รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาลเชียงราย เชียงรายวิทยาคม แม่ยาววิทยา บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร สพป.เชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 25-27 กันยายน 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงจาริกา  ผาติพรสมบัติ
 
1. นางสาววราพร  อารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายณัฎฐ์สรชัช  เหมืองหม้อ
 
1. นางทองสุข   อภิยะกันทะกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปราณี  ปันติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงฐิติกาล    จันทาพูน
 
1. นางสาวมัณฑนา  วงศ์วิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ศรีภูมิ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางอัมพันธ์  เหล่าไพโรจน์จารี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามา
 
1. นางณิชาภัทร  สุทธิแป้น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  มีช่อง
 
1. นางอติตาภรณ์  จันทะรส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มมะโน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรหมไชย
 
1. นางเพ็ญแข  พรมรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงมาณัฐกมล  โสมาบุตร
2. เด็กชายวิษณุ  คันธนู
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธนัสร  วรรณสม
 
1. นางมาลัย  ม้าเมือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ลื้อยอด
 
1. นางนฤมล  แสงจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปงลังกา
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ปัญญาบุญ
3. เด็กหญิงอริสา  วงค์ชัย
 
1. นายเนติวิทย์  วิชา
2. นางสุขเกษม  ปาลี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แจ้งใจ
2. เด็กหญิงพีรยา  หอมชื่น
3. เด็กหญิงสารสา  วัฒนสมบัติ
 
1. นางสุรีรัตน์  แก้วโก
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์อุ่นใจ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงปวีณา  อารินทร์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เอกตาแสง
3. เด็กหญิงรัตติยากร  สร้างแผ่นผา
 
1. นายวัลลภ  รู้ยาม
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกิตติภพ   ประจิตร
2. เด็กชายพงศธร  นิลตะศักดิ์
 
1. นางสาวปราณี   เขียวเพชร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติมา  เจียรพินิจนันท์
2. เด็กหญิงนงนภัส  เตชนันท์
3. เด็กหญิงนลพรรณ  เขื่อนเพชร
 
1. นางศรีสมบูรณ์  แสนสมบัติ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงสุนิสา  เชอมือ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  เมอแล
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เยส่อง
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายสมบูรณ์  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุวิมล  มาเยอะ
3. เด็กชายไชยวรรณ  รักชาติ
 
1. นายธนวัฒน์  เดชปักษ์
2. นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายณัฐนานนท์  ธุวะคำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงค์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสุนันธิกา  สินทรัพย์
 
1. นายชัยยงค์  นาสมทรง
2. นายพิทยุตม์  จุมปา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายธนะพงค์  คำยอด
2. นางสาวศิริพร  เหวยซือ
3. นายสิริโชค  ไชยประเสริฐ
 
1. นางกฤติญา   ผาบไชย
2. นางพวงผกา  สีเหลือง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน
3. เด็กหญิงนิธดา  ยศจนา
 
1. นางวิลาวรรณ  เชยบาล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  เปียงแหล่
2. เด็กชายประเสริฐ  อาจอ
3. เด็กหญิงเมทิกา  มาเยอะ
 
1. นางพิศมัย  อินปั๋น
2. นางสาวสมจินต์  กันทะวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายกัมปนาท  ชัยชนะมงคล
2. เด็กหญิงมนตรา  ยาเจริญ
 
1. นางอัญชลี  ทองสุข
2. นายชัยยงค์  นาสมทรง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1. เด็กชายเอกพงค์   ลามือ
2. เด็กชายเอกรินทร์   เย้อเตอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมาน   จันต๊ะขัติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดวงวงค์
2. เด็กชายราเชนต์  โปทาวี
 
1. นายบุญส่ง  ตายะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสุรชัย  เรเชอร์
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาฟู
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  พันวนาการ
2. เด็กชายอาหื่อ  มาเยอะ
 
1. นางพิศมัย  อินปั๋น
2. นางสาวสมจินต์  กันทะวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายกำพล  แข้นา
2. เด็กชายอมร  แก้วบัง
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปันแปง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิอาษา
4. เด็กหญิงพนัชกร  กันหา
5. เด็กหญิงศิรดา  รักเดช
 
