หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุกัณนา ทวีสุขครู โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการ
3. นางสาวณัชชาภัทร นันท์ยองครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยาภรณ์ อิ่นคำครู โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย หมื่่นจินะครู โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางยุพิณ คำดอนครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นางกาญจนา สมวรรณ์ครู โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ปราศรัยครู โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี ราชเมืองมูลครู โรงเรียนบ้านเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ อหันตะครู โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายธาดา ใจปินตาครู โรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นางสาวบานอุบล บำรุงชาติครู โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางพิมพิลา ตุ้ยสืบครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายรุ่ง ใจมาครู โรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางมาลัย ชายาครู โรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นางอนงค์ รวมจิตครู โรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
4. นายอภิมุข อินทจักรครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยง กรรมการ
5. นางทับทิม กันทะจักร์ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายรุ่ง ใจมาครู โรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางมาลัย ชายาครู โรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นายอนงค์ รวมจิตครู โรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
4. นายอภิมุข อินทจักรครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยง กรรมการ
5. นางทับทิม กันทะจักร์ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประคองจิต ศิริบุญธรรมครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวลอย ลุกลามครู โรงเรียนบ้านป่ามื่นกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วหลวงครู โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตยา ปินคำครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายนิรันดร นันต๊ะครู โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมลักษณ์ สมจิตต์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางกฤษกร ถาวงศ์ครู โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางดาริกา ศรีลิทิพย์ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
4. นางจิตรลดา ภูถาวรครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวิลาสินี ประยศครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กาศโอสถครู โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ประถมพนากุลครู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
4. นางอรุณี แก้วเทพครู โรงเรียนบ้านต้นเขือง (โจ้โก้สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสารภี อาภรณ์แก้วครู โรงเรียนบ้านบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ โชติรักษ์ครู โรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉัตรกมล แก้วแย้มครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายนิพนธ์ ถูกแผนครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
5. นางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมัย กองชาครู โรงเรียนบ้านป่ารวกประธานกรรมการ
2. นางอมรา ศรีวิชัยครู โรงเรียนบ้านครึ่งใต้กรรมการ
3. นางเรณุมาศ อำนวยการสกุลครู โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
4. นางสาวพร้ิมเพรา อะทะไชยครู โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวศรินทิพย์ ธนะวดีครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ เกทารังครู โรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญโฮม พิมพ์หอมครู โรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
3. นางวรินดา ไชยแก้วครู โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ เทพละครู โรงเรียนบ้านสันชุม กรรมการ
5. นางสาวดวงมณี นันติครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งธรรม บุญสุระครู โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งประธานกรรมการ
2. นางวรรณนวล ผาบไชยครู โรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางเกียรติสุดา จารุเพ็งครู โรงเรียนบ้านศรีลานนากรรมการ
4. นางสาววาสนา ชมภูครู โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ก๋าแก้วครู โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางแรมพรรณ หาญกล้าโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จินะราชโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวศศิกานต์ สมศักดิ์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นางประภารัตน์ วัฒนาโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายวรวุฒิ รวมสุขโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประพาพร เทพวงค์โรงเรียนร่องขุ่นป่าข่าประธานกรรมการ
2. นายวัน ศรีติสารโรงเรียนบ้านครึ่งกรรมการ
3. นางจุฑามาศ นามวงศ์โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศรีทะนันชัยโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
5. นายเพิ่ม กรรณิการ์โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพรัตน์ รุ่งรุจีโรงเรียนบ้านเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธชาติ วงศ์ชัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ อิทรสิทธิ์โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สวนดอกโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางจรรยา วงศ์วิทย์โรงเรียนบ้านหกประธานกรรมการ
2. นางปราณี จันทร์ธิบุญโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168รองประธานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางสาวปรางณิศา สารศรีโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ เงินท๊อกโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางปราณี จันทร์ธิบุญโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์วิทย์โรงเรียนบ้านหกกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางสาวปรางณิศา สารศรีโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ เงินท๊อกโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ชัยวงค์โรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ตุ้มพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุราพร ภูมิสายดรโรงเรียนเวียงเทิง “เทิงทำนุประชา”กรรมการ
5. นายณรงค์ ยะตั๋นโรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ชัยวงค์โรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ตุ้มพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุราพร ภูมิสายดรโรงเรียนเวียงเทิง “เทิงทำนุประชา”กรรมการ
5. นายณรงค์ ยะตั๋นโรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสิริกาญจน์ ดวงสุขโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ บัวทองโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพกรรมการ
4. นายคำปาว กองชาโรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางนิตยา ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวินัย เวียงนาคโรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์โรงเรียนแม่หลวงอุปภัมภ์กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นายสุนทร เหลี่ยมใสโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
5. นางพรรณา ภู่ประภากรโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณ์ประสิททธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศรีเวียง สุขทัยโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา จำรัสโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางประภารัตน์ วัฒนาโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสุภาพ ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการ
5. นางณัฐชยา มะโนชัยโรงเรียนบ้านไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพรภัณฑ์ เครือกลางวงค์โรงเรียนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายนิรุท รุ่งรุจีโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ วุฒิกรโรงเรียนบ้านปากอิงกรรมการ
4. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ มาลัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ยังไวโรงเรียนอนุบาลตับเต่าประธานกรรมการ
2. นางวิชชุตา จุมปูโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นางสาววลีพร ปันนาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายอิสระ เป๊กธนูโรงเรียนบ้านสันทรายงามวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปรัชญา ถาหมีโรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช อยู่ดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นายนิกร จตุนามโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นางอุบล เงินแท้โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางยุพิน คำตันโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ กิจนุกรโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร นามษรโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
3. นางภัชษนัญฑ์ พวงมาลาโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ อินทร์วงศ์หงาวโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นางปวีณา แสนเรืองโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกันยา เทพนิลโรงเรียนบ้านน้ำม้ารองประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ปาละมาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายนิโรธ ภูมิสายดรโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นางนบพร พรมมาโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ กองมงคลโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านหัวเวัยงโกศัลย์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ เป่งป่าโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นายอภิชาติ จุลลีโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นางจำเรียนภรณ์ เรืองบุญโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
5. นายทวีพงษ์ ยศพิมสารโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ช่างกันทาโรงเรียนบ้านปล้องตลาดรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ทวิชัยโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นางสาวศิริประภา บุญสูงโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์โรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
5. นางพรรวรรษา สภานนท์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง เทพนิลโรงเรียนชุมชนสถานราษฎร์ดรุณวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สงบโรงเรียนบ้านสันชุมกรรมการ
3. นางวลิดา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
4. นางสาวยุวดี บุญยังโรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ อุตมาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพีรวัฒน์ เทพจักรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สอนจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
3. นางมาลัย บุญแสนไชยโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางนิตยา ปาละ โรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพีรวัฒน์ เทพจักรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สอนจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
3. นางมาลัย บุญแสนไชยโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางนิตยา ปาละโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพาณี เรืองวิลัยโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวเพชรา ถุงเงินโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
4. นางจิตรา จักรสมศักดิ์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณทอง โรงสะอาดโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญตวีร์ เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นางอำไพ หงษาคำโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ สุขใหญ่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
5. นางอุบล เงินแท้โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางยุพา ชาสมบัติโรงเรียนหนองแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ถูนาแก้วโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวัฒนา พิชัยยาโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม สีแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เทพทองปันโรงเรียนบ้านตีนเป็ดกรรมการ
3. นางดวงพร พิชัยยาโรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดม ชิดชมโรงเรียนบ้านร่องขุนป่าข่าประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ฐานะกองโรงเรียนบ้านเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
3. นายชะลอ แดงไฟโรงเรียนบ้านปากอิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรวด ประดับโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอังสุมาริน นาคสีดีโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพลวัน สิงหเสนีโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดวงแก้ว มีความรักโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายพีระพัฒน์ ผาแก้วโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ อำไพรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางโสภา พรหมงามโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประมวล เทพบำรุงโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา แข่งขันโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ ถุงปัญญาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐินันท์ ปาละโรจนกุลโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
3. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อิ่นสุทะโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยประธานกรรมการ
2. นางเกสมณี สีโมโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ อวรรณาโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสิทธิชน เจิมจอหอโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา เวียงนาคโรงเรียนบ้านเกี๋ยง"คุรุราษฎร์วิทยา"กรรมการ
3. นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธุ์โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมานี ฉายอรุณโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ปินคำโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางธิดา บัณฑิตชูสกุลโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ก๋าใจโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา อินทร์เรืองโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นายเชษฐา ทองจำปาโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พงษ์เจริญโรงเรียนบ้านห้วยเม็งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุริยะโชติโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ไชยยังคำโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสำราญ เอี่ยวเฮงโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา แพงเพ็งโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นางราตรี สามีโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายครรชนพล ประใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา อุตุภรณ์โรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการ
4. นางธัญชนก สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชมพูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ศรีติสารโรงเรียนบ้านศรีลานนารองประธานกรรมการ
3. นางประไพพิศ แถวถาทำโรงเรียนบ้านศรีสว่างกรรมการ
4. นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์โรงเรียนปอวิทยากรรมการ
5. นางศรีนวล สโรบลโรงเรียนอนุบาลกฤษณากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายมาโนชน์ มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เกริกการัณย์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ร้อยแก้วโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ อำไพรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางนงคราญ ไชยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิพิธ ตั๊งวิบูลย์ชัยครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ เสมอใจครู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ รู้ทำนองครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ ชินชัยครู โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
