เกณฑ์การแข่งขัน ดนตรีพื้นเมือง ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
คลิกที่นี่เพื่อดาว์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน หรือ

https://docs.google.com/file/d/0B91lPlGlve_6UldxVzZHQkFRSGc/edit

เกณฑ์ในการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ระดับประภมศึกษา ป1-6 และระดับมัธยม ม1-3 ของสำนักงานเขตพื้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึงเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา
    โดยจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ฯ โรงเรียนสามารถเข้่าร่วมการแข่งขันโดยทั้งนี้ไม่มี การแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 11:02 น.