1. นางวนัย  ทันเรือน
2. นางสาวสายรุ้ง  วงศ์ภักดิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  อยู่เบาะ
2. เด็กหญิงสุนิสา    เบียวทู
3. เด็กหญิงอารยา  เบียงทูกู่
4. เด็กหญิงอาเช่   เซพาน
5. เด็กหญิงเพชรา   อาเช
 
1. นางสายสมร   คำบุญเรือง
2. นางธนัญกานต์   กันธิยะ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. นางสาวนิตยา  คุณปิ๊ก
2. นางสาวปิยะฉัตร  วรรณลี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมตัน
4. นายศุภกิจ  กาวิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงหัทยา  ศีธิ
 
1. นางนงนุช  คำบุญเรือง
2. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์   แก้วรากมุข
3. เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก
4. เด็กหญิงพีรชฎา   ถาวร
5. เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล
 
1. นายสมบูรณ์  อุทุมภา
2. นางสาวกุสุมา  เชื้อเถาว์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายธนาดล  ศรีคลัง
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  กวางเต้น
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อินต๊ะวงค์
4. เด็กหญิงอริสา  เสธา
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แสนเมืองมา
 
1. นางอัญชลี  ทองสุข
2. นายวัชระ  ดวงเทพ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  เปียแลกู
2. เด็กหญิงพาณิภัค  แยลูกู่
3. เด็กหญิงสุนีภร  เยเลกู่
4. เด็กหญิงสุมิสา   เบทูกู่
5. เด็กหญิงสุวนันท์  สุเช
 
1. นางสาวสุุกัญญา  ศรีธิแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  เทวาลัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายชินดนัย  พาณิชย์สุขนนท์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ตันเสถียร
3. เด็กชายณันทกร  ทากาศ
4. เด็กหญิงวรรณศรี  สุดพิรส
5. เด็กชายสุวรรณ  แซ่พ่าน
 
1. นายฤทธี  สรรพเนตร
2. นายกมลพรรณ  วงศ์ดวง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทะวาลย์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงณัชรัตน์  คำรังสี
4. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยราชา
5. เด็กชายธนวรรธน์  พุทชาคำ
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์หลวง
7. เด็กชายธเนศวร  อำมาตย์มณี
8. เด็กชายนวมินทร์  วันดี
9. เด็กหญิงพรไพลิน  จันต๊ะแก้ว
10. เด็กชายพัชรพงศ์  ดอนชัย
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  สิริบุญยะพร
12. เด็กชายภัคศรัญย์  วังอินทร์
13. เด็กชายภัทรธร  แก้วประทุม
14. เด็กชายยศพล  ชมภูพิทักษ์
15. เด็กชายรฐนนท์  จิระมหาวิทยากุล
16. เด็กชายศุภณํฐ  สุริยะโชติ
17. เด็กชายสิทธการย์  สารข้าว
18. เด็กหญิงอุรชา  ก้างออนตา
19. เด็กหญิงเอื้ออันนา  เว้ย
20. เด็กชายโคเซอิ  ฮิราอิ
 
1. นางสาวสุนัยพร  พันธโชติ
2. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
4. นางสาวกุลิสรา  วงค์บุญมา
5. นางสาวกัลยาภัสร์  เดชถิระพิพัฒน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายรัชภูมิ  ตะพนัสศักดิ์
 
1. นางสมจิตต์  เตชะปิตุ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงเบญจพร  กันติมูล
 
1. นางวิระวัลย์  อันพาพรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายปานเทพ  ชุ่มเมืองเย็น
 
1. นางเกศริน  จีระยิ่งมงคล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงฐิดาภา  พื้นดี
2. เด็กชายสิริกร  เมืองวงค์
 
1. นางกรรณิกา  สุภาษิต
2. นางรยากร  นาสมทรง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายทัชชกร  สิทธิขันแก้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นางแล
 
1. นางวิระวัลย์  อันพาพรม
2. นางยุพารัตน์  ท้าวฟองคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงอ้อม  สุนทร
2. เด็กชายเชิดชัย  หม่อโป๊ะ
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะวงค์
2. นายสมศักดิ์  ไตรโยธี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงชัย 1. เด็กชายกฤษฎา  อุตรชัย
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิจธรรม
3. เด็กชายครรชิต  อิณรุณ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามา
5. เด็กหญิงนราพร  เป็งคำมา
6. เด็กหญิงพันธ์นาลี  คำสูนชา
7. เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ
8. เด็กหญิงสิรภัทร  เภตรา
9. เด็กหญิงอรวี  ใจจำ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจศรีธิ
 
