รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 และ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอย 1. เด็กหญิงกิติดารัชต์   ปงเมฆ
 
1. นางวรรณดี  ก๋องแก่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กชายฉัตรตะวัน  หงษ์ปะลิต
 
1. นางณัฐญาดา   มณีจันทร์สุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 1. นายมอแล   คาหล่า
 
1. นางวัฒนา   พิศพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงวรกานต์  ยะมา
 
1. นางศรัญญา  พงษ์วสิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 1. เด็กหญิงอาบา  เชอหมื่อ
 
1. นางณัฐรี  ตุ่นแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงอัญชลี  โหมดม่วง
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1. เด็กหญิงอวยพร  สายคำ
 
1. นางพิมพ์ประภา  สิงห์ตา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายเมธัส  มุงเมือง
 
1. นางสมจิตร  หาญกาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงวลี  สมนาศักดิ์
 
1. นางดวงเดือน  ลาคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทรายทุ่ง
2. เด็กหญิงอิ่งคำ  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงเขมิกา  เฒ่ามูลละ
 
1. นางสุพิน  กนกทิพย์
2. นายธนกฤต  ศิริพัฒน์ธนกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญตัน
 
1. นางพจนีย์   สัมพันธสิทธิ์
2. นางอำไพ  คำลือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงอารียา  ผ่องมณี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเพ็งอาจ
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
2. นางสาววันวิสาห์  ไชยลังการ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 1. เด็กหญิงถิงถิง    แซ่ขวาง
 
1. นางมณีวรรณ    บุลมาก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ประกายวิเชียร
 
1. นายคมสันต์  สุผาครอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  เบก่า
 
1. นายอนุวัฒน์  นันท์โภคินวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กชายธณรัฐ  ทนดี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สุภาวะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุรินทอง
 
1. นางเกษสุดา  ดำรงศิริกุล
2. นายประสิทธิ์  ศรีเงินดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินต๊ะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  แก้ววรรณะ
3. เด็กหญิงพรธิดา  ทองใบ
 
1. นายภัฎธณพงษ์   วรโชติอนันต์กุล
2. นางสาวนิสา  แก้วจันทรา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  สายใจ
2. เด็กหญิงดรุณี  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  โตสมจิตต์
 
1. นางมัชฌิมา  สุตาศิลป์
2. นายอลงกต  ชัยเรือน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะตี 1. นายชาติชาย   ลาหู่นะ
2. นายสนั่น   จะนี
3. นายอภิชัย   มาเยอ
 
1. นายอัครพล   กันทะดง
2. นางสาวณัฐธยาน์   กันทะดง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ่นคำ
 
1. นางจารุมาศ  แก้วประการ
2. นางสาวจิราพัชร  ธิสกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงละอองทิพย์  ศรีัวิชัย
2. เด็กชายเสกสรรค์  วันดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กันทะดง
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพบูลย์ยิ่งยศ
 
1. นางราพร  นุกาศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1. เด็กหญิงสุภานัน  วิเศษเลิศกมล
 
1. นางสาวผุสดี  วีระ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายภาณุ  บุญสวรรค์
 
1. นายอมรชัย  ปงลังกา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงบูรณี  สเลลานนท์
2. เด็กชายสุรพีร์  สุวรรณ์
3. เด็กชายเสฎฐดลล์  กุลสัมฤทธิ์ผล
 
1. นายก้องเกียรติ  จันทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ปัญญาบุญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัชรินทร์  พานพิชัย
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงภูวดี  แซ่ตาม
 
1. นางฐิตาภัทร  คำภาสี
2. นายธรรมนูญ  ต๊ะผัด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 1. เด็กชายธนภัทร  จี้หอม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คำแสง
3. เด็กชายภาษิต  คำล้น
 
1. นางรัชนี  ปัญโญใหญ่
2. นายสุวิทย์  ปัญโญใหญ่
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กชายจะมู  จะนุ
2. เด็กหญิงวนิดา  แซ่หวาง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่เจ้า
 
1. นางสาววิมลพรรณ  การเร็ว
2. นางอนัญลักษณ์  อินทะนู
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายคำ  คำดี
2. เด็กชายธยุตม์  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพิกานต์  เชอหมื่อ
 
1. นายอรรถพร  พรหมเผ่า
2. นางวิชุดา  ยศโม่ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายตะวัน   พนาไพศาลกุล
2. เด็กชายพรชัย   วุ่ยยือ
3. เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนวงศ์ไพโรจน์
 
1. นายพิชชากร  อานุ
2. นางสาวพัชรี  ธิศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงนิด  คำแสง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุ่นจญานนท์
3. เด็กหญิงวีรญาณ์   เซี๊ยะสกุล
 
1. นางกาญจนา  ยะใจมั่น
2. นายดณุพล  จอมคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สุยะฟู
2. เด็กหญิงปภัสสร   วงค์มณีวรรณ
3. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงแก้ว
 
1. นางชีวานันท์  กาสมุทร
2. นางสาวพรทิพย์  จินะไชย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายพีระศักดิ์  โสภณพึ่งลาภ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  วิเศษงามวศิน
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวสิริญาดา  กิตติรัตนทรัพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 1. เด็กชายชายเล็ก   สกุลลิขิตสุข
2. เด็กชายเกริกพล  เวชวัน
 
1. นางภาระวี  อินนวล
2. นางสาวพุฒิธาดา   อุดร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทอง 1. เด็กชายธนาดุล  แซ่ย้า
2. เด็กชายวิวรรธน์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายทเนตย์  จันแปงเงิน
2. นายอุดม  อรหันต์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายชนะชัย  แซ่พ่าน
2. เด็กชายธนากร  แซ่ชิน
 
