี
 
1. นางสาวมิธทิรา   แก้วร่วง
2. นางผ่องศรี   ศักดิ์สิทธิ์
3. นางเบญญา   ศิลาอาสน์
 
1108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ลอเต๊าะ
2. เด็กชายบูยะ   มาเยอะ
3. เด็กชายภาคิน   เผอเมี๊ยะ
4. เด็กชายวิทยา  จะเตาะ
5. เด็กชายสมคิด   ลอสือ
6. เด็กหญิงสุวนันท์    เยเบอกู่
 
1. นางนิตยา    มณีคำ
2. นายฉวิง  เครืื่่องพนัส
 
1109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายศุภกฤต  ไชยเรือนสูง
2. เด็กหญิงสุคำ  ปัญญาคำ
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  ไอ่อี
4. เด็กชายอนันตชัย  อโน
5. เด็กชายเบ้นท์  สายเมือง
6. เด็กหญิงแสงทิพย์  บุญทิพย์
 
1. นายนิคม  ศรียอด
 
1110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายกิตติเทพ  กุลสุวรรณ์
2. เด็กชายทินกร  อนาใจ
3. เด็กชายธนาธร  ศรีวิชัย
4. เด็กชายภัทรชรัตน์  อวดร่าง
5. เด็กชายภัทรทรัพย์  แสนใจ
6. เด็กชายภานุเดช  ชอุ่มผา
 
1. นายอำนาจ  ดวงแก้ว
2. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายฉัตรชัย   ซือหมื่อ
2. เด็กชายภูรินทร์   แลยี
3. เด็กชายสมภพ   เบกากู่
4. เด็กชายสำราญ   แซ่หลี
5. เด็กชายอัครพงษ์   หมื่อแล
6. เด็กชายแสงดี   ลาเชกู่
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
2. นายชัยพร  กิจสร้างสรรค์
3. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
 
1112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นายจะทอ  จะเผอะ
2. นายจะเผอะ  แสวู
3. เด็กชายดนุพล  จะแตะ
4. เด็กชายศุภชัย  จีระศักดิ์ชัยกุล
5. นายสมชาย  เลาซา
6. นายสมพงษ์  วงค์เจริญรุ่ง
7. นายสมพร   วงค์เจริญรุ่ง
8. นายสุคนธ์   ผดุงสุริยะ
 
1. นายรัฐเขตร  แรงทน
2. นายทนง  ไขทา
3. นายสิทธิโชค  ผดุงสุริยะ
 
1113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายกมล  ชายป่า
2. นายณัฐกิตติ์  จันเลน
3. นายภัทรกร  วงศ์เรืองศรี
4. นายมานพ  วงค์รัตน์
5. เด็กชายวันชัย  เหล็กเพชร
6. นายวิเชียร  วงค์รัตน์
7. นายหนุ่ม  ไชยนนท์
8. นายเมี๊ยะ  คำดี
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
2. ว่าที่พันตรีจรูญ  สุขจิตร์
3. นางวาสนา  อินทรเทพ
 
1114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวจุรีรัตน์  คำแดง
2. นางสาวนาทะชา  จะลา
3. เด็กหญิงน้อย  จะทอ
4. นางสาวปวีณา  ไชยประเสริฐ
5. นางสาวพนิดา  ทันช่อ
6. นางสาวพรนัชชา  ไกรสอน
7. นางสาวลลิตภัทร  เรียงอาจ
8. เด็กหญิงลัคสุดา  ปอเฉ่
9. นางสาวอมรรัตน์  บัวสุวรรณ
10. นางสาวอารีรัตน์  บัวสุวรรณ์
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
2. นางรััชฎาวดี  จันแก่น
3. นางวนิดา  รัศมี
 
1115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉัตรทริกานต์  อู่สุวรรณทิม
2. เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา
3. เด็กหญิงรุจิกา  ทองบ่อ
4. เด็กหญิงวนิชกร  วังมูล
5. เด็กชายวัชรินทร  พึ่งวงศ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  มหาวรรณ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันด้วง
8. เด็กหญิงอมรศิริ  ประพิศ
9. เด็กชายอรรถพงศ์  พลพิทักษ์
10. เด็กหญิงโสภิดา  คำรูญ
 
1. นางสุกานดา  นาระตะ
2. นางละลิตรา  ศิริสกุล
3. นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุล
 
1116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาปรัง
2. เด็กหญิงปวริศา  คมวิศวศาสตร์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ
4. เด็กชายภัทรดนัย  หงส์คำ
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโณ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คิ้วดวงตา
7. เด็กชายรณชิต  รณชัยกุล
8. เด็กหญิงศดานันท์  เพ็ญกุล
9. เด็กหญิงสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา
10. เด็กหญิงแพรวา  จรุงจิตต์
 
1. นางณัฐรุจา  ศรีคำ
2. นางวราภรณ์  ศูภฐิติพงศ์
 
1117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายทิวากร  มะโนวรรณ์
2. เด็กชายธงชัย  อาหยิ
3. เด็กหญิงพัณธลิน  คำแหลม
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประใมย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ราชสมบัติ
 
1. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
2. นางณัฐปภัสร์  พรพงษ์สิรุยา
 
1118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   แก้วปู่รัตน์
2. เด็กหญิงชนิตา   ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงเหมยหวัง   แซ่ลิ้ว
 
1. นางศรีสมร   ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์   ศรีสังวรณ์
 
1119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนภัส   เนตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ธีรธรรม
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ใคร้ศรี
 
1. นางนงค์รักษ์   มาลีรัตน์
2. นางพรสวรรค์    จันทร์เล็ก
 
1120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มาเยอะ
2. เด็กหญิงภัคจิรา   แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จาก่อ
 
1. นางพนมพร  บุญเป็ง
2. นางจีรภา  จันกิติ
 
1121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงบุญธิตา  ฉีทัง
2. เด็กหญิงภัทรพร  รัตนสถาพรวัฒนา
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ธนวงค์พิสิฐ
 
1. นางเฉลียว  บ่อแก้ว
2. นางสาวดารารัตน์  นวลใย
 
1122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงนิตยา  หนานน้อย
2. เด็กชายเสาร์  แสนดี
3. เด็กหญิงแสงอรุณ  ตาฟาก
 
1. นางภิรมย์  ภัทรเชาว์
2. นางสาววราพร  อารีย์
 
1123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  คีรีแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จิระมาตร์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  เภตรา
 
1. นางณิชาภัทร  สุทธิแป้น
2. นายประยูร  อัมพุธ
 
1124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงจินตนา  บุศดี
2. เด็กหญิงตาล  อินพรม
3. เด็กหญิงหล้า  คำลง
 
1. นางสาวนิตยา  เม่นแย้ม
2. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
 
1125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เบ้าลี
2. เด็กหญิงปริชญา  หมื่นต่างคิว
3. เด็กหญิงหัทยา  มันจา
 
1. นางพัชราภรณ์  ตีะวรรณ
 
1126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุ้มเอ้ย
2. เด็กหญิงทิตยา  สมุดความ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คีรีบรรพต
 
1. นางอำไพ  ต่างใจ
 
1127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงจินตนา   ต่อนสุรา
2. เด็กหญิงธิชาณันท์  ยันณี
3. เด็กหญิงมัณฑนา   มาสุ้ม
 
1. นางจงรักษ์   ธรรมชาดา
2. นางสาวอุทัยวรรณ์  วิสาพล
 
1128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพราวพิลาศ  นันต๊ะวันนา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เหมืองจา
3. เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร
 
1. นางเพ็ญแข  พรมรัตน์
 
1129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงนุชสรา   ผ่านชมภู
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คุณทะวงษ์
3. เด็กหญิงไอสรสวรรค์   อินแจ้
 
1. นางสมจิตร   อ้นเจ๊ก
2. นางสาววาสนา   บุญชู
 
1130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีสองสม
2. เด็กหญิงธาดารัตน์  กระภูฤทธิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณ์
 
1. นางสุรีย์  กิติรัตน์
 
1131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่วื้อ
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ยั่งยืนทวี
3. เด็กหญิงโยศิยา  โว่ยแม้
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
2. นายธนัตอัฑฒ์  วิทิยถ
 
1132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงมัทนา  ป๋าแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คำปัญญา
3. เด็กหญิงเกษร  เป็งโก๊ะ
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
2. นางเพ็ญแข  พรมรัตน์
 
1133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนิชภา  คำเที่ยง
2. นางสาวพรนภา  ประดับศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมา
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
2. นางสรัญญา  นาลิน
 
1134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สิทธิเลิศ
2. เด็กหญิงณหทัย  อะทะวงษา
3. เด็กหญิงแสงคำ  แสนใหม่
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางบุษกร  กาวี
 
1135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงพลอย  สามคำ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงภาวนา  ปัญญาจารย์
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
1136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนภัสสร  เตมิยะ
2. เด็กหญิงวิรดา  บุตธินันชัย
3. เด็กชายอชวพล  อามอ
 
1. นางยุพิน  เตมิยะ
2. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
 
1137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   แปลนาค
2. เด็กหญิงจิราพร  สละ
3. เด็กหญิงจุฑาพัชร   ยานะนวล
 
