หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางอมร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางวาสนา เป็นมูลโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางณัฐรี ตุ่นแก้วโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางนงคราญ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา พิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เขียวไวย์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง ยี่เป็งโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
4. นางสมศรี มีทองโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางรัชนก รินศิริกุลโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ เวียงทองโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กรกฎกำจรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางราตรี สุตะวงค์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางนันทนิจ คารินทาโรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อกรรมการ
3. นางกฤติยา คำฟูโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
5. นางรวีนันท์ คีรีแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมัทนา หอมนานโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
2. นางยมนา ไชยตาจักร์โรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ปาละมีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
5. นางหทัยธร เทพโพธาโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเทียน ต๊ะต้องใจโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)กรรมการ
2. นางเนตรณภา ทิพย์นพคุณโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางเมทินี อินต๊ะปาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล อายะนันท์โรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
2. นางสมจิตร หาญกายโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นางจรินทร์ ศรีธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต ศิริพัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางภัชรา ชัยชนะโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางศศิลักษณ์ ราชคฤห์โรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุพิน กนกทิพย์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางสุภัคษณา สกุลศักดิ์รัศมีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางณัฐมน มหาเสนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางเพลินจิต ศิริชัยโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. นางสาวนัยนา ยะกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางสาววาสนา ก่าดูโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายวุฒิชัย วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางทองศรี คำภีระโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวปานใจ ไชยวรศิลป์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวบงกชกาล ก้างอ้อนตาโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นางเกษมศรี วงเวียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ โสภณอำนวยกิจโรงเรียนบ้านศรีกองงามกรรมการ
2. นายไมตรี เล่าวิริยะธนชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
3. นางสายรุ้ง แสนสดใสโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านดอนงามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววจี จันทาพูนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวธนีพันธ์ุ บุญเล่อร์โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นายอมรชัย ปงลังกาโรงเรียนห้วยไร่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอัครพล กันทะดงโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
2. นายสมบัติ ราชคมโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นายไกรสอน มุ่งพลพลเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายพนมกร กองแสงโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายศุภชัย เขื่อนเพชรโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางศิริขวัญ นามหนวดโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายอัครพล กันทะดงโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
2. นายสมบัติ ราชคมโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นายไกรสอน มุ่งพลพลเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายพนมกร กองแสงโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายศุภชัย เขื่อนเพชรโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางศิริขวัญ นามหนวดโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
2. นายนรินทร์ ยกยอนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายบรรหาญ ปันทะนันโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา โกแสนตอโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายชำนาญ บอแฉ่โรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางพรนัชชา ราชคมโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพลอย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น กรรมการ
2. นางศิรินภา โนบางโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ มงคลดีโรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
4. นายธีราวุธ คำสัจโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
2. นางณิชกานต์ สุมัชญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางราพร นุกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
4. นางธีร์สุดา สวาสดิ์วงค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นายปรัชญา ไชยวงค์โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ จินะไชยโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญสุดา สุตวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นางกนกพร อานุโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)ประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ซาวคำเขตโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวสายใจ พวงสายใจโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
4. นางวีรวรรณ หัตถผสุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายก้องเกียรติ จันทองโรงเรียนเอกทวีวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณดา คำนันท์โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางสาวพรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายโสฬส ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางมนทิรา วงศ์ตันกาศโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
3. นางสายสุดา มุสิกะโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งหฤทัย ตาไฝโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ นิธิธนานันต์โรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
3. นางสายพิณ แก้วนาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวิธินี อารมย์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
3. นางชลาทิพย์ วงศ์จักร์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิสรา พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ทองบำเรอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
3. นายธนาเทพ ธนะน้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ แสงสีโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายนิพนธ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเอราวรรณ์ ขัตติวังโรงเรียนบ้านเวียงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา นายโรงโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวแก้วกัลยา อรรคราคจันทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนิสารัตน์ เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นางศิริพร โปธาโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ ศรีคำสุขโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรนารี ปินปันคงโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมีกรรมการ
3. นางวรรณลักษณ์ สันติภาพวิวัฒนาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนครินทร์ จันต๊ะคาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ พัวตระกูลโรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อยกรรมการ
3. นายนพดล โกแสนตอโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอลงกรณ์ คำต๊ะโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ภิมาลย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
3. นายพัลลภ โสรัจประสพสันติโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอลงกรณ์ คำต๊ะโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
3. นายนงลักษณ์ ภิมาลย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
4. นายพัลลภ โสรัจประสพสันติโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปิยะดาโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นายทักษกร กิ่งแก้วโรงเรียนเทอดไทยกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ ต๊อดแก้วโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
4. นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายรัติพล ทามันโรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปิยะดาโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นายเมธาสิทธิ์ ต๊อดแก้วโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
3. นายวิระวัฒน์ โชติพงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายทักษกร กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายรัติพล ทามันโรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบังอร แดงทองดีโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางธนพร มูลงามโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นางสาวโสรญา จันแปงเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวันดี สมรัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจอ้ายโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายพงศา แยนสันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพรอนันต์ สุวรรณโณโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ พรหมศรโรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นายพีรกร สมคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ก้างอ้อนตาโรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย)กรรมการ
2. นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายณรงค์ พรมโลกาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายอุทัย ก้างอ้อนตาโรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย)กรรมการ
3. นายณรงค์ พรมโลกาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลลักษณ์ พรานเนื้อโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวภักพิง พิราลัยโรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.กรรมการ
3. นายศุภสิทธิ์ คำสาวโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ พงศ์พัฒนานุกูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางธนพร เขียวสาคูโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางวิภา โกศินานนท์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิระภา ก้างอ้อนตาโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นางพรทนา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ขันอุละโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางฉลองขวัญ สุยะใจโรงเรียนบ้านสันนากรรมการ
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ขันอุระโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นายสินตรา มุกดาภิรมย์โรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนทลักษณ์ นราวิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางบุญญาดา คำบุญโรงเรียนบ้านปางมะหันกรรมการ
3. นางสรนีย์ วงค์กรธำมรงค์โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกชกร จับใจนายโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางพณารัตน์ สุตันคำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสมพร ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
4. นายโกศล คำเงินโรงเรียนเทอดไทยกรรมการ
5. นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสมพร ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
4. นายโกศล คำเงินโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ ปานกลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)กรรมการ
2. นายจตุรงค์ ใจจิตรโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
3. นายสุนทร รู้แข็งแรงโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสงกรานต์ วัฒโนกูลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นายจำลอง ปุกปินกาศโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวรรค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางวราพร บุญดีโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
4. นายพุฒิพงษ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
5. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวรรค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางวราพร บุญดีโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
4. นายพุฒิพงษ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
5. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวรรค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางวราพร บุญดีโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
4. นายพุฒิพงษ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
5. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพรไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายแสนรัก มะโฮงคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายธนกร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
4. นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแลโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
5. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพรไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายธนกร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นายแสนรัก มะโฮงคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแลโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
5. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพรไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายแสนรัก มะโฮงคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายธนกร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
4. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
5. นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแลโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ปันสกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
2. นายบุญช่วย พิงคะสันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายชลาพันธ์ ดวงปากดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
5. นางฉัตรนภา รักพงษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
6. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ปันสกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
2. นายบุญช่วย พิงคะสันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายชลาพันธ์ ดวงปากดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
5. นางฉัตรนภา รักพงษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
6. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสายพิณ ปริญญาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางกัญญา แปงชมภูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางดาวเรือง ขาวขัดโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสมพร นาควิเชตโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายประเสริฐ เฮงจรัสรุ่งเรืองโรงเรียนกลุ่มเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ ปริญญาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางกัญญา แปงชมภูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางดาวเรือง ขาวขัดโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสมพร นาควิเชตโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายประเสริฐ เฮงจรัสรุ่งเรืองโรงเรียนกลุ่มเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ ปริญญาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางกัญญา แปงชมภูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางดาวเรือง ขาวขัดโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสมพร นาควิเชตโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายประเสริฐ เฮงจรัสรุ่งเรืองโรงเรียนกลุ่มเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ปันสกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
2. นายบุญช่วย พิงคะสันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายชลาพันธ์ ดวงปากดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
5. นางฉัตรนภา รักพงษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
6. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ชัย หัวนะราษฎร์โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ ภิญโญโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นางวราภา แสนปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย หัวนะราษฎร์โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ ภิญโญโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นางวราภา แสนปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย หัวนะราษฎร์โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ ภิญโญโรงเรียนพรพิกุลพิทยากรรมการ
3. นางวราภา แสนปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจักรวาล ราชวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
3. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
3. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
3. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
3. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอมร ชานิไกรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอมร ชานิไกรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอมร ชานิไกรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอมร ชานิไกรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. Ms.Orobanker G. G. Galletoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. Ms.Orobanker G. Galletoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. Ms.Orobanker G. Galletoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. Ms.Orobanker G. Galletoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายอธิกร ทาแกงโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางสาวเกษฎา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางสาวเกษฎา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางสาวเกษฎา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ยะมะโนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางสาวเกษฎา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางรัชดาพร มังคราชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางจิราพร ม่วงสุขโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
5. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางรัชดาพร มังคราชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางจิราพร ม่วงสุขโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
5. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางรัชดาพร มังคราชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางจิราพร ม่วงสุขโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
5. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางรัชดาพร มังคราชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางจิราพร ม่วงสุขโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
5. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางรัชดาพร มังคราชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางจิราพร ม่วงสุขโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
5. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางรัชดาพร มังคราชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางจิราพร ม่วงสุขโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
5. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายธนกฤต ใจดีโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละโรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
3. นางสาวอ้อยทิพย์ สุนทรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพริ้มเพรา สุยะโกมลโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
2. นางสาวพลอยปภัส วงศ์เคียนโรงเรียนบ้านแม่สลองใน กรรมการ
3. นางแสงดาว กันทะสารโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ขาวขัดโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวอรนภา พุทธวรรณโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. Mrs.Honey Lane G. Galletoโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสายอรุณ มาณพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นางสาวสกุณา วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยา จันเลนโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางศศิกานต์ จำปาแผดโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ มีหลายโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
3. นางประไพ ปาสำลีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ ต๊ะต้องใจโรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร พงศ์ศิระกิตติโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
3. นางธัญรดา หัวนาโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจันทรา สัมพันธสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายอังคาร อยู่ลือโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. Mrs.Wynie Lyn Dapetilloโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี กันทะวีโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)กรรมการ
2. นางเกศแก้ว คำเมืองโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. Mr.Jeffrey Polidoโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางดรุณี แก้ววังปลาโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. Ms.Shella Mae G.Metingโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ปันนำโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นายธีรินิตย์ พิมพ์เงินโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมีกรรมการ
3. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ ใจสุราชโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวมัตยา บุตรแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางปาลีรัตน์ วังวลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอาห่าว แซ่ย่างโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ โกลาวัลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางนุชรี กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายกิตติคุณ แซ่หยางโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายสมชาย แซ่จางโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
3. นายกำพล รักสีขาวโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชีรา จันทร์แสนตอโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางมณฑา ศรีวิชัยโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางกัญญาภรณ์ ชัยวงศ์โรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุภาพ กันขันคำโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายขวัญชัย ปุณยสารโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
4. นางสายสุนีย์ ก้อนอาทรโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)กรรมการ
5. นางอาภาพร โชติอาภาโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลองใน กรรมการ
