สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=13 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 เวียงผาวิทยา 16 5 2 23 32 9 2 2 43
2 พานพสกสวัสดิ์ 10 5 3 18 25 12 7 2 44
3 อนุบาลเวียงป่าเป้า 8 2 4 14 19 14 3 5 36
4 ชุมชนบ้านโป่ง 8 1 3 12 16 11 3 2 30
5 บ้านวาวี 8 1 3 12 15 7 2 1 24
6 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 7 6 2 15 19 3 3 3 25
7 เจดีย์หลวงพิทยา 7 6 1 14 16 5 4 1 25
8 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 7 3 2 12 14 5 6 3 25
9 ร่องธารวิทยา 6 6 2 14 19 13 5 2 37
10 บ้านห้วยไคร้ 5 4 5 14 14 9 5 1 28
11 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 5 4 1 10 14 3 5 5 22
12 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 5 3 1 9 21 18 1 2 40
13 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 4 4 4 12 14 12 4 1 30
14 โป่งน้ำร้อนวิทยา 4 3 7 14 13 12 6 3 31
15 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 4 2 0 6 6 5 1 1 12
16 ศิริมาตย์เทวี 4 1 3 8 11 7 8 4 26
17 บ้านแม่ตะละ 4 1 0 5 7 4 1 0 12
18 บ้านเด่นศาลา 4 0 0 4 7 5 1 0 13
19 ชุมชนบ้านสันจำปา 3 7 4 14 22 9 4 0 35
20 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 3 3 3 9 13 5 2 1 20
21 บ้านทุ่งม่าน 3 2 2 7 6 2 1 1 9
22 บ้านโป่งเทวี 3 2 1 6 9 12 2 2 23
23 โรงช้างวิทยา 3 1 3 7 6 4 3 2 13
24 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 3 1 2 6 6 5 2 1 13
25 สันหนองควาย 3 0 1 4 5 5 5 1 15
26 บ้านฝั่งตื้น 3 0 0 3 5 6 4 1 15
27 บ้านผาแดงหลวง 3 0 0 3 4 1 0 1 5
28 บ้านโฮ่ง 2 3 2 7 10 5 0 2 15
29 บ้านห้วยโป่ง 2 3 0 5 5 2 1 0 8
30 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 2 2 0 4 7 3 0 1 10
31 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 4 7 7 11 10 5 28
32 บ้านโป่งมอญ 2 1 4 7 6 9 0 2 15
33 อนุบาลแม่ขะจาน 2 1 2 5 5 12 2 0 19
34 บ้านแม่ต๋ำ 2 1 1 4 10 0 0 0 10
35 ดอยเวียงวิทยา 2 1 1 4 5 1 0 1 6
36 อนุบาลแม่ลาว 2 1 0 3 5 5 1 1 11
37 บ้านหนองยาว 2 1 0 3 4 4 1 2 9
38 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 2 0 3 5 3 3 0 0 6
39 บ้านโป่งเหนือ 2 0 1 3 7 6 2 7 15
40 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 0 1 3 6 4 0 0 10
41 บ้านห้วยมะแกง 2 0 1 3 4 1 1 1 6
42 บ้านศาลา 2 0 0 2 3 3 3 1 9
43 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 2 2 3 0 0 5
44 ป่างิ้ววิทยา 1 9 4 14 18 12 1 4 31
45 โป่งแพร่วิทยา 1 4 7 12 15 8 5 2 28
46 บ้านวังวิทยา 1 4 3 8 13 9 1 1 23
47 ห้วยส้านยาววิทยา 1 3 1 5 8 13 5 3 26
48 บ้านหัวฝาย 1 3 0 4 4 1 1 1 6
49 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1 2 3 6 7 3 0 1 10
50 บ้านป่าต้าก 1 2 2 5 9 3 0 1 12
51 ดอยเวียงผาพิทยา 1 2 1 4 8 7 1 3 16
52 วัฒนศึกษา 1 2 1 4 7 6 0 0 13
53 ชุมชนบ้านสันมะค่า 1 2 0 3 6 5 1 2 12
54 เวียงกาหลงวิทยา 1 2 0 3 4 6 5 2 15
55 บ้านโป่งนก 1 1 2 4 9 9 2 3 20
56 บ้านป่าจั่น 1 1 1 3 5 6 1 1 12
57 บ้านเลาลี 1 1 1 3 5 3 1 0 9
58 บ้านแม่ผักแหละ 1 1 1 3 4 2 2 1 8
59 บ้านห้วยสะลักวิทยา 1 1 1 3 3 2 2 0 7
60 ริมวัง ๒ 1 1 1 3 3 2 0 2 5
61 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
62 เทศบาล 1(ป่าแดด) 1 1 0 2 5 5 1 3 11
63 บ้านดงมะดะ 1 1 0 2 5 4 1 2 10
64 บ้านมังกาล่า 1 1 0 2 4 0 2 1 6
65 พิทักษ์เกียรติวิทยา 1 1 0 2 3 6 0 1 9
66 บ้านป่าตึงงาม 1 1 0 2 2 2 0 0 4
67 ลูกรักป่าแดด 1 0 3 4 5 4 0 1 9
68 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 0 2 3 7 8 2 2 17
69 บ้านสันมะแฟน 1 0 2 3 3 2 0 0 5
70 บ้านโป่ง 1 0 1 2 7 4 3 0 14
71 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1 0 1 2 5 3 2 1 10
72 บ้านใหม่ใต้ 1 0 1 2 2 3 1 0 6
73 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 1 0 0 1 3 5 0 1 8
74 บ้านแม่เจดีย์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
75 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 0 0 1 2 8 1 1 11
76 บ้านป่าแดงงาม 1 0 0 1 2 5 0 3 7
77 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
78 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 0 0 1 1 11 1 2 13
79 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 1 1 3 1 0 5
80 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านดอยช้าง 0 5 4 9 17 9 4 4 30
82 ความหวังเวียงป่าเป้า 0 4 3 7 13 7 2 3 22
83 เซนต์ มารีอา 0 3 3 6 6 5 6 5 17
84 ป่าแดงวิทยา 0 3 2 5 13 5 2 1 20
85 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 0 3 1 4 6 6 1 0 13
86 บ้านป่าแงะ 0 2 3 5 5 6 3 2 14
87 ปางมะกาดวิทยา 0 2 1 3 7 3 0 1 10
88 บ้านห้วยเฮี้ย 0 2 1 3 6 3 0 1 9
89 บ้านสักพัฒนา 0 2 1 3 6 2 0 1 8
90 บ้านป่าบง 0 2 1 3 5 6 1 2 12
91 นุชนาถอนุสรณ์ 0 2 1 3 5 2 3 4 10
92 บ้านแม่พุง 0 2 1 3 3 3 1 2 7
93 บ้านโป่งปูเฟือง 0 2 1 3 3 0 1 1 4
94 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 0 2 0 2 4 4 1 1 9
