หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจันจีรา วรรณสารโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
2. นางขจีรัตน์ บั้งเงินโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
3. นางชูดาว ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอรทัย สมนามโรงเรียนบ้านใหม่ใต้กรรมการ
2. นางพิมพ์พันธ์ วงศ์เที่ยงโรงเรียนธานทองวิทยา(ป่ารวก)กรรมการ
3. นางบุญเพียร อภิวงค์งามโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ ธรรมสอน โรงเรียนบ้านวังวิทยา กรรมการ
2. นางตุลารัตน์ วาทะวัฒนะโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา กรรมการ
3. นางสุทธิดา แสนช่างไม้ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู กรรมการ
2. นางอำพร เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ปาลวงศ์โรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอนันต์ โค้วจริยะพันธุ์ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นางเกสร ขันตาเครือโรงเรียนบ้านป่าแงะ กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอนันต์ โค้วจริยะพันธุ์ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่ามะโอ กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเกสร ขันตาเครือโรงเรียนบ้านป่าแงะ กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กันทาโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง กรรมการ
3. นางละอองดาว พระพรเพ็ญโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสามินี ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นางกาญจนา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการ
3. นางอุษณีย์ ลือดี โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
4. นางปินบาน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดหัวฝายพัฒนา กรรมการ
5. นางพิกุลทอง โปทาวีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ ธรรมสอน โรงเรียนบ้านวังวิทยา กรรมการ
2. นายชุมพล ปัญญาชนกุล โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น กรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ แสงม่วง โรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คุมดีครูโรงเรียนโรงช้างวิทยา กรรมการ
2. นายภราดร ตาสายครูโรงเรียนเวียงห้าววิทยา กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ นิมิตดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการ
4. นางจินดา ทาทองครูโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ พรหมชาติครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางบัวนำ วันใจ ครูโรงเรียนอนุบาลพาน กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ กิติวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
4. นางกุลณภัสสร์ ไชยประเสริฐครูโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
5. นางสมทรง ไชยยะครูโรงเรียนบ้านท่ามะโอ กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสามินิ ไชยประเสริฐครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นายธรรมนูญ แก้วเปี้ยครูโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางณัฐพร เป็งขวัญครูโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุชิรา สิงหธนากรครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ โทอรัญครูโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยากรรมการ
3. นางสุจินดา ธนะชัยขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
4. นางไข่มุก คำเงินครูโรงเรียนบัวสลีวิทยา กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา มาทะครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายทวีเดช ด่านตระกูลครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางอรสา แสนเสริฐครูโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
4. นางสุชีลา ขาวอิ่น ครูโรงเรียนบ้านป่าจั่นกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์ครูโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ญานะธนนิตย์ครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายพิชิต แก้วก๋องครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นายอุดร บุญมากครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นายปัญญา เจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางแคทลียา ใจมูลครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางศรีวัน ณ อุโมงค์ครูโรงเรียนเจริญเมืองวิทยากรรมการ
2. นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภู ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นางเบญญาภา ขวัญอยู่ครูโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ทะกันครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ กองบุญเรืองครูโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางทรงศรี กันทะครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุวิมล อินทะชัยครูโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวปิติพร สุวรรณ์พิสุทธ์ครูโรงเรียนเวียงห้าววิทยา กรรมการ
3. นายสันธาร ยางนอกครูโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล อินทะชัยครูโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวปิติพร สุวรรณ์พิสุทธ์ครูโรงเรียนเวียงห้าววิทยา กรรมการ
3. นายสันธาร ยางนอกครูโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสายใจ ใจเที่ยงครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสาวกัลยา มีทรัพย์ ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นายโย ใจวงค์ครูโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางอรุณศรี ชัยมงคลครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสายใจ ใจเที่ยงครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสาวกัลยา มีทรัพย์ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นายโย ใจวงค์ครูโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางอรุณศรี ชัยมงคลครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพิน ปณะการครูโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางสาวทองเพียร อ้ายเป็งครูโรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
3. นางสาวเมทินี เชียงแรงครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ลีเลิศครูโรงเรียนบ้านสันสลี กรรมการ
5. นางมัลลิดา มั่งมูลครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิน ปณะการครูโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางสาวทองเพียร อ้ายเป็งครูโรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
3. นางสาวเมทินี เชียงแรงครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ลีเลิศครูโรงเรียนบ้านสันสลี กรรมการ
5. นางมัลลิดา มั่งมูลครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญมนัส แซ่ฉิน ครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางจุฬาพร ไชยรังษีครูโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุรชัย ภิยารมณ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
4. นายสนธยา มูลวังครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
