หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี - นาฏศิลป์ 18 ก.ย. 2557 8.30 - 10.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี - นาฏศิลป์ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ชั้น 1 ห้อง ป1/2 18 ก.ย. 2557 9.30 - 11.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ชั้น 1 ห้อง ป1/2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ชั้น 1 ห้อง ป1/1 18 ก.ย. 2557 9.00-11.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ชั้น 1 ห้อง ป1/1 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 2/28 ชั้น 2 ห้อง ป2/1 18 ก.ย. 2557 9.30-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป2/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป2/2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง ห้องอบรมจริยธรรม 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
4 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
5 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง อบรมจริยธรรม 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร ชร 017 ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
7 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 102/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 102/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
9 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/1 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป2/1 18 ก.ย. 2557 9.00 - 15.00
2 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ห้อง ประชุม slope 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ห้อง เวที 2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ประชุม slope 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง media 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง media 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ห้องฉายภาพยนต์ 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องประชุม 2 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 6 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ชั้น 3 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-10.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ชั้น 3 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โดม ห้อง สนามฟุตซอล 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โดม ห้อง สนามฟุตซอล 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โดม ห้อง สนามฟุตซอล 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โดม ห้อง สนามฟุตซอล 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ห้อง ไต้ถุนอาคาร 3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 5 ห้อง ป3/4 และ ป4/3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โดม ห้อง สนามฟุตซอล 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ โดม ห้อง สนามฟุตซอล 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ป 5/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ป 5/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ป 5/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ป6/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ป6/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 2 ชั้น 2 ห้อง ป6/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที 1 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที 1 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
9 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เวทีกลางแจ้ง 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00
10 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เวทีกลางแจ้ง 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00
11 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที 2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
12 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที 2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
13 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม slope 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม slope 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราฯ ห้อง เวที 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราฯ ห้อง เวที 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
18 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
19 743 ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
20 744 ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 11.00-12.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 11.00-12.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้องประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 10.00 - 11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน อาคาร สปช. 105/29 ห้อง ป3/2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป4/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป4/2 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
5 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป6/1 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป4/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป5/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป5/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป5/1 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
10 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ส้งคม 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
11 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ส้งคม 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
12 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป5/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
13 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพาน สปช 2/28 ห้อง ป5/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 2 ห้อง ป2/2-ป2/3 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00
7 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 2 ห้อง ป3/2-ป3/3 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ห้อง ป6/1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง com 1 18 ก.ย. 2557 9.00-11.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง โถงชั้น 2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00
6 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 6 ห้อง ห้องใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 6 ห้อง ห้องใหญ่ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถด้านทิศเหนือ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถด้านทิศเหนือ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราฯ ห้อง กลาง 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราฯ ห้อง หลัง 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราฯ ห้อง กลาง 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถด้านทิศไต้ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถด้านทิศไต้ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถด้านทิศตะวันออก 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถด้านทิศตะวันออก 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราฯ ห้อง กลาง 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
11 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องประชุมสุนทราฯ ห้อง หลัง 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 ห้อง อ2/3 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 ห้อง อ1/3-1/4 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 8.30-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
11 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
13 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 3 ชั้น 2 ห้อง ป 6/3 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 2 ชั้น 1 ห้อง ป 1/4 18 ก.ย. 2557 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ วัดป่าซาง ห้อง วัดป่าซาง 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ วัดป่าซาง ห้อง วัดป่าซาง 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ วัดป่าซาง ห้อง วัดป่าซาง 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ และ ป.3/4 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
3 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ และ ป.3/4 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 5 ห้อง ห้้องศิลปะ และ ป3/4 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
5 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ และ ป.3/4 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง เวที1 18 ก.ย. 2557 14.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถทิศตะวันออก 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงจอดรถทิศตะวันออก 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ไต้ถุนอาคาร 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ไต้ถุนอาคาร 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง เต้นท์ข้างโดม 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง เต้นท์ข้างโดม 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง เต้นท์ข้างโดม 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง เต้นท์ข้างโดม 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ไต้ถุนอาคาร 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ไต้ถุนอาคาร 1 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้อง เต้นท์ข้างโดม 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ห้อง เต้นท์ข้างโดม 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]