สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 27 9 2 2 38
2 พานพสกสวัสดิ์ 23 9 4 2 36
3 ชุมชนบ้านสันจำปา 22 9 4 0 35
4 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 21 16 1 2 38
5 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 19 3 3 3 25
6 ป่างิ้ววิทยา 18 12 1 4 31
7 บ้านดอยช้าง 17 9 4 4 30
8 เจดีย์หลวงพิทยา 16 5 4 1 25
9 อนุบาลเวียงป่าเป้า 15 10 3 4 28
10 ชุมชนบ้านโป่ง 15 10 3 2 28
11 บ้านห้วยไคร้ 14 9 5 1 28
12 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 14 5 6 3 25
13 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 2 5 4 21
14 บ้านวังวิทยา 13 8 0 1 21
15 ความหวังเวียงป่าเป้า 13 7 2 3 22
16 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 13 5 2 1 20
17 ป่าแดงวิทยา 13 5 2 1 20
18 ร่องธารวิทยา 12 12 5 2 29
19 บ้านวาวี 12 4 2 1 18
20 โป่งน้ำร้อนวิทยา 11 11 6 2 28
21 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 11 11 3 0 25
22 ศิริมาตย์เทวี 11 7 8 4 26
23 โป่งแพร่วิทยา 10 8 5 1 23
24 บ้านแม่ต๋ำ 10 0 0 0 10
25 บ้านโป่งเทวี 9 12 2 2 23
26 บ้านโป่งนก 9 9 2 3 20
27 บ้านป่าต้าก 9 3 0 1 12
28 ดอยเวียงผาพิทยา 8 7 1 3 16
29 บ้านโฮ่ง 8 5 0 1 13
30 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 7 11 10 5 28
31 บ้านห้วยน้ำเย็น 7 11 1 2 19
32 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 7 8 2 2 17
33 บ้านโป่งเหนือ 7 6 2 7 15
34 วัฒนศึกษา 7 6 0 0 13
35 บ้านแม่ปูนหลวง 7 3 1 0 11
36 ปางมะกาดวิทยา 7 3 0 1 10
37 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 7 2 0 1 9
38 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 6 6 1 0 13
39 เซนต์ มารีอา 6 5 6 5 17
40 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 6 5 1 1 12
41 บ้านโป่ง 6 4 3 0 13
42 บ้านแม่ตะละ 6 4 1 0 11
43 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 6 3 0 1 9
44 บ้านห้วยเฮี้ย 6 3 0 1 9
45 บ้านทุ่งม่าน 6 2 1 1 9
46 บ้านห้วยหญ้าไซ 6 2 0 0 8
47 ห้วยส้านยาววิทยา 5 11 5 3 21
48 บ้านโป่งแดง 5 8 0 1 13
49 บ้านป่าแงะ 5 6 3 2 14
50 บ้านป่าจั่น 5 6 1 1 12
51 สันหนองควาย 5 5 5 1 15
52 เทศบาล 1(ป่าแดด) 5 5 1 3 11
53 ชุมชนบ้านสันมะค่า 5 5 1 2 11
54 บ้านป่าบง 5 5 1 2 11
55 บ้านเด่นศาลา 5 5 1 0 11
56 เวียงห้าววิทยา 5 5 0 1 10
57 บ้านดงมะดะ 5 4 1 2 10
58 อนุบาลแม่ลาว 5 4 1 1 10
59 ลูกรักป่าแดด 5 4 0 1 9
60 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 5 3 2 1 10
61 บ้านเลาลี 5 3 1 0 9
62 นุชนาถอนุสรณ์ 5 2 3 4 10
63 บ้านฮ่างต่ำ 5 2 3 0 10
64 ดอยเวียงวิทยา 5 1 0 1 6
65 เวียงกาหลงวิทยา 4 6 5 2 15
66 โรงช้างวิทยา 4 4 3 0 11
67 บ้านหนองยาว 4 4 1 2 9
68 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 4 4 1 1 9
69 บ้านห้วยหมอเฒ่า 4 4 1 0 9
70 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 4 3 3 2 10
71 บัวสลีวิทยา 4 2 3 4 9
72 บ้านแม่ผักแหละ 4 2 2 1 8
73 บ้านสักพัฒนา 4 2 0 1 6
74 บ้านห้วยมะแกง 4 1 1 1 6
75 บ้านหัวฝาย 4 1 1 1 6
76 บ้านผาแดงหลวง 4 1 0 1 5
77 อนุบาลแม่ขะจาน 3 9 1 0 13
78 บ้านโป่งมอญ 3 8 0 2 11
79 สันกลางวิทยา 3 6 3 2 12
80 พิทักษ์เกียรติวิทยา 3 6 0 1 9
81 บ้านฝั่งตื้น 3 5 4 1 12
82 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 3 5 0 1 8
83 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 3 3 4 1 10
84 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 3 3 1 1 7
85 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 3 3 0 0 6
86 บ้านห้วยสะลักวิทยา 3 2 2 0 7
87 บ้านร้องบง 3 2 1 1 6