5. นางปราณี อินสวรรค์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมถวิล เสียงเย็นครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางธนพร จันทราครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางณัฏฐ์ชุดา จอมแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
4. นางเสาวณีย์ ไชยมงคลครูโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ กรรมการ
5. นางอารมณ์ มูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมรุต ยารังษีครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสมศรี ทุ่งสงค์ครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
3. นางโสภา ใจคำครูโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภารดี ใจมั่นครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวี กรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร รักขันแสงครูโรงเรียนห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวพิสมัย อานุนามังครูโรงเรียนบ้านป่าส้านกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ ศิริแก้วครูโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ บุญมาครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ
4. นางปิยลักษณ์ ริมทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางภัสธิวา ออมสินครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายบรรพต อินทะนันชัย ครูโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกาครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางสาวสมพร ศรีนวลครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
5. นางชุลีกร ชะพลพรรคครูโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกานดา มาลาครูโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
2. นายเสรี ก๋าพรมผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคตสันปูเลยกรรมการ
3. นายสิงห์คาร จินะกาศครูโรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ วรรณศรี ครูโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้ากรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร รักขันแสงครูโรงเรียนห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ยามีครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายบัณฑิต กันชนะครูโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ยารังสีครูโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
4. นายวิชัย ติม้าครูโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสุรัฐชัย มโนใจครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ดีหล้าครูโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางมัทฐนาพร ธรรมยาครูโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร สัญญะวงค์ครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรติพร กีพงษ์ครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ พรหมวะนาครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา รู้งานครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวันทนีย์ กาวิกุลครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี วงศ์นวลครูโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
3. นายวิทยา สมบัติครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสพิชญ์ ฤกษ์ใหญ่ครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
2. นางอำไพ อิ่มอกครูโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายชิษณุชา ละครศรีครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ จะเฮิงครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายจิรายุ เหลี่ยมใสครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรีครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนณัฐ มาทะครูโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
2. นายประกอบ สนมฉ่ำครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ผลปราชญ์ครูโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางเขวิกา แสงทองครูโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เชื้ออ้วนครูโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นายชูรพล กำทองครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ สุนันต๊ะครูโรงเรียนบ้านโป่งนก กรรมการ
2. นายยงยุทธ สิงตะนะครูโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ จำรัสครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางรัฐชฑรณ์ ชอบจิตครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ศิริมาตย์ครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
3. นายพิชิต เร็วการครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญ กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ ชินวะโรครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางศรีสวรรค์ ศิริกันครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
3. นางยลอร สมควรครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีไพร สิงห์อ้อยครูโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกองกรรมการ
2. นายสงบ กล้าณรงค์ครูโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) กรรมการ
3. นายสันติชัย ชัยเลิศครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
4. นายธีรธร สุวรรณใจครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลา กรรมการ
5. นางบุญรอง พงษ์ประภาสครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย คำเขื่อนครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายสมัย สุริยะอุโมงค์ครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสร้อย ทิพเนตรครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินดา คำเขื่อนครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางทวีพร ฉลองแดนครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นายศรายุทธ แก้วเรือนครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
4. นายสิงห์คำ จักร์คำมาครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
5. นางปิยธิดา บุนนาคครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจำลอง พิลาศาลครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางรัชนีย์ ศิริล้วนครูโรงเรียนบ้านปางเกาะทรายกรรมการ
3. นางอัมพิกา ยะมะโนครูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางอัมพร บุญทาครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
5. นางทัศนัย บุญรอดครูโรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี สมปานครูโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ทุนชิงชัยครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นางสมแก้ว ปงกองแก้วครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวพรนพิน ทะนิวทองครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
2. นายสมเพชร กาบคำครูโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวธนัษภร ไชยสอนครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนพิน ทะนิวทองครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
2. นายสมเพชร กาบคำครูโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวธนัษภร ไชยสอน ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวอินทรา รุมาสครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย กรรมการ