1. นางรัตนา  วรสายัณห์
2. นางมัตติกา  สุรินธรรม
3. นางมณฑาทิพย์  เนตรสุวรรณ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกาญจนี  คชนิล
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิชัยปะ
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินต๊ะมา
4. เด็กหญิงชรชญาน์  กรกฏกำจร
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสงศรี
6. เด็กหญิงนภกมล  ไชยรัตน์
7. เด็กหญิงนารดา  ประวัง
8. เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา
9. เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงศ์ว่อง
10. เด็กหญิงภาพิมล  คำรังสี
11. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประสิทธิ์
12. เด็กหญิงศิรกานต์  บุญทอง
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสันทราย
14. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บ้านสระ
15. เด็กหญิงแพรวา  เมืองไหว
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อุปาละ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  เครือสาร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงดารินทร์  เหย่อท่งกู่
3. เด็กหญิงนงคราญ  ยอผ่อ
4. เด็กหญิงบุุผา  เหย่อท่งกู่
5. เด็กหญิงปวริศา  ฟองสมุทร
6. เด็กหญิงปวีณา  หมื่อโป
7. เด็กหญิงสรินดา  จะแจ๋
8. เด็กหญิงสุภาพร  อาหยิ
9. เด็กหญิงสุรนุช  มาเยอะ
10. เด็กหญิงอนัญญา  อายอ
11. เด็กหญิงอรทัย  เฌอหมื่อ
12. เด็กหญิงอาบะ  คาล่า
13. เด็กหญิงอาเซอะ  เชอมือ
14. เด็กหญิงอินทิวัลย์  นันทะเสน
15. เด็กหญิงเอมี่  มาเยอะ
 
1. นายสมบัติ  กรุงศรี
2. นายศตวรรษ  ยอดสุวรรณ
3. นางสาวนฤมล  หน่อแก้ว
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจผาวัง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  รู้ทำนอง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำบุญ
 
1. นายนพเมศฐ์   ศิระกมลโรจน์
2. นายราชันย์  พรหมทัศน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนทา
 
1. นางเฉลิม  สิทธิยศ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กหญิงมนธิชา  แก้วพิลา
 
1. นายสงวน  กองสุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงอ้อม  นามทิพย์
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  พลโฮม
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงญาณินท์  สุขโข
 
1. นายชัยวัฒน์   คำน้อย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วบัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายธวัตรชัย  ขันวัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงสุชาดา  ขัดกันทะ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงลินรดา  เชกอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  เชกอง
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
2. นางอรษา  จำปา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนริภัทร  แก้วรากมุข
2. เด็กหญิงอภิสรา  อุดไว
 
1. นางพนอ  อินถา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงวิชุดา  พัชรมโน
2. เด็กชายสมจิต  แปแจ่กู่
 
1. นายรชวิศว์  บุญธรรม
2. นางสาววิลาวัณย์  แซ่พร่าน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงมาลี  เหม่อโปกู่
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงปิยาพร  ปีเจริญ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรักษ์
3. เด็กชายเจนภพ  มูลทอง
 
1. นางปรัตร์ฎา  มูลทอง
2. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ประสพสุข
2. เด็กชายวทัญญู  ดวงคิด
3. เด็กชายเขมริน  มณีจันสุข
 
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางปรัตร์ฎา  มูลทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐวัตร  ใจน้อย
2. เด็กชายพสิษฐ์  ภูมิวัตร
3. เด็กชายภราดร  ปัญญาแดง
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสุวิมล  มโนหาญ
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงสุวิมล  มโนหาญ
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  วรโชติวนาไพร
 