1. นางจีรภา  จันกิติ
2. นางพนมพร  บุญเป็ง
 
1138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. นางสาวชลิตา  กิ่งลังกา
2. เด็กหญิงสุนีย์  สิงห์แก้ว
3. นางสาวอังคณา  อามอ
 
1. นางยุพิน  เตมิยะ
2. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
 
1139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงนฤมล  นามใจ
2. เด็กหญิงพร  คำหล้า
3. เด็กหญิงพัชรวดี  นามดี
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
2. นางเทียนรัตน์  ธนาคำ
 
1140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุตัน
2. นางสาวเวธกา   ตาน๊ะ
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงหมี่อ่อ  แลเชอ
2. นางสาวอวยพร  สายทอง
 
1. นายไพบูรณ์  วิมลรัตน์
 
1142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ   สันชมภู
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สมศรี
 
1. นางสาวพรรณวิภา   บุญญาทวี
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา   เบเชกู่
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   เบเชกู่
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   กิ่งสกุล
 
1144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายชายณัฐพงศ์  ซาววงค์
2. เด็กชายไชยวัฒน์   อินต๊ะไชย
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายณักษะ  พงษ์ประภาส
2. เด็กหญิงศุภิสรา  กันทาเดช
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
 
1146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  แยลูกู่
2. เด็กหญิงลลิตา  เบเชกู่
 
1. นายประสงค์  แซ่ว้าง
 
1147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายครรชิต  แสนคำ
2. เด็กชายยุทธนา  สุภารัตน์
 
1. นายวารินทร์  เขตชำนิ
 
1148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายพิพัฒน์  ยาวิระ
2. เด็กชายมัสโก  แลเชอ
 
1. นางอัฑฒ์ศยา  เรือนคำ
2. นางสาวพรพิมล  วงค์อิ่น
 
1149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา   อาซอกู่
2. เด็กหญิงอภิชญา  แซพากู่
 
1. นายประสงค์  แซ่ว้าง
 
1150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   น้อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   จุมทา
 
1. นายพีรศักดิ์   ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
2. นางสาวพิมผกา   นะวะศรี
 
1151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีอ่อน
2. เด็กชายนนทกร  ใจเกี๋ยง
 
1. นายธณัฐพัชรพงษ์  ประวิตรกูร
 
1152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กชายคุณานนท์   ชัยมงคล
2. เด็กชายปริพัฒน์   ทรัพย์ประกิต
 
1. นางธนิกา   แคแดง
 
1153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายคณิน  คำพงษ์
2. เด็กชายณัฤฐกิตติ์  ชาวลี้แสน
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ลำคำ
 
1154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายจิณห์วรา  กุมาทะ
2. เด็กชายศรายุทธ  สาคร
 
1. นางเกศริน  จีระยิ่งมงคล
 
1155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงนามู  ลาหู่
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จะพะ
 
1. นางสุภัคพร  วรรณชัย
 
1156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงพนิตาพร   อรัญวาสน์
2. เด็กหญิงวรนุช   กันสีชา
 
1. นางเกศริน  จีระยิ่งมงคล
 
1157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายคณิน  บุนนาค
 
1. นางอัฑฒ์ศยา  เรือนคำ
 
1158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงสุวิมล  ก๋าคำ
 
1. นางพรวิไล  แลวงค์นิล
 
1159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงวริษา   หะวัน
 
1. นางพิมผกา   นะวะศรี
 
1160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายมนัส  จะโบ
 
1. นายไพบูรณ์  วิมลรัตน์
 
1161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กหญิงพัชราฎา   เตชไตรรัตน์
 
1. นางธนิกา   แคแดง
 
1162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายสุรพัศ  ทรรศนียากร
 
1. นางสาวปพิชญา  สมนึก
 
1163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายสุรินยา  ทองคำ
 
1. นางวาสินี  โคนทรงแสน
 
1164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายอนุชา  มาวงษ์
2. เด็กชายอภิชาติ  อินผา
 
1. นายมานิตย์  เตชะตน
 
1165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  กันทะเตียน
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สมใจ
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
1166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายบิลลี่  แซ่ย่าง
2. นายยศกร  ออมกลิ่น
 
1. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
2. นางณัฐปภัสร์  พรพงษ์สิรุยา
 
1167 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเรือง
2. เด็กชายธรรมนูญ  คำสมุทร
 
1. นายดุสิต  ยานะธรรม
 
1168 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด    
1169 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สายเครือชุ่ม
2. เด็กหญิงวัลนิภา  ปัญญาช่วย
 
1. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
2. นายอธิฐาน  ทายงาม
 
1170 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายจีราวัฒน์  บุญรอด
2. เด็กชายสัญชัย  ไชยยา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สวยสม
 
1171 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   เรียงสมุด
2. เด็กชายธนกร   สาคุณ
 
1. นางมาณี   ศรีชัยอินทร์
 
1172 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงพัณณิศา  สุริยา
2. เด็กหญิงอารดา  ศิริโรจน์
 
1. นางธนาวรรณ  จันทร์แดง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  แสนเสมอ
 
1173 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.67 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงปานนภัส  มะลิลา
2. เด็กหญิงหัสญา  บัวอินทร์
 
1. นายสุริยา  ป้อมสมุทร
 
1174 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข
2. เด็กชายวิรัชญากร   ศรีธนะ
 
1. นายนาวิน  ดาระอินทร์
 
1175 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปวกพรมมา
2. เด็กชายภูดิศ   หนูเจริญ
 
1. นายจักรพล  ยินดี
 
1176 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.33 เงิน 8 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐาริยา  เหมืองน้อย
2. เด็กชายสหรัฐ  ชัยชนะ
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
 
1177 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64.67 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงชนินาถ  กนกสว่าง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ
 
1. นางสาวโสพิชชาญ์  สมใจ
2. นางศิริรัตน์  อินต๊ะะชัย
 
1178 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายกฤติกร   โต๋วตระกูล
2. เด็กหญิงดารุณี    เสียงดี
 
1. นางสาวทรงสวาท    ใจมูล
 
1179 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.33 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  มะลิดง
2. เด็กชายยศกร  คำตื้อ
 
1. นางครองสิน  ถีระแก้ว
2. นายธวัชชัย  ถีระแก้ว
 
1180 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงพรธิดา   อาเจอ
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ธุระวร
 
1. นางสาวกุลภัสสร์   เรือนคำ
 
1181 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุรินแก้ว
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามพารา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดิลก  สาระคำ
 
1182 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายกตัญญู  ผ่องใส
2. เด็กชายญาณวัฒน์  เตชะ
 
1. นางสาวณชญาดา  แก้วแสงอินทร์
2. นายสิรธีร์  จิตตรง
 
1183 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55.67 เข้าร่วม 15 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชอมือ
2. เด็กชายสมบูรณ์  เชอหมื่อ
 
1. นายเอกชัย  วงศ์คำ
2. นายดนัย  ไกรสร
 
1184 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55.67 เข้าร่วม 15 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   จันทเลิศ
2. เด็กชายภาคิน   ยิ้มสวัสดิ์
 
1. นายอังคาร   รัศมี
 
1185 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54.67 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงศศิธร  จะโบ
2. เด็กชายอัครเดช  เยอค่อง
 
1. นางกรรณิการ์  อุศรีษะ
 
1186 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 51.67 เข้าร่วม 18 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรดัย  บั้งเงิน
2. เด็กชายสุภกิตติ์  สิทธิขันแก้ว
 
1. นางธัญญารัตน์  กันติ๊บ
 
1187 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงนิศากร  เที่ยงตรง
2. เด็กชายบูรพา  วันดี
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  อินตาวงค์
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
1188 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัชริญา  ลาปา
2. เด็กหญิงรพิชา  สิทธิขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  สรรค์ไชย
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
2. นางกัลยาณีย์  ปลาทอง
 
1189 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานหร่าย
2. เด็กหญิงแสงระวี  ไทยใหญ่
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นางสาวโชติกา  ลือชัย
 
1190 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายศุภนิช  เพ็ญโคกสูง
2. เด็กชายอนิรุจน์  วงค์กันทา
 
1. นายธงชัย  มะโนกร
 
1191 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายธนา  สืบเครือ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขัติยะ
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นางสาวสุภาภรณ์  อินพรม
 
1192 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายปิยวัช  อภิรติปัญญา
2. เด็กชายอดิรุจ  สุวรรณมามูล
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
2. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
1193 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขประภาภรณ์
2. เด็กชายถกนธรรม  กาวินคำ
 
1. นางสาวโสพิชชาญ์  สมใจ
2. นางศิริรัตน์  อินต๊ะะชัย
 
1194 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายคุณนิธิ  แก้วประการ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  ช่างเงิน
 
1. นายชานนท์  จันต๊ะคาด
 
1195 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายฉลอง  มาเยอะ
2. เด็กชายวิษณุ  จิโนคุณ
 