2. นางนุชรินทร์ มุงคุณครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นายบุญฑิตย์ อ้ายเหมยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางเกวลิน อนุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
2. นายเวชพงษ์ ตาสายครูโรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนฤมล จันต๊ะนาเขตครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าแดดกรรมการ
2. นางนันที อุประครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช คำทอน ครูโรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายระงับ กันทอนครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
2. นางสมใจ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวทองพียร กันทาใจครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ลิมปภัทรากุลครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง กรรมการ
2. นางพัฒนา กิติลือครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
3. นายกฤษากร ไชยทัศน์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอัญชลีวรรณ ธิตะนะครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางพวงมาลี กุลสุจริตทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นางปัทมา แสนเมธาครูโรงเรียนบ้านโฮ่ง กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสายทอง อินต๊ะครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
2. นางกรันย์ธนภรณ์ ธรรมขันธ์ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ โปทาวีครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ บุญธรรมครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา ดาสาครูโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน แก้วศรีลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการ
4. นางบัวจันทร์ แดงตะนะครูโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ อินสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาววรุจิรา เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายสุรินทร์ เขื่อนแก้วครูโรงเรียนบ้านดงป่าส้านฯกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณดารักษ์ครูโรงเรียน โป่งแพร่วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุริยา สิงห์คำครูโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นางสหัสทยา บัวบานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายวสันต์ กุณาครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สิงห์คำครูโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นางสหัสทยา บัวบานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการ
3. นายวสันต์ กุณาครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุดม สิมะวงค์ครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ อินทรรุจิกุลครูโรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
3. นายพิสัณห์ อินลีครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
4. นายอรรถกานต์ จาตุประยูรครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
5. นางสุพัตรา บุญยังกองแก้วครูโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนสร ใจเสาร์ดีครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายวิบูลย์ ถิ่นวนาศิริครูโรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ฟูธรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการ
4. นายภูมิ ต่ำคำดีครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
5. นายทองสุข โพธิษาครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางนงนุช ไฝคำครูโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจปินครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
3. นางธีรนันท์ เอมโอษฐ์ครูโรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ
4. นายสาธิต น้อยท่าช้างครูโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด เชื้อดวงขาวครูโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกำธร สีฟ้าครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. นายจีรเดช เศรษฐกรครูโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ
3. นางผ่องศรี พุทธจันทร์ครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ภู่ทัยกุลครูโรงเรียนป่าแดงงามกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ มั่นพิทักษ์ธรรมครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี ยากองโคครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางรุ่งทิพย์ เครือพาน ครูโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
2. นายนภา ทิพย์สอนครูโรงเรียนริมวัง ๑กรรมการ
3. นางปรานอม อรินต๊ะทรายครูโรงเรียนบ้านร้องบงกรรมการ
4. นางสาวขวัญหล้า คำแสงครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จันทร์เขียวครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางบัวผัน ทองภาพครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายเกษตรศักดิ์ คำภีระครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
3. นางสุดทัย ปัญญาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ เกี๋ยงมะนาครูโรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
5. นายอำนวย ยศหนักครูโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ยะทาครูโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
2. นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอดครูโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นายประยูร สุรินทอง ครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองภาพครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายสุพจน์ อุ่นวงค์ครูโรงเรียนปูแกงฯกรรมการ
3. นายสุธีร์ จิตหาญครูโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ อุตชีครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการ
2. นายวิภพ แก้วรากมุข ครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เจริญพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางธัญรัตน์ วงค์ฮาดครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าแดดกรรมการ
2. นางประภามณฑ์ ตุ้ยระพิงค์ครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นางพุทธชาติ ยะใจมั่นครูโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางภัณฑิรา ชัยวงค์ครูโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางสุพิชญา เพลัยครูโรงเรียน ทานตะวันวิทยากรรมการ
3. นางนงคราญ รินพลครูโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี โยนสนิทครูโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
5. นายพิสัณฑ์ อภิวงค์งาม ครูโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา กรรมการ
2. นายมนุเชษฐ์ ประกันครูโรงเรียนวัดหนองบัววิทยากรรมการ
3. นางควรคณึง ณ พิกุลครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ แสนเขื่อนแก้วครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ กุณณะครูโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
3. นางปภานิด ประเทืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางผ่องพรรณ แก้วเทพครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
2. นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอดครูโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นางอำภา หมื่นองค์ครูโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา สุวรรณเขียวครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ผาตาครูโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
2. นางศรัญญา หล้าเถิงครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ หมื่นถาครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรัญญา เป็งสุวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ กรรมการ
5. นางสาววลัยพรรณ นวลจันทร์ครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสาน ไทยมีครูโรงเรียนเวียงห้าววิทยา กรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กาจะลากีครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นายอภิชาต ธิป๋าครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์กิจ นิมิตรดีครูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มากสุขครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางกานต์นลิน จันทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์กิจ นิมิตรดีครูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มากสุขครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางกานต์นลิน จันทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์กิจ นิมิตรดีครูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มากสุขครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางกานต์นลิน จันทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา วิวรรณครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
2. นายเจษฎา โอดเชยครูโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
3. นายณรงค์ ยะมะโนครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา วิวรรณครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
2. นายเจษฎา โอดเชยครูโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
3. นายณรงค์ ยะมะโนครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา วิวรรณครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
2. นายเจษฎา โอดเชยครูโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
3. นายณรงค์ ยะมะโนครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวดอกรัก สมบัติหลายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
2. นางไพรินทร์ จันตาเดชครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โปทาวีครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวดอกรัก สมบัติหลายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่ากรรมการ
2. นางไพรินทร์ จันตาเดชครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โปทาวีครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร ปริมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ธนะสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้ากรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสงทองครูโรงเรียน อบต.ดอยงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ โพธิครูโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โปทาวีครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีรณพ เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์ ไครเกียร์ครูโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) กรรมการ
3. นายปิยะพล จิตอารีย์ครูโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ลาเอ็ดครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิสมครูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจรูญ สิทธิหล้าครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอำไพวรรณ ธรรมขุนทดครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางโสภิต เศรษฐยะครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวแสงสุรีย์ ยะคำนะครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ชินวะโรผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางอุดมพรรณ เอกจิตรครูโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางนิลสวาท เขื่อนแก้วครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ชินวะโรผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางอุดมพรรณ เอกจิตรครูโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางนิลสวาท เขื่อนแก้วครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางอัจฉรา สุอินต๊ะครูโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี จันทร์เขียวครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางอัจฉรา สุอินต๊ะครูโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี จันทร์เขียวครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ จำรัสครูโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นายวีระ ภูมิพื้นครูโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ จำรัสครูโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นายวีระ ภูมิพื้นครูโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนันทนิต สมประสงค์ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าแดดกรรมการ
2. นายบุญธร เลิศคำแก้วครูโรงเรียนบ้านป่าตึง กรรมการ
3. นางศุภสุตา ชัยวงษ์ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนันทนิต สมประสงค์ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าแดดกรรมการ
2. นายกำธร เลิศคำแก้วครูโรงเรียนบ้านป่าตึง กรรมการ
3. นางศุภสุตา ชัยวงษ์ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเกศินี สุริยะครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นางพัชรี ดีหล้าครูโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
3. นางบัวรอง อัมพรรัตน์ครูโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเกศินี สุริยะครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นางพัชรี ดีหล้าครูโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
3. นางบัวรอง อัมพรรัตน์ครูโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ สุริยะน้อยครูโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
2. นายกิตติ โพธสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางรัตนา ณ ลำปางครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ สุริยะน้อยครูโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
2. นายกิตติ โพธสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางรัตนา ณ ลำปางครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ทะกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางผกายมาศ เตปินครูโรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ทะกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางผกายมาศ เตปินครูโรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6
1. นายเกษม ดวงงามผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
2. นายภูศักดิ์ สมส่วนครูโรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวงกรรมการ
3. นายจรูญ ประวังครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3
1. นายเกษม ดวงงามผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
2. นายภูศักดิ์ สมส่วนครูโรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวงกรรมการ
3. นายจรูญ ประวังครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางไพรพรรณ บุญมาครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
2. นางสาวกมลพร ศรีชัยครูโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
3. นางกฤตพร สิงห์ไชยครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางไพรพรรณ บุญมาครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
2. นางสาวกมลพร ศรีชัยครูโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
3. นางกฤตพร สิงห์ไชยครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศศิรักษ์ บุญเจริญครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
2. นายบรรหาร เพ็ญจันทร์ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นางขวัญธิดา อรุณรัตน์ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศศิรักษ์ บุญเจริญครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
2. นายบรรหาร เพ็ญจันทร์ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นางขวัญธิดา อรุณรัตน์ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอนงค์ ไชยคำหล้าครูโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
2. นางสติมา สุกรินทร์ครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ต้องใจครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
4. นางศรีพูน เกษมครูโรงเรียนบ้านจำผักกูดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอนงค์ ไชยคำหล้าครูโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
2. นางสติมา สุกรินทร์ครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ต้องใจครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
4. นางศรีพูน เกษมครูโรงเรียนบ้านจำผักกูดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางทองพูน แหวนหล่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญเมืองกรรมการ
2. นายณัฐชัย ปอยูครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ ยะมาครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ทับอิ่มครูโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นายถวิล มาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมืองครูโรงเรียนบ้านห้ายมะแกงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางเกล็ดทอง ภู่ไพศาลครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
2. นางปวีณา อุปไพรครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ เครือพานครูโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
4. นางพิมพ์ปวีณณ์ มาลัยครูโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางเกล็ดทอง ภู่ไพศาลครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
2. นางปวีณา อุปไพรครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ เครือพานครูโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
4. นางพิมพ์ปวีณณ์ มาลัยครูโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร เผ่าต๊ะใจครูโรงเรียนอนุบาลครีสเตียนสันกองกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันจินะครูโรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา จันวิลัยครูโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก เถื่อนโทสารครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
5. นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์ครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนาวดี บุตรธุระครูโรงเรียนอนุบาลลูกรักกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ กุลปรียาวุฒิครูโรงรียนปูแกง(อินทราราฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเคน มหาชนะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นางสคราญจิต อุบลเขียวครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
5. นางชญานิษฐ์ นิมิตเกียรติสกุลครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนาวดี บุตรธุระครูโรงเรียนอนุบาลลูกรักกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ กุลปรียาวุฒิครูโรงเรียปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเคน มหาชนะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นางสคราญจิต อุบลเขียวครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
5. นางชญานิษฐ์ นิมิตเกียรติสกุลครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑุสร ท้าวชัยมูลครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าแดดกรรมการ
2. นางอภิญญา แสงทองครูโรงเรียนบ้านสันติวันกรรมการ
3. นางมนิชญา ณ ลำปางครูโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางศิวาพร หอมนิยมครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
5. นางสาวจิตแก้ว คำแก่นครูโรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ยารวงครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางสาวคณึงนิจ มณีเชษฐาครูโรงเรียนสันมะเค็ดฯกรรมการ
3. นางศุภสุตา ชัยวงษ์ครูโรงเรียนเวัยงผาวิทยากรรมการ
4. นางเริงจิต เต๋จ๊ะตาครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
5. นายเมธี ภาวะดีครูโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ กรมมาครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายยุรนันท์ อ้ายเหมยครูโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นกรรมการ
3. นางสาวนางสาวลภัสรดา แว่นระเวครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
4. นายณัฐกิตติ์ นันตาครูโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ป้อมล้อมครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสาวนิตยา ชุ่มจิตต์ครูโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวศิรินาถ คำอูครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิดาพร เครือวงค์ครูโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
5. นางประทินทิพย์ สลีสองสมครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางรสรินทร์ มังคละครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร วงศ์จันทร์เสือครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นางอรอนงค์ กลิ่นนุชครูโรงเรียนบ้านดอนสลีกรรมการ
4. นางสาวปุบผา ภู่ครองครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
5. นางนีรนุช พงษ์มุกดาครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิชาภัทร เฉียงตะวันโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นายพีร์ พีรเกียรติกูล พีรเกียรติกูลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
3. นางพวงพร แซ่คูศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชร1กรรมการ
4. Mr.Tu -โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนิชาภัทร เฉียงตะวันครูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นายนพีร์ พีรเกียรติกูลครูโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
3. นางพวงพร แซ่คูศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชร1กรรมการ
4. Mr.Tu -โรงเรียนบ้านสันโค้งฯกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางเยาวภานี ใจมูลครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นางวิมล คำภีระครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
3. นางธัญญาภรณ์ เรืองอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางสาวกีรติญา วงค์มณีครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