95 บ้านป่าส้าน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
96 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 5 6 8 12 2 2 22
97 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 3 4 7 3 1 0 11
98 บ้านดินดำ 0 1 2 3 3 3 5 2 11
99 บ้านโป่งแดง 0 1 0 1 5 8 0 1 13
100 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 0 1 0 1 4 5 5 1 14
101 อนุบาลแม่สรวย 0 1 0 1 3 5 0 0 8
102 บ้านกล้วย 0 1 0 1 2 9 1 2 12
103 อบต.ดอยงาม 0 1 0 1 2 3 1 0 6
104 บ้านสันก้างปลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 1 0 1 1 4 1 0 6
106 บ้านสันต้นผึ้ง 0 1 0 1 1 1 2 1 4
107 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 1 0 1 1 1 0 2 2
108 บ้านป่าเส้า 0 1 0 1 1 1 0 0 2
109 บ้านแม่ตาช้าง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านขุนสรวย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านสันติวัน 0 1 0 1 0 2 0 1 2
112 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 3 3 5 2 3 0 10
113 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 0 0 2 2 4 3 3 2 10
114 บัวสลีวิทยา 0 0 2 2 4 2 4 4 10
115 สันกลางวิทยา 0 0 2 2 3 6 4 3 13
116 บ้านดอนสลี 0 0 2 2 2 4 3 2 9
117 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 1 1 3 3 0 1 6
118 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 5 2 0 9
119 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 1 1 2 3 1 1 6
120 บ้านขุนลาว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
121 วัดหนองบัวพิทยา 0 0 1 1 2 0 2 1 4
122 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านปางเกาะทราย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
124 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
125 บ้านป่าแงะ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
126 บ้านดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
129 เวียงห้าววิทยา 0 0 0 0 5 5 0 1 10
130 บ้านห้วยหมอเฒ่า 0 0 0 0 4 4 1 0 9
131 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
132 บ้านร้องบง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
133 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
134 บ้านแม่ยางมิ้น 0 0 0 0 2 2 1 1 5
135 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 0 0 2 1 3 2 6
136 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
137 บ้านลังกา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 ริมวัง ๑ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
140 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านแม่อ้อ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
142 บ้านแม่แก้วเหนือ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
143 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
144 บ้านเจริญเมือง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
146 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
147 บ้านสันสลี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
148 บ้านจำผักกูดทรายทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
149 บ้านปอเรียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านต้นยาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
152 บ้านแม่ตาแมว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 อนุบาลคำนวณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 อนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 2 2 3 4
156 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
157 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
158 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
159 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
160 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านปางหลวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 บ้านแม่แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 อนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
165 บ้านสันผักแค 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านต้นง้าว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
167 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
169 บ้านสิบสอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านเหมืองง่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านแม่แก้วใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 อบต.เมืองพาน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
175 บ้านสัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
176 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านจำคาวตอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 ตชด.บ้านดอยล้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 212 189 175 576 868 664 251 201 1,783