สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 32 9 2 2 43
2 พานพสกสวัสดิ์ 25 12 7 2 44
3 ชุมชนบ้านสันจำปา 22 9 4 0 35
4 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 21 18 1 2 40
5 อนุบาลเวียงป่าเป้า 19 14 3 5 36
6 ร่องธารวิทยา 19 13 5 2 37
7 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 19 3 3 3 25
8 ป่างิ้ววิทยา 18 12 1 4 31
9 บ้านดอยช้าง 17 9 4 4 30
10 ชุมชนบ้านโป่ง 16 11 3 2 30
11 เจดีย์หลวงพิทยา 16 5 4 1 25
12 โป่งแพร่วิทยา 15 8 5 2 28
13 บ้านวาวี 15 7 2 1 24
14 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 14 12 4 1 30
15 บ้านห้วยไคร้ 14 9 5 1 28
16 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 14 5 6 3 25
17 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 3 5 5 22
18 โป่งน้ำร้อนวิทยา 13 12 6 3 31
19 บ้านวังวิทยา 13 9 1 1 23
20 ความหวังเวียงป่าเป้า 13 7 2 3 22
21 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 13 5 2 1 20
22 ป่าแดงวิทยา 13 5 2 1 20
23 ศิริมาตย์เทวี 11 7 8 4 26
24 บ้านโฮ่ง 10 5 0 2 15
25 บ้านแม่ต๋ำ 10 0 0 0 10
26 บ้านโป่งเทวี 9 12 2 2 23
27 บ้านโป่งนก 9 9 2 3 20
28 บ้านป่าต้าก 9 3 0 1 12
29 ห้วยส้านยาววิทยา 8 13 5 3 26
30 บ้านห้วยน้ำเย็น 8 12 2 2 22
31 ดอยเวียงผาพิทยา 8 7 1 3 16
32 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 7 11 10 5 28
33 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 7 8 2 2 17
34 บ้านโป่งเหนือ 7 6 2 7 15
35 วัฒนศึกษา 7 6 0 0 13
36 บ้านเด่นศาลา 7 5 1 0 13
37 บ้านโป่ง 7 4 3 0 14
38 บ้านแม่ตะละ 7 4 1 0 12
39 บ้านแม่ปูนหลวง 7 3 1 0 11
40 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 7 3 0 1 10
41 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 7 3 0 1 10
42 ปางมะกาดวิทยา 7 3 0 1 10
43 บ้านโป่งมอญ 6 9 0 2 15
44 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 6 6 1 0 13
45 เซนต์ มารีอา 6 5 6 5 17
46 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 6 5 2 1 13
47 ชุมชนบ้านสันมะค่า 6 5 1 2 12
48 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 6 5 1 1 12
49 โรงช้างวิทยา 6 4 3 2 13
50 บ้านห้วยหญ้าไซ 6 4 0 0 10
51 บ้านห้วยเฮี้ย 6 3 0 1 9
52 บ้านทุ่งม่าน 6 2 1 1 9
53 บ้านสักพัฒนา 6 2 0 1 8
54 อนุบาลแม่ขะจาน 5 12 2 0 19
55 บ้านโป่งแดง 5 8 0 1 13
56 บ้านฝั่งตื้น 5 6 4 1 15
57 บ้านป่าแงะ 5 6 3 2 14
58 บ้านป่าบง 5 6 1 2 12
59 บ้านป่าจั่น 5 6 1 1 12
60 สันหนองควาย 5 5 5 1 15
61 เทศบาล 1(ป่าแดด) 5 5 1 3 11
62 อนุบาลแม่ลาว 5 5 1 1 11
63 เวียงห้าววิทยา 5 5 0 1 10
64 บ้านดงมะดะ 5 4 1 2 10
65 ลูกรักป่าแดด 5 4 0 1 9
66 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 5 3 2 1 10
67 บ้านเลาลี 5 3 1 0 9
68 นุชนาถอนุสรณ์ 5 2 3 4 10
69 บ้านฮ่างต่ำ 5 2 3 0 10
70 บ้านห้วยโป่ง 5 2 1 0 8
71 ดอยเวียงวิทยา 5 1 0 1 6
72 เวียงกาหลงวิทยา 4 6 5 2 15
73 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 4 5 5 1 14
74 บ้านหนองยาว 4 4 1 2 9
75 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 4 4 1 1 9
76 บ้านห้วยหมอเฒ่า 4 4 1 0 9
77 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 4 3 3 2 10
78 บัวสลีวิทยา 4 2 4 4 10
79 บ้านแม่ผักแหละ 4 2 2 1 8
80 บ้านห้วยมะแกง 4 1 1 1 6
81 บ้านหัวฝาย 4 1 1 1 6
82 บ้านผาแดงหลวง 4 1 0 1 5
83 บ้านมังกาล่า 4 0 2 1 6
84 บ้านแม่ผง 4 0 0 1 4
85 สันกลางวิทยา 3 6 4 3 13
86 พิทักษ์เกียรติวิทยา 3 6 0 1 9
87 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 3 5 0 1 8
88 อนุบาลแม่สรวย 3 5 0 0 8
89 บ้านดินดำ 3 3 5 2 11
90 บ้านศาลา 3 3 3 1 9