1. นายฉกาจ  พันสุภะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงบัญญัติรักษ์  ดวงติ๊บ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงอัตจิมา  โสภา
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงกวิดา  โสภณชื่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจน้อย
3. เด็กหญิงชุติมา  เดช่อ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ดู่คำ
5. เด็กชายนที  อายีกู่
6. เด็กหญิงนัทปรีญา  ใจจุมปา
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงลลิตา  คำจันทร์
9. เด็กหญิงสุดาพร  แลเช่อ
10. เด็กหญิงสุวิมล  มโนหาญ
11. เด็กชายอดิศร  นางแล
12. เด็กหญิงอริสา  บังวัน
13. เด็กชายอัมรินทร์  อินถา
14. เด็กหญิงอาหน่อ  มาเยอะ
15. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
2. นางอรชร  พินิจ
3. นางอรษา  จำปา
4. นางสาวฟองจันทร์  แสงคำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกรวิชญ์   สิงห์เพชร
2. เด็กหญิงกวินนาฏ  กิติศรี
3. เด็กหญิงกัลยากร  สุนทรโชติ
4. เด็กหญิงกาญนา   ปอแฉ่
5. เด็กหญิงกามินี  จือเตาะ
6. เด็กหญิงคณภรณ์  เรือนสิทธิ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อัศวพิทักษ์คีรี
8. เด็กหญิงณัฐมน  ผลชีวิน
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชีวรัตนพงษ์
10. เด็กหญิงธิมาพร  เขียวคำปัน
11. เด็กชายบรรณวิฑิต   อวดดี
12. เด็กหญิงพลอยพิรุณ  ตรีราช
13. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
14. เด็กหญิงมาลี   ว่วยเยอ
15. เด็กหญิงศศิภา  เยอเบาะ
16. เด็กชายศักย์ศรณ์   ปิมปา
17. เด็กชายสุทธวิชญ์  โปธา
18. เด็กหญิงสุมาลี   โวยยือกู่
19. เด็กชายอนันตนุกูล   บัวอินทร์
20. เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
 
1. นางรำไพ  ศรีทองอ่อน
2. นายภูวศิษฏ์  เจริญสุข
3. นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา
4. นางฉวีวรรณ   ปัญญา
5. นายวิิริยะ  วิราศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายปรเมนทร์  ปัญจะภักดี
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงอัตจิมา  โสภา
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายนรศิลป์  สิงฆราช
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายธีรพงค์  อินต๊ะวงค์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรินทร์  อุดทา
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปิยทัศน์  ปิงเมือง
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ชีหมื่อ
 
1. นายเมธี  อูปสุ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เขื่อนคำ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  เรืองพุ่ม
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใหม่วงค์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายวีรพงษ์   จะเงิน
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกมัยธร  แสนธิวัง
2. เด็กหญิงกรชนก  โล่สุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมโมคัก
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุขัมศรี
5. เด็กหญิงช่อฟ้า  เขียวปัญญา
6. เด็กหญิงฐิติมา  ปิงเมือง
7. เด็กหญิงฑิธิดา  เลิศชัยพิทักษ์
8. เด็กหญิงณรดา  สุภายศ
9. เด็กหญิงณวรา  สุภายศ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาจินา
11. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีเมือง
12. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พรมมา
13. เด็กหญิงทักษพร  ปัญจรักษ์
14. เด็กชายธนกฤต  บุญวาส
15. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สมวรรณ์
16. เด็กหญิงธันยชนก  ศิริเศรษฐโสภณ
17. เด็กชายธเนศ  ไชยอินถา
18. เด็กหญิงนิจวิภา  ชัยเลิศ
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยากาษา
20. เด็กหญิงบุษยมาศ  รุ่งเรือง
21. เด็กหญิงปรินดา  ศรีสม
22. เด็กหญิงปวริศา  เหมสุวรรณ
23. เด็กหญิงปิยมิล่า  โกฮาร์
24. เด็กหญิงปีร์รดา  อินมาก
25. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
26. เด็กหญิงฟาติมา  สุภาวรรณ
27. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันหอม
28. เด็กชายวัชรพล  อาวาสพรม
29. เด็กชายศุภณัฐ  วัชรโกมลพันธ์
30. เด็กหญิงศุภากร  วงศ์ใหญ่
31. เด็กหญิงสิรินดา  ทิศอุ่น
32. เด็กหญิงสุทธนุช  หลั่ว
33. เด็กหญิงสุทธิดา  หลั่ว
34. เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยมินทร์
35. เด็กหญิงอักษิกา  วิริยะตระกูลธร
36. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ
37. เด็กหญิงอาภารัตน์  อ่อนนวน
38. เด็กหญิงเกศกมล  เทพเทวินทร์
39. เด็กชายเมืองวิทย์  สุภาวรรณ
40. เด็กหญิงไหมสุรีย์  ยะโก๊ะ
 
