หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 1 2 1
2 003 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 3 7 6
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 36 54 39
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 40 53 50
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 10 13 13
6 010 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 6 12 6
7 013 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 15 74 35
8 015 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 9 17 14
9 016 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 1 1 1
10 014 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 9 23 12
11 023 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 12 20 8
12 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 41 68 61
13 025 โรงเรียนบ้านกลาง 15 40 25
14 026 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 1 1 1
15 027 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 13 31 24
16 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 3 8 3
17 029 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 18 29 24
18 031 โรงเรียนบ้านจะตี 13 30 21
19 030 โรงเรียนบ้านจ้อง 13 36 18
20 032 โรงเรียนบ้านดอนงาม 10 16 9
21 035 โรงเรียนบ้านดอย 12 17 11
22 033 โรงเรียนบ้านดอยจัน 2 5 3
23 034 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 2 5 4
24 036 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 29 67 37
25 039 โรงเรียนบ้านถ้ำ 2 2 2
26 037 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 8 15 11
27 038 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 3 5 3
28 040 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 8 15 11
29 042 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 5 9 7
30 044 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 1 1
31 043 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 8 15 10
32 041 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 10 23 17
33 047 โรงเรียนบ้านธารทอง 21 45 33
34 048 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 2 4 3
35 049 โรงเรียนบ้านปงของ 10 19 10
36 052 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 0 0 0
37 053 โรงเรียนบ้านปางสา 6 10 6
38 054 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 4 13 4
39 055 โรงเรียนบ้านปางห้า 13 27 19
40 050 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 10 13 12
41 051 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 4 9 7
42 056 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 11 18 12
43 057 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 4 7 4
44 058 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 9 13 11
45 060 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 15 25 17
46 061 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 10 13 11
47 062 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 13 44 17
48 065 โรงเรียนบ้านป่ายาง 39 82 64
49 067 โรงเรียนบ้านป่าลัน 5 10 8
50 063 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 5 8 8
51 068 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 14 48 23
52 059 โรงเรียนบ้านป่าแดง 59 103 91
53 064 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 4 13 7
54 066 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 7 18 9
55 071 โรงเรียนบ้านผาจี 1 5 1
56 073 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 7 6 6
57 072 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 3 6 5
58 074 โรงเรียนบ้านพญาไพร 26 58 32
59 075 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 10 22 10
60 076 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 28 44 37
61 077 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 7 12 9
62 092 โรงเรียนบ้านรวมใจ 14 25 20
63 093 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 18 29 17
64 095 โรงเรียนบ้านวังลาว 4 7 4
65 098 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 8 8 8
66 099 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 8 10 6
67 100 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 9 17 12
68 101 โรงเรียนบ้านสบคำ 15 22 16
69 102 โรงเรียนบ้านสบรวก 8 41 11
70 103 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 2 3 3
71 104 โรงเรียนบ้านสันกอง 19 35 21
72 108 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 31 60 39
73 109 โรงเรียนบ้านสันติสุข 20 41 24
74 106 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 3 3 3
75 107 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 2 3 3
76 110 โรงเรียนบ้านสันถนน 37 55 40
77 112 โรงเรียนบ้านสันทราย 27 63 47
78 111 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 28 58 34
79 001 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 11 13 7
80 113 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่จัน) 0 0 0
81 005 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย) 4 4 4
82 114 โรงเรียนบ้านสันนา 8 16 11
83 115 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 7 18 11
84 117 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 4 9 7
85 116 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 2 3 3
86 118 โรงเรียนบ้านสันยาว – สันลิดไม้ 0 0 0
87 119 โรงเรียนบ้านสันหลวง 7 14 7
88 105 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 7 9 7
89 004 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 12 28 13
90 121 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0
91 122 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 7 14 9
92 123 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 10 14 10
93 124 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 16 29 26
94 125 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 1 3 2
95 128 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 47 82 66
96 129 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 47 103 72
97 130 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 23 40 25
98 133 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 3 2
99 134 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 7 10 7
100 135 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 5 15 5
101 126 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 22 44 36
102 127 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 26 52 31
103 132 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 15 34 23
104 131 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 45 91 54
105 142 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 2 2 2
106 045 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 68 156 86
107 097 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 35 115 55
108 096 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 16 22 21
109 137 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 11 25 14
110 136 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 1 2 1
111 081 โรงเรียนบ้านแม่คำ 2 4 2
112 078 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 9 12 4
113 079 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 50 92 79
114 080 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 9 28 18
115 082 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 5 5 5
116 083 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 66 128 84
117 086 โรงเรียนบ้านแม่มะ 8 24 14
118 087 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
119 088 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 23 46 36
120 089 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 0 0 0
121 090 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 8 20 14
122 091 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 14 23 18
123 084 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 7 14 10
124 085 โรงเรียนบ้านแม่แพง 14 24 23
125 138 โรงเรียนบ้านแหลว 8 15 9
126 069 โรงเรียนบ้านโป่ง 7 21 12
127 070 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 31 19
128 139 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 23 52 30
129 140 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 3 6 5
130 141 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 11 10
131 046 โรงเรียนบ้านไทรทอง 4 20 9
132 094 โรงเรียนบ้านไร่ 10 18 9
133 144 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 0 0 0
134 145 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 18 30 18
135 146 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 3 6 3
136 147 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 24 55 38
137 148 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 22 58 30
138 154 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 22 57 31
139 155 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 74 214 107
140 156 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 10 11 11
141 158 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 10 20 11
142 159 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 16 32 17
143 160 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 16 31 22
144 163 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 8 6
145 165 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 7 11 7
146 172 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 9 14 13
147 169 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 28 67 46
148 170 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 30 81 46
149 164 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 21 37 31
150 006 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 15 25 20
151 152 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 41 93 49
152 153 โรงเรียนโยนกวิทยา 14 21 16
153 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 18 24 20
154 012 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 23 58 40
155 143 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1 1 1
156 149 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 13 29 21
157 151 โรงเรียนมานิตวิทยา 19 48 25
158 179 โรงเรียนศิวิไลพิทยา 0 0 0
159 167 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ 0 0 0
160 168 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
161 171 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 0 0 0
162 173 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1 1 1
163 174 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ 0 0 0
164 176 โรงเรียนอนุบาลอำพร 0 0 0
165 011 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 14 58 29
166 150 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0
167 178 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 6 14 7
168 161 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 2 4 2
169 162 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 5 18 5
170 175 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 0 0 0
171 166 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 4 6 5
172 177 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 8 15 11
173 017 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 4 2
174 018 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 23 54 32
175 019 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 16 36 21
176 020 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 1 1 1
177 021 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 10 16 11
178 157 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 32 11
รวม 2281 4743 3066
7809

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]