สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 33 22 11 7 66
2 บ้านป่าแดง 31 11 11 5 53
3 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 29 20 4 5 53
4 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 28 11 3 4 42
5 บ้านเทอดไทย 25 16 9 4 50
6 บ้านป่ายาง 20 9 3 2 32
7 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 20 4 0 1 24
8 บ้านพญาไพร 20 2 3 0 25
9 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 17 11 6 8 34
10 บ้านสันทราย 17 4 1 1 22
11 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 16 11 0 1 27
12 บ้านเวียงพาน 16 9 5 1 30
13 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 16 6 11 5 33
14 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 15 8 0 3 23
15 ดรุณราษฎร์วิทยา 15 6 1 0 22
16 บ้านห้วยไร่สามัคคี 14 10 11 3 35
17 บ้านสันติคีรี 14 9 4 4 27
18 บ้านห้วยเกี๋ยง 13 7 1 1 21
19 บ้านห้วยผึ้ง 12 17 4 4 33
20 แม่แอบวิทยาคม 12 10 5 7 27
21 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 11 4 3 3 18
22 บ้านห้วยไคร้ 11 3 6 2 20
23 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 10 12 3 1 25
24 พญาไพรไตรมิตร 10 10 1 1 21
25 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 10 6 2 3 18
26 บ้านป่าเหมือด 10 2 2 0 14
27 บ้านมนตรีวิทยา 9 9 5 1 23
28 บ้านสันติสุข 9 7 1 3 17
29 บ้านโป่งน้ำร้อน 9 6 1 2 16
30 บ้านสันกอง 9 6 1 1 16
31 มานิตวิทยา 9 5 3 1 17
32 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 9 3 3 0 15
33 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 8 11 8 8 27
34 บ้านสันถนน 8 10 12 7 30
35 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 8 7 11 3 26
36 บ้านห้วยมะหินฝน 8 4 3 8 15
37 บ้านขุนแม่บง ตชด. 8 3 3 0 14
38 บ้านจะตี 8 3 1 1 12
39 บ้านเหมืองแดง 8 2 0 0 10
40 พรพิกุลพิทยา 8 1 2 0 11
41 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 7 11 4 2 22
42 บ้านใหม่พัฒนา 7 8 4 2 19
43 ป่าตึงพิทยานุกูล 7 6 4 1 17
44 บ้านหนองแหย่ง 7 6 2 0 15
45 บ้านห้วยไร่ 7 6 1 0 14
46 โยนกวิทยา 7 3 4 0 14
47 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 7 3 2 0 12
48 บ้านสบคำ 6 4 2 3 12
49 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 6 4 2 0 12
50 บ้านกลาง 6 3 2 1 11
51 บ้านหนองแว่น 6 2 0 2 8
52 บ้านแม่มะ 6 1 1 0 8
53 บ้านแม่หม้อ 6 1 0 1 7
54 บ้านแหลว 6 1 0 1 7
55 รัฐราษฎร์วิทยา 5 9 3 3 17
56 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 5 9 0 3 14
57 เชียงแสนอาคาเดมี 5 7 1 0 13
58 บ้านรวมใจ 5 5 3 1 13
59 บ้านขาแหย่งพัฒนา 5 4 4 0 13
60 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 5 3 1 1 9
61 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 5 3 0 2 8
62 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 5 2 1 1 8
63 บ้านดอย 5 1 4 1 10
64 เอกทวีวิทย์ 5 1 0 0 6
65 สามัคคีพัฒนา 4 7 3 2 14
66 สันสลีหลวง – สันนายาว 4 5 4 0 13
67 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 4 5 3 4 12
68 บ้านจ้อง 4 4 5 0 13
69 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 4 4 1 0 9
70 บ้านแม่แพง 4 3 5 2 12
71 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 4 3 2 1 9
72 บ้านศรีป่าแดง 4 3 1 1 8
73 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 4 2 3 0 9
74 บ้านถ้ำ ตชด. 4 1 2 1 7
75 บ้านสันบุญเรือง 4 1 2 0 7
76 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 4 0 3 1 7
77 บ้านใหม่สามัคคี 4 0 1 0 5
78 บ้านธารทอง 3 12 3 2 18
79 บ้านแม่ลากเนินทอง 3 8 5 2 16
80 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 3 8 1 0 12
81 บ้านป่าบงแม่จัน 3 6 1 0 10
82 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 3 4 4 1 11
83 บ้านเวียงแก้ว 3 3 5 3 11
