หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 42 90 68
2 005 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 6 8 7
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 32 61 38
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 17 24 21
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 26 51 43
6 009 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 13 31 22
7 011 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0
8 014 โรงเรียนบรรพตวิทยา 15 25 19
9 015 โรงเรียนบ้านกระแล 6 8 7
10 016 โรงเรียนบ้านก๊อ 4 7 7
11 021 โรงเรียนบ้านขอนซุง 4 8 6
12 022 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 2 5 4
13 024 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 2 3 3
14 025 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 8 19 14
15 026 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 0 0 0
16 028 โรงเรียนบ้านชมภู 0 0 0
17 141 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 7 8 7
18 032 โรงเรียนบ้านดอนแยง 3 7 5
19 031 โรงเรียนบ้านดอนไชย 4 10 8
20 035 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 11 16 14
21 038 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 8 7
22 039 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 11 24 18
23 034 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 9 15 10
24 033 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 5 3
25 036 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 7 14 12
26 037 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 10 39 21
27 040 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 2 2
28 042 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 0 0 0
29 043 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 3 3 3
30 045 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 7 17 11
31 046 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 11 35 22
32 047 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 5 7 6
33 049 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 4 4 4
34 044 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 4 31 11
35 048 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 2 3 3
36 041 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 12 6
37 146 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (เทิง) 1 1 1
38 051 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 1 3 2
39 053 โรงเรียนบ้านบุญนาค 3 14 6
40 054 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 7 11 10
41 052 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 8 6
42 055 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 8 19 11
43 057 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 2 3 2
44 056 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1 2 2
45 058 โรงเรียนบ้านปากอิง 3 4 4
46 059 โรงเรียนบ้านปางค่า 0 0 0
47 065 โรงเรียนบ้านปี้ 0 0 0
48 060 โรงเรียนบ้านป่าซาง 0 0 0
49 062 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 5 7 6
50 063 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 2 2
51 064 โรงเรียนบ้านป่ารวก 7 8 8
52 061 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 7 20 13
53 066 โรงเรียนบ้านผาแล 2 7 4
54 068 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 10 22 12
55 069 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 8 22 12
56 070 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 4 23 8
57 082 โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย 0 0 0
58 083 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 11 26 18
59 084 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 19 48 33
60 149 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาบ้านขุนต้า 1 1 1
61 077 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 2 4 4
62 078 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1 3 1
63 076 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 3 8 5
64 079 โรงเรียนบ้านร่องกอก 2 3 3
65 080 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 6 3
66 081 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 21 34 27
67 085 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 2 5 2
68 088 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 2 10 4
69 089 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 0 0 0
70 090 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 8 6
71 091 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 4 7 5
72 093 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 2 2 2
73 092 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 0 0 0
74 148 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 3 4 4
75 094 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1 3 2
76 142 โรงเรียนบ้านส้าน 1 1 1
77 096 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 4 8 6
78 095 โรงเรียนบ้านหนองเตา 0 0 0
79 097 โรงเรียนบ้านหลวง 4 10 5
80 098 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 10 6
81 110 โรงเรียนบ้านหวาย 3 3 3
82 111 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 6 9 9
83 099 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 7 13 11
84 100 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 15 43 29
85 102 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 5 16 8
86 105 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 16 35 24
87 106 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 4 12 6
88 108 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 17 67 35
89 107 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
90 104 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 3 2
91 109 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 10 18 15
92 103 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 5 5 5
93 101 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 20 18
94 018 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 9 21 14
95 017 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 43 88 56
96 019 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 3 6 5
97 023 โรงเรียนบ้านเขียะ 0 0 0
98 029 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0
99 030 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 14 7
100 071 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 63 194 106
101 086 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 29 101 56
102 087 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 3 3 3
103 147 โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) 1 3 2
104 020 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 10 20 10
105 027 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 5 2
106 067 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 12 32 22
107 145 โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย 1 1 1
108 072 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 3 2
109 074 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1 1 1
110 073 โรงเรียนบ้านแม่เปา 6 12 7
111 140 โรงเรียนบ้านโล๊ะ 3 11 6
112 114 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 7 4
113 113 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 4 15 8
114 112 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 5 26 10
115 050 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1 3 2
116 075 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 8 20 13
117 115 โรงเรียนปอวิทยา 4 8 7
118 116 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 20 34 31
119 118 โรงเรียนริมโขงวิทยา 4 7 6
120 121 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 3 8 5
121 123 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 9 17 13
122 124 โรงเรียนศรีสว่าง 6 9 8
123 125 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 16 35 26
124 126 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 5 9 8
125 127 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 4 7 7
126 128 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 7 15 11
127 129 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 10 19 18
128 143 โรงเรียนห้วยเดื่อ 4 6 5
129 144 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 8 19 14
130 131 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 22 15
131 132 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 2 2 2
132 133 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 6 8 7
133 134 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 30 48 38
134 136 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 3 19 8
135 130 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 67 175 114
136 137 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 8 13 12
137 122 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 20 32 26
138 117 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 10 19 16
139 012 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 17 43 27
140 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 15 32 23
141 002 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 4 10 4
142 004 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 3 3 3
143 119 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 13 44 20
144 120 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 0 0 0
145 135 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 5 12 5
146 138 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 3 7 3
147 010 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 21 42 31
148 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 3 5 3
149 139 โรงเรียนเทศบาลตำเวียงเทิง 0 0 0
รวม 1105 2536 1697
4233

นายบุญธรรม จอมมงคล ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ ติดต่อที่เบอร์โทร 0899980638 E-mail:btemaha@gmail.com
นายพงศธร ช่างปัด เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่ โทร 0844854005
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]