1. นายวิทยา  สุภาวรรณ
2. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
3. นายสุคำ  แก้วศรี
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักเขียว
3. เด็กชายกฤตภาส  ชินอุปกิจ
4. เด็กชายดนันธิชัย  คสสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปภัสสร  สหะศักดิ์มนตรี
6. เด็กชายวิสาร  ศรีสงวนวิลาส
7. เด็กชายศิรวัส  ทองศิรพงศ์
8. เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณเจริญ
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางสาวจีรนาถ   เจริญธรรมพงศ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงชลฎา  การัตน์
2. เด็กหญิงชโลทร  บัวลอย
3. เด็กหญิงสุชัญญา  การะวงค์
4. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์ต่อม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  มาลีรัตน์
 
1. นางทิวาพร  ปูคำ
2. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชนัญญา  คำแก่น
2. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิสัย
3. เด็กหญิงณัชญาภรณ์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาจินา
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จันทร์ตุ้ย
6. เด็กหญิงธนานันท์  อภิวงศ์ษา
7. เด็กหญิงธัญชนก  พูนนาม
8. เด็กหญิงปุญญภา  จิตอาสา
9. เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะแก้ว
10. เด็กชายภัทรดนัย  คำจีน
11. เด็กหญิงภีธวัช  แสงคำ
12. เด็กหญิงรมิตา  ชุมภูสมษา
13. เด็กหญิงรสิตา  บุญทรง
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มาซานนท์
15. เด็กหญิงอภิชญา  ทัตพงษ์ศรีธร
16. เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์
 
1. นายเสกสรร  รุณรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
3. นางสาวนุชนาฏ  สุยะแก้ว
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายณัฐการ  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงธิดา  ผาบวงค์สาย
3. เด็กหญิงพรนภา  ศรีจันทร์
4. เด็กชายรัชชานนท์  อินนัน
5. นางสาวสายธาร  มีกิน
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
2. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนารดา   หาญป้อ
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม
 
1. นายภูวศิษฏ์  เจริญสุข
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมาลี  มิลล์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายจอห์นนาธาน  ฮอร์ลิเดย์
 
1. นางวรรณภา  เตจ๊ะ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงหมีแต  อายิ
 
1. นางเมธากานต์  ทำมะเลิศ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายปภังกร  จงไพศาล
 
1. นางสาวจรูญศรี  มูลสวัสดิ์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายคณิน  วิริยาวุฒิ
 
1. นางสุพัตรา  ศรีศิริ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงอำพร   บุญจ้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   วัฒนะกนกเรขา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ชีหมื่อ
 
1. นางกัลยาณี  ศรีวรรณ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงเอวิตรา  พล
 
1. นางสาวจรูญศรี  มูลสวัสดิ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รักชาติ
 
1. นายธีรณินทร์  ใจเส
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมบุตร
 
1. นายวุฒิชัย  อภิสวัสดิ์มงคล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญรัต   ชลอยเมฆ์
2. เด็กหญิงอัญมณี  ขันสุธรรม
 
1. นางรัชนี  แสงวงค์วาณิชย์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายดนัย  แซ่ปา
2. เด็กชายธว้ช  เชอหมื่อ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เชอหมื่อ
4. เด็กชายลีซอ  อาหงี่
5. เด็กชายศุภชัย  เชอมือ
6. เด็กชายสมคิด  แปเจกู่
 
1. นายภาสกร  ต๊ะปัญญา
2. นางอรพินท์  โพรี
3. นางอัมพร  พลประสิทธิ์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กันทา
2. เด็กหญิงปิยนุช  คำแก่น
3. เด็กหญิงพัชราพร  บุญลอม
4. เด็กหญิงมิณรภัคร  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงวนิดา  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงอทิตยา  บุญลอม
 
1. นายมานพ  ใจเย็น
2. นายอรุณ  แสงบุญเรือง
3. นางนุชจรินทร์  กันธิพรรณ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นายจะทอ  จะเผอะ
2. นายจะเผอะ  แสวู
3. เด็กชายดนุพล  จะแตะ
4. เด็กชายศุภชัย  จีระศักดิ์ชัยกุล
5. นายสมชาย  เลาซา
6. นายสมพงษ์  วงค์เจริญรุ่ง
7. นายสมพร   วงค์เจริญรุ่ง
8. นายสุคนธ์   ผดุงสุริยะ
 