1. นางนงลักษณ์  ภิมาลย์
2. นายเอกชัย  แก้วก๋า
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 1. เด็กชายตอนออน    แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายไชย  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางสาวพิชญ์สิริ  ตั๊งวิบูลย์ชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายบุญติ๊บ  นามคำ
2. เด็กชายบุญธรรม  สามอิ่น
 
1. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์
2. นายวรวุฒิ  ทาแกง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1. เด็กชายชัชนันท์  จินดา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  จันชมภู
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พยาราช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงค์จัน
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วสมพงษ์
3. เด็กหญิงธันวารัตน์  คำแก้ว
4. เด็กหญิงพรกนก  บุญแก้วพุด
5. เด็กหญิงยุพิน  อูล้อ
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นางหทัยทิพย์  ตรีชา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  แก้วคำ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นายสาม
3. เด็กหญิงปนิตา  เชียงอิน
4. เด็กชายประพันธ์เพลง  ปิงวงค์
5. เด็กหญิงอำไพ  นิวัน
 
1. นายสมศักดิ์  ยาวิชัย
2. นายอุดม  ปิงวงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกษิตา  เกื้อสุข
2. เด็กหญิงกัญญาวี  อินบุญ
3. เด็กหญิงกานดา  ไทยใหญ่
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  แปงเงิน
5. เด็กหญิงอารีดา  คำลือ
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นายโยธิน  ปินทรายมูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1. เด็กชายทวีทรัพย์  แสนข่าย
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทองบัว
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ส่างซู้
4. เด็กชายสุทธิพงศ์  เจนสาม
5. เด็กชายไพบูลย์  ลงแจ
 
1. นางสาววรรณภัทร  วรวัฒน์รัชกุล
2. นางสาวพูลศิริ  สุริยาสัก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะ 1. เด็กหญิงกุลนันต์  โกเสนตอ
2. เด็กชายครรชิต  นาใจ
3. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณประภา
4. เด็กชายภากร  เขียวเซ้น
5. เด็กหญิงสุชานารี  จันทราพูน
 
1. นางจินตนา  ใจยะเขียว
2. นางสาวอำพร  หม่องมูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวบุษกร  สามอิน
2. นางสาวพลอย  นำยอด
3. นางสาวพิมพ์  เต็นคำ
4. นางสาวยุพิน  คำแก้ว
5. นางสาวหล้า  บุญสม
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
2. นางสุภัคษณา  สกุลศักดิ์รัศมี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายธราพงษ์  สมบุญมา
3. นายประวันวิทย์  เลิศนรินทร์
4. นายศรัณยพงศ์  เครือจินจ๋อย
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ใจคำปัน
 
1. นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงก๋องคำ  สมชาติ
2. เด็กหญิงนุก  มาเยอะกู่
3. เด็กหญิงพรพรรณนภา  วิชาโห้ง
4. เด็กชายอนุวัฒน์  ปฏิเสน
5. เด็กชายเมธัส  วงค์สละ
 
1. นายขวัญชัย  แก้วลังกา
2. นายวิชัย  คำรักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  จือเปาะ
2. เด็กหญิงกัลยา  ไพรรีเจริญ
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เยอส่อ
4. เด็กชายจิตกร  เมืองแล่ง
5. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  วงศ์เป็ง
6. เด็กชายธวัตชัย  อยู่ลือ
7. เด็กหญิงนภารัตน์  เยอส่อ
8. เด็กหญิงนริสา  อายิง
9. เด็กหญิงนารี  จือเปาะ
10. เด็กหญิงปรรดา  มาเยอะ
11. เด็กหญิงปรียาพร  อามอ
12. เด็กชายยุทธชัย  เชอหมื่อ
13. เด็กหญิงวรรณภา  จะแฮ
14. เด็กหญิงวาสนา  มาเยอะ
15. เด็กชายสมพงษ์  โอตโม๊ะ
16. เด็กชายสุทธิพงศ์  หวัง
17. เด็กหญิงอารีรัตน์  หัสมณีนิล
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เตโชวณิชยกิจ
19. เด็กหญิงเมธาพร  ตะห่อ
20. เด็กชายเอกวัฒน์  เชอหมื่อ
 
1. นายวุฒิภัทร  ยศบดินทร์
2. นางพรพิมล  เถาวัลย์
3. นางชนารดี  พรมจันทร์
4. นางสายสุนีย์  ผู้ดี
5. นายวีระยุทธ  ใจสุราช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญา  เยอซอ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ตะห่อ
3. เด็กชายชัชวาลย์  อยู่ลือ
4. เด็กชายดรุนันท์  แซ่ตัน
5. เด็กชายตรีรนันท์  ปอแฉ่
6. เด็กชายทักษิณ  มาเยอะ
7. เด็กหญิงธิดา  เยอส่อ
8. เด็กชายปิยะพัฒน์  อามอ
9. เด็กชายภูบดี  เยอส่อ
10. เด็กหญิงรัตติกาล  อามอ
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  อยู่ลือ
12. เด็กชายศิริชัย  เยอแจ่
13. เด็กชายศุภชัย  อยู่ลือ
14. เด็กชายสมคิด  มาเยอะ
15. เด็กชายสรนันท์  มาเยอะ
16. เด็กชายอนุวัฒน์  จะงะ
17. เด็กชายอมรเดช  เพเมียะ
18. เด็กหญิงอาโพ  มาเยอะ
19. เด็กชายเกษมชาติ  เสรีธรรมรัตน์
20. เด็กชายเมธี  มาเยอะ
 
1. นางสาวแพแพง  ชาวลี้แสน
2. นายวุฒิภัทร  ยศบดินทร์
3. นางสาวพิมลวรรณ  ปัญญาไว
4. นายบัณฑิตย์  คำพงษ์
5. นางภัทรวดี  ชำนาญยา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหม่น้อย
 