2. นายผจญ ดวงสนิทโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายสมคิด ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย)กรรมการ
4. นายกิตติภพ บุญเจริญโรงเรียนบ้านป่าห้ากรรมการ
5. นายยุทธนา ก้นทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ นันท์โภคินวงษ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายดำรงค์ ปิกจุมปูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชาติพินิจโรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายไพโรจน์ วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นายบุญเยี่ยม ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
6. นายสมยศ วงค์นาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฉลวย แสนคำหล่อโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ บั้งเงินโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจงกลณี จันธิมาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นางธนารักษ์ หล้านามวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสำเนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านป่าตึงพทยานุกูลกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางดิสกร วงศ์วัฒนาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวทิวาพร เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางวิรัตน์ ปันโปธาโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดิสกร วงศ์วัฒนาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวทิวาพร เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางวิรัตน์ ปันโปธาโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงินโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ กันทะตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวอ้อยทิพย์ สุนทรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงินโรงเรียนอนุบาลแม่สายกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ กันทะตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวอ้อยทิพย์ สุนทรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ดวงงามโรงเรียนดอนงามกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ สวาทพันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ดวงงามโรงเรียนดอนงามกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ สวาทพันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสุพิน กนกทิพย์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ มูลวิชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุพิน กนกทิพย์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์สพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ มูลวิชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนดอนงามกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ สวาทพันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนดอนงามกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ สวาทพันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
4. นางสาวบงกชกาล ก้างออนตาโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ระลึกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนายศรชัย แก้ววังปลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ซาวคำเขตโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
4. นายจาตุรันตร์ มณีโชติโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทนงค์ ซาวคำเขตโรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
2. นางอารี ภูครองทุ่งโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
3. นางสาวณัฐพา หวันแดงโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา สุมัชชาโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
5. นางมรกต ทากันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย โคตรปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวเบจญวรรณ์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายโอฬาร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหารกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไกรวิชญ์ ริจนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นายชัยอังคาร มะโนจิตโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา กาญบุตรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวธัญญาภรณ์ สัทธิโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
5. นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรงโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโทโรงเรียนบ้านผาฮี้กรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ มณีโชติโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
5. นายพลกฤต แก้วมหาคุณโรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ ดีโนนอดโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
2. นายเรวัฒ วงค์วุฒิโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ บุญยรัตนโชติโรงเรียนบ้านแม่สลองใน กรรมการ
4. นางสาวสรัลชนา ชุ่มมงคลโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายทลพล ธรรมปัญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี กองสอนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นายบรรเจิด อินสุพรรณ์โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายวรรชพล มะหลีแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นายวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
5. นายพิษณุ อินมาโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายคมกรช บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวจิราวรรธ โสดาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นายมงคล สารใจโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ วังวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นายชาตรี โตแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ แสงคำโรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาวกรรมการ
3. นายปฎิวัติ ยาณะโคโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นางสาวนภัทร จันทิมาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ นานาโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ บุญไชยโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สาครโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ รุ่งรังษีโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
5. นายอาทิตย์ รู้แข็งแรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูลโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวจตุพร วงค์ไชยโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ติ๊บแก้วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายโสภณ บูรณวิเชียรโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล ศรีวิชัยโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 กรรมการ
3. นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
4. นางมธุรดา ปิ๊จจะโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายประทิน จันทร์ตะละโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายกิตติกร หล้าปิมปาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกิตติกร หล้าปิมปาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพัตร์ฐพนธ์ สิริวรรณะโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายสันติ ขัติยศโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นายศุภสิทธิ์ อินทรกุญชรโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ จันตาสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)กรรมการ
2. นายเหนียน เงินฝรั่งโรงเรียนบ้านสันมะนะกรรมการ
3. นางนางวิไลพร นารินคำโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเจษฏาวุฒิ วงศ์ชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
2. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชาลินี แพ็ทเทอร์สันโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย พรหมชัยโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
2. นางสมศรี โคตรนรินทร์โรงเรียนบ้านแม่มะกรรมการ