1. นายรัฐเขตร  แรงทน
2. นายทนง  ไขทา
3. นายสิทธิโชค  ผดุงสุริยะ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวจุรีรัตน์  คำแดง
2. นางสาวนาทะชา  จะลา
3. เด็กหญิงน้อย  จะทอ
4. นางสาวปวีณา  ไชยประเสริฐ
5. นางสาวพนิดา  ทันช่อ
6. นางสาวพรนัชชา  ไกรสอน
7. นางสาวลลิตภัทร  เรียงอาจ
8. เด็กหญิงลัคสุดา  ปอเฉ่
9. นางสาวอมรรัตน์  บัวสุวรรณ
10. นางสาวอารีรัตน์  บัวสุวรรณ์
 
1. นางปวีณา  สุขจิตร์
2. นางรััชฎาวดี  จันแก่น
3. นางวนิดา  รัศมี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉัตรทริกานต์  อู่สุวรรณทิม
2. เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา
3. เด็กหญิงรุจิกา  ทองบ่อ
4. เด็กหญิงวนิชกร  วังมูล
5. เด็กชายวัชรินทร  พึ่งวงศ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  มหาวรรณ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันด้วง
8. เด็กหญิงอมรศิริ  ประพิศ
9. เด็กชายอรรถพงศ์  พลพิทักษ์
10. เด็กหญิงโสภิดา  คำรูญ
 
1. นางสุกานดา  นาระตะ
2. นางละลิตรา  ศิริสกุล
3. นางสาวจุฬารัตน์  ณ พิกุล
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายทิวากร  มะโนวรรณ์
2. เด็กชายธงชัย  อาหยิ
3. เด็กหญิงพัณธลิน  คำแหลม
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประใมย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ราชสมบัติ
 
1. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ
2. นางณัฐปภัสร์  พรพงษ์สิรุยา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   แก้วปู่รัตน์
2. เด็กหญิงชนิตา   ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงเหมยหวัง   แซ่ลิ้ว
 
1. นางศรีสมร   ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์   ศรีสังวรณ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีสองสม
2. เด็กหญิงธาดารัตน์  กระภูฤทธิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณ์
 
1. นางสุรีย์  กิติรัตน์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สิทธิเลิศ
2. เด็กหญิงณหทัย  อะทะวงษา
3. เด็กหญิงแสงคำ  แสนใหม่
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางบุษกร  กาวี
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. นางสาวชลิตา  กิ่งลังกา
2. เด็กหญิงสุนีย์  สิงห์แก้ว
3. นางสาวอังคณา  อามอ
 
1. นางยุพิน  เตมิยะ
2. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
 
114 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายอนุชา  มาวงษ์
2. เด็กชายอภิชาติ  อินผา
 
1. นายมานิตย์  เตชะตน
 
115 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สายเครือชุ่ม
2. เด็กหญิงวัลนิภา  ปัญญาช่วย
 
1. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
2. นายอธิฐาน  ทายงาม
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงนิศากร  เที่ยงตรง
2. เด็กชายบูรพา  วันดี
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  อินตาวงค์
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
117 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายศุภนิช  เพ็ญโคกสูง
2. เด็กชายอนิรุจน์  วงค์กันทา
 
1. นายธงชัย  มะโนกร
 
118 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขประภาภรณ์
2. เด็กชายถกนธรรม  กาวินคำ
 
1. นางสาวโสพิชชาญ์  สมใจ
2. นางศิริรัตน์  อินต๊ะะชัย
 
119 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายญาณวรุตน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายอินธิพัทธ์  ยอดประสิทธิ์
 
1. นายดำรง  ดีแก้ว
2. นางสุพิศ  ดีแก้ว
 
120 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายนิติภูมิ  แสงเพชร
2. เด็กชายเอกพร  ศรีปุริ
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
 
121 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ท่อนคำ
2. เด็กชายโหน่ง  คำแปง
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ใจคำ
2. เด็กชายภาณุ  เทียมลี้
 
1. นางปฐมาพร  มณีรัตน์
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายมรุพงค์  สมณา
2. เด็กชายวีรชิต  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กชายศรัณย์  คำทอง
 
1. นายเนติวิทย์  วิชา
2. นายราชันย์  คำสุต๋า
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่เบาะกู่
2. เด็กชายทนต์  คำแปง
3. เด็กชายลิตตี๋  เจ่ป่า
 