1. นางสาวพิมประไพ  ศรีสมโภชน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงรัชนิดา  แสนศรี
 
1. นางสาวเฌอกัญญ์   อินทนิล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  นธีนันท์
 
1. นายธีริทธิ์  อิ่นคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายสุธิชัย  หมื่อแล
2. เด็กหญิงหมี่ลอง  แยส่อ
 
1. นางรามัย  รุ่งจิรารัตน์
2. นายยรรยง  เจริญเจ้าสกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำหล้าทราย
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ก้างออนตา
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. นายปริญญา  อุปนันไชย
2. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วปานันท์
 
1. นางศรีสุดา  ทองกลาง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  กันทะกวาง
2. เด็กหญิงชมพู่  ดวงใจ
3. เด็กหญิงลัดดา  บุญเทียม
4. เด็กหญิงศิริพร  ดวงใจ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามอ้าย
6. เด็กหญิงสาย  นามแปง
7. เด็กหญิงหล้า  สุลิน
8. เด็กหญิงหอม  คำใส
9. เด็กหญิงอาธิตยา  นามสุข
10. เด็กหญิงแพรนวล  แก้วนวล
 
1. นางสายสุดา  มุสิกะ
2. นายอภิชัย  วงศ์อมรวัฒนะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ภักตรา
2. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงทัชชา  ชุ่มมงคล
4. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
5. เด็กหญิงนริศรา  ราชอภัย
6. เด็กหญิงนันทนัช  นนทมาลย์
7. เด็กหญิงน้ำฝน  จะยี่
8. เด็กหญิงปันณพร  เทพวัน
9. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์สิน
10. เด็กหญิงพีรยา  ใจหล้า
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ถึงจอหอ
12. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
13. เด็กหญิงสุธารัตน์  ยาวิชัย
14. เด็กหญิงอัญชุลีพร  เชื้อเมืองพาน
15. เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์กาสอ
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางโรจนา  รีรักษ์
4. นางสาวมาลัย  สมเครือ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เชอมือ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มะโนแก้ว
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ต๊ะสุข
4. เด็กหญิงนาพอง  ป้อแฉ
5. เด็กหญิงนิดา  อู่แม
6. เด็กหญิงปนัดดา  ซีหมื่อ
7. เด็กหญิงปริศนา  เมอแลกู่
8. เด็กหญิงพฤติกา  ปอแชะ
9. เด็กหญิงราตรี  เลาหมู่
10. เด็กหญิงวนิดา  กาเซอ
11. เด็กหญิงวีนัส  พระพรเลิศ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชมัดสยาอานนท์
13. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่วยยื่อ
14. เด็กหญิงอริษา  ปันสิงห์
15. เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นายคนองเมฆ  สุทธศิลป์
3. นายปิยวัฒน์  ก๋าใจคำ
4. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงนันทนา  นาทะสัน
2. เด็กหญิงอริสา  พวงรัตน์
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวพรนภา  นามยี่
2. นางสาวอรญา  คำมา
 
1. นายสุนทร  พิลาลัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายฤทธา  ยั่งวจนะ
 
1. นายสมบัติ  จันทร์แสง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายอาเท  เชอหมื่อ
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. นายวิสาร  จะวอ
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงอรพิม    นามวงค์
 
1. นางดวงใจ   ชัยมงคล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงอรุณี  คาหล่า
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตุ้ย  คำเงิน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงหอมนวล  นามจาย
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงดาหลา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่ตี้  อาหนี่
 
1. นางกัญญา  แปงชมภู
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะตี 1. เด็กชายวันดี  มูยี
2. เด็กชายแสงแก้ว  นามดา
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   กันทะดง
2. นายอัครพล   กันทะดง
3. นายอัครพล   กันทะดง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. นางสาวซาเหมย  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงนาท้อ  ลีจา
 
1. นางสาวพนิดา  เชื้อเมืองพาน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกูลภรณ์  ใจเกษมสุขดีมาก
 
1. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงต่าย  วรรณดี
2. เด็กหญิงศิริกุล  นามเปา
3. เด็กชายสุพัฒน์  นามอ้าย
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  โกฏแสง
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงสงกรานณ์  กาวี
 
1. นายปรีดา  จันทราพูน
2. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงแสงหอม  บุญศรี
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันต๊ะ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกตพร  นกทอง
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  งามบุษกรโสภา
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. นางสาวนิศารัตน์  ชุ่มเมืองเย็น
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงสุนิษา  ตาคำ
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก้วศิริ
 
1. นางสาววิลาสินี  ยะมะโน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันต๊ะ
2. เด็กชายนวมินทร์  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงฝนดาว  มโนตา
4. เด็กหญิงศตพร  นกทอง
5. เด็กหญิงสุขธิดา  คำแสง
6. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  งามบุษกรโสภา
8. เด็กชายแดนสยาม  พัฒนานุกูล
9. เด็กหญิงแสงหอม  บุญศรี
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
2. นางสาวปานใจ  ไชยวรศิลป์
3. นางมธุรสณี  กวางทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กันทะถ้ำ
2. เด็กชายคณาธิป  อินสุุนา
3. เด็กชายชัยภัทร  คำนาม
4. เด็กชายทีฆายุ  อินสุนา
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทาตุกาม
6. เด็กหญิงพัทรนันท์  แสงบุญ
7. เด็กชายพีรทัต  ชุ่มมงคล
8. เด็กชายพีรพล  นันทะวิชัย
9. เด็กชายภัทรพงษ์  วิระคำ
10. เด็กชายภัทรพล  จ๊ะใจ
11. เด็กชายภูมินทร์  แสนวงค์คำ
12. เด็กหญิงวิชรา  เครือวงค์ปัญญา
13. เด็กชายวิทวัส  นฤมิตรสิงขร
14. เด็กชายวีรชน  วงค์สุวรรณ
15. เด็กหญิงวีรดา  นุตวงษ์
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  ผางคำ
17. เด็กหญิงสุพัตรา  คุณะดอย
18. เด็กชายเจษฎา  กันทะวัง
19. เด็กหญิงเบญจทิพย์  พรมเงิน
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชื่นแสน
 
