หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิศิษฏ์ วงศ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
2 นายบรรจง แสงเพชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
3 นายพรหมมินทร์ สายพรม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
4 นางพระจิตต์ พลนรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
5 นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
6 นางจรรยาลักษณ์ เชี้อหมอ ผอ.กลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
7 นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
8 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
9 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
10 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
11 นายทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
12 นายวัลลภ ไม้จำปา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
13 นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
14 นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
15 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
16 นายสะอาด ฟองอินทร์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชร.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
17 นายสมชาย นวลมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
18 นายสนอง สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
19 นายชัชวาล คำฟู ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
20 นายเกียรติ มิ่งปรีชา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
21 นายสมชาย กาบจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
22 นายณัฐพงษ์ ชุ่มเมืองเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
23 นายทบทวน จัดรส ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
24 นายธีรพร ฝึกฝน ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
25 นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
26 นางสาวกิ่งกาญจน์ คงนุ่น ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
27 นางสาวอำไพ ดอยฟ้ากว้าง ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
28 นางสาวศิรินภา จินะโกษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
29 นางสาวเขมินทรา วังเสาร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
30 นางสุปรียา ดวงดี ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
31 นางสาวรังสิยา บุญประสพ ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
32 นายบุญมา ศรีพรม ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
33 นายชัยวัฒน์ นพวงศ์ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
34 นายนิพนธ์ เมืองก้อนกาศ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
35 นายราชัน นันทะเสน ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
36 นายจักกริช กันทา นักการภารโรงโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
37 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
38 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
39 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
40 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
41 นายสะอาด วงศ์วิทย์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
42 นายมรกต อนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
43 นายประวิทย์ พราหมณี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
44 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
45 นายวีระศักดิ์ ศิริบุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
46 นายวีระศักดิ์ ศิริบุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
47 นายบุญรัตน์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
48 นายประเวศ บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
49 นายมรกต อนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
50 นายชินวัฒน์ เขื่อนเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องกอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
51 นายประหยัด ตามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เปา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
52 นางเกษมศรี บุตรศรี รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
53 นายสมนึก รู้ทำนอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
54 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
55 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
56 นางวนิดา จรัสวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
57 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
58 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
59 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
60 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
61 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
62 นายประวิทย์ พราหมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
63 นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
64 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
65 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
66 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
67 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
68 นายสมนึก รู้ทำนอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
69 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
70 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
71 นางวนิดา จรัสวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
72 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
73 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
74 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
75 นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
76 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
77 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
78 นายวิศิษฏ์ วงศ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
79 นายสมชาย นวลมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
80 นายสมพงษ์ สายโกสุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเปา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
81 นายณัฐฉัตร อนัตต์วรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างซาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
82 นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยามิตรภาพที่168 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
83 นางแก่นจันทร์ บุปผาชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
84 นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
85 นายกลด คันชิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
86 นายศักดา เศรษฐพงษ์สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปภัมภ์ไทยคีรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
87 นายเจริญ นันไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
88 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
89 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
90 นายนิพบ วงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
91 นายสุชนม์ วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
92 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
93 นางไฟรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
94 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
95 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
96 นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
97 นายสนอง สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
98 นายสุบิน ชัยนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนบาลตาดควัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
99 นายสุรชัย ตื้อยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
100 นางพวงผกา กวงแหวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
101 ว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
102 นายสงคราม มังคะละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
103 นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
104 นายนิยม ลีคำหมง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
105 นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
106 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
107 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
108 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
109 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