5. นางวิชิตา หัตถกองครูโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางดวงใจ อินทจักร์ครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
2. นางสาวพิมภ์ชนก เถื่อนโทสารครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
3. นางพัชรี ซาวคำเขตต์ครูโรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ดีหล้าครูโรงเรียปูแกงฯกรรมการ
2. นายปิยะ มหาวงศ์ครูโรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
3. นายสุริยัน สุภาคำครูโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมานพ บุญมาครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกาญจน์ ตาสายครูโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายอุดม บุญทาครูโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายรัตนโชติ สิงห์แก้วครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
2. นายบุญนำ เทียนทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นายจำนันท์ วงศ์ลังกาครูโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เทพจรครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี ไชยสมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เทพจรครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี ไชยสมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นวลจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
2. นายสมุน ถาเตรียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์ครูโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสินีนาฎ เตจ๊ะครูโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
2. นางสังวาล ใจปินครูโรงเรียนบ้านร่องบงกรรมการ
3. นางสาวเบญญาทิพ สุวรรณใจครูโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพยอม เจียมวิจักษ์ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. นางนวลจันทร์ อัครสิริธีรกุลครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นางสุจิตรา พรมเทพครูโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางทรายคำ ด้วงนิลครูโรงเรียนบ้านร่องธารวิทยากรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรมครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
3. นางสาวจิตรา อินทมูลครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางทรายคำ ด้วงนิลครูโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรมครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
3. นางสาวจิตรา อินทมูลครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรคร ต๊ะยศครูโรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา ดอนชาไพรครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายชยกร กิจรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสายทอง ใหญ่น้อยครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางสาวกุลฑลี เทพศิริครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวสุพัชชา อุดทังไขครูโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร ผั้นปันวงศ์ครูโรงเรียนห้วยสะลักวิทยากรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ ทำเพียรครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
3. นายสุวิทย์ คำปาเชื้อครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ มุ้งทองครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
2. นายวิทยา ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ครูโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสรัญย์พร ปวนสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายสรวุฒิ แก้วปุ้ยครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กรรมการ
3. นางศศิธร ยอดยอนครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์กร พลพิมพ์ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสครูโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
3. นางรัชนีพร ดีปาละครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประทีป อินทะนันชัย ครูโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ วรรณดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
3. นายเมธี นันต๊ะรัตน์ครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางมาลี อินต๊ะไสย์ครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางศศิธร ยอดออนครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้งครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางมาลี อินต๊ะไสย์ครูโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางศศิธร ยอดออนครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้งครูโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน โพธสิทธิ์ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ป่าแดดกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
3. นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
4. นางสุรพรรณ นรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแม่แก้วกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลภัส มาฟูครูโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายกฤษณะ อะโนครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค๊อก)กรรมการ
3. นายภาณุกฤษฎิ์ พิศิษฎ์สกุลชัยครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนชุมชนสันจำปากรรมการ
2. นายประหยัด สันวงค์ครูโรงเรียนบ้านสันหนองควายกรรมการ
3. นายไกรชาติ อินต๊ะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ มหายศนันท์ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
2. นายสุรินทร์ สุวิชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นายสมบัติ มาลาครูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ มหายศนันท์ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
2. นายสุรินทร์ สุวิชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นายสมบัติ มาลาครูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่ากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุพัทรา ลาเอ็ดครูโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
2. นายประถม สินธุชัยครูโรงเรียนบ้านปางอ้อยกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จำปานครครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิภพ อุปการะครูโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นายสราวุธ ยาวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นายทศพล กิตต๊ะครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมร มหาวรรณครูโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)กรรมการ
2. นางสุเพียร สายปินตาครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
3. นางคำน้อย ไชยชมภูครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมร มหาวรรณครูโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)กรรมการ
2. นางสุเพียร สายปินตาครูโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
3. นางคำน้อย ไชยชมภูครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี จำปานครครูโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสุวรรณครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ชัยลังกาครูโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำพันธ์ มูลวังครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