1. นางอรนันท์  หอมนาน
2. นายยงยุทธ  พงษ์สวรรค์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายศราวุฒิ  พ้นภัย
2. นายสมชาย  สมบุญ
3. นายสมชาย  แซ่ลี
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา   จะเดอ
2. เด็กหญิงศิริพร   จะแหละ
3. เด็กหญิงสายสุดา   ปูเหล็ก
 
1. นายอุทัย   นันตรัตน์
2. นางสาวจุรีพร   เจริญพันธ์สวัสดิ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนาป๋อย  จะคาต่อ
2. เด็กหญิงปานเทศ  แซ่โฮ่ง
3. เด็กหญิงอรณี  ปอจีน
 
1. นายอุทัย  นันตรัตน์
2. นายศรายุทธ  วิภาวัฒนกิจ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงพัณนิตา  สิงหาบุตร
2. เด็กหญิงระพินนิภา  ปาอินทร์
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  วงค์สุวรรณ์
4. เด็กหญิงอธิชา  ปินตา
5. เด็กหญิงอารียา  ลือศิริ
6. เด็กหญิงโชติกา  ดวงนิล
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธีรดา  ธิยะคำ
2. เด็กหญิงพิริฎฐา  กาใจยา
3. นางสาวมณีรัตน์  ฟองเทพ
4. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอ้าย
5. นางสาวศุทธินี  อักษราพิพัฒน์
6. นางสาวหทัยชนก  วาดเอื้อยวงค์
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กหญิงชนิดา   วิงวอน
2. เด็กหญิงชวาลินี   นัยติ๊บ
3. เด็กหญิงปนัดดา   มณีจันสุข
 
1. นางศรีวัย   พญาปุโรหิต
2. นางจินตนา  พยอม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กชายกิตติ   แซ่มู
2. เด็กชายวุฒิไกร   ไชยพรม
3. เด็กชายเดชา   ปอนอ
 
1. นางสิริรัตน์   ปัญญาติ๊บ
2. นายสุธรรม   ปงหาญ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงชุติมา  พิมลจิต
2. เด็กหญิงบุญทริกา  กาญจน์คณาสิน
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  หยกจุฑา
 
1. นายศุภชัย  บุญวงค์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนนชัย  รักชาติ
2. เด็กหญิงนิรวรรณ  จะลา
3. เด็กหญิงสุนิษา  แซ่หมู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์  พรมรัตน์
2. นางสาวพิมพา  วงค์อารีย์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. นายนาฤนาท  แก้วโกถม
2. นายพิริยพงษ์  มโนวรรณ
3. นางสาววรรณิสา  วงค์ตะวัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
2. นางสร้อยวลา  ศรีรัตน์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงปูยุง   มาเยอะ
2. เด็กหญิงวรัชยา   หงส์หิน
3. เด็กหญิงอิผิว   ฉ่วยแน
 
1. นางพรรณี  ภิญโญ
2. นางกรรณิการ์   บุญเกียรติสกุล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมลาว 1. เด็กหญิงมะลิ  มาดี
2. เด็กหญิงรัตนา   กองแก้ว
3. เด็กหญิงวิมนตการ   สายสิน
 
1. นางพวงมาศ   ธรรมราช
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สมคิด
2. เด็กหญิงยอนซื่อ  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ฟั่นคำ
 
1. นางพร  นันป้อ
2. นางสิรินาถ  ไชยงำเมือง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงทักษณีย์    แซ่จัง
2. เด็กหญิงสาลิกา   ปุยคำ
3. เด็กหญิงเอื้อมพร    แสงพงษ์
 
1. นางสิริรัตน์  ปัญญาติ๊บ
2. นางสัจวรรณ  อินเทพ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นางสาวสมพร  บุณนะ
2. นายสุชาติ  เมอโป
3. นางสาวสุดารักษณ์  เลเชกุ
 
1. นางพวงผกา  สีเหลือง
2. นางวรรญมาศ  จันทรา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชาย  นามหลอด
2. เด็กชายตุ้ย  คำลง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สาม
 
1. นางวีรนาถ  ขัติยะ
2. นายอรรถพล  คำศรีแก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายขันติ  ศรีวงค์
2. นางสาวตอง  วันดี
3. เด็กหญิงนางซอน  หนานอุ่น
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
142 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงอินทิรา  มาลารัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี  มโนใจ
 
