สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 43 8 2 1 53
2 บ้านเมืองกาญจน์ 35 4 3 1 42
3 ขุนขวากพิทยา 28 4 5 0 37
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 26 8 4 1 38
5 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 19 7 4 0 30
6 บ้านร่องแช่ 18 3 0 0 21
7 บ้านเวียงหมอก 16 5 3 1 24
8 เด็กดีพิทยาคม 14 6 1 0 21
9 ชุมชนบ้านสบเปา 13 6 1 4 20
10 ไตรมิตรวิทยา 12 2 0 0 14
11 ปางหัดสหศาสตร์ 11 5 3 1 19
12 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 11 3 1 0 15
13 ชุมชนบ้านต้าตลาด 10 13 4 2 27
14 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 9 3 1 0 13
15 ลูกรักเชียงของ 9 2 0 0 11
16 บ้านราษฎร์ภักดี 9 1 1 3 11
17 บรรพตวิทยา 9 1 0 1 10
18 บ้านห้วยหาน 8 5 0 0 13
19 บ้านห้วยลึก 8 1 1 2 10
20 บ้านทุ่งนาน้อย 8 0 0 0 8
21 กฤษณาทวีวิทย์ 7 7 1 0 15
22 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 7 3 0 3 10
23 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 7 3 0 1 10
24 บ้านต้นปล้อง 7 2 0 0 9
25 บ้านเกี๋ยง 7 2 0 0 9
26 บ้านพญาพิภักดิ์ 7 0 0 1 7
27 บ้านห้วยคุ 6 1 2 0 9
28 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 6 1 0 0 7
29 บ้านกระแล 6 0 0 0 6
30 บ้านม่วงยาย 6 0 0 0 6
31 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 5 3 0 0 8
32 บ้านห้วยไคร้ 5 2 0 0 7
33 ศรีดอนไชยวิทยา 5 1 2 0 8
34 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 5 1 0 0 6
35 บ้านแม่เปา 5 1 0 0 6
36 บ้านตุ้มเหนือ 5 1 0 0 6
37 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 5 1 0 0 6
38 บ้านใหม่โชคชัย 5 0 0 0 5
39 จำไฮบ้านเหล่า 5 0 0 0 5
40 บ้านป่ารวก 4 2 1 0 7
41 บ้านดอนมหาวัน 4 2 1 0 7
42 บ้านปล้องตลาด 4 2 0 0 6
43 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 4 2 0 0 6
44 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 4 1 1 0 6
45 บ้านแผ่นดินทอง 4 1 1 0 6
46 บ้านตีนเป็ด 4 1 0 1 5
47 หนองแรดวิทยา 4 1 0 1 5
48 บ้านป่าตึงงาม 4 1 0 0 5
49 บ้านทุ่งซางดงหลวง 4 1 0 0 5
50 บ้านม่อนป่ายาง 4 0 0 0 4
51 ริมโขงวิทยา 4 0 0 0 4
52 บ้านหลวง 4 0 0 0 4
53 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 3 4 1 0 8
54 บ้านรักแผ่นดิน 3 3 1 0 7
55 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 3 3 0 1 6
56 อนุบาลเวียงแก่น 3 2 1 1 6
57 บ้านตองม่วงชุม 3 2 0 0 5
58 อนุบาลพญาเม็งราย 3 2 0 0 5
59 ศรีสว่าง 3 1 1 0 5
60 บ้านทุ่งเจ้า 3 1 0 0 4
61 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 3 1 0 0 4
62 บ้านห้วยโป่ง 3 0 1 0 4
63 บ้านสันทรายมูล 3 0 0 1 3
64 บ้านดอนแยง 3 0 0 0 3
65 บ้านเกี๋ยงใต้ 3 0 0 0 3
66 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 0 0 0 3
67 บ้านบุญนาค 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองบัวคำ 3 0 0 0 3
69 บ้านแก่นวิทยา 2 8 0 0 10
70 สันทรายงามวิทยา 2 3 0 0 5
71 บ้านบุญเรือง 2 2 1 0 5
72 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 2 2 0 2 4
73 บ้านบ่อแสง 2 2 0 0 4
74 สันสะลีกวิทยา 2 1 1 0 4
75 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 2 1 0 0 3
76 บ้านขอนซุง 2 1 0 0 3
77 บ้านท่าข้าม 2 0 1 1 3
78 วัดพระเกิดคงคาราม 2 0 1 0 3
79 บ้านปากอิง 2 0 1 0 3
80 ห้วยเดื่อ 2 0 0 0 2
81 บ้านศรีลานนา 2 0 0 0 2
82 บ้านเวียงหวาย 2 0 0 0 2
83 อนุบาลยางฮอม 2 0 0 0 2
84 บ้านป่าม่วง 2 0 0 0 2
85 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 2 0 0 0 2
86 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 0 0 0 2
87 บ้านห้วยเอียน 2 0 0 0 2
88 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 3 1 0 5
89 กิตติคุณเทิงวิทยา 1 3 0 0 4
90 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 2 0 0 3
91 เทศบาลตำบลป่าตาล 1 2 0 0 3
92 คริสเตียนแสงประทีป 1 2 0 0 3
93 ปอวิทยา 1 1 1 1 3
94 บ้านห้วยซ้อ 1 1 1 1 3
95 บ้านต้านาล้อม 1 1 1 0 3
96 บ้านทุ่งอ่าง 1 1 1 0 3
97 บ้านหลู้ 1 1 1 0 3
98 บ้านก๊อ 1 1 0 2 2
99 บ้านทุ่งโห้ง 1 1 0 0 2
100 บ้านร่มโพธิ์ไทย 1 1 0 0 2
101 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 1 0 0 2
102 บ้านครึ่งใต้ 1 1 0 0 2
103 บ้านดอนไชย 1 1 0 0 2
104 บ้านผาแล 1 1 0 0 2
105 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
106 บ้านหวาย 1 1 0 0 2
107 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
108 อนุบาลตาดควัน 1 0 1 0 2
109 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
110 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 0 0 0 1
111 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
112 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1 0 0 0 1
113 บ้านร่องกอก 1 0 0 0 1
114 บ้านทรายทอง 1 0 0 0 1
115 บ้านน้ำม้า 1 0 0 0 1
116 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 0 0 0 1
117 บ้านแจมป๋อง 1 0 0 0 1
118 บ้านแม่ตำน้อย 1 0 0 0 1
119 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 0 1
120 บ้านแม่ลอยไร่ 1 0 0 0 1
121 บ้านลุงท่าเจริญ 0 2 0 0 2
122 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 1 1 0 2
123 บ้านปล้องส้าน 0 1 0 0 1
124 บ้านท่าข้าม (เทิง) 0 1 0 0 1
125 บ้านสันป่าสัก 0 1 0 0 1
126 บ้านโล๊ะ 0 1 0 0 1
127 บ้านใหม่ 0 1 0 0 1
128 บ้านสันปูเลย 0 0 1 0 1
129 บ้านส้าน 0 0 1 0 1
รวม 598 204 63 34 899