แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน
ด้วย สพฐ.แจ้งกำหนดการแข่งขันจากเดืมที่กำหนกลู่การแข่งขันเป็น 4 ลู่ คือ 1 ปฐมวัย 2 ประถม 3มัธยมต้นและขยายโอกาส 4 มัธยมปลาย ล่าสุดปรับลู่การแข่งขันใหม่ดังนี้ 1 ปฐมวัย 2 ประถม 3 ขยายโอกาส 4 มัธยมต้น 5 มัธยมปลาย จึงทำให้การจัดการแข่งขันแยกขาดออกจากกัน ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย แข่งขันร่วมกับ สพม ส่วน สังกัดอื่นๆ ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น แข่งรวมกับโรงเรีบยขยายโอกาส
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:15 น.