1. นายปราโมทย์  กาโน
2. นายอนุเชียร  วงศ์ษา
3. นางวิริญ  คะสม
4. นางสาวพัชรี  เขื่อนคำ
5. นางสาวแสงจิ่ง  ไผ่ทอง
6. นางสาวปูริดา  อิ่นแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. นางสาวกชกร  ธิดวงแสง
2. นายจตุพล  อินทนนท์
3. เด็กชายจตุรวิชญ์  สุยะเสาร์
4. เด็กหญิงจิตตรา  เบร์นเนอร์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ทารัตน์
6. นายจีรายุทธ  สุขจิตร์
7. นายทศพร  ศรีวิลัย
8. นายธนกร  ดงปารีย์
9. เด็กชายธนัช  แม้นใจดี
10. นางสาวนฤมล  ก้อนแก้ว
11. เด็กหญิงนลินี  เวียงคำ
12. เด็กหญิงนิชากรณ์  วังแสง
13. เด็กหญิงผกามาศ  อินทนนท์
14. เด็กหญิงพรพรรณ  กันทาเดช
15. เด็กชายพรวิศณุ  จันทรศร
16. นางสาวพฤกษา  หลาบหนองแสง
17. เด็กชายพีรพล  ทองพระธรรม
18. เด็กชายภราดร  ชนกน้อย
19. เด็กหญิงมุฑิตา  ชติวรรณยุกธิ์
20. เด็กหญิงวิกานดา  ปิ่นไชย
21. นายวิทยา  ราต๊ะเป็ง
22. เด็กชายวิศรุต  ประเทศ
23. เด็กชายศราวุฒิ  นาราต๊ะ
24. นายศุภกิตติ์  สร้างแก้ว
25. เด็กหญิงศุภวิชญ์  น้อยหมอ
26. นางสาวสกุลนา  ศรีกุลิ
27. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ภิระบรรณ์
28. นายสุรัตน์  สุขสัมฤทธิ์
29. เด็กชายอดิชัย  จันทรา
30. นายอภิชิต  อินทนนท์
31. นายอาชวิน  อินทรสุวรรณ
32. เด็กชายเดชา  อุ้ยทิม
33. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินะคำ
34. นางสาวเบญจา  ปันทวัง
35. นายเสฐียรพงษ์  จันทร์แดง
36. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ศรีกุลิ
37. นายไตรรัตน์  ธิป้อ
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
2. นายแสนรัก  มะโฮงคำ
3. นายคุณาวุฒิ  เศรษฐวนิชย์
4. นายกิตติพงษ์  ชัยแก้ว
5. นายกฤษดา  กันทาเดช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายฉ่าลุม  อายิ
2. เด็กชายทักษิณ  สิทธิมงคล
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ชัยทอง
4. เด็กชายนิพุน  นามยี่
5. เด็กหญิงบัวหอม  ไชยวงศ์
6. เด็กชายอาทือ  เมอเลกู่
 
1. นายอมร  ชำนิไกร
2. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกฤตินัย  ผาสุขหัส
 
1. นางรตีกานต์   เดินแปง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มหาวรรณ
 
1. นายอมร  ชำนิไกร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายศิวกร  คำลือ
 
1. นายอุดม  ปิงวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมมินทร์
 
1. นางนิตยา  ชัยมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายบุญเพชร  บุญวงค์
 
1. นายศตพล  สุวรรณดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กหญิงวรานุช  ศิริคูณ
 
1. นายปราโมทย์  กาโน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันถนน 1. นายโกวิท  พรมมิน
 
1. นางพัฒนา  ขอนพิกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสือมัจฉะ
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นางพริ้มเพรา  สุยะโกมล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กหญิงสีวิกา  อาจอ
 
1. นายปราโมทย์  กาโน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นายชาตรี  ป้อแฉ่
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  คำเงิน
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กชายอิทธิพล  จี่เรือน
 
1. นายสุริยา  เทพวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสนา  การะวงค์
 
1. นายสมศักดิ์  แสนคำหล่อ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายอาทิตย์  แสงธิ
 
1. นายอภิชาติ  นาเมืองรักษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงวรรณี  คำลือ
 
1. นายทนงศักดิ์  แสนมา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกัลยา   หทัยเดชานันท์
2. เด็กชายกาวีละ   เยอหมื่อ
3. เด็กชายกิตติธัช   ปัญญาเฉียบ
4. เด็กชายจ่าเจ่อ   แซ่ฮิ่ง
5. เด็กชายชัยวุฒิ   แซ่ว่าง
6. เด็กชายชายกัส   ปัญญา
7. เด็กหญิงซูเหมย   ลาหู่นะ
8. เด็กหญิงฐิติยา   กุลศรีทวีปัญญา
9. เด็กชายธวัชชัย   หนอยตาล
10. เด็กหญิงธัญชนก  ลายคำ
11. เด็กหญิงนราดา   วรัชรังสิมันตุ์
12. เด็กหญิงปุณยนุช   แซ่จู
13. เด็กหญิงมนัสพร   อ่วยยือ
14. เด็กชายมิตรชัย   สมบูรณ์สุขวนา
15. เด็กชายยิ่งเจริญ   แซ่ลี่
16. เด็กหญิงยุพารัตน์   ทองไชย
17. เด็กหญิงรัตนา   แสงคำ
18. เด็กหญิงรัตนา   จะอู่
19. เด็กหญิงรุ่งนภา   ปวกหลวง
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   แซ่ลี้
21. เด็กหญิงศุภฤกษ์  แลเชอกุ
22. เด็กหญิงสกุณา   นิมิตรกันทร
23. เด็กชายสมชาย   แซ่จ๋าว
24. เด็กชายสมบูรณ์   นามคำ
25. เด็กชายสีนวลแก้ว   นายเล็ก
26. เด็กชายสุชาติ  นายมารถ
27. เด็กหญิงสุวิทอน   เงินส่วย
28. เด็กหญิงสุวิมล   เงินส่วย
29. เด็กชายหลาว   แก้วหลง
30. เด็กหญิงอาจู   แซ่ลี
31. เด็กชายเจริญรักษ์   เมืองใจ
32. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   แซแหลว
33. เด็กชายโชคทวี   แสงสี่
 
