แก้ไขเพิมเติมหัวข้อการแข่งขัน ปฐมวัย
ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ฯ
รายการ วาดภาพระบายสี  ปฐมวัย จากจำนวน 5 หัวข้อการแข่งขันเป็น 3 หัวข้อการแข่งขัน ดังนี้
  1.  โรงเรียนของฉัน
  2.  บ้านของฉัน
  3.  ธรรมชาติสวยงาม
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.