1. นายเดช  เชยบาล
2. นางอนุกูล  เชยบาล
 
1196 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายกฤษฎา  เยรัมย์
2. เด็กชายภููริพัฒน์  มณีสาร
 
1. นายดุสิต  ยานะธรรม
 
1197 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เวียงมูล
2. เด็กชายปริวัฒน์  กันทวี
 
1. นางสาวณชญาดา  แก้วแสงอินทร์
 
1198 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงปพิชญา   แหนคำ
2. เด็กหญิงรวิภา   น้อยประสาน
 
1. นายสิทธิชัย   แก้วมูล
 
1199 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทาอาษา
2. เด็กชายอนุพงศ์  อิ่นคำ
 
1. นายธวัชชัย  ถีระแก้ว
2. นางครองสิน  ถีระแก้ว
 
1200 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายรติพงษ์  วัฒนะ
2. เด็กชายวิทธวัฒน์  บุญยืน
 
1. นายสุพักตร์  แสนทวีสุข
2. นางสาวเกตุผกา  มานะกิจ
 
1201 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  เงินแท้
2. เด็กชายวิศรุต  พุทธา
 
1. นางกาญจนา  สังขพิทักษ์
2. นายฐิติกร  ป่าเขียว
 
1202 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายนพพล  ศรีจันทร์แดง
2. เด็กชายพนธกร  บุญปลอด
 
1. นายธงชัย  มะโนกร
 
1203 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายนัครินทร์  ปุนคำ
2. นายเมี๊ยะ  คำดี
 
1. นายมานิตย์  เตชะตน
 
1204 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายศุภกฤต  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงส้ม  ศรีปัญญา
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
 
1205 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. นายจรูญพงษ์  คงสวัสดิ์
2. เด็กชายไชยา  แสนเหลี่ยว
 
1. นายสุพักตร์  แสนทวีสุข
2. นางสาวเกตุผกา  มานะกิจ
 
1206 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายญาณวรุตน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายอินธิพัทธ์  ยอดประสิทธิ์
 
1. นายดำรง  ดีแก้ว
2. นางสุพิศ  ดีแก้ว
 
1207 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   เกิดสุข
2. เด็กหญิงอริยาภัทร์   บุรศักดิ์วราฤทธิ์
 
1. นายสิทธิชัย   แก้วมูล
 
1208 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปานเทพ   คำมา
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง
 
1. นายอนุพงค์   คำน้อย
 
1209 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  โสภา
2. เด็กหญิงสุุคนทิพย์  กันทะกาศ
 
1. นายนคร  อินต๊ะทราย
2. นายศมเดช  สุริยะโชติ
 
1210 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายดาว  ต๊ะหงส์
2. เด็กหญิงนราทิพย์  กันติ๊บ
 
1. นายธงชัย  มะโนกร
 
1211 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดา  วงค์ตุ้ย
2. เด็กหญิงอ่อน  คำมุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
1212 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยี่หล้า
2. เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวณชญาดา  แก้วแสงอินทร์
 
1213 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะละกันทะ
2. เด็กหญิงมินทรา  นามขันธ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันต๊ะนาเขต
 
1214 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายธนาคาร  ทะป๋าน
2. เด็กหญิงไพลิน  ใจเงิน
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
2. นางกัลยาณีย์  ปลาทอง
 
1215 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์   วันดี
2. เด็กชายเอกนพวัฒน์   จันทร์ทวีเกียรติ
 
1. นางมาณี   ศรีชัยอินทร์
 
1216 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายศุภณัฐ  เจตนานุศาสน์
2. เด็กหญิงสุดาพร  แลเช่อ
 
1. นางเกษณี  จารุสาร
2. นางสาวกุลรภัส  กาบตุ้ม
 
1217 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายจักรภัทร    สดใส
2. เด็กชายวัศพล   ไชยชมภู
 
1. นายสุวัฒน์  พลนรัตน์
 
1218 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายกฤตณัฐ  จารฤกษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทวงค์
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
 
1219 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายนิติภูมิ  แสงเพชร
2. เด็กชายเอกพร  ศรีปุริ
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
 
1220 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายสุเมธ  เจือเผ่าจินดา
2. เด็กชายอาทิตย์  เชื้อจีน
 
1. นางกรรณิฌา  ไชยรินคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหงษ์เพชร  ทองอินทร์
 
1221 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. นางสาวปิยะฉัตร  วรรณลี
2. เด็กหญิงหัทยา  ศีธิ
 
1. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
2. นายอธิฐาน  ทายงาม
 
1222 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์เป็ง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สายสิงห์
 
1. นายเข็มชาติ  พิมพิลา
2. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วศรีลา
 
1223 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายธันทิวา  คิดดี
2. เด็กหญิงแสงเดือน  ไทยใญ่
 
1. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
2. นางณัฐปภัสร์  พรพงษ์สิรุยา
 
1224 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงชลิตา  พันสุภะ
2. เด็กหญิงฟอง  คำหล้า
 
1. นายมานิตย์  เตชะตน
 
1225 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายธนดล  จิระ
2. เด็กชายธีรพันธ์  ขันทิศ
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
1226 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 48.6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงพัชราพร  คำตื้อ
2. เด็กหญิงใบเฟริ์น  พรมเทพ
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
 
1227 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 45.4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายชินฉัตร  กฤติเดชาธร
2. เด็กชายพูลวิชัย  อะโนสัก
 
1. นายกมล  ผ๋องใส
 
1228 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 43.4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แซ่ลิ้ว
2. เด็กชายชัชวาล  บุญทอง
 
1. นายกมลพรรณ  วงศ์ดวง
 
1229 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 39.6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายธนากร  ถมปัทม์
2. เด็กหญิงธิดาธันวา  สายสำราญ
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
2. นางกัลยาณีย์  ปลาทอง
 
1230 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ท่อนคำ
2. เด็กชายโหน่ง  คำแปง
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
1231 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายชนาธิป  สุริยเรือน
2. เด็กชายชานนท์  ชัยชนะ
 
1. นายโอภาส  อินธรรม
 
1232 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงคณาวดี  อรินต๊ะทราย
2. เด็กหญิงธญลักษณ์  กุตาวัน
 
1. นายดำรง  ดีแก้ว
2. นางสุพิศ  ดีแก้ว
 
1233 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิชัย
2. เด็กชายวิฑูรย์   ออล่า
 
1. นายณัฐพล  เมืองมา
2. นางละลิตรา  ศิริสกุล
 
1234 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายพลเชษฐ์  ใจน่าน
2. เด็กชายสุทธินันท์  มะโนแจ่ม
 
1. นายจักรพล  ยินดี
 
1235 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงปณิตา  ปรีชามาตย์
 
1. นายสุริยา  ป้อมสมุทร
 
1236 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงดี
2. เด็กชายเบ้นท์  สายเมือง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สวยสม
 
1237 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.67 เงิน 8 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายรัตบูรณ์  สวนิตจำเรียง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   สมบูรณ์
 
1. นายชัชพลวานิช  เพชรดง
 
1238 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายศุภวิชญ์   สุขเกษม
2. เด็กชายไชยภัทร   สุนทรเกตุ
 
1. นางมาณี   ศรีชัยอินทร์
 
1239 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กชายคำ  กันแก้ว
2. เด็กชายนัฐก๊อป  เจริญศรี
 
1. นางชลิตตา  สมุดความ
2. นายวีระยุทธ  วงศ์จำปา
 
1240 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายธนากร  ทาแกง
2. เด็กชายพัชรพล  สุวรรณ
 
1. นายอธิฐาน  ทายงาม
2. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
 
1241 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายณัฐพล   ใจวงค์
2. เด็กหญิงนันทิพร   ชาวพะเยาว์
 
1. นางสาวกฤษณา  วรรณกิจ
2. นายรัง  ขันใจ
 
1242 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงจิดาภา  อินไชย
2. เด็กหญิงพาณิชา  ดิลกจันทร
 
1. นายธงชัย  มะโนกร
 
1243 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   โต๋วตระกูล
2. เด็กชายปวริศร์   ไชยชมภู
 
1. นายสุวัฒน์   พลนรัตน์
 
1244 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงชนากานต์  พลิพล
2. เด็กชายปัชนก  รอดกลึง
 
1. นางสาวโสพิชชาญ์  สมใจ
2. นางสาวศิริรัตน์  อินต๊ะะชัย
 
1245 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร   ภุมรินทร์
2. เด็กชายหัตถโกวิทย์   หัตทอง
 
1. นางสวาท  เรืองเจิรญ
 
1246 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวรี  ต่างคิง
2. เด็กชายอดิเทพ  อินคำปา
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
2. นางกัลยาณีย์  ปลาทอง
 
1247 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นพิบาน  ไชยวงค์สาย
2. เด็กชายวีรยุทธ  ไชยราช
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
1248 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายภานุพงค์  ปัญญาวิชา
2. เด็กชายศิริโรจน์  คำจันทร์
 
1. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
2. นางณัฐปภัสร์  พรพงษ์สิรุยา
 
1249 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ใจคำ
2. เด็กชายภาณุ  เทียมลี้
 