1. นางสาวอัญชลี   เมฆวิบูลย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิกระสังข์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มานิธิ
3. เด็กชายธำรง  หวง
4. นางสาวบงกชกร  จันทาพูน
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  สนิทโกศัย
6. เด็กหญิงเจนประภา  อยู่รอง
7. เด็กชายเจนวิทย์  สุโกสิ
8. นางสาวเฟื่องลดา  พรมชัย
9. เด็กชายเมธี  สกุลประฐมชัย
10. เด็กหญิงใบเตย  พรมเมือง
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นายสว่าง  มโนใจ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
2. เด็กหญิงฐนิชา  พรมโมคัก
3. เด็กชายณัชพล  บัวผัด
4. เด็กชายนิยาม  พันธ์โพธิ
5. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
6. เด็กชายปุญกรณ์  ฉันตา
7. เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ
8. เด็กหญิงสาธิตา  รักเกียรติคุณ
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงทิพย์
10. เด็กชายอัศวิน  ปิมปา
 
1. นางสุนทลักษณ์  นราวิทยานุรักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสุรีพร  มงคลดี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อาจอ
2. เด็กหญิงนิดา  วิชัย
3. เด็กหญิงสิริยากร  ขันตรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สมเป็งวัน
5. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเมืองมา
6. เด็กหญิงอนุชิตา  เกเย็น
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสุนันยา   หาญแก้ว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1. เด็กชาย ชาตรี   แซ่ฉึ่ง
2. เด็กหญิง ณัฐวดี   แซ่ย่าง
3. เด็กหญิง ธันยาพร   แซ่ฉึ่ง
4. เด็กหญิง ลัดดา    มาเยอะ
5. เด็กชาย โกวิท    แซ่จาง
6. เด็กหญิงกัลยากร  ระเบียบปรีดา
7. เด็กหญิงชฎาพร  ลาหู่
8. เด็กชายชัยชนะ   หมื่อโปกู่
9. เด็กหญิงดาวคำ  สีหน่อ
10. เด็กหญิงปรมัตถ์   แซ่ว่าง
11. เด็กหญิงภคิณี   บดีรักษ์
12. เด็กหญิงรัตนาพร   เชื่อหมึกุ
13. เด็กหญิงศิริรักษ์  แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงสุมาลี   มาเยอะ
15. เด็กหญิงอำไพ   แซ่จาง
16. เด็กหญิงแสงจันทร์   นามอ้าย
 
1. นายอรรถพล   ดวงอาโน
2. นางสุภาวิณี  ธรรมวงค์
3. นางสาวศันสนา  ปวกหลวง
4. นายเอกชัย  ใจอ้าย
5. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฝ่ายจิตชอบ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเพียร
2. เด็กชายชนะวรรณ  รุ่งอรุณ
3. เด็กชายชานนท์  ปันต๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐณพิน  ศรีมูล
5. เด็กชายธนุส  แก้วมูล
6. เด็กชายนพรัตน์  พรหมเจริญ
7. เด็กหญิงนิจวิภา  ปินตา
8. เด็กชายนิติภูมิ  ปรางค์แสงวิไล
9. เด็กหญิงปาณิสราสรา  แก้วคำ
10. เด็กหญิงพจมานย์  ตุงคะบุรี
11. เด็กหญิงพีระดา  วงค์แสนศรี
12. เด็กหญิงลวิตรา  ติรักษา
13. เด็กหญิงสุภาพร  คำติ๊บ
14. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  รู้บุญ
15. เด็กหญิงอารายา  ทองคำ
16. เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมเทพ
 
1. นายธนบดี  ปันต๊ะ
2. นางสายสมร  สุวรรณฤทธิ์
3. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
4. นางพัชรินทร์  ศรีทอง
5. นายระดับ  ตาเต
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทองคำ   บาลีแก้ว
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
3. เด็กชายประภาวิน  เสนางาม
4. เด็กชายปรีชา   มาลัยยะ
5. เด็กชายภูริพัฒน์  วงศ์สรรศรี
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงชนิกา  เทพอินใจ
2. เด็กหญิงทัศนีกร  ชาวเมือง
 
1. นายณรงค์  ดีสงคราม
2. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงสุชานุท  สงบสันติสุข
 
1. Mrs.Honey  Lane P.Galetto
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจินตพร  ฟ้าสิทธิชัย
 
1. นางสาวธนกฤต  ใจดี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. นางสาวศรีทอง  แก้วสุข
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชา  วงศ์มา
 
1. นายทวี  บุญมี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  วงศ์สุขจันทร์
 
1. นางสาวณัฐปวินท์  เพิ่มเยาว์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1. นายปิยะมิตร  ปิยะกุล
 
1. นางทิพย์วรรณ  ต๊ะต้องใจ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงันัยนา  แยค์กูด์
 
1. นายธีระนิตย์  พิมพ์เงิน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. นางสาวสุกัญญา  สุขใจ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจูเลียน  พี กาเลโต
 