5. นางสาวยุพิน บุญเทพครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ค้าแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันธิมาครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"กรรมการ
3. นายสมศิลป์ ขันธิกุลครู โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นายสายันต์ รวมจิตรครู โรงเรียนบ้านแจมป๋องกรรมการ
5. นายรักษิต วงศ์ใหญ๋ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ปะทะดวงครู โรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นายปะสงค์ ปัญญายมครู โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวศิรัญญา กันทะคงครู โรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการ
4. นายรัฐเขต ศรีเกื้อกูลครู โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพดล ทวีสุขครู โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บุญญานุพงษ์ครู โรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายสายชน เทือกตาครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ทาโนครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นายชาติอุทัย เวียงเงินครู โรงเรียนบ้านปางค่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายวาทิตย์ ศรีจะตะโรงเรียนร่มโพธิ์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายบพิษ วรรรณชัยโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์ฟอง ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เวียงเกตุโรงเรียนม่อนป่ายางประธานกรรมการ
2. นายทนง ตายันโรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ ๑๖๘กรรมการ
5. นางปวริศา ณ น่านโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสักประธานกรรมการ
2. นางพรนภา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางสายเพ็ญ นาธิเลศโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมจิต ติธิโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี อุ่นกองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงรองประธานกรรมการ
3. นายนิพล เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
4. นายหนูชม เนตรโสภาโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูรโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางกัลยา สังข์รุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางนรากร จอมคำโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนตชด.สมถวิลจินตมัยกรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ กำเนิดโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นายชัย ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายพลเดช ฆ้องชัยทองโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
4. นายอนันต์ จินะโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
5. นายวิชัย กาวินโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายบัญฑิต บุญเพียรโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
4. นางพรรณี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูรโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นายอนุชา มณีมูลโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพิกา ลือชาโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
4. นายจรัญ ไมตรีนฤมลโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
5. นางอนุตรา แอ่นปัญญาโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต มูลย่องโรงเรียนบรรพตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญา ธนะแก้วโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกิตติธรา หม่อมนวลโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
5. นางเยาวเรศ สุดชาติโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร คำภูเงินโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ ๑๖๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศัย ธรรมโชติโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สุคนธาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางอรวรรณ เมฆทวีปโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
5. นางผกามาศ ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เครือทองศรีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ดีแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ช่างหัตถ์โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางศรีลา เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีชัยจันทร์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูรโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายรวี รัศมีโรจน์โรงเรียนอนุบาลลูกรักรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ ยาปะโลหิตโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ วงค์ชัยโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
5. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการ
2. นายบัญชา วงค์อาษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายสากล เพชรใจศักดิ์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นางอนิษา บุญสายหนิ้วโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสักประธานกรรมการ
2. นางพรนภา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมรองประธานกรรมการ
3. นางจีรพร จันต๊ะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางสายเพ็ญ นาธิเรศโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบัญฑิต บุญเพียรโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีรองประธานกรรมการ
3. นายชัย ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินาโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
5. นายอนันต์ จินะโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรืองสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางสาวนราวดี วงศ์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย อุตมะโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการ
3. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แดงเครื่องโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แดงเครื่องโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมจิต ติธิโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ป้องฉิมโรงเรียนห้วยก้างรัฐฯกรรมการ
3. นางราตรี ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมจิต ติธิโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ป้องฉิมโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐฯกรรมการ
3. นางราตรี ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางธนวรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางพราวพิมล ศรีไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นางประภัสสร ช่างปัดโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางธนวรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางพราวพิมล ศรีไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นางประภัสสร ช่างปัดโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ราชบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านร่องกอกประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายกรณ์ทิพัช ลิบไพรวัลย์โรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ราชบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านร่องกอกประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายกรณ์ทิพัช ลิบไพรวัลย์โรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ยะป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สุคนธาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ประชันกิจพัฒนาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ยะป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สุคนธาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ประชันกิจพัฒนาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นายพีระณัฐ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นายพีระณัฐ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เวียงเกตุโรงเรียนบ้านม่อนป่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวโยษิตา เขียวกายสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
3. นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เวียงเกตุโรงเรียนบ้านม่อนป่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวโยษิตา เขียงกายสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
3. นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอมรพงศ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยซ้อประธานกรรมการ
2. นางมาลินี อินทะชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สุคนธาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอมรพงศ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยซ้อประธานกรรมการ
2. นางมาลินี อินทะชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวณัฐชา สุคนธาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางประทุม อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้าประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางยุพา ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประทุม อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้ากรรมการ
3. นางยุพา ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญรพี แสนหอมโรงเรียนบ้านเมืองกาญน์กรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญรพี แสนหอมโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเวียงเทิงประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการ
3. นางสาวณัชชา ศรีเมืองโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
5. นางนงรัก อินต๊ะศิลป์โรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเวียงเทิงประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการ
3. นางสาวณัชชา ศรีเมืองโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
5. นางนงรัก อินต๊ะศิลป์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญรพี แสนหอมบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญรพี แสนหอมโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเวียงเทิงประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการ
3. นางสาวณัชชา ศรีเมืองโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
5. นางนงรัก อินต๊ะศิลป์โรงเรียนอนุบาลตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเวียงเทิงประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการ
3. นางสาวณัชชา ศรีเมืองโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตต์ โต๊ะถมสพม.34กรรมการ
5. นางนงรัก อินต๊ะศิลป์โรงเรียนอนุบาลตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุบิน ชัยนุภาพโรงเรียนอนุบาลตาดควันประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา สุคนธาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุบิน ชัยนุภาพโรงเรียนอนุบาลตาดควันประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา สุคนธาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางจินดา วงศ์วาดโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ขันธะโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางอรุณี ใจเฝือโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางลักษมณ มุงเมืองโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่กรรมการ
3. นางภารดี รูปศรีโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอุเทน สุขทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงทอง ไชยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางพรรณี แสงเพชรโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจันทนา ปาลีโรงเรียนบ้านต้าหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ม่อนมะขันโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นางลำดวน ไชยิถะโรงเรียนบ้านศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางโสภา จันต๊ะขัติโรงเรียนบ้านสันสลีกประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ประยศโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรจนา จันระวังยศโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุดารัช เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางยุพา ตินารีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางรำพึง วิชัยคำโรงเรียนบ้านส้านประธานกรรมการ
2. นางเมธวรางค์ อินต๊ะวิกุลโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงเดือน เทพยศโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปทุมวัน นุภาพโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดัชนี สิทธิโสภาโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
3. นางสาวขวัญแก้ว กองสุขโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ มุงเมืองโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางธิติกา ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเมธี คำแดงโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ ยอดปัญญาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐนิช ไชยลังการโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา รัตนจางวางโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวรมน คำมาโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร รุ่งโรจน์เรืองฉายโรงเรียนลูกรักเชียงของประธานกรรมการ
2. นางเอกชัย ของทิพย์โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นางสาวพร แซ่เฉินโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวณัชชา แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. MissDing Shun Yuanโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
3. นายเฉลิม ช่างปัดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายยุติธรรม ธรรมโมโรงเรียนชุมชนต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางราเพชร พรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางยุพิน วีระฤทธิพันธ์โรงเรียนบ้านจำไฮบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางณัฑรินทร์ ไชยเจริญโรงเรียนไม้ยามิตรภาพ 168ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายภัทรพงศ์ สิมงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าบงประธานกรรมการ
2. นายณัฐฉัตร อนันต์วรรณชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิณ พรมมินทร์ครู โรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
4. นางกชพร รวมจิตรครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นายบัญญัติ ชอบจิตต์ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิยม ลีคำหมงผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกระแลประธานกรรมการ
2. นายพุฒิ พรมมินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา แสนเรืองครู โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นายภัทรพล ปาละโรจนกุลครู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์ครู โรงเรียนบ้านป่าจี๊กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สาระคนธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศรันย์ สมณาครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนไชยรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ พละดรครู โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (เล่าตาขาว)กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ อินทะนะครู โรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ยอดแก้วครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิศิษฏ์ วงศ์สว่างผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. เชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูนนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์นักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธินักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นายพฤหัสบดี มูลมืองนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ วงศ์สว่างผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. เชียงราย เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูนนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์นักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธินักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการ
5. นายพฤหัสบดี มูลมืองนักวิชาการ สพป.เชียงราย เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางธมนต์พร เทพบำรุงครู โรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ดอนแก้วครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางชวนชม วงศ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนไชยกรรมการ
4. นางสาวพรฉวี เงินดีครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางเฉลิมขวัญ ประจันต๊ะครู โรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกาบแก้ว วรพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นางนิภา สุขเกตุครุ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางกานต์สินี กระภูฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ ๑๖๘กรรมการ
4. นางสายสมร สุทธศิลป์ครู โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวันทนา ยงยืนครู โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางจุลณีย์ วิโรจน์เพ็ชร์ครู โรงเรียนบ้านครึ่งใต้กรรมการ
3. นางคันธรัตน์ วงศ์วุฒิครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวังครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
5. นางพราวพิมล ศรีไชยวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวันทนา ยงยืนครู โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางจุลณีย์ วิโรจน์เพ็ชร์ครู โรงเรียนบ้านครึ่งใต้กรรมการ
3. นางคันธรัตน์ วงศ์วุฒิครู โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวังครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
5. นางพราวพิมล ศรีไชยวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย คำมีผลโรงเรียนบ้านห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิ่งทอง นันตาลิดร์โรงเรียนบ้รรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ส่องแสงโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศุภกร อะสะนิธิโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุวรรณ โรงสะอาดโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอินทัศน์ ชุมภูสมโรงเรียนหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรัก กาญจนกัญโหโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรียา แวงวรรณโรงเรียนสันทรายงามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ เมืองมาหล้าโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพูนผล พิลาจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านหลู้รองประธานกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ ศรีจันทร์โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธัชชัย นาระถีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นายขจร กาวีโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันวาลักษณ์ ช่างปัดโรงเรียนบ้านพิทักษ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายสมพัฒ ทองสุขโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีรองประธานกรรมการ
3. นายศรัณย์ วงศ์สารภีโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัตน์ติพล ปันทีรัตน์โรงเรียนบ้านศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ นาริยะโรงเรียนลูกรักเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ทาคำวงศ์โรงเรียนบ้านเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรพศ ช่วยบ้านโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนาตยา พิมศรโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ชุ่มเมืองเย็นโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายธนากร วิชาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ จิตต์ตรงโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นายสายันห์ ขิไสยาโรงเรียนบ้านห้วยหานรองประธานกรรมการ
3. นายสถฐากูล จำรัสโรงเรียนเวียงหมอกกรรมการ
4. นายศราวุฒิ เมืองมาหล้าโรงเรียนสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุมพัฒ ทองสุขโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ กองวงค์โรงเรียนกิติคุณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุปรียา แวงวรรณโรงเรียนบ้านสันทรายงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มายังโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางวัลภา สุุทธพจน์โรงเรียนบ้านห้วยลึกรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ นาริยะโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายศักดา อะทะจาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ ธะนำหมอกโรงเรียนบ้านเกี๋ยง"คุรุราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ จันต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยรองประธานกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ อีครเสียรพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมรวย ชะเตโรงเรียนบ้านหลู้ประธานกรรมการ
2. นายสถิต สุทธมงคลโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมณฑน์ เมืองแก่นโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นายองครักษ์ ณ อุบลโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ถาหมีโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี รัตนาวิบูลย์โรงเรียนบ้านร่องแช่รองประธานกรรมการ
3. นายพิรุณ โท่นขัดโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นายสินชัย ตาหล้าโรงเรียนพญาพิภักดิ์กรรมการ
5. นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัวโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอนัญญา บุญแสนไชยโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สุโพธิณะโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
3. นายพายัพ หินทรายโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายเจนจบ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
5. นางอำพา วงศ์โกฏโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองทิพย์โรงเรียนต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาววิลิม รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลขุนตาลรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ จรูญสกุลวงศ์โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ถาหมีโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการ
5. นางพจนา ธราพรโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์โรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไอรดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมงคล โคราชโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการ
4. นางสาวจวงจันทร์ จันธิมาโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำภา เวียงเกตุโรงเรียนบ้านม่อนป่ายางประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ วงศ์สรรศรีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกรองประธานกรรมการ
3. นางอภิวรีย์ อัครโภคะภาคย์โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
5. นางอัมพวัน โพธิโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อินเทพโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายนภัสดล แปงกลางโรงเรียนบ้านหวายรองประธานกรรมการ
3. นางศิริธนัญญา โท่นขัดโรงเรียนนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นางนฤนาถ สุกใสโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ สุรวงค์โรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นางสุรี จันทราภรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางดาริกา ศรีลิทิพย์โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
5. นายธนกฤต แก้วแสงอินทร์โรงเรียนบ้านศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นางมยุรี สภาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้รองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทะนันท์โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายจำรัส สมควรโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพนม ปงกาโรงเรียนบ้านเกี๋ยง"คุรุราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย รอบรู้โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกนิกนันต์ รักแม่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางอุไร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ไชบปีนดิโรงเรียนบ้านสันสะลีกวิทยากรรมการ