1. นางปฐมาพร  มณีรัตน์
 
1250 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายศุภกฤต   อินทร์ไธสง
2. เด็กชายเจตนิพัทธิ์   นัยติ๊บ
 
1. นายพลกฤต   นามวงค์
2. นายสมร   หนองผือ
 
1251 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองสุข
2. เด็กชายสหชัย  อินทร์ไชย
 
1. นายสุริยา  ป้อมสมุทร
 
1252 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติทัต  ศรีมูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่อนน้อม
 
1. นางสวาท  เรืองเจริญ
 
1253 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ใจคำ
2. เด็กชายประพล  เบรดี้
 
 
1254 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงสมศรี  เยเบียง
2. เด็กหญิงโพอนินชิตา  แสงเสรีธรรม
 
 
1255 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัญญาวิชา
2. เด็กหญิงอำพร  ปู่วี
 
 
1256 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายอภิชญ์  วิริยพัฒนากุล
2. เด็กหญิงเบญญภา  ก้างออนตา
 
 
1257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายมรุพงค์  สมณา
2. เด็กชายวีรชิต  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กชายศรัณย์  คำทอง
 
1. นายเนติวิทย์  วิชา
2. นายราชันย์  คำสุต๋า
 
1258 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่เบาะกู่
2. เด็กชายทนต์  คำแปง
3. เด็กชายลิตตี๋  เจ่ป่า
 
1. นางอรนันท์  หอมนาน
2. นายยงยุทธ  พงษ์สวรรค์
 
1259 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กชายยามือ  อูแม
2. เด็กชายหล่อคู  ไอ่แสง
3. เด็กชายอาทู   อามอ
 
1. นายพนาสัน  กันธิยะ
 
1260 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายมนตรี   ดอยกองข้าว
2. เด็กชายอัครพล   อาภัย
3. เด็กชายเอกชัย   ดอยกองข้าว
 
1. นางปรียธิดา   ม่วงโกสัย
2. นางนริศรา   มหาวรรณ์
 
1261 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวานุช
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ศิริสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชัยมงคล
 
1. นางเทียนศรี  ราชตา
2. นางวันทนีย์  ศุภฐิติพงศ์
 
1262 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงทัศนีย์พร  เรือนสังข์
2. เด็กชายรัชชานนท์  เยอะต๊ะ
3. เด็กหญิงรุ่งรวีย์  แก้วเขียว
 
1. นางวีีรนาถ  ขัติยะ
2. นายอรรถพล  คำศรีแก้ว
 
1263 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กชายภูวนนท์    อายีกู่
2. เด็กชายสุรชาติ   อาชาวัฒนกุล
3. เด็กชายโชคชัย   แซ่ฟุ้ง
 
1. นางดนตรี   ดวงสม
2. นางศรีวรรณ  โพธิกลาง
 
1264 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กชายจวน  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสิทธิโชค  ดูพิมาย
3. เด็กชายสุริยา  วิมาลาวัลย์
 
1. นายยุทธสิทธิ์  เบญจวรรณ
 
1265 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 1. เด็กชายจาย   อ่อนคำ
2. เด็กชายดวงจันทร์   อ่องปาน
3. เด็กชายธีรภัทร   ชำนาญการ
 
1. นางวิจิตรา   เกิ้งบุรี
2. นางปิยะวรรณ์   แสงทองล้วน
 
1266 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงจุรี  มาเยอะ
2. เด็กหญิงนุชวรา  กันธะวิเร
3. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ศรีวุธิ
 
1. นางเกษรินทร์  พรมแจ้
 
1267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนธารทิพย์ 1. เด็กหญิงสุนิพร   อายี
2. เด็กหญิงอาหมี่   มาเยอะ
3. เด็กหญิงเดือน   แซ่โซง
 
1. นางสาวพรพรรณ   คะเต่ย
 
1268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงกันยาภัค  ก๋าพรม
2. เด็กหญิงปภาพร  ศรีพรม
3. เด็กหญิงวรนุช  จันทร์ตา
 
1. นางสาวจิรัชญา  ศรีพรม
2. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
1269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายกายสิทธิ์   ปัจฉิมานนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุตรมี
3. เด็กชายธีรภัทร   จันต๊ะนาเขต
 
1. นายสวาท  วังรุ่งโรจน์
 
1270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 1. เด็กหญิงพรทิพา  ก่าคำ
2. เด็กหญิงวันวิสา  เครือเทพ
3. เด็กหญิงอัญญานี  ชูแสง
 
1. นางอัมพร  ปิยะพันธ์
2. นางสุพรรณ์  ดอนชัย
 
1271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนร่องหวาย 1. เด็กชายชญานนท์   ทุมชะ
2. เด็กชายศุภชัย   ชาภักดี
3. เด็กชายสุดที่รัก   อัศวภูมิ
 
1. นางนวพร  สรรพเนตร
2. นางกีรติญา  อารีย์
 
1272 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   กันธิยะ
2. เด็กชายศตานนท์   ใจยะ
3. เด็กชายอิศรา   นานา
 
1. นายบัณฑิต   ใจปินตา
2. นายจอมกิตติ   จองสุรียภาส
 
1273 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายศราวุฒิ  พ้นภัย
2. นายสมชาย  สมบุญ
3. นายสมชาย  แซ่ลี
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
1274 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กชายยี่  ส่างใจ
2. เด็กชายสมเทพ  ปอชัย
3. เด็กชายสุริยา  ดำรงจารุพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีปัญญา
2. นางเพ็ญพิมล  ศิระกมลโรจน์
 
1275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายกฤษฎา  คำสมุทร
2. เด็กชายฉันทวุฒิ  สิงทะบุตร
3. เด็กชายมนตรี  แสนพรม
 
1. นายสินทรัพย์  สิงทะบุตร
 
1276 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา   จะเดอ
2. เด็กหญิงศิริพร   จะแหละ
3. เด็กหญิงสายสุดา   ปูเหล็ก
 
1. นายอุทัย   นันตรัตน์
2. นางสาวจุรีพร   เจริญพันธ์สวัสดิ์
 
1277 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กชายประพันธ์  เมอแลกู่
2. เด็กชายสาลอ  ไอ่แสง
3. เด็กชายอาชิง  จะนะ
 
1. นายพนาสัน  กันธิยะ
 
1278 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายสมชาย  เชอหมื่อ
2. เด็กชายอาพี  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงโมเสี่ยง  เวียเยียกู่
 
1. นางทวินันท์  ชูศรีโฉม
2. นายสว่าง  ดีน้อย
 
1279 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนร่องหวาย 1. เด็กชายกฤตเมธ   จันทร์ภักดิ์
2. เด็กชายเนวิน   สอนเสนา
3. เด็กชายเนวินทร์   วงค์อุทา
 
1. นางนวพร  สรรพเนตร
2. นางกีรติญา  อารีย์
 
1280 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายนครินทร์  เถรนิยม
3. เด็กหญิงวรันธร  ตั๋นเปี้ย
 
1. นางอัมพร  ปิยะพันธ์
2. นางสุพรรณ์  ดอนชัย
 
1281 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กหญิงพัชราพร    ดอนชัย
2. เด็กหญิงอินทิรา   แก้วมา
3. เด็กชายเจมส์   นามยอด
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ชื่นตา
 
1282 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนาป๋อย  จะคาต่อ
2. เด็กหญิงปานเทศ  แซ่โฮ่ง
3. เด็กหญิงอรณี  ปอจีน
 
1. นายอุทัย  นันตรัตน์
2. นายศรายุทธ  วิภาวัฒนกิจ
 
1283 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงพัณนิตา  สิงหาบุตร
2. เด็กหญิงระพินนิภา  ปาอินทร์
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  วงค์สุวรรณ์
4. เด็กหญิงอธิชา  ปินตา
5. เด็กหญิงอารียา  ลือศิริ
6. เด็กหญิงโชติกา  ดวงนิล
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
1284 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  เขียวปัญญา
3. เด็กหญิงณัชนันท์  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  กาจินา
5. เด็กหญิงนลินรัตน์  กันทะรา
6. เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา  ไกลถิ่น
 
1. นางรอยพิมพ์  ยอดสุวรรณ
2. นางปาริฉัตร  เมืองมา
 
1285 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  สมศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  สมบัติ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คำเลิศ
4. เด็กหญิงพิสมัย  ดวงคำ
5. เด็กหญิงวรนุช  แก้วสะอาด
6. เด็กหญิงเดือนนภา  ปราณี
 
1. นางมาลินี  พัวตระกูล
2. นางสาวศรีวรรณา  เหมืองทอง
3. นางสาธิตา  สันป่าแก้ว
 
1286 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธีรดา  ธิยะคำ
2. เด็กหญิงพิริฎฐา  กาใจยา
3. นางสาวมณีรัตน์  ฟองเทพ
4. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอ้าย
5. นางสาวศุทธินี  อักษราพิพัฒน์
6. นางสาวหทัยชนก  วาดเอื้อยวงค์
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
1287 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวนิตยา  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงรุจิรา  ซานเอ
3. เด็กชายสิทธิพงค์  สุขดี
4. นางสาวสุทิรา  สาม
5. เด็กหญิงอรยา  แก้วเขียว
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  กันทะเตียน
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
2. นางวาสนา  อินทรเทพ
3. นางรััชฎาวดี  จันแก่น
 
