แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อการแข่งขัน
ตามที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ จะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 โดยได้มีการปรุบปรุงเปลี่ยนเปลง หัวข้อ แข่งขัน ดังนี้ เพลงคุณธรรม แก้ไขเป็น ให้มีคุณธรรม 8 ประการ อยู่ในเนื้อเพลง (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า 1 ประการ) จากเดิม เพลงที่นำเสนอต้องมีคุณธรรมทั้ง 8 ประการ อยู่ในเนื้อเพลง
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 17:33 น.