1. Mrs.Honey lane  p.Gallento
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นางสาวหมี่เดอ  แบทู
 
1. นายอาทิตย์  ขาววัด
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงจรรยา  ยานารส
2. เด็กชายทศพร  หงษ์ทอง
3. เด็กชายวันชัย  ใส่หา
4. เด็กหญิงสุมิตรา  ไชยสนาม
5. นางสาวแก้ว  พม่า
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวเรณุการ์  วิญญกูล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายปฏิพล  แซ่ชู
 
1. นายจักรพงษ์  ปงกันคำ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทะเลเหนือ
 
1. นางสาวสุกัญญา  แดนแก้วรัตน์สกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายวีระพงษ์  เชอหมื่อ
2. นายสุรเชษฐ์  วิมลขจรศิริ
 
1. นางสาวแสงจันทร์  แสงแก้ว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์เทพ
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หอมหวล
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์   ชัยวงค์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วจันทรา
2. เด็กชายนิกร  ทันหล้า
3. เด็กชายภูธน  ปงลังกา
4. เด็กชายวรฤทธิ์  พักเรือนดี
5. เด็กชายวรเชษณ์  นัยติ๊บ
6. เด็กชายเกรียงไกร  งามทรัพย์
 
1. นายสุภาพ  กันขันคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
3. นายณฐกร  วงค์ใหญ่
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 1. เด็กชายคำ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายซื้อ  สุวรรณ
3. เด็กชายบุญมาก  นามเจ้า
4. เด็กชายยาจ๊อง  มาเยอะ
5. เด็กชายหล่อแต  เชอหมื่อ
6. เด็กชายแดง  ไทยใหญ่
 
1. นายสมคิด  ดวงสุวรรณ
2. นายกฤษดา  ใสสม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทำดี
2. เด็กชายนนท์ชัย  ศิริวารินทร์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศักดิ์ดา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เขื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงมินตรา  วิเศษศรี
6. เด็กชายวีระยุทธ  กูลฉวะ
7. เด็กชายศิริศักดิ์  กลั่นกลิ่น
8. เด็กชายเสกสิทธ์  คำดี
 
1. นายฐิตนนท์  บุญเจริญ
2. นายวรกุล  คำมะ
3. นายเอกชัย  บุญสาม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกนกพร  หมื่อแล
2. เด็กชายกฤษณะ  คำทับทิม
3. นางสาวจันทร์พุธ  เทิดไทย
4. เด็กหญิงนภา  ใจวงศ์
5. นางสาวบู้เคียว  อายึกู่
6. นางสาวสมหญิง  คำแป
7. นางสาวสุมาลี  นายหลง
8. เด็กหญิงอัมพร  บำรุงไทย
9. เด็กหญิงอำพร  คำแสง
10. นางสาวเบญญา  เชอหมื่อ
 
1. นายสุนทร  พิลาลัย
2. นายจันทร  ไชยมูล
3. นางอนงค์  พิลาลัย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนิภา  เบเช่
2. เด็กหญิงชลธิฎา    คะจรรยา
3. เด็กหญิงนันทนา  เยเบียง
4. เด็กหญิงรอด  ทองดี
5. เด็กหญิงศิริพร    วงศ์วรรณคำ
6. เด็กหญิงสมใจ    ตาติปาน
7. เด็กชายสรพงศ์   เชอหมื่อ
8. เด็กหญิงสร้อยทอง  คำจันทร์
9. เด็กหญิงสุนิสา   เชอะมื่อ
10. เด็กหญิงหมี่หน่อง   เชอหมื่อ
 
1. นางสุมณฑ์รัศมิ์  สิริวรรณะ
2. นายพัตร์ฐพนธ์  สิริวรรณะ
3. นายสมชาย  ปิยะดา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเงิน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นามแก้ว
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เหมืองทรายมูล
 
1. นางฉลวย  แสนคำหล่อ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายน้อย  นามอ้าย
2. เด็กหญิงพราว  คำเครือ
3. นายสรพงษ์  เวทู
 
1. นายจันทร  ไชยมูล
2. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 1. เด็กหญิงชมพู่  โชคสถาพรสิน
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  นันทบวรเกียรติ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  มงคลโรจน์กุล
 
1. นางสาวพุฒิธาดา   อุดร
2. นางสาวกนกพรรณ   ฉายารัตน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญญา  แบลเชะ
2. เด็กหญิงรพีพร  เวศสันติ
3. เด็กหญิงอลิษา  เซียมมือ
 
1. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
2. นางอนงค์  กุ่มงาม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ไทยลื้อ
2. เด็กชายอัมรินทร์  นามปัญญา
 
1. นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา
2. นางสาวอ้อยทิพย์  สุนทร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทูนแสง  คำลือ
2. เด็กหญิงวิกานดา  วรรณสุข
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ระลึก
2. นายอังคาร  อยู่ลือ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศรีมงคล
2. เด็กชายธีรัช  ใจตารักษ์
 
1. นางศิริขวัญ  นามหนวด
2. นางสาวเพ็ญสุดา  สุตวงค์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกัลยา  คำลือ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  คำแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปันดวง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ติยะกว้าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กชายเอกชัย   แซ่จาง
 
1. นางสาวธนีพันธ์ุ  บุญเล่อร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  รวีปัญญา
 
1. นางสาวบงกชกาล  ก้างออนตา
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนชัย   วงค์ดาว
2. เด็กชายภานุพงศ์  ปุระเสาร์
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
145 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กชายชินวัตร  อุ่นคำ
2. เด็กชายแดง  กันทะวงค์
 