4. นางพุทธพร ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิศมอญ ลาภใหญ่โรงเรียนบ้านแม่เปาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มาลากุลโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางอำภัย เป็งปิงโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจนันพร ปัญญายมโรงเรียนบ้้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ทิเลาโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางโสมรัตน์ เกทารังโรงเรียนป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจนันพร ปัญญายมโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ทิเลาโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางโสมรัตน์ เกทารังโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ทะนันท์โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสนโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ทะนันท์โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ ใจแปงโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ สีมาตย์โรงเรียนบ้านโล๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร สุวรรณเสนโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
4. นางจนันพร ปัญญายมโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวบุศรินทร์ ดวงดอกมูลโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ใจแปงโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ สีมาตย์โรงเรียนบ้านโล๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร สุวรรณเสนโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
4. นางจนันพร ปัญญายมโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวบุศรินทร์ ดวงดอกมูลโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนันทิยา ชัยชนะเลิศโรงเรียนบ้านเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางวีรญา ก้อนคำโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางศรีสมร เสนาะสำเนียงโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจินตนา ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นางธันย์ธนัทชนม์ ธนะหมอกโรงเรียนเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"กรรมการ
3. นางวราภรณ์ แก้วแพร่โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพิสมัย ณัฐธนาวรกมลโรงเรียนแม่เปาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ธรรมราชโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
3. นางรวิภา เจริญสุขโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนิรชร วันต๊ะโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางโสภา นพวงศ์โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านแจ๋มป๋องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขันดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขันดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขอนดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีย์ดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขันดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขันดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขันดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขันดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขันดอกโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อนุสาวรีดอยโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วปัญโญโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พรมการโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พรมการโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พรมการโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พรมการโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พรมการโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนบ้านสถานประธานกรรมการ
2. นางสุพิน อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางศรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนบ้านสถานประธานกรรมการ
2. นางสุพิน อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางศรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำประธานกรรมการ
2. นางฐฺมิลตรา พลสารโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กาคำโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำประธานกรรมการ
2. นางฐฺมิลตรา พลสารโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กาคำโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอมรศักดิ์ ศรีไกรรสโรงเรียนบ้านศรีลานนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศสิชา ธรรมวงศ์โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ร่วมชาติโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นางภาสินี คำมุงคลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการ
3. นายภาสินี คำมุงคุลโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
5. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการ
5. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการ
5. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นายอินไชย ประมวนโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการ
3. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ฟูเต็ปโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
5. นางกรวินทร์ ชำนาญกลึงโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา เตรียมทนะโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางจันทนา ปงใจโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีสุวลี เสมอคำโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา เตรียมทนะโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางจันทนา ปงใจโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบรรเจิด ทองประไพโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายประธานกรรมการ
2. นางพิมศรี ยาดีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยครีกรรมการ
3. นางรำจวน รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบรรเจิด ทองประไพโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายประธานกรรมการ
2. นางพิมศรี ยาดีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยครีกรรมการ
3. นางรำจวน รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเกี๋ยง” คุรุราษฎร์วิทยา”กรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเกี๋ยง” คุรุราษฎร์วิทยา”กรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเกี๋ยง” คุรุราษฎร์วิทยา”กรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเกี๋ยง” คุรุราษฎร์วิทยา”กรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุไร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการ
3. นางขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ วงศ์สารภีโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ วงศ์สารภีโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ วงศ์สารภีโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ สุรวงค์โรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นายจักรวุธ เมืองมูลโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอำนวย ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ สุรวงศ์โรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นายจักรวุธ เมืองมูลโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอำนวย ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

นายบุญธรรม จอมมงคล ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ ติดต่อที่เบอร์โทร 0899980638 E-mail:btemaha@gmail.com
นายพงศธร ช่างปัด เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่ โทร 0844854005
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]