110 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
111 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
112 นายวีระศักดิ์ ศิริบุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
113 นายสนอง สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
114 นางรัตนา ไชยปันดิ ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
115 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
116 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
117 Miss Ding Shun Yuan ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
118 Miss Xia Feng Ying ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
119 นายสุนทร เหลี่ยมใส ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
120 นางประคองจิต ศิริบุญธรรม ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
121 นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
122 นางโสภา นพวงศ์ ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
123 นางตระกาลศรี อำพล ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
124 นางโสภา จันต๊ะขัติ ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
125 นางประภาศรี คำสุภา ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
126 นางประคองจิต ศิริบุญธรรม ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
127 นางสาวยุพา จินดารัตน์ ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
128 นายสมชาย นวลมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
129 นางปะทุม อืนต๊ะหล้า ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
130 นางนงนุช ตันกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
131 นางจีราพร รัตนวีระพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
132 นางสมศรี มิ่งปรีชา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
133 นายนิกร ต๊ะต้องใจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
134 นางสาวนารี หาญใจเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
135 นางอรทัย สมินทรปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
136 นางสาวกัลยา สมควร ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
137 นางรณพร บุญพรม ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
138 นางราตรี สามี ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
139 นางสาวทิพวรรณ ขันชุมภู ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
140 นางสาวเกตุชรินทร์ มุ่งตรง ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
141 นางสาวณัฐกานต์ ยศบุญเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
142 นางทรัพย์สิรี ฟองมันพงศพล ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
143 นางสาวนิตายา ปินคำ ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
144 นางสาวเพ็ญนภา ขันแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
145 นางสาวรุ่งทิวา ชาวเวียง ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
146 นางสาวทับทิม กันทา ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
147 นางสาวทรงพร ปอใจ ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
148 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
149 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
150 นายประวิทย์ พราหมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
151 นายสมนึก รู้ทำนอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
152 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
153 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
154 นางวนิดา จรัสวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
155 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
156 นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
157 นายสุนทร เหลี่ยมใส ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
158 นายธวัชชัย อนุเคราะห์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
159 นางชัญญา นันทะเสน อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
160 นางสาวปรารถนา กันทะสิงห์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
161 นายวีระวุฒิ เมืองแก่น อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
162 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
163 นางจิดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
164 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
165 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
166 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
167 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
168 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
169 นายนิพบ วงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
170 นายสุชนม์ วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
171 นายสิทธิชัย นพวงศ์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
172 นางสาวอนุธิดา พานิขย์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
173 นางสาวธัญรดา ประยศ อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
174 นางไฟรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
175 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
176 นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
177 นางสุมาลี สมบัติใหม่ ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
178 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
179 นางสาววิชมัย อินตา ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
180 นายวรวุฒิ ทะนัน ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
181 นายเทพนภ กัณฑ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
182 นางวิไลพร สีปิน ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
183 นางสาวชฏาพร มิมาละ ครูโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
184 นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็ง อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
185 นางสาวสุภาพรรณ วรรณรัตน์ อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
186 นายวีระวุฒิ เมืองแก่น อัตราจ้างธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
187 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
188 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
189 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลการจัดการแข่งขัน
190 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลการจัดการแข่งขัน
191 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลการจัดการแข่งขัน
192 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลการจัดการแข่งขัน
193 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลการจัดการแข่งขัน
194 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลการจัดการแข่งขัน
195 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
196 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
197 นางผุสดี เมฆอากาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
198 นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
199 นางดรุณี การะเกตุ อัตราจ้าง สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
200 นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง อัตราจ้าง สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
201 นางสาวณัฐฐาพร ตั้งตระกูลวงศ์ อัตราจ้าง สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
202 นางสาวแสงเดือน ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
203 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
204 นางสาวพิสมัย เครือเกาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขัน
205 นางสาวพิศมัย เครือเกาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการการจัดการแข่งขัน
206 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการการจัดการแข่งขัน
207 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการการจัดการแข่งขัน
208 นางไฟรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการการจัดการแข่งขัน
209 นางจิดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการการจัดการแข่งขัน
210 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการการจัดการแข่งขัน
211 นางสาวพิสมัย เครือเกาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการการจัดการแข่งขัน

นายบุญธรรม จอมมงคล ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ ติดต่อที่เบอร์โทร 0899980638 E-mail:btemaha@gmail.com
นายพงศธร ช่างปัด เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่ โทร 0844854005
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]