สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 49 8 2 1 59
2 บ้านเมืองกาญจน์ 45 5 3 2 53
3 ขุนขวากพิทยา 28 5 5 0 38
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 27 9 4 1 40
5 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 19 7 4 0 30
6 บ้านเวียงหมอก 19 5 3 1 27
7 บ้านร่องแช่ 18 3 0 0 21
8 เด็กดีพิทยาคม 14 6 1 0 21
9 ชุมชนบ้านสบเปา 13 6 1 4 20
10 ไตรมิตรวิทยา 12 2 0 0 14
11 ชุมชนบ้านต้าตลาด 11 13 4 2 28
12 บ้านห้วยหาน 11 6 0 0 17
13 ปางหัดสหศาสตร์ 11 5 3 1 19
14 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 11 3 1 0 15
15 บรรพตวิทยา 11 3 0 1 14
16 บ้านห้วยลึก 11 1 1 2 13
17 บ้านทุ่งนาน้อย 10 1 0 0 11
18 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 9 4 1 0 14
19 ลูกรักเชียงของ 9 2 0 0 11
20 บ้านราษฎร์ภักดี 9 1 1 3 11
21 บ้านตุ้มเหนือ 9 1 0 0 10
22 บ้านพญาพิภักดิ์ 9 0 0 1 9
23 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 8 3 0 1 11
24 บ้านห้วยเอียน 8 1 0 1 9
25 กฤษณาทวีวิทย์ 7 7 1 0 15
26 บ้านตองม่วงชุม 7 4 0 0 11
27 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 7 3 0 3 10
28 บ้านต้นปล้อง 7 2 0 0 9
29 บ้านเกี๋ยง 7 2 0 0 9
30 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 7 1 2 0 10
31 บ้านแผ่นดินทอง 7 1 1 0 9
32 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 7 1 0 0 8
33 บ้านม่วงยาย 7 0 0 0 7
34 บ้านรักแผ่นดิน 6 4 1 0 11
35 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 6 3 1 0 10
36 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 6 2 0 0 8
37 บ้านห้วยคุ 6 1 2 0 9
38 บ้านทุ่งซางดงหลวง 6 1 0 0 7
39 บ้านกระแล 6 0 0 0 6
40 จำไฮบ้านเหล่า 6 0 0 0 6
41 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 5 3 0 0 8
42 บ้านปล้องตลาด 5 2 0 0 7
43 บ้านห้วยไคร้ 5 2 0 0 7
44 ศรีดอนไชยวิทยา 5 1 2 0 8
45 หนองแรดวิทยา 5 1 0 1 6
46 บ้านแม่เปา 5 1 0 0 6
47 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 5 1 0 0 6
48 บ้านใหม่โชคชัย 5 0 0 0 5
49 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 5 0 0 0 5
50 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 4 4 1 0 9
51 บ้านป่ารวก 4 2 1 0 7
52 บ้านดอนมหาวัน 4 2 1 0 7
53 บ้านต้านาล้อม 4 1 1 0 6
54 บ้านตีนเป็ด 4 1 0 1 5
55 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 4 1 0 0 5
56 บ้านป่าตึงงาม 4 1 0 0 5
57 บ้านห้วยโป่ง 4 0 1 0 5
58 ห้วยเดื่อ 4 0 0 0 4
59 บ้านม่อนป่ายาง 4 0 0 0 4
60 ริมโขงวิทยา 4 0 0 0 4
61 บ้านหนองบัวคำ 4 0 0 0 4
62 บ้านหลวง 4 0 0 0 4
63 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 3 3 0 1 6
64 อนุบาลเวียงแก่น 3 2 1 1 6
65 บ้านบุญเรือง 3 2 1 0 6
66 ศรีสว่าง 3 2 1 0 6
67 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 2 0 2 5
68 อนุบาลพญาเม็งราย 3 2 0 0 5
69 บ้านขอนซุง 3 1 0 0 4
70 บ้านทุ่งเจ้า 3 1 0 0 4
71 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 3 1 0 0 4
72 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 3 1 0 0 4
73 บ้านสันทรายมูล 3 0 0 1 3
74 บ้านดอนแยง 3 0 0 0 3
75 บ้านเกี๋ยงใต้ 3 0 0 0 3
76 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 0 0 0 3
77 บ้านบุญนาค 3 0 0 0 3
78 บ้านแก่นวิทยา 2 8 0 0 10
79 สันทรายงามวิทยา 2 3 0 0 5
80 บ้านบ่อแสง 2 2 0 0 4
81 บ้านดอนไชย 2 2 0 0 4
82 บ้านห้วยซ้อ 2 1 1 1 4
83 สันสะลีกวิทยา 2 1 1 0 4
84 บ้านทุ่งอ่าง 2 1 1 0 4
85 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 2 1 0 0 3
86 บ้านร่มโพธิ์ไทย 2 1 0 0 3
87 บ้านเวียงหวาย 2 1 0 0 3
88 อนุบาลยางฮอม 2 1 0 0 3
89 บ้านหวาย 2 1 0 0 3
90 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
91 บ้านท่าข้าม 2 0 1 1 3
92 วัดพระเกิดคงคาราม 2 0 1 0 3
93 บ้านปากอิง 2 0 1 0 3
94 บ้านร่องกอก 2 0 0 0 2
95 บ้านทรายทอง 2 0 0 0 2
96 บ้านศรีลานนา 2 0 0 0 2
97 บ้านป่าม่วง 2 0 0 0 2
98 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 2 0 0 0 2
99 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 4 1 0 6
100 กิตติคุณเทิงวิทยา 1 3 0 0 4
101 บ้านสันป่าสัก 1 2 0 0 3
102 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 2 0 0 3
103 เทศบาลตำบลป่าตาล 1 2 0 0 3
104 คริสเตียนแสงประทีป 1 2 0 0 3
105 ปอวิทยา 1 1 1 1 3
106 บ้านใหม่สุขสันต์ 1 1 1 0 3
107 บ้านหลู้ 1 1 1 0 3
108 บ้านก๊อ 1 1 0 2 2
109 บ้านทุ่งโห้ง 1 1 0 0 2
110 บ้านขุนห้วยไคร้ 1 1 0 0 2
111 บ้านครึ่งใต้ 1 1 0 0 2
112 บ้านผาแล 1 1 0 0 2
113 อนุบาลตาดควัน 1 0 1 0 2
114 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 0 0 0 1
116 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
117 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1 0 0 0 1
118 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
119 บ้านน้ำม้า 1 0 0 0 1
120 บ้านร่มโพธิไทยสาขาบ้านขุนต้า 1 0 0 0 1
121 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 0 0 0 1
122 บ้านแจมป๋อง 1 0 0 0 1
123 บ้านแม่ตำน้อย 1 0 0 0 1
124 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 0 1
125 บ้านแม่ลอยไร่ 1 0 0 0 1
126 บ้านโล๊ะ 0 3 0 0 3
127 บ้านลุงท่าเจริญ 0 2 0 0 2
128 บ้านใหม่ 0 2 0 0 2
129 บ้านปล้องส้าน 0 1 0 0 1
130 บ้านท่าข้าม (เทิง) 0 1 0 0 1
131 บ้านปล้องใต้ 0 1 0 0 1
132 บ้านสันปูเลย 0 0 1 0 1
133 บ้านส้าน 0 0 1 0 1
รวม 697 229 65 36 991