1288 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กหญิงชนิดา   วิงวอน
2. เด็กหญิงชวาลินี   นัยติ๊บ
3. เด็กหญิงปนัดดา   มณีจันสุข
 
1. นางศรีวัย   พญาปุโรหิต
2. นางจินตนา  พยอม
 
1289 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงศิริรชา  มหาบรรณ
3. เด็กหญิงเกยุราวรรณ  มะโนหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สัตย์สม
2. นางศศิธร  สัตย์สม
 
1290 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยมาศ   พิมพา
2. เด็กหญิงพิสมัย   ทาเศรษฐ
3. เด็กหญิงสุภัชชา   จินะพรหม
 
1. นางอนงค์   ตนบุญ
2. นางมาลี   กาวิชัย
 
1291 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดามัน
2. เด็กหญิงทอประกาย  พลทา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุล
2. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
 
1292 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นามแปง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ดีคำปา
3. เด็กหญิงอัญชนา  สันแก้ว
 
1. นางวิภาวรรณ  สมแสง
 
1293 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุใจ
2. เด็กชายณัฐพันธ์  พงษ์กาสอ
3. เด็กหญิงสุธาสิณี  กาวีวัง
 
1. นางรักษ์คณา  ติ๊บมา
2. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
 
1294 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   สายเครือ
2. เด็กหญิงพรสุดา   วรรณโล
3. เด็กหญิงสุธิดา   มาเยอะ
 
1. นายศิรินทร์  วรรณรัตน์
2. นางพรรณี  ภิญโญ
 
1295 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนป่ายางหลวง 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  วงษ์อ่อน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ธนาคำ
3. เด็กชายหยงเซิน  แซ่จ๋าว
 
1. นางวาสนา  มุดเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  รักษ์สัตย์
 
1296 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรา  เบเชกู่
2. เด็กหญิงอภิชญา  แซพากู่
3. เด็กหญิงอุมาพร  ยาข่อง
 
1. นายเอกชัย  วงศ์คำ
2. นางนริศรา  ปัญญาบุญ
 
1297 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนเหลี่ยว
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนเหลี่ยว
3. เด็กหญิงอารีย์  อ้าง
 
1. นางสาวนันท์ธีรา  กิจรักษ์
 
1298 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงรัตนา   รอดไกร
3. เด็กหญิงสิตานัน   พงษ์อ้าย
 
1. นางเสงี่ยม   วังรุ่งโรจน์
2. นางนัฏฐนันท์  เตจ๊ะวงค์
 
1299 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กชายกิตติ   แซ่มู
2. เด็กชายวุฒิไกร   ไชยพรม
3. เด็กชายเดชา   ปอนอ
 
1. นางสิริรัตน์   ปัญญาติ๊บ
2. นายสุธรรม   ปงหาญ
 
1300 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกชกร  รักชาติ
2. เด็กชายนที  รักชาติ
3. เด็กหญิงมาลินี  มาเยอะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์  พรมรัตน์
2. นางพรชนก  คำดี
 
1301 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงหมีหมวย  หมอโป๊กู่
2. เด็กชายอาซอ  โวยแมกู่
3. เด็กหญิงอาธิตยา  ณ เชียงใหม่
 
1. นายยงยุทธ  พงษ์สวรรค์
2. นางแสงเดือน  ไชยชนะ
 
1302 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายชานนท์  เชอมือ
2. เด็กชายนเรศ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอริษา  ไทนุรัฐ
 
1. นายอนันต์  สิงห์หา
 
1303 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชาวลี้แสน
2. เด็กชายคติศักดิ์  สระศรี
3. เด็กชายธนพัฒน์  ดีเจริญ
 
1. นายนคร  เหล็กศรีสืบ
2. นางอมรา  สอนปิ่นคำ
 
1304 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิชา  สายวงค์โห้
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธวงค์
3. เด็กชายยศอนันต์  เพชรแสง
 
1. นายอิสรภาพ  ใสสะอาด
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
1305 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงตาล  สามนวล
2. เด็กชายพัชรพล  นามสาม
3. เด็กชายหลงผัด  มีสุข
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
1306 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายนงคุณ  หมั่นคิด
2. เด็กชายสงกรานต์  สมเพชร
3. เด็กชายเสกสรร  สุจจริต
 
1. นายจักรพงษ์  แก้วตา
2. นางทิพวรรณ  บุญทะนุวัง
 
1307 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เชอมือ
2. เด็กชายภาสกร  สุขเกษมวงศ์
3. เด็กชายสมชาย  แก้วมูล
 
1. นางสาวเพลินจิต  กิจรักษ์
2. นางรงค์มณีย์  ศรีคำม้วน
 
1308 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์   ฉัน
2. เด็กหญิงวรรณทิวา   ใจยะ
3. เด็กหญิงวริศรา   ศรีโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปภาวดี   ไพรบึง
 
1309 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 1. เด็กหญิงปวริศา   กันไชยา
2. เด็กหญิงลลิตา   มาเยอะ
3. เด็กชายสุทธิดา   พงษ์แก้ว
 
1. นายบัณฑิต   ใจปินตา
2. นายจีราวัฒน์   กันทะยศ
 
1310 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  บังวัน
2. เด็กชายภควัต  คุ้มใจดี
3. เด็กชายศุภกิตต์  ราวิชัย
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1311 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงชุติมา  พิมลจิต
2. เด็กหญิงบุญทริกา  กาญจน์คณาสิน
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  หยกจุฑา
 
1. นายศุภชัย  บุญวงค์
 
1312 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พึ่งตน
2. เด็กหญิงสุภานัน  คำปนแก้ว
3. เด็กหญิงอทิตยา  มะลิเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สัตย์สม
2. นางศศิธร  สัตย์สม
 
1313 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายชวลิต  มาเยอะ
2. เด็กหญิงอำพร  แซ่ส้ง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฝ่ายแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เวียงคำ
2. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
 
1314 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนนชัย  รักชาติ
2. เด็กหญิงนิรวรรณ  จะลา
3. เด็กหญิงสุนิษา  แซ่หมู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์  พรมรัตน์
2. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
 
1315 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวปิยะดา  สีทน
2. นางสาวพรพิมล  ปัสตาวะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เขมาวงษ์
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
1316 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายชวิน  จัยพรม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สมจันทร์แสง
3. เด็กชายมงคล  เริงเขตการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สัตย์สม
2. นางศศิธร  สัตย์สม
 
1317 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายธนกฤษ  บุตรกิติ
2. เด็กชายธีรภัทร  ปุกตั้ง
3. เด็กชายเอนก  ศรีบุรี
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
1318 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายคำอุ่น  วงศ์คำ
2. เด็กชายแสง  วงศ์คำ
3. เด็กชายแสงศร  ธนฉาย
 
1. นายเมธี  อูปสุ
2. นายธราดล  คำแสง
 
1319 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายวิทยา  ใจบั้งเงิน
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  สีมอย
3. เด็กชายอนุชา  ซาววงค์
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1320 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อาทิตย์เมธา
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ซื่อบื้อ
3. เด็กชายศุภชัย  ปรัชญาชมพู
 
1. นายจรัญ  สวัสดี
 
1321 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. นายนาฤนาท  แก้วโกถม
2. นายพิริยพงษ์  มโนวรรณ
3. นางสาววรรณิสา  วงค์ตะวัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
2. นางสร้อยวลา  ศรีรัตน์
 
1322 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงปูยุง   มาเยอะ
2. เด็กหญิงวรัชยา   หงส์หิน
3. เด็กหญิงอิผิว   ฉ่วยแน
 
1. นางพรรณี  ภิญโญ
2. นางกรรณิการ์   บุญเกียรติสกุล
 
1323 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายฉัตรมงคล   วงษ์ชมพู
2. เด็กหญิงนฤภร   เรือนคำ
3. เด็กหญิงศรัญย์พร   กันธิพันธ์
 
1. นางอนงค์   ตนบุญ
2. นางราณี   คำภีระนันท์
 
1324 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  แก้วขัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตาแปง
3. เด็กหญิงบูเชอ  มาเยอะ
 
1. นางธนาภัทร  วิวัฒน์ขจรศักดิ์
2. นางอัญชลี  ก่อเกิด
 
1325 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 4 โรงเรียนร่องหวาย 1. เด็กหญิงกัลยาพร  บุญหล้า
2. เด็กหญิงรุจิรา  สีมาวง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีนอเนตร
 
1. นางกีรติญา  อารีย์
2. นางสาวสุพรทิพย์  เป็งนวล
 
1326 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมลาว 1. เด็กหญิงมะลิ  มาดี
2. เด็กหญิงรัตนา   กองแก้ว
3. เด็กหญิงวิมนตการ   สายสิน
 
