หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 และ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ศึกษานิเทศก์ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
2 นายคมกฤช บังวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
3 นางสาวภาคินี แสนสมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
4 นางสาวรัตนพร เรือนออน โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรสามัคคี) ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
5 นายปรีชา ชูฤกษ์ โรงเรียนบ้านหนองแว่น ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
6 นายเชิงชาย รัตนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
7 นางสาวพรพิมล ศักดิ์ดาคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
8 นางสาวแพแพง ชาวลี้แสน โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
9 นางสาวดารินทร์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
10 นางสาวนัทธมน ติ๊บจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
11 นางสาวพวงลักษณ์ เหรัญญะ โรงเรียนบ้านสันถนน ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
12 นางสาวณัฎฐ์นรี มงคลดี โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
13 นายศตพล สุวรรณดี โรงเรียนบ้านเหมืองแดง ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
14 นางกฤษณา งามนอก โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
15 นายกฤษฎา จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านพญาไพร ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
16 นายอำพล ญานะ โรงเรียนบ้านสันติสุข ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
17 นางสาวสุนารี มณีจันสุข โรงเรียนบ้านพญาไพร ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
18 นายอนุเชียร วงศ์ษา โรงเรียนมานิตวิทยา ลงทะเบียนกิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายฯ และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]