สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 11 5 2 18 27 9 2 2 38
2 พานพสกสวัสดิ์ 8 5 3 16 23 9 4 2 36
3 ชุมชนบ้านโป่ง 8 1 3 12 15 10 3 2 28
4 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 7 6 2 15 19 3 3 3 25
5 เจดีย์หลวงพิทยา 7 6 1 14 16 5 4 1 25
6 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 7 3 2 12 14 5 6 3 25
7 บ้านห้วยไคร้ 5 4 5 14 14 9 5 1 28
8 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 5 4 1 10 14 2 5 4 21
9 อนุบาลเวียงป่าเป้า 5 2 3 10 15 10 3 4 28
10 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 5 2 1 8 21 16 1 2 38
11 โป่งน้ำร้อนวิทยา 4 3 4 11 11 11 6 2 28
12 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 4 2 0 6 6 5 1 1 12
13 ศิริมาตย์เทวี 4 1 3 8 11 7 8 4 26
14 บ้านวาวี 4 1 2 7 12 4 2 1 18
15 ชุมชนบ้านสันจำปา 3 7 4 14 22 9 4 0 35
16 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 3 3 3 9 13 5 2 1 20
17 บ้านทุ่งม่าน 3 2 2 7 6 2 1 1 9
18 บ้านโป่งเทวี 3 2 1 6 9 12 2 2 23
19 บ้านแม่ตะละ 3 1 0 4 6 4 1 0 11
20 สันหนองควาย 3 0 1 4 5 5 5 1 15
21 บ้านผาแดงหลวง 3 0 0 3 4 1 0 1 5
22 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 2 4 3 9 11 11 3 0 25
23 ร่องธารวิทยา 2 2 2 6 12 12 5 2 29
24 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 4 7 7 11 10 5 28
25 บ้านแม่ต๋ำ 2 1 1 4 10 0 0 0 10
26 ดอยเวียงวิทยา 2 1 1 4 5 1 0 1 6
27 โรงช้างวิทยา 2 1 1 4 4 4 3 0 11
28 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 2 1 0 3 7 2 0 1 9
29 อนุบาลแม่ลาว 2 1 0 3 5 4 1 1 10
30 บ้านหนองยาว 2 1 0 3 4 4 1 2 9
31 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 2 0 3 5 3 3 0 0 6
32 บ้านโป่งมอญ 2 0 2 4 3 8 0 2 11
33 บ้านโป่งเหนือ 2 0 1 3 7 6 2 7 15
34 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 0 1 3 6 2 0 0 8
35 บ้านห้วยมะแกง 2 0 1 3 4 1 1 1 6
36 บ้านเด่นศาลา 2 0 0 2 5 5 1 0 11
37 บ้านร่องคตสันปูเลย 2 0 0 2 2 3 0 0 5
38 ป่างิ้ววิทยา 1 9 4 14 18 12 1 4 31
39 บ้านวังวิทยา 1 4 3 8 13 8 0 1 21
40 บ้านหัวฝาย 1 3 0 4 4 1 1 1 6
41 บ้านป่าต้าก 1 2 2 5 9 3 0 1 12
42 บ้านโฮ่ง 1 2 2 5 8 5 0 1 13
43 ดอยเวียงผาพิทยา 1 2 1 4 8 7 1 3 16
44 วัฒนศึกษา 1 2 1 4 7 6 0 0 13
45 เวียงกาหลงวิทยา 1 2 0 3 4 6 5 2 15
46 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1 1 3 5 6 3 0 1 9
47 บ้านโป่งนก 1 1 2 4 9 9 2 3 20
48 ห้วยส้านยาววิทยา 1 1 1 3 5 11 5 3 21
49 บ้านป่าจั่น 1 1 1 3 5 6 1 1 12
50 บ้านเลาลี 1 1 1 3 5 3 1 0 9
51 บ้านแม่ผักแหละ 1 1 1 3 4 2 2 1 8
52 บ้านห้วยสะลักวิทยา 1 1 1 3 3 2 2 0 7
53 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
54 เทศบาล 1(ป่าแดด) 1 1 0 2 5 5 1 3 11
55 ชุมชนบ้านสันมะค่า 1 1 0 2 5 5 1 2 11
56 บ้านดงมะดะ 1 1 0 2 5 4 1 2 10
57 พิทักษ์เกียรติวิทยา 1 1 0 2 3 6 0 1 9
58 ริมวัง ๒ 1 1 0 2 2 2 0 2 4
59 ลูกรักป่าแดด 1 0 3 4 5 4 0 1 9
60 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 0 2 3 7 8 2 2 17
61 บ้านสันมะแฟน 1 0 2 3 3 2 0 0 5
62 บ้านโป่ง 1 0 1 2 6 4 3 0 13
63 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1 0 1 2 5 3 2 1 10
64 อนุบาลแม่ขะจาน 1 0 1 2 3 9 1 0 13
65 บ้านใหม่ใต้ 1 0 1 2 2 3 0 0 5
66 บ้านฝั่งตื้น 1 0 0 1 3 5 4 1 12
67 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 1 0 0 1 3 5 0 1 8
68 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 0 0 1 2 8 1 1 11
69 บ้านป่าแดงงาม 1 0 0 1 2 5 0 3 7
70 บ้านศาลา 1 0 0 1 2 3 0 1 5
71 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
72 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 0 0 1 1 11 1 1 13
73 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 1 1 3 1 0 5
74 บ้านแม่เจดีย์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านดอยช้าง 0 5 4 9 17 9 4 4 30
77 ความหวังเวียงป่าเป้า 0 4 3 7 13 7 2 3 22
78 เซนต์ มารีอา 0 3 3 6 6 5 6 5 17
79 ป่าแดงวิทยา 0 3 2 5 13 5 2 1 20
80 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 0 3 1 4 6 6 1 0 13
81 โป่งแพร่วิทยา 0 2 5 7 10 8 5 1 23
82 บ้านป่าแงะ 0 2 3 5 5 6 3 2 14
83 ปางมะกาดวิทยา 0 2 1 3 7 3 0 1 10
84 บ้านห้วยเฮี้ย 0 2 1 3 6 3 0 1 9
85 บ้านป่าบง 0 2 1 3 5 5 1 2 11
86 นุชนาถอนุสรณ์ 0 2 1 3 5 2 3 4 10
87 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 0 2 0 2 4 4 1 1 9
88 บ้านป่าส้าน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
89 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 3 4 7 11 1 2 19
90 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 3 4 7 3 1 0 11
91 บ้านดินดำ 0 1 1 2 2 2 4 1 8
92 บ้านโป่งปูเฟือง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