2. นางศศิพัชร์ ชงโคสันติสุขครูโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นางศรีวรรณ์ โพธิษาครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศรัญญา พัชรศักดาธรครูโรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ใจแก้วครูโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
3. นางวราพร ยศหนักครูโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายราชัน มานะกิจผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง ๒กรรมการ
2. นายมานิต มาก๋าครูโรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา เกี๋ยงมะนาครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศรัญญา พัชรศักดาธรครูโรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ใจแก้วครูโรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
3. นางวราพร ยศหนักครูโรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ รัตน์ชัยศิลป์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
2. นายสุนทร พูลชุมครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
3. นายอุทัย ปัญญาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราพร คำทาครูโรงเรียนริมวัง ๑กรรมการ
2. นางรุ่งการณ์ วงษาครูโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางเพลินลักษณ์ มณีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชราพร คำทาครูโรงเรียนริมวัง ๑กรรมการ
2. นางรุ่งการณ์ วงษาครูโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางเพลินลักษณ์ มณีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมสวย พุทธิมาครูโรงเรียนป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)กรรมการ
2. นางวาสนา ดวงเทียนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
3. นางแสงเทียน กันทาครูโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ จักรมูลครูโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
2. นางลำเนาว์ ยอดกระโทกครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นางวาสนา ดวงเทียนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ชัยสมบัติครูโรงเรียนบ้านโป่งปูเฟืองกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ธรรมกุลครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
3. นางนฤมล สามอินต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยครูโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ธรรมกุลครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
3. นางเนตรมณี กันแสงแก้วครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสนธิชัย วิลัยครูโรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
2. นางสาวนภาพร พงษ์สุวรรณครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ
3. นางมาลัย โพธิญาณครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปริญญา ภู่ทัยกุลครูโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คำมะนามครูโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
3. นางจินตนา วงศ์เงินครูโรงเรียนป่างิ้ววิทยา กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางวราภรณ์ แก้ววรรณา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
2. นางแสงจันทร์ วุฒิกรครูโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการ
3. นางประทุมพร ประมวลครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว กรรมการ
4. นางสาวพัชโรบล เป็งแสนหนูครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
5. นางรัชนีกร อินต๊ะเชื้อครูโรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรภิมล ทองดีโลกครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. นางวนิดา กุณาเงินครูโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)กรรมการ
3. นางมณี กันธิยะครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
4. นางการะเกด เดชะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรา ไขแสงครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรุณี ยารวงครูโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
2. นางกัลยา ตรีทิพยนันท์ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นางวัจนา กับปุละวันครูโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางนันทิกา ทิพย์อุโมงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
5. นางเทพพร สุนทรฐิติครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนัยนา สักลอครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางพนาวัลย์ ติยะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านปอเรียงกรรมการ
3. นางสาวศรินทร์ทิพย์ กัลยาโนครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
4. นางศรีนุช ชัยอินทร์ครูโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
5. นางเรณู ทองจิตร์ครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา เทสมุทรครูโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
2. นางนิตยา กันทะเสนครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นายประพาส ขนาดใหญ่ครูโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา เทสมุทรครูโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
2. นางนิตยา กันทะเสนครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นายประพาส ขนาดใหญ่ครูโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา เทสมุทรครูโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
2. นางนิตยา กันทะเสนครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นายประพาส ขนาดใหญ่ครูโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา เทสมุทรครูโรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
2. นางนิตยา กันทะเสนครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นายประพาส ขนาดใหญ่ครูโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภร เขื่อนปัญญาครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสงครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ สุระวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิภร เขื่อนปัญญาครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสงครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ สุระวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิภร เขื่อนปัญญาครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสงครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ สุระวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางนิภร เขื่อนปัญญาครูโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสงครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ สุระวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ชมภูเทพครูโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมืองครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