1. นางพวงมาศ   ธรรมราช
 
1327 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงบูหนุ่ง  แปแจกู่
2. เด็กหญิงมลธิพร    แซพะกู่
3. เด็กหญิงอาพร   อ่วยยือ
 
1. นายทัศนัย  ไชยหลาน
2. นางสาวกมลรัตน์  แสนอินทร์
 
1328 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่ายางหลวง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เมธีรัตนมงคล
2. เด็กหญิงวาสนา  ดวงตา
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  อายี
 
1. นางกุสาวดี  โยธา
2. นางอรุณศรี  คำปุ๊
 
1329 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กชายจิราวัล   เยเปียะ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย   ทูตสันติ
3. เด็กหญิงสาริศา   สีมี่
 
1. นางบุปผา  กิติศักดิ์
2. นางจุฬารัตน์  ตาจุมปา
 
1330 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.25 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐริยา  บุญมาก
2. เด็กหญิงลลิตา  กองหล้า
3. เด็กชายวัชรินทร  พึ่งวงศ์
 
1. นางสุปรียา  ขวัญคำ
2. นางวันทนา  กิตติรัตน์
 
1331 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สมคิด
2. เด็กหญิงยอนซื่อ  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ฟั่นคำ
 
1. นางพร  นันป้อ
2. นางสิรินาถ  ไชยงำเมือง
 
1332 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนชัย
2. เด็กชายปิยะ  ปาอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  มีปัญญา
 
1. นางดวงมณี  พรมสุนหา
2. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
1333 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพเมียกู่
2. เด็กหญิงพาวิณา  มาเยอกู่
3. เด็กหญิงลินดา   เบเยียกู่
 
1. นายทัศนัย  ไชยหลาน
2. นางสาวกมลรัตน์  แสนอินทร์
 
1334 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชาดี
2. เด็กหญิงพนมพร  เหวยซือ
3. เด็กชายสุจินดา  กุตัน
 
1. นางพวงผกา  สีเหลือง
2. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
1335 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงทักษณีย์    แซ่จัง
2. เด็กหญิงสาลิกา   ปุยคำ
3. เด็กหญิงเอื้อมพร    แสงพงษ์
 
1. นางสิริรัตน์  ปัญญาติ๊บ
2. นางสัจวรรณ  อินเทพ
 
1336 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงมยุรี  โวยลอง
2. เด็กหญิงหมี่ก่า  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอาเซอะ  เชอหมื่อ
 
1. นางธนาภัทร  วิวัฒน์ขจรศักดิ์
2. นางอัญชลี  ก่อเกิด
 
1337 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงดาว  เวยเชอกู่
2. เด็กหญิงปริศนา  เวิยยือกู่
3. เด็กหญิงพรชิตา  แปแจกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
2. นางสาวสุจิตรา  สงคราม
 
1338 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก   นาพิกุล
2. เด็กหญิงมะลิ   หมื่อแล
3. เด็กหญิงศุภรัศมิ์   แม่นปืน
 
1. นางขจิตา   ศรีวรรณวัฒนา
 
1339 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนร่องหวาย 1. เด็กหญิงธีระภา  โปตะวัตร์
2. เด็กหญิงปาริมา  ปราณีวงค์
3. เด็กหญิงวรารัตน์   ดวงทับจัน
 
1. นางกีรติญา  อารีย์
2. นางสาวสุพรทิพย์  เป็งนวล
 
1340 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นางสาวสมพร  บุณนะ
2. นายสุชาติ  เมอโป
3. นางสาวสุดารักษณ์  เลเชกุ
 
1. นางพวงผกา  สีเหลือง
2. นางวรรญมาศ  จันทรา
 
1341 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นางสาวนงลักษณ์  แซคา
2. นางสาวนาบี๋  พะยา
3. นางสาวสุภาพร  ขะยอย
 
1. นางสาวพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต
2. นางสาวรัชนีกร  ทำนา
 
1342 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงกอแก้ว  เวิยยือกู่
2. เด็กชายสมพงษ์    แซพะกู่
3. เด็กหญิงอาหมี่  แลเชอกู่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เมืองมูล
2. นางสาวสุจิตรา  สงคราม
 
1343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจยะ
2. เด็กชายบุูเยอะ  เยลู
3. เด็กหญิงมลฤดี  อามอ
 
1. นางขจิตา  ศรีวรรณวัฒนา
2. นางดรุณี  ถาหมี
 
1344 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธนัชพร  แสนสุขขีรัตนกุล
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จุมดวง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ซื้อแสง
 
1. นางดวงมณี  พรมสุนหา
2. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
1345 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชาย  นามหลอด
2. เด็กชายตุ้ย  คำลง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สาม
 
1. นางวีรนาถ  ขัติยะ
2. นายอรรถพล  คำศรีแก้ว
 
1346 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงจิราธร   รัตนจันทร์
2. เด็กหญิงณิชาพร   บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอำพร   ใอ่คำ
 
1. นางบัวผัน  ชอบธรรม
2. นางสุภาพร  บุญมี
 
1347 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงดาว  เว้ยลั้ง
2. เด็กชายปิยพันธ์  บุญเลิศอนันต์
3. เด็กชายเอกชัย  อาจอ
 
1. นางลำดวน  สายเมืองนาย
2. นางพิมพ์พิชชา  กันทาสุวรรณ์
 
1348 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงพรนภัส   กันทะเตียน
2. เด็กหญิงพิชญาภา   อัง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ดวงสุดา
 
1. นางภันว์สิญา   กาบุญก้ำ
 
1349 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิปิน
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ดวงสนิท
3. เด็กหญิงสุพิชญา  วุฒินนท์ชัย
 
1. นางสาวกัลยาภัสร์  เดชถิระพิพัฒน์
2. นางธรรมพร  ชุ่มพร
 
1350 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายขันติ  ศรีวงค์
2. นางสาวตอง  วันดี
3. เด็กหญิงนางซอน  หนานอุ่น
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
1351 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงณัฏฐธิชา  ใจเดช
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาผ่องใส
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล้าปงสาย
 
1. นางอรุณี  หงษ์นวล
2. นายภัทรพงศ์  คำโล
 
1352 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้ำทอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดอนอ่อนสา
3. เด็กหญิงนวลธีร์  โสภารักษ์
 
1. นางสาวอรรถวดี  อิทธิพลเลิศปัญญา
2. นางสาวมัลลิกา  เครือแก้ว
 
1353 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงอินทิรา  มาลารัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี  มโนใจ
 
1354 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตชญา  อินลี
 
1. นางโยสิตา  สารสมุทร
 
1355 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงวรัชญกรณ์   สำราญดี
 
1. นางสาวณิชนันท์   กุลดี
 
1356 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงเนตร
 
1. นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน
 
1357 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำแดง
 
1. นางนงค์รักษ์  ลือชา
 
1358 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงเพชรนภา   มาเยอะ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   สุวรรณ
 
1359 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายภาสกร   รวมสุข
 
1. นางสุนันทา  เจริญพร
 
1360 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงชยาทิพย์   ไชยประเสริฐ
 
1. นางสาวรัชนี  มอญแก้ว
 
1361 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กันยะมี
 
1. นางธรรมภรณ์  พญาใจ
 
1362 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1. เด็กหญิงวันวิสา   ไชยวงค์
 
1. นางฐิติรัตน์   พลเยี่ยม
 
1363 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายธนาคาร   ป้องพันธ์
 
1. นางมณีวัลย์   จันระวังยศ
 
1364 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ธรรมมาศ
 
1. นางสาวประวีณา  แก้วไชยา
 
1365 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 66 ทองแดง 13 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายอัครพล  ใจอุ่น
 
1. นางอิชยาพัฒน์  ทะลง
 
1366 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงเกตุมณี    พรมวงค์
 
1. นางศิรดา   มณีรัตน์
 
1367 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงศศิิกานต์  ปัญญาวิชา
 
1. นางอนงค์  สัตยดิิษฐ์
 
1368 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายตรัยคุณ  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ติ๊บปาละ
3. เด็กหญิงสุรัตนาวีร์  ใจมั่นคง
 
1. นางจินดา  สารข้าวคำ
2. นางสุภัสสรา  ทะนันชัย
 
1369 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กชายพงค์กาวี  ปิติยอดเมฆาวงค์
2. เด็กหญิงอรนุช  เชอมื่อ
3. เด็กชายอานนท์  เชอมื่อ
 
1. นางสาวภัทฐิญา  ตาแก้ว
 
1370 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์
2. เด็กชายณภัทร   ธรรมเสนา
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ปางรังษี
 
1. นางอัจจิมา  ธรรมศิริ
2. นางสาวสุุพัตรา  สีแดง
 
1371 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงณัชฐญา  อาจอ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  เขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงหมวย  คำแก้ว
 
1. นางเบญญาภา  กุลชาธนะวัง
2. นางสาวพนารัตน์  วังวล
 
1372 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธณัญญา  พุทธิมา
2. เด็กชายสันติภาพ  วงค์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ชุย เอิร์น ชิว
 
1. นางสีจันทร์  บุญเรือง
 
1373 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์สุข
2. เด็กชายธนพนธ์  อางี
3. เด็กชายธวานันท์  ลุงนัน
 