3. นางยศวดี พรหมมาโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นางวริสรา ปัญญาพฤกษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
2. นายฐิติวัสส์ มะโนราชโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมีกรรมการ
3. นายวชรกร เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางไพลิน มหาเทพโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เกเย็นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
3. นางชีวัน อนุเคราะห์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)กรรมการ
2. นายสมภพ ใจยาโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางอาวร นารินคำโรงเรียนบ้านแหลวกรรมการ
3. นางสายรุ้ง โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำพล ใจภิภักดิ์โรงเรียนบ้านสันนากรรมการ
2. นางจีรนันท์ เขืยวกาหลงโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ ปันสกุลโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
2. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
3. นายคงเดช แก้วรากมุขโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ เทพวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นางกมลวรรณ เนาว์ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
3. นางรุ่งคิด พรมรักษ์โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวอำภา สิงห์คำโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ เมืองสิงห์โรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็งโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมะลิ ตาจันทร์ดีโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
2. นางกาญจนา รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นายขวัญชัย โกแสนตอโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ สุขปลั่งโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
2. นางฐิติพร กัญจนชุมาบุรพโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางสาวเสาวคนธ์ ยามูลโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล วิสารกาญจนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางวรานนท์ ดีมงคลโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นางสมพัตร ดวงงามโรงเรียนบ้านป่าก๋อยกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสิรินธร ณ ลำปางโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ใจคำมาโรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อกรรมการ
2. นางสาวศศินันท์ วุฒิโรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมีกรรมการ
3. นายภานุภัทร มูลคำหล้าเทศบาลตำบลสันทรายกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเข็มทอง จับใจนายโรงเรียนบ้านปางหมอปวงกรรมการ
2. นางขวัญจิตร จันทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พรมมินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางฑัณฑิกา คำเงินโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เทพาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวอรทัย วงศ์เขียวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายจันจิรา สุวรรณนุทโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางปิ่นเพชร สมบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
3. นางสาวทศพร เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวสายสุรีย์ ปงกันมูลโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นางพรรณี ติ๊บพรมโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางสุจิตรา โปราหาโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ วังหมื่นโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางปิยะรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ วังหมื่นโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางปิยะรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ วังหมื่นโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางปิยะรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ วังหมื่นโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นางปิยะรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวกนกลักษณ์ เตชะโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางกานดา สิทธิแก้วโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางกานดา สิทธิแก้วโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ บ่อแฉ่โรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ หลวงแก้วโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ระลึกโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณิชกานต์ สุมัชญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางพณารัตน์ สุตันคำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
3. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
3. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจรินทร์ ศรีธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางโสภา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
3. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ จองสุริยภาสโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ จองสุริยภาสโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ จองสุริยภาสโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางพิมพ์วรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ จองสุริยภาสโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญญาดา อินทพันธ์โรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
3. นางชนัดดา สมหาญวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสรรธาร สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ จองสุริยภาสโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางพิมพวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรตีกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวปิยพร เทศเครือโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรตีกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวปิยพร เทศเครือโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางรตีกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางปิยพร เทศเครือโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรตีกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวปิยพร เทศเครือโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรตีกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวปิยพร เทศเครือโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางพรทนา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจอมจิตร ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสันติ ขัติยศโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ อินทรกุญชรโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางสายฝน อกแผ่โรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ กันธิยะกาศโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง กรรมการ
2. นายเลอพงษ์ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางชาลินี แพ็ทเทอร์สันโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายกฤษณะ กันแก้วโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรสามัคคี)กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายกฤษณะ กันแก้วโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรสามัคคี)กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายกฤษณะ กันแก้วโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรสามัคคี)กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณฐกร วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายเศรษฐพงษ์ วงเพชรโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐชัย ต๊ะต้องใจโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางพิมพ์นารี ธนะเรืองโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรสามัคคี)กรรมการ
3. นายขวัญชัย โกแสนตอโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]