91 บ้านแม่พุง 3 3 1 2 7
92 บ้านห้วยส้านพลับพลา 3 3 0 1 6
93 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 3 3 0 0 6
94 บ้านห้วยสะลักวิทยา 3 2 2 0 7
95 บ้านร้องบง 3 2 1 1 6
96 ริมวัง ๒ 3 2 0 2 5
97 บ้านสันมะแฟน 3 2 0 0 5
98 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 3 2 0 0 5
99 บ้านแม่เจดีย์ 3 1 0 0 4
100 บ้านโป่งปูเฟือง 3 0 1 1 4
101 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 0 0 0 3
102 บ้านป่าส้าน 3 0 0 0 3
103 บ้านกล้วย 2 9 1 2 12
104 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 2 8 1 1 11
105 บ้านใหม่พัฒนา 2 5 2 0 9
106 บ้านป่าแดงงาม 2 5 0 3 7
107 บ้านดอนสลี 2 4 3 2 9
108 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 2 3 1 1 6
109 บ้านใหม่ใต้ 2 3 1 0 6
110 อบต.ดอยงาม 2 3 1 0 6
111 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 3 0 0 5
112 บ้านแม่ยางมิ้น 2 2 1 1 5
113 บ้านป่าตึงงาม 2 2 0 0 4
114 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 2 1 3 2 6
115 ชุมชนสันมะเค็ด 2 1 1 1 4
116 บ้านขุนลาว 2 1 1 0 4
117 บ้านลังกา 2 1 0 0 3
118 ริมวัง ๑ 2 1 0 0 3
119 วัดหนองบัวพิทยา 2 0 2 1 4
120 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 2 0 2 0 4
121 บ้านท่ามะโอ 2 0 1 0 3
122 บ้านสันก้างปลา 2 0 0 0 2
123 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 2 0 0 0 2
124 บ้านป่าตึง 2 0 0 0 2
125 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 11 1 2 13
126 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 4 1 0 6
127 บ้านแม่อ้อ 1 4 0 1 5
128 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 3 1 0 5
129 บ้านแม่แก้วเหนือ 1 3 0 1 4
130 บ้านม่วงคำ 1 2 2 0 5
131 บ้านเจริญเมือง 1 2 1 0 4
132 บ้านถ้ำ 1 2 0 2 3
133 บ้านป่าตึง 1 2 0 1 3
134 บ้านสันสลี 1 2 0 0 3
135 บ้านสันต้นผึ้ง 1 1 2 1 4
136 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 1 0 3
137 บ้านป่าหัดป่าแขม 1 1 0 2 2
138 บ้านป่าเส้า 1 1 0 0 2
139 บ้านแม่ตาช้าง 1 1 0 0 2
140 บ้านปอเรียง 1 1 0 0 2
141 โป่งทะลายใหม่เจริญ 1 1 0 0 2
142 บ้านต้นยาง 1 0 1 1 2
143 บ้านปางเกาะทราย 1 0 1 0 2
144 บ้านป่าคา 1 0 0 2 1
145 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 1
146 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 0 1
147 บ้านขุนสรวย 1 0 0 0 1
148 บ้านดง 1 0 0 0 1
149 บ้านป่าสัก 1 0 0 0 1
150 บ้านแม่ตาแมว 1 0 0 0 1
151 อนุบาลคำนวณ 1 0 0 0 1
152 อนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0 0 0 1
153 บ้านห้วยม่วง 0 3 2 0 5
154 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 2 3 4
155 บ้านห้วยมะซาง 0 2 2 0 4
156 บ้านป่าสัก 0 2 1 0 3
157 บ้านสันต้นแหน 0 2 1 0 3
158 เจริญเมืองวิทยา 0 2 1 0 3
159 บ้านสันติวัน 0 2 0 1 2
160 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 2 0 0 2
161 บ้านปางหลวง 0 2 0 0 2
162 บ้านแม่แก้ว 0 2 0 0 2
163 อนุบาลศิริวัฒนา 0 2 0 0 2
164 บ้านแม่อ้อนอก 0 1 1 1 2
165 บ้านสันผักแค 0 1 1 0 2
166 บ้านต้นง้าว 0 1 0 2 1
167 บ้านหนองเก้าห้อง 0 1 0 1 1
168 บ้านแม่โมงเย้า 0 1 0 1 1
169 บ้านสิบสอง 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
171 บ้านเหมืองง่า 0 1 0 0 1
172 บ้านแม่พริก 0 1 0 0 1
173 บ้านแม่แก้วใต้ 0 1 0 0 1
174 อบต.เมืองพาน 0 0 1 2 1
175 บ้านสัน 0 0 1 1 1
176 บ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 1
177 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 0 1 0 1
178 บ้านจำคาวตอง 0 0 0 1 0
179 บ้านปางหก 0 0 0 1 0
180 บ้านปางอ้อย 0 0 0 1 0
181 ตชด.บ้านดอยล้าน 0 0 0 0 0
รวม 868 664 251 201 1,783