1. นางชวนัส  รัตนวิชัย
2. นางสาวพิกุล  สุคำ
 
1374 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ชัยยะ
2. เด็กชายพิชเยศ   นิกรกุล
3. เด็กหญิงศศินา   ร่มขาว
 
1. นางวิไล  กันทะศร
2. นางธนารัตน์   รูปะวิเชตร์
 
1375 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.25 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก    
1376 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 9 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงลลิดา  มูเซอ
2. เด็กชายอาทิตย์  โครงเหล็ก
3. เด็กหญิงแก้มเพ็ชร  เมืองงาม
 
1. นางวิพา  ปินใจ
2. นางสาวอมรรัตน์  หนึ้งวงค์
 
1377 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา   รินเที่ยง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์   เบอเซกู่
3. เด็กหญิงอนงค์เนตร   วนทวีวงศ์
 
1. นางกรุณา  ธิคำ
 
1378 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงนฤมล   กวยยือ
2. เด็กหญิงลัดดา    เหวงซากู่
3. เด็กหญิงอาพอง  โวยยือกู่
 
1. นางจารุณี  ภูรีโรจน์
2. นางสาววิลัยวรรณ์  รัตนพร
 
1379 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.75 เงิน 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายปฏิญญา  ยาวิชัย
2. เด็กชายพีรวิชญ์  การุณสถิตย์
3. เด็กชายรามิล  ใจวงค์
 
1. นางสว่างจิต  ธุระคำ
2. นางพัฒชรินทร์  กันแก้ว
 
1380 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนช่างไม้
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาเตชะ
3. เด็กหญิงสวยจิง  ลุงมหา
 
1. นางสุรีย์พร  นิลสวิท
 
1381 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.25 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  วงค์คำเครื่อง
2. เด็กชายธรภัทร  พรหมมาลี
3. เด็กหญิงพัชรกันย์  เสนาป่า
 
1. นางพรพิมล  มโนหาญ
2. นางสาวอัญญมณี  วัฒนนาวิน
 
1382 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ทองใบ
2. เด็กชายยศวริศ  โคแพร่
3. เด็กชายเมธา  สุพรมอิน
 
1. นางวิมลรัตน์  แนวเล็ก
2. นางสาววรารัตน์  พัฒน์โกฏิ
 
1383 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายกิติพัส   ทาสาว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   อูปสาแก้ว
3. เด็กชายอนุชิต   ชมเชย
 
1. นางนิภา   อาทิตย์สาม
2. นางนางวรรณศรี   ดิสสังวร
 
1384 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67.75 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1. เด็กชายบูซอ   โวยหล่อง
2. เด็กชายสุทธินต์   มือแล
3. เด็กชายสุประวีณ์   มือแล
 
1. นางสาวอัจฉรา   คำนวล
 
1385 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กหญิงปิ่นคำ  -
2. เด็กชายพิสุจน์  สุพเสริฐ
3. เด็กหญิงสายทอง  นามอุ่น
 
1. นางสมจิต  มะโนเล็ก
2. นางสาวอรไท  เวชกลไก
 
1386 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงขจริน  คมทอง
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขันตี
3. เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ
 
1. นางสาววิณิชญา  บุดดี
2. นางธัญภิกา  อินทรจักร
 
1387 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงพร   วงค์ษา
2. เด็กหญิงพลอย   วิชัย
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เขื่อนเพชร
 
1. นางจำเรียง   พันสุภะ
2. นางสาวณิชนันท์   กุลดี
 
1388 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงดาหลา  ศรีรัตน์
2. เด็กชายธีรนัย  อิงไธสง
3. เด็กหญิงนภาพร  จักรคำ
 
1. นางอนงค์  สัตยดิิษฐ์
2. นางสาวธมลวรรณ  ติ๊บมา
 
1389 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายดุลยวัต  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุรินแก้ว
3. เด็กหญิงพิชานันท์  ยาอุด
 
1. นางเพ็ญนภา  อินทรประเสริฐ
 
1390 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 6 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงศุภากานต์  อยู่สำราญ
2. เด็กชายสุพนัส   สุวรรณจินดา
3. เด็กหญิงสุภัสสร   ศิริเกต
 
1. นางวิไล  กันทะศร
2. นางธนารัตน์   รูปะวิเชตร์
 
1391 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทฤกษ์
2. เด็กหญิงปริณดา  เบียงทู
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา   จาริสุ
 
1. นางพัชรินทร์   กันทะสุข
2. นางจิราพร  ใจหลัก
 
1392 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญถา
2. เด็กหญิงณิชาธาร  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ลุงยะ
 
1. นางพรทิพย์  อติเปรมินทร์
2. นางสุปรียา  ขวัญคำ
 
1393 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงปนัดดา   เพเช
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เวิยยือกู่
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   ทูตสันติ
 
1. นางสาววิลัยวรรณ์  รัตนพร
2. นางจารุณี  ภูรีโรจน์
 
1394 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ปุยคำ
2. เด็กหญิงวรกานต์   แซ่มู
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ศิริเต็มวงศ์
 
1. นางจงจิตต์   แก้วก้อ
2. นางเสาวนีย์    ดีวรัตน์
 
1395 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพรม
2. เด็กหญิงขนรรธศร  เคนทรภักดิ์
3. เด็กหญิงวัชรากร  ศรีพรม
 
1. นางพูลทรัพย์  ศรีพรม
2. นางธรรมภรณ์  พญาใจ
 
1396 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงชัญชนก   แก่นอินทร์
2. เด็กหญิงพรไพลิน   มหิตธิ
3. เด็กชายอดิเทพ   ประเสริฐ
 
1. นางวรรณศรี   ดิสสังวร
2. นางนิภา   อาทิตย์สาม
 
1397 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายทวิ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงบูจุบ  อาหงี่
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จะตู
 
1. นางบัวทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางสาวสาวิตรี  สุวรรณวงค์
 
1398 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 14 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจูยาง  ยัง
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เพ็ญภาค
3. เด็กหญิงภาวิณี  เพ็ญบุญมี
 
1. นางสายหยุด  ยุติพันธ์
 
1399 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา   คำภีระ
2. เด็กหญิงณปภัสร์   ยานะนวล
3. เด็กหญิงนฤมล   อู่แม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตุ้ยปัญญา
2. นางกานต์พิชชา  ชัยลังกา
 
1400 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายดัสกร  เรือนคำ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  กันทะเนตร
3. เด็กชายไตรวรมัน  สุต๊ะ
 
1. นางพิธพร  วรรณชิต
2. นางกัลยา  ทองคำ
 
1401 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กหญิงกรวีร์  เครือวงค์
2. เด็กหญิงดนุลดา  ตรีนพ
3. เด็กหญิงนิตยา  ซือซัน
 
1. นางมยุรี  ใจวัง
2. นางวาสนา  จินา
 
1402 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญศรี
 
1. นางสาววรรณวนัช  กุลวงค์
 
1403 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายอัยการ  สามคำ
 
1. นางพวงพิกุล  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 
1404 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงปพิชญา   ยันณี
 
1. นางสาวมุกดา   แก้วสม
 
1405 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายทักษดนัย  ใจสา
 
1. นางอนงค์  สัตยดิิษฐ์
 
1406 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายวิชาญเมฆ   กานุรักษ์
 
1. นางพจมาลย์   แจ่มใส
 
1407 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายพีรชา   ขันธ์คำ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   สุวรรณ
 
1408 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  บุญปก
 
1. นางสาวสายรุ้ง  เหล็กแปง
 
1409 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   กองวัสกุลณี
 
1. นางนิภา   อาทิตย์สาม
 
1410 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  ขันเจริญสร้าง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อุ่นญาติ
 
1411 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงมาลี  สีทอง
 
1. นางระภาพรรณ  ริมใหม่
 
1412 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 11 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายหาญ  คำรี
 
1. นางอิชยาพัฒน์  ทะลง
 
1413 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายอติกานต์  ศิริโท
 
1. นางรัตนาภรณ์  โพธิเลิศ
 
1414 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายอภิชาติ  พลเยี่ยม
 
1. นางขนิษฐา  มาลาประทีป
 
1415 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กชายเชษฐวุฒิ  เสวกวิหารี
 
1. นางกุหลาบ  ชมภูเมืองชื่น
 
1416 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กหญิงกชกร  นิลสวิท
 
1. นางเกษณี  ภิรบรรณ์
 
1417 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 1. เด็กหญิงหทัยขวัญ   เชียงคำ
 
1. นางวาสนา  อินต๊ะร่ัตน์
 
1418 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายกรภูมินทร์  กาขัน
 
1. นางธรรมภรณ์  พญาใจ
 
1419 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไก่แก้ว  ปัณนะ
 
1. นางอพันตรี  คำคุณเมือง
 
1420 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  สุทธสม
 
1. นางปิ่นแก้ว  อภิธนัง
 
1421 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภัสสร  ชัยวงค์
 
1422 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 1. เด็กชายสิทธิพงศ์   สีแดง
 