93 บ้านโป่งแดง 0 1 0 1 5 8 0 1 13
94 บ้านสักพัฒนา 0 1 0 1 4 2 0 1 6
95 บ้านกล้วย 0 1 0 1 2 9 1 2 12
96 อบต.ดอยงาม 0 1 0 1 2 3 1 0 6
97 บ้านสันก้างปลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 1 0 1 1 4 1 0 6
99 บ้านแม่พุง 0 1 0 1 1 3 1 2 5
100 บ้านสันต้นผึ้ง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
101 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 1 0 1 1 1 0 2 2
102 บ้านป่าเส้า 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านแม่ตาช้าง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านขุนสรวย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านสันติวัน 0 1 0 1 0 2 0 1 2
106 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 3 3 5 2 3 0 10
107 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 0 0 2 2 4 3 3 2 10
108 บ้านดอนสลี 0 0 2 2 2 4 3 2 9
109 บัวสลีวิทยา 0 0 1 1 4 2 3 4 9
110 สันกลางวิทยา 0 0 1 1 3 6 3 2 12
111 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 0 1 1 3 3 1 1 7
112 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 5 2 0 9
113 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 1 1 2 3 1 1 6
114 บ้านขุนลาว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
115 วัดหนองบัวพิทยา 0 0 1 1 2 0 2 1 4
116 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านปางเกาะทราย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
118 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
119 บ้านป่าแงะ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
120 บ้านดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 เวียงห้าววิทยา 0 0 0 0 5 5 0 1 10
123 บ้านห้วยหมอเฒ่า 0 0 0 0 4 4 1 0 9
124 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 0 0 0 0 3 3 4 1 10
125 บ้านร้องบง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
126 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 บ้านห้วยส้านพลับพลา 0 0 0 0 2 3 0 1 5
128 บ้านแม่ยางมิ้น 0 0 0 0 2 2 1 1 5
129 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 0 0 0 2 1 3 2 6
130 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
131 ริมวัง ๑ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านแม่อ้อ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
136 บ้านแม่แก้วเหนือ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
137 อนุบาลแม่สรวย 0 0 0 0 1 3 0 0 4
138 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
139 บ้านเจริญเมือง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
141 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
142 บ้านสันสลี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
143 บ้านจำผักกูดทรายทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านปอเรียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านต้นยาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านมังกาล่า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
148 บ้านลังกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านแม่ตาแมว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลคำนวณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 อนุบาลบ้านรักเด็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 2 2 3 4
153 บ้านห้วยมะซาง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
154 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
155 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
156 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านปางหลวง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 บ้านป่าตึงงาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านแม่แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 อนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านแม่อ้อนอก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
162 บ้านสันผักแค 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านต้นง้าว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
164 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านสิบสอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านเหมืองง่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านแม่แก้วใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 อบต.เมืองพาน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
173 บ้านสัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านจำคาวตอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านปางอ้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 ตชด.บ้านดอยล้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 175 163 151 489 785 619 230 188 1,634