143 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายตรัยคุณ  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ติ๊บปาละ
3. เด็กหญิงสุรัตนาวีร์  ใจมั่นคง
 
1. นางจินดา  สารข้าวคำ
2. นางสุภัสสรา  ทะนันชัย
 
144 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กหญิงปิ่นคำ  -
2. เด็กชายพิสุจน์  สุพเสริฐ
3. เด็กหญิงสายทอง  นามอุ่น
 
1. นางสมจิต  มะโนเล็ก
2. นางสาวอรไท  เวชกลไก
 
145 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญศรี
 
1. นางสาววรรณวนัช  กุลวงค์
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายกรภูมินทร์  กาขัน
 
1. นางธรรมภรณ์  พญาใจ
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไก่แก้ว  ปัณนะ
 
1. นางอพันตรี  คำคุณเมือง
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายมารุต  ทวีกุล
 
1. นางสาวลำดวน   วงศ์ภักดิ์
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  กรรณิการ์
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 1. เด็กชายจิตรภานุ  เกษร
 
1. นางอัมพร  ปิยะพันธ์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ชายทวีป
 
1. นางสุขนิษฐ  มณีรัตน
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงกิตติญา  หมั่นดี
 
1. นางอาริยา  ธนะกูลวัฒนา
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. นายกฤษณะ  ปัญญาวงศ์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นฤภัย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชอบขุนทด
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
2. นางไพบุญ  กมลภพ
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายนเรนทร  อินต๊ะ
2. เด็กชายปัญฬ์พัชรกรฐ์   ชัยชนะ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินเทพ
 
1. นางชีวิน  ศรียา
2. นางจุฑามาศ  ธนารักษ์
 
155 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายจิรพงศ์  จักรเคลื่อน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพมณี
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
2. นางสาวกฤตยา  ปัญญะติ
 
156 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอลินา  สีมา
 
1. นางอรุณี  ใจผง
2. นางสาวเบญจวรรณ  สมประสงค์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางดวงเดือน  ไชยงำเมือง
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายศิวนาถ   ใจวัน
 
1. นางสุทิตย์  ปานประสิทธิ์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายถาวร  มาฟอง
 
1. นายธีรธร   สันยาว
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางจินตนา  ประสิทธิผล
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงมะลินี  จะลอ
 
1. นางกรรณิกา  สมเพชร
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายพุฒิเมธ  คำสุยะ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายเศรฐานุวัฒน์  สุกันอินทร์
 
1. นายธิติพัทธ์  กิจสกลกาญจน์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา   ใจนวล
 
1. นายณัติธวัช   ทำการดี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ยาวิชัย
 
1. นางยุพารัตน์  ท้าวฟองคำ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปองพล   มณีรัตน์
 
1. นางสุปราณี  กวินวิวัฒน์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายกสิวัฒน์  ฐานทิตย์
 
1. นายวารินทร์  เขตชำนิ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงอานุม  แลงิ
 
1. นางนันทยา  แสบงบาล
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายสิทธันต์  รู้ยาม
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสนานาม
2. เด็กหญิงนิศาชล  ตันมิทา
3. เด็กหญิงบุษกร  ฝ้ายเทศ
 
1. นางประดับ  ศรีโยทัย
2. นางสาวพันวิภา  กาวินจ๊ะ
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กชายชัชวาล  ตั๋นแพร่
2. เด็กชายธีรชา  น้อยพุฒ
3. เด็กชายธีรยุทธ์  ธนารัตน์
 
1. นางสายทอง  พรมมา
2. นางวิไลวรรณ  หล้าเชียงของ
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายทรงวุฒิ   เผือกไร
2. เด็กชายสถิต   สุเช
3. เด็กชายสุรเดช   อาเซอ
 
1. นางนริศรา   มหาวรรณ์
2. นางปรียธิดา   ม่วงโกสัย
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายวีระชาติ  สิงห์คำ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  วิงวอน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สวยสม
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายชยากร   ยี่ป่า
2. เด็กชายสรศักดิ์  อามอ
3. เด็กชายไอ่หล่า  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์   พรมรัตน์
2. นางสาวพิมพา   วงค์อารีย์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงกรณิภา  แก้วใจ
2. เด็กชายฉัตรชาญชัย  ธรรมสอน
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  ธิปละ
 
1. นายอิสรภาพ  ใสสะอาด
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์