1. นายกิติกร  ดอนเงิน
 
1423 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายสรภพ  ทองศิริพงศ์
 
1. นางรุ่งฤดี  มะโนใจ
 
1424 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  คชสินธ์
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
1425 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพ  วงค์ชัย
 
1. นางละลิตรา  ศิริสกุล
 
1426 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กชายกฤษนัย   ลือชัย
 
1. นางสาวณพิชญา  วงค์สุยะ
 
1427 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ชายทวีป
 
1. นางสุขนิษฐ  มณีรัตน
 
1428 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงกิตติญา  หมั่นดี
 
1. นางอาริยา  ธนะกูลวัฒนา
 
1429 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายมารุต  ทวีกุล
 
1. นางสาวลำดวน   วงศ์ภักดิ์
 
1430 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พุ่มพวง
 
1. นางนุชรินทร์  พรมเมือง
 
1431 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 1. เด็กชายจิตรภานุ  เกษร
 
1. นางอัมพร  ปิยะพันธ์
 
1432 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายชลงค์กรณ์  ภิระบรรณ์
 
1. นางเกษร   ชัยอิ่นคำ
 
1433 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  กรรณิการ์
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
1434 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงสุทธิพร   สังวาล
 
1. นางอนุรักษ์   นนท์พิพัฒน์
 
1435 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เขื่อนเพชร
 
1. นางปิ่นแก้ว  อภิธนัง
 
1436 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธนทัต  เขื่อนเพชร
 
1. นางระพีพรรณ  มาลารัตน์
 
1437 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายธีธัช  ทองรักษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  แสงจันทร์
 
1438 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. นายกฤษณะ  ปัญญาวงศ์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นฤภัย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชอบขุนทด
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
2. นางไพบุญ  กมลภพ
 
1439 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายนเรนทร  อินต๊ะ
2. เด็กชายปัญฬ์พัชรกรฐ์   ชัยชนะ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินเทพ
 
1. นางชีวิน  ศรียา
2. นางจุฑามาศ  ธนารักษ์
 
1440 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายถาวร   มาฟอง
2. เด็กชายธนากร   โพธิ์ทอง
3. เด็กชายอรรถพร   พันธุ์กระโทก
 
1. นางศรีสมร   ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์   ศรีสังวรณ์
 
1441 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เหล็กดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วคำ
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชุมภูพื้น
 
1. นางฐิติมา  เวชชะ
2. นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน
 
1442 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71.9 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไชยสาร
2. เด็กชายชัยวัฒน์   ดอนชัย
3. เด็กชายวัจกรณ์   โมขศักดิ์
 
1. นายศิรินทร์  วรรณรัตน์
2. นางสาวอังคณา  หาญคำภา
 
1443 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70.9 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายคำสุข  ล้อนทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เซ่อมื่อ
3. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีสองสม
 
1. นางสาวอุษา  บุัวหลวง
 
1444 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายณัฐพงค์   คล่องแคล่ว
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุวรรณภา
3. เด็กหญิงพุทธรักษา   ยศมูล
 
1. นางสาวมิธทิรา   แก้วร่วง
2. นางสาวปราณีย์   ศรีใจ
 
1445 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายจิรพงศ์  จักรเคลื่อน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพมณี
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
2. นางสาวกฤตยา  ปัญญะติ
 
1446 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กชายปิติกร  อุดทา
2. เด็กชายสามดี  มีชัย
 
1. นายอุทัย  ไกรลาศ
2. นางเกษร  จินโน
 
1447 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายภัทรพร  ชุมสาย
2. เด็กชายวีระพัฒน์  วงค์คำแน่น
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
2. นางระพีพรรณ  มาลารัตน์
 
1448 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายนวพล  ปันตัน
2. เด็กชายวีระชัย  ชุ่มอารมณ์
 
1. นางสาวเมธิรา  นวลสุข
 
1449 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนิติพร  จ๋าจุ๋มป๋า
2. เด็กชายอภิสิทธ์    ชัยชื่น
 
1. นางจินตนา  แสงแก่
 
1450 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายบุญทวี  ปัญแก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่เติ๋น
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุล
 
1451 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายวัฒนา   แสนหน่อ
2. เด็กชายสมลักษณ์   มุชินนชัย
 
1. นางรงค์มณีย์   ศรีคำม้วน
2. นายเอกพันธ์  แซ่วะ
 
1452 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายคณิติน  นางแล
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทรงคำ
 
1. นางสาวลำดวน   วงศ์ภักดิ์
 
1453 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  อินต๊ะนนดวง
2. เด็กชายภัทรพงศ์  บุตรแก้ว
 
1. นางอัมพร  ปิยะพันธ์
 
1454 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เจนใจ
2. เด็กชายภูตะวัน  ประธรรมสาร
 
1. นายนิรุตต์  ชัยมณี
 
1455 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายขวัญชัย  เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงวนัทปรียา  ใจเงิน
 
1. นางสาวอุษา  บุัวหลวง
 
1456 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 54.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายณัฐดนย์  นุชสุดใจ
2. เด็กชายภานุพงศ์  สีเหลือง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  วิสาพล
2. นางสาวกฤติยากรณ์   ศรีมันตะ
 
1457 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอลินา  สีมา
 
1. นางอรุณี  ใจผง
2. นางสาวเบญจวรรณ  สมประสงค์
 
1458 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงบุญทิวา  บุญวัง
2. เด็กชายเจษฎา  สีพล
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  กันทา
2. นางศศิวิมล  ไชยชนะ
 
1459 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาศักดิ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ต่างใจเย็น
 
1. นางยุพิน  คำยอด
2. นางสาวสุชีรา  จันทร์สุข
 
1460 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังอิน
2. เด็กชายประฐม  มูลแดง
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
2. นางระพีพรรณ  มาลารัตน์
 
1461 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรสุวรรณ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ขาวสะอาด
 
1. นางวิลาสินี  จันทร์หอม
 
1462 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายณรงค์   เมธาวัชระ
2. เด็กหญิงมยุรี   เฌอมือ
 
1. นางอนุรักษ์   นนท์พิพัฒน์
 
1463 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายศุทธวีร์  นามเมือง
2. เด็กหญิงอารียา  แลเชอ
 
1. นางนิภาพร  เวียงโอสถ
2. นางเปรมศรี  ศรีแก้วขัน
 
1464 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงสโรชา  ตาสา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ดวงทับจันทร์
 
1. นางวิระวัลย์  อันพาพรม
2. นางสาวณชญาดา  แก้วแสงอินทร์
 
1465 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงคุณิตา  เดชะอูป
2. เด็กชายจีระศักดิ์  สิทธิแก้ว
 
1. นางราณี   คำภีระนันท์
 
1466 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แลแยล่า
2. เด็กชายสมพงษ์  มณีศรีรักษ์
 
1. นางสาวทณัฐา  เบเชกู่
 
1467 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโชติ
2. เด็กหญิงนพมาศ  อิ่นแก้ว
 
 
1468 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางจินตนา  ประสิทธิผล
 
1469 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายศิวนาถ   ใจวัน
 
1. นางสุทิตย์  ปานประสิทธิ์
 
1470 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายอภิสาน  อยู่ยืน
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
1471 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายศุภเดช  ฉัตรแก้ว
 
1. นางระพีพรรณ  มาลารัตน์
 
1472 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางดวงเดือน  ไชยงำเมือง
 
1473 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายถาวร  มาฟอง
 
1. นายธีรธร   สันยาว
 
1474 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงมะลินี  จะลอ
 
1. นางกรรณิกา  สมเพชร
 
1475 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  รักษาศรี
 
1. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
1476 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุกรณ์
 
1477 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายบุญทวี  ปัญแก้ว
 
1. นางอรุณี  ใจผง
 
1478 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายเจษฎาพร  เที่ยงเทพ
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
1479 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  จะแล
 
1. นางกรรณิกา  สมเพชร
 
1480 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  จันทร์ฟอง
 
1. นางคมคาย  บุญรักษา
 
1481 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายเดชา  เป็นมูล
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
 
1482 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายวรายุส์  คำตื้อ
 
1. นางสาวน้องนิ่ม  สูนกาย
 
1483 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ปัญญาวัย
 
1. นางสาวมิธทิรา   แก้วร่วง
 
1484 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กักโห้
 
1. นางสาวรังสิกุล  ชัยชมภู
 
1485 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายวิชัย  แซ่ห้อ
 
1. นางสาวณชญาดา  แก้วแสงอินทร์
 
1486 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปูลอย
 
1. นายยงยุทธ  พงษ์สวรรค์
 
1487 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายติณณภพ  อินทะนะ
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
1488 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายนาบุญ  ไชยยา
 
1. นางสาวเมธิรา  นวลสุข
 
1489 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายศรันย์กร  ประมาพรม
 
1. นางสาวมิธทิรา   แก้วร่วง
 
1490 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ   หม่อโป๊ะกู่
 
1. นางสาวทณัฐา  เบเชกู่
 
1491 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายคเชน  เกษแก้ว