88 บ้านสันมะแฟน 3 2 0 0 5
89 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 3 2 0 0 5
90 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 0 0 0 3
91 บ้านป่าส้าน 3 0 0 0 3
92 บ้านกล้วย 2 9 1 2 12
93 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 2 8 1 1 11
94 บ้านใหม่พัฒนา 2 5 2 0 9
95 บ้านป่าแดงงาม 2 5 0 3 7
96 บ้านดอนสลี 2 4 3 2 9
97 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 2 3 1 1 6
98 อบต.ดอยงาม 2 3 1 0 6
99 บ้านศาลา 2 3 0 1 5
100 บ้านห้วยส้านพลับพลา 2 3 0 1 5
101 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 3 0 0 5
102 บ้านใหม่ใต้ 2 3 0 0 5
103 บ้านดินดำ 2 2 4 1 8
104 บ้านแม่ยางมิ้น 2 2 1 1 5
105 ริมวัง ๒ 2 2 0 2 4
106 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 2 1 3 2 6
107 ชุมชนสันมะเค็ด 2 1 1 1 4
108 บ้านขุนลาว 2 1 1 0 4
109 ริมวัง ๑ 2 1 0 0 3
110 วัดหนองบัวพิทยา 2 0 2 1 4
111 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 2 0 2 0 4
112 บ้านโป่งปูเฟือง 2 0 1 0 3
113 บ้านท่ามะโอ 2 0 1 0 3
114 บ้านสันก้างปลา 2 0 0 0 2
115 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 2 0 0 0 2
116 บ้านป่าตึง 2 0 0 0 2
117 บ้านแม่ผง 2 0 0 0 2
118 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 11 1 1 13
119 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 4 1 0 6
120 บ้านแม่อ้อ 1 4 0 1 5
121 บ้านแม่พุง 1 3 1 2 5
122 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 3 1 0 5
123 บ้านแม่แก้วเหนือ 1 3 0 1 4
124 อนุบาลแม่สรวย 1 3 0 0 4
125 บ้านม่วงคำ 1 2 2 0 5
126 บ้านเจริญเมือง 1 2 1 0 4
127 บ้านถ้ำ 1 2 0 2 3
128 บ้านป่าตึง 1 2 0 1 3
129 บ้านสันสลี 1 2 0 0 3
130 บ้านสันต้นผึ้ง 1 1 1 1 3
131 บ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 1 0 3
132 บ้านป่าหัดป่าแขม 1 1 0 2 2
133 บ้านแม่เจดีย์ 1 1 0 0 2
134 บ้านป่าเส้า 1 1 0 0 2
135 บ้านแม่ตาช้าง 1 1 0 0 2
136 บ้านปอเรียง 1 1 0 0 2
137 โป่งทะลายใหม่เจริญ 1 1 0 0 2
138 บ้านต้นยาง 1 0 1 1 2
139 บ้านมังกาล่า 1 0 1 1 2
140 บ้านปางเกาะทราย 1 0 1 0 2
141 บ้านป่าคา 1 0 0 2 1
142 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 1
143 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 0 1
144 บ้านขุนสรวย 1 0 0 0 1
145 บ้านดง 1 0 0 0 1
146 บ้านป่าสัก 1 0 0 0 1
147 บ้านลังกา 1 0 0 0 1
148 บ้านแม่ตาแมว 1 0 0 0 1
149 อนุบาลคำนวณ 1 0 0 0 1
150 อนุบาลบ้านรักเด็ก 1 0 0 0 1
151 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 2 2 3 4
152 บ้านห้วยมะซาง 0 2 2 0 4
153 บ้านป่าสัก 0 2 1 0 3
154 บ้านสันต้นแหน 0 2 1 0 3
155 เจริญเมืองวิทยา 0 2 1 0 3
156 บ้านสันติวัน 0 2 0 1 2
157 บ้านปางหลวง 0 2 0 0 2
158 บ้านป่าตึงงาม 0 2 0 0 2
159 บ้านแม่แก้ว 0 2 0 0 2
160 อนุบาลศิริวัฒนา 0 2 0 0 2
161 บ้านแม่อ้อนอก 0 1 1 1 2
162 บ้านสันผักแค 0 1 1 0 2
163 บ้านต้นง้าว 0 1 0 2 1
164 บ้านหนองเก้าห้อง 0 1 0 1 1
165 บ้านแม่โมงเย้า 0 1 0 1 1
166 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 1 0 0 1
167 บ้านสิบสอง 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
169 บ้านเหมืองง่า 0 1 0 0 1
170 บ้านแม่พริก 0 1 0 0 1
171 บ้านแม่แก้วใต้ 0 1 0 0 1
172 อบต.เมืองพาน 0 0 1 2 1
173 บ้านสัน 0 0 1 1 1
174 บ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 1
175 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 0 1 0 1
176 บ้านจำคาวตอง 0 0 0 1 0
177 บ้านปางหก 0 0 0 1 0
178 บ้านปางอ้อย 0 0 0 1 0
179 ตชด.บ้านดอยล้าน 0 0 0 0 0
รวม 785 619 230 188 1,822