1. นายโอฬาร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายชัยวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายพิทักษ์  แสงจันทร์
2. นายพิเชษฏ์  ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ปัญญา
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสงกรานต์  มั่งอานุ
2. นายอภิรัชต์   บุญสร้อย
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
148 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายธนวัฒน์  ลก
2. เด็กชายธนานันท์  หมวกเครือ
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกชนิภา  มูลหล้า
2. เด็กชายเทียนชัย  ผ่านดอยแดน
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายทักษิณ  ชัยชุ่ม
2. นายภูมิไทย  ปานแตง
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกอบชัย  โปธา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หมื่นนาวัง
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญสุดา  จันทาคำ
2. เด็กชายนวพล   สมปินตา
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
153 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เด่นวิภัยเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  กัณทะวงค์
 
1. นางสาวสรัลชนา  ชุ่มมงคล
2. นางสาวจตุพร  วงค์ไชย
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนาธร  บุญเจริญ
2. นายบุญหลง  พระสุข
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุพงศ์  ทาแกง
2. เด็กชายสมชาย  ซิวดี
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญยุทธ  รูปโฉม
2. เด็กชายภานุพันธ์   หอยแก้ว
3. เด็กชายสิริชัย  เตมีศักดิ์
 
1. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
2. นายชนก  แสนติยศ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  กาวิสุ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวรรณแจ่ม
3. เด็กชายแสงสุรีย์  ดวงจันทร์
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรันนิรา   แซ่หยาง
2. เด็กหญิงวรรณิดา   แซ่ลี
 
1. นายธนาวุฒิ   ศรีบริบูรณ์
2. นายโกวิทย์  ไชยสิทธิ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญทาทอง
2. เด็กชายจายยี่  นามใส่
3. เด็กหญิงวิลินญา  คำเงิน
 
1. นางอำไพ  เอี่ยมอุไร
2. นางนารีรัตน์  นาใจ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายพลธกร  ใหม่ชมภู
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สายมะโน
3. เด็กชายอนาวิล  สุวรรณภากร
 
1. นายภูษิต  มาไกล
2. นางสุพรรษา  เตจ๊ะสร้อย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายชินวุฒิ  มาเยอะ
2. เด็กชายนาเวีย  มาเยอะ
3. เด็กชายอาส่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางยศวดี  พรหมมา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กชายจตุพล  มาเยอะ
2. เด็กชายสมชาย  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาโหละ  เชหมื่อ
 
1. นายทินกร   หอกทอง
2. นางขวัญฤดี  หอกทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา    ปฏิเสน
2. เด็กหญิงชลลดา    ก้อใจ
3. เด็กหญิงน้องพิม  คำคม
4. เด็กหญิงฟองจันทร์    ไชยวงค์
5. เด็กหญิงเอ้ย    นางแปง
6. เด็กหญิงโบว์  ยองใย
 
1. นายทวี  ใจมาคำ
2. นางวราภรณ์  ใจมาคำ
3. นางทองสุข  ริยะกาศ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงธนัชพร   จิ่งหล้า
2. เด็กหญิงบูจู   เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงพิมพ์   ซอ
4. เด็กหญิงลัดดา   มาเยอะ
5. เด็กหญิงหมี่โบ   อาหยิ
6. เด็กชายเศรษฐพงษ์   แซ่ดู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะ 1. เด็กชายชูชาติ  เบียงแล
2. เด็กชายอนุชา  ก้างออนตา
3. เด็กหญิงแสงอ่อน  คำแสง
 
1. นางสมศรี  โคตรนรินทร์
2. นางจินตนา  ใจยะเขียว
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมัณธิการ์  คำหล้า
2. เด็กชายสินทร  ฤทธิ์รงค์
3. เด็กหญิงอลิชา  ชุมมงคล
 
1. นายอดิศักดิ์  น้อยหมอ
2. นายนรินทร์  เตอะสกุล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กหญิงกนกพร   เยือมือกุ
2. เด็กหญิงสุพรรณี   ซูข่า
3. เด็กชายอำนาจ   เยซอกู่
 
1. นางสายฝน   อกแผ่
2. นางสาวเสนีย์  เอี่ยมชารี
3. นางสาวเสนีย์  เอี่ยมชารี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงกานดา  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงชบา  แยส่อกู่
3. เด็กหญิงอาเดอ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  อุ่นนันกาศ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  สายปิง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  มาแปง
3. เด็กหญิงลักษิกา  บัวละวงค์
 
1. นางรุ่งคิด  พรมรักษ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายธนกร  ปงเมฆ
2. เด็กชายนนทกร  ทาวี
3. เด็กหญิงศิลาภรณ์  อุปป้อ
 
1. นางชญาน์นันท์  อ้ายจาย
2. นางสาววริศรา  นภาไสว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชญานิน   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงภาลัย  โบมี
3. เด็กหญิงสายชล   แซ่ฟุ้ง
 
1. นายสนธยา  บังวรรณ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงคำติ๊บ  เต่าทอง
2. เด็กหญิงทิพย์  คำมาเยอะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญตาล
 
1. นางอำพิน  แสนต๊ะ
2. นายบุญเลิศ  เตจ๊ะมงคล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงนิตา    ไทยท้าว
2. เด็กหญิงฟองนวล    นามยิ่ง
3. เด็กหญิงวิไลพร   โมะโปะกู่
 
1. นางสาวณภัทร   ปวงวัฒนา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจิราพร  โปธา
2. เด็กชายธนาวิทย์  อ่อนบำรุง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยศิลป์
 
1. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
2. นางจำรูญศรี  ธรรมสิทธิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะลอ   ลาหู่นะ
2. เด็กชายจะอื่อ   ลาหู่นะ
3. เด็กชายสุชาติ   ตาสังข์
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายคมเพชร   แซ่หวู่
2. เด็กชายอาบื่อ   เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาเยอะ   คาล่ากู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1. เด็กชายภิูริชา  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ปิงไร่ม่วง
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 1. เด็กชายจีวร  เสียมราย
2. เด็กหญิงสายฝน  มูเซอร์
3. เด็กหญิงสายรุ้ง    มูเซอร์
 