84 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 3 3 2 2 8
85 บ้านดอนงาม 3 3 2 1 8
86 บ้านม่วงคำ 3 3 0 1 6
87 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 3 2 4 1 9
88 บ้านพนาสวรรค์ 3 2 2 3 7
89 บ้านทับกุมารทอง 3 2 1 2 6
90 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 3 2 0 2 5
91 บ้านโป่ง 3 2 0 2 5
92 บ้านปงของ 3 1 4 2 8
93 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 1 2 0 6
94 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 3 1 1 1 5
95 บ้านทุ่งกวาง 3 1 0 1 4
96 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 3 1 0 0 4
97 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 6 1 2 9
98 บ้านปางห้า 2 5 3 3 10
99 บ้านสบรวก 2 5 1 0 8
100 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 2 4 6 3 12
101 บ้านไร่ 2 4 2 1 8
102 บ้านสันนา 2 4 2 0 8
103 บ้านป่าซางนาเงิน 2 4 0 2 6
104 ราษฎร์พัฒนา 2 3 3 2 8
105 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 2 3 2 1 7
106 บ้านทุ่งเกลี้ยง 2 3 2 1 7
107 บ้านหนองป่าก่อ 2 3 2 0 7
108 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 2 3 0 0 5
109 บ้านป่าลัน 2 2 1 0 5
110 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 2 2 0 0 4
111 บ้านผาฮี้ 2 1 1 0 4
112 บ้านสันมะนะ 2 1 0 1 3
113 บ้านสันต้นธง 2 1 0 0 3
114 บ้านถ้ำปลา 2 1 0 0 3
115 บ้านใหม่สันติ 2 0 1 0 3
116 เทศบาล 1 ต้นยาง 2 0 0 0 2
117 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 5 1 3 7
118 อนุบาลดอยหลวง 1 5 1 0 7
119 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 4 2 2 7
120 อนุบาลศรีค้ำ 1 4 2 1 7
121 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 3 0 0 4
122 บ้านศรีกองงาม 1 2 3 2 6
123 บ้านสันหลวง 1 2 3 1 6
124 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 2 1 1 4
125 บ้านห้วยอื้น 1 2 0 1 3
126 บ้านวังลาว 1 2 0 1 3
127 ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 2 0 0 3
128 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 1 1 4 3
129 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 1 1 1 1 3
130 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 1 1 0 2 2
131 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 1 1 0 0 2
132 บ้านผาเดื่อ 1 0 2 0 3
133 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1 0 1 1 2
134 อนุบาลสุชาดา 1 0 0 0 1
135 ตชด.บำรุงที่ 87 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยกว๊าน 1 0 0 0 1
137 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 5 3 0 8
138 บ้านป่าก๋อย 0 3 0 1 3
139 บ้านแม่เต๋อ 0 2 4 1 6
140 บ้านป่าซางงาม 0 2 1 1 3
141 บ้านไทรทอง 0 2 1 1 3
142 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 2 0 0 2
143 บ้านดอยจัน 0 2 0 0 2
144 บ้านถ้ำ 0 2 0 0 2
145 บ้านแม่คำ 0 2 0 0 2
146 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 1 3 1 4
147 บ้านห้วยหก 0 1 2 0 3
148 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 1 2 0 3
149 บ้านศรีดอนมูล 0 1 1 1 2
150 บ้านน้ำจำ 0 1 1 0 2
151 บ้านสันต้นเปา 0 1 1 0 2
152 บ้านปางสา 0 1 0 2 1
153 บุญพิทักษ์วิทยา 0 1 0 0 1
154 บ้านกิ่วพร้าว 0 1 0 0 1
155 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 1 0 0 1
156 บ้านผาจี 0 1 0 0 1
157 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 1 0 0 1
158 บ้านสันมะเค็ด 0 0 2 0 2
159 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 2 0 2
160 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 1 1 1
161 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 1 0 1
162 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 0 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0
รวม 873 649 351 219 2,092