3. นางสมพร วงษ์เทพครูโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ไชยกุลครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วันรสครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางสุภัสสร ชินะใจครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ไชยกุลครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วันรสครูโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
3. นางสุภัสสร ชินะใจครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพิมพ์ ยองใยครูโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ นันติกาครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางอัฏฐพร สนั่นประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพิมพ์ ยองใยครูโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ นันติกาครูโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางอัฎฐพร สนั่นประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวัลภา แปงศิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
2. นางสาวชนันทิพย์ ขัดสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
3. นางดารัตน์ รัตน์เจริญครูโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัลภา แปงศิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
2. นางสาวชนันทิพย์ ขัดสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
3. นางดารัตน์ รัตน์เจริญครูโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวัลภา แปงศิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
2. นางสาวชนันทิพย์ ขัดสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
3. นางดารัตน์ รัตน์เจริญครูโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา พลฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางนันทนิตย์ กล้าณรงค์ครูโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)กรรมการ
3. นางสาววธีรดา สมพะมิตรครูโรงเรียนบ้านแม่ตาช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวัลภา แปงศิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
2. นางสาวชนันทิพย์ ขัดสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
3. นางดารัตน์ รัตน์เจริญครูโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี ใจซื่อครูโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางศรีนวน แสนทนันชัยครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางยุภาพร เข็มราชครูโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ แข็งขยันครูโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ คำตาครูโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกกรรมการ
3. นางสาวเกศินี จิตร์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ แข็งขยันครูโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ คำตาครูโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกกรรมการ
3. นางสาวเกศินี จิตร์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ แข็งขยันครูโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ คำตาครูโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกกรรมการ
3. นางสาวเกศินี จิตร์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมพร กันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหนองควายกรรมการ
2. นางสาวยุพินปารย์ พันธ์มาลีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค๊อค)กรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพร กันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหนองควายกรรมการ
2. นางสาวยุพินปารย์ พันธ์มาลีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค๊อค)กรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร กันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหนองควายกรรมการ
2. นางสาวยุพินปารย์ พันธ์มาลีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค๊อค)กรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมพร กันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหนองควายกรรมการ
2. นางสาวยุพินปารย์ พันธ์มาลีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค๊อค)กรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพร กันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหนองควายกรรมการ
2. นางสาวยุพินปารย์ พันธ์มาลีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค๊อค)กรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพร กันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหนองควายกรรมการ
2. นางสาวยุพินปารย์ พันธ์มาลีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค๊อค)กรรมการ
3. นางพรรณี วิกรมชาตรีครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุติธัญ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
2. นางจันทร์วรรณ สายปัญญาครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางพรรณละเอียด พรมตันครูโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชุติธัญ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
2. นางจันทร์วรรณ สายปัญญาครูโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางพรรณละเอียด พรมตันครูโรงเรียนบ้านสันต้นดู่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร สุเดชมารคครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางจันทราพร ผ่องพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค๊อค)กรรมการ
3. นางประคองศรี จันทร์โสภาครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิสากร เครื่องสนุกครูโรงเรียนบ้านสันก้างปลากรรมการ
2. นางมาลี จารุศักดิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
3. นางวารุณี หันตาครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิสากร เครื่องสนุกครูโรงเรียนบ้านสันก้างปลากรรมการ
2. นางมาลี จารุศักดิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
3. นางวารุณี หันตาครูโรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกรกฤต มูลวงค์ครูโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
2. นางสรัญญา แสนมูลครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นายวิทยา ชมภูครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกรกฤต มูลวงค์ครูโรงเรียนลูกรักป่าแดดกรรมการ
2. นางสรัญญา แสนมูลครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
3. นายวิทยา ชมภูครูโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวภัณฑิรา สุวรรณโสภาครูโรงเรียนบ้านปางหลวงกรรมการ
2. นางสาวรสา กาวิทูครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายวิชิตชัย เร็วการครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวภัณฑิรา สุวรรณโสภาครูโรงเรียนบ้านปางหลวงกรรมการ
2. นางสาวรสา กาวิทูครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายวิชิตชัย เร็วการครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวภัณฑิรา สุวรรณโสภาครูโรงเรียนบ้านปางหลวงกรรมการ
2. นางสาวรสา กาวิทูครูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายวิชิตชัย เร็วการครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง มูลวังครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
2. นางเจียมจิตต์ ไชยลังกาครูโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ มณีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]