1. นางสาวเจนจิรา   บุญชู
2. นางสาวปวีณา  อุปวงค์
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   แก้วพา
2. เด็กชายปิยะภัสร์    ปันแก้ว
3. เด็กหญิงแสงดาว  บุญแสง
 
1. นางจันจิรา  สุวรรณนุท
 
180 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงผล  บุญโน
 
1. นางสาวสุพินยา  ปัญญาไชย
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายทิวากร  ดวงแจ๋ม
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายพีระพงษ์  เวียงแก้ว
 
1. นางรุจิรา  อาจหาญ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ทาป้อม
 
1. นางผ่องศรี  จิตมโนวรรณ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบคำ 1. เด็กชายสุทัศน์  ศรีวิพันธ์
 
1. นางวิรัญญา  จันทาพูน
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กหญิงอนิตยา  บุญปัน
 
1. นางละเอียด  ทันใจ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กชายพีรวัส  กิตติโกเศศ
 
1. นางปิยรานี  พวงสายใจ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)    
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภูริ  แซ่แฉ่ง
 
1. นางอารีย์  ชัยวงษ์วัน
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองอนันต์
 
1. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามสุข
2. เด็กหญิงรัตนา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงหญิง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรัศมี  กันสีเวียง
2. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
3. เด็กชายอาทร  คำยอด
 
1. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
2. นายอังคาร  อยู่ลือ
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวาริน  ติละ
2. เด็กชายสมดาว  คำวงศ์ษา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ระลึก
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก  โสภณเกิดสิริ
2. เด็กหญิงอาศิรา  อภิสิริมงคล
 
1. นางนิภารัตน์  บ่อแก้ว
2. นางอัมพร  วสันต์
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายธนกรณ์  พรหมมารักษ์
2. เด็กหญิงบัวรัตน์  นามติ๊บ
 
1. นางโสภา  สมบูรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  กันธิยะกาศ
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1. เด็กหญิงญาณิกา  พุทธสุวรรณ
2. เด็กชายธนาธิป  ฤทธิ์จันดี
 
1. นายสมศักดิ์  กันศรีเวียง
2. นางสาวบุษยา  โพธิชัยเลิศ
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายรัชชานนท์  นามปุ๊ด
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วธรรม
 
1. นางโสภา  สมบูรณ์
2. นางสาวปิยพร  เทศเครือ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ   จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์   ปัญญาดี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดาวิ   ลาหู่นะ
 
1. นายธานี   ทาขาว
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายภูมิใจ  ผลโยธิน
 
1. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กชายชลกานต์  กองมา
 
1. นางปิยรานี  พวงสายใจ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกอหญ้า  จันทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปันเขื่อนขัติ
3. เด็กหญิงพัชรี  เยเปีย
4. เด็กหญิงวันดี  จิตใจงาม
5. เด็กหญิงศศิธร  ภวัล
6. เด็กหญิงอามีนะห์   ไวยจารา
7. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วมณี
 
1. นางกาญจนา  สาธรรม์กุล
2. นางสาวเกศริน  แก้วศักดิ์
3. นายทนงศักดิ์  กันแก้ว
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะแฮ    ลาหู่นะ
 
1. นายธานี   ทาขาว
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เสนาโนฤทธิ์
 
1. นางปิยรานี  พวงสายใจ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กหญิงจัน  นามสาม
 
1. นางสาวปิยพร  เทศเครือ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นายอมรชัย  ปงลังกา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายทิฆัมพร   ลาหู่นะ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กหญิงธนิดา   เมือแลกุ
 
1. นางกัญญาณัฐ    จองสุรียภาส
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายนาล่อบู   แซ่หวู่
2. เด็กหญิงสุภา   ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงสุภาพร   ลาหู่นะ
 
1. นางฐิติพร   กัญจนชุมาบุรพ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงชญานันท์  กาใจวงค์
2. เด็กหญิงบัวซอน  ออนคำ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  พรานกวาง
 
1. นายบุญเลิศ  เตจ๊ะมงคล
2. นางสาวเพ็ญผกา  เปรี่ยววิญญา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธนู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคำ
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  หมื่นมาง
 
1. นายบุญเลิศ  เตจ๊ะมงคล
2. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ดู่
2. เด็กชายวินัย    แซ่ดู่
3. เด็กชายสมยศ   แชมือกุ
 
1. นางสายฝน   อกแผ่
2. นางสาวเสนีย์   เอี่ยมชาลี
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายหล่อแช   เชอหมือ
2. เด็กชายอาจ่า   เชอหมือ
3. เด็กชายอาแฉะ   อางี
 
1. นายเลอพงษ์   ปัญญาดี
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1. เด็กชายธนวิชญ์  เกตุชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  กันศรีเวียง
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1. เด็กชายซาหื่อ  มิตรดี
2. เด็กชายธนวิชญ์  เกตุชาติ
 
1. นายณรงค์เดช  มะโนวรรณ์
2. นายสมศักดิ์  กันศรีเวียง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  วิริยะ
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์ปัญญา
 
1. นายสมเกียรติ  สาคร
2. นางสาวกรรณิการ์  มูลวิชัย
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  แซ่ลี
3. เด็กชายเมธัส  แซ่เติ๋น
 
1. นายสมภพ  ใจยา
2. นายนพรัตน์  ตองติ๋บแดง
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายปฏิพล   เยอล่อ
2. เด็กชายอาจู   มาเยอะ
3. เด็กชายเศรษฐกร   เยโลกุ
 
1. นางสาวกนกลักษณ์   เตชะ
2. นายขวัญชัย   โกแสนตอ