สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 19 17 8 44 43 8 2 1 53
2 บ้านเมืองกาญจน์ 14 9 6 29 35 4 3 1 42
3 บ้านร่องแช่ 11 4 2 17 18 3 0 0 21
4 ขุนขวากพิทยา 9 10 8 27 28 4 5 0 37
5 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 6 7 22 26 8 4 1 38
6 ปางหัดสหศาสตร์ 6 5 2 13 11 5 3 1 19
7 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 5 6 3 14 19 7 4 0 30
8 เด็กดีพิทยาคม 5 5 3 13 14 6 1 0 21
9 บ้านทุ่งนาน้อย 5 2 1 8 8 0 0 0 8
10 บ้านเวียงหมอก 4 7 7 18 16 5 3 1 24
11 ชุมชนบ้านสบเปา 4 4 0 8 13 6 1 4 20
12 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 4 1 0 5 5 1 0 0 6
13 บ้านกระแล 4 0 2 6 6 0 0 0 6
14 บ้านห้วยหาน 3 4 3 10 8 5 0 0 13
15 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 3 1 3 7 9 3 1 0 13
16 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 3 0 3 6 7 3 0 1 10
17 บ้านใหม่โชคชัย 3 0 1 4 5 0 0 0 5
18 บ้านตีนเป็ด 3 0 0 3 4 1 0 1 5
19 หนองแรดวิทยา 3 0 0 3 4 1 0 1 5
20 ไตรมิตรวิทยา 2 4 3 9 12 2 0 0 14
21 บ้านพญาพิภักดิ์ 2 4 0 6 7 0 0 1 7
22 บ้านราษฎร์ภักดี 2 3 2 7 9 1 1 3 11
23 บรรพตวิทยา 2 2 2 6 9 1 0 1 10
24 บ้านห้วยลึก 2 2 2 6 8 1 1 2 10
25 บ้านป่ารวก 2 2 1 5 4 2 1 0 7
26 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 2 1 3 6 7 3 0 3 10
27 ลูกรักเชียงของ 2 1 2 5 9 2 0 0 11
28 กฤษณาทวีวิทย์ 2 1 2 5 7 7 1 0 15
29 บ้านห้วยคุ 2 1 1 4 6 1 2 0 9
30 บ้านม่อนป่ายาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
31 ริมโขงวิทยา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
32 ศรีดอนไชยวิทยา 2 0 1 3 5 1 2 0 8
33 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 2 0 1 3 2 2 0 2 4
34 ห้วยเดื่อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 ชุมชนบ้านต้าตลาด 1 4 8 13 10 13 4 2 27
36 บ้านแก่นวิทยา 1 3 1 5 2 8 0 0 10
37 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1 2 0 3 4 1 1 0 6
38 อนุบาลเวียงแก่น 1 2 0 3 3 2 1 1 6
39 บ้านดอนแยง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
40 บ้านห้วยไคร้ 1 1 2 4 5 2 0 0 7
41 บ้านรักแผ่นดิน 1 1 2 4 3 3 1 0 7
42 บ้านแผ่นดินทอง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
43 บ้านปล้องตลาด 1 1 0 2 4 2 0 0 6
44 สันสะลีกวิทยา 1 1 0 2 2 1 1 0 4
45 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
46 บ้านแม่เปา 1 0 2 3 5 1 0 0 6
47 บ้านบุญเรือง 1 0 2 3 2 2 1 0 5
48 บ้านป่าตึงงาม 1 0 1 2 4 1 0 0 5
49 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 0 1 2 3 4 1 0 8
50 ศรีสว่าง 1 0 1 2 3 1 1 0 5
51 บ้านท่าข้าม 1 0 1 2 2 0 1 1 3
52 บ้านสันทรายมูล 1 0 0 1 3 0 0 1 3
53 บ้านก๊อ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
54 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านร่มโพธิ์ไทย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 0 7 0 7 11 3 1 0 15
60 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 0 3 3 6 6 1 0 0 7
61 บ้านตุ้มเหนือ 0 3 2 5 5 1 0 0 6
62 สันทรายงามวิทยา 0 3 0 3 2 3 0 0 5
63 บ้านห้วยโป่ง 0 2 1 3 3 0 1 0 4
64 บ้านต้นปล้อง 0 2 0 2 7 2 0 0 9
65 บ้านทุ่งเจ้า 0 2 0 2 3 1 0 0 4
66 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
67 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 1 2 3 5 3 0 0 8
68 ปอวิทยา 0 1 2 3 1 1 1 1 3
69 บ้านเกี๋ยง 0 1 1 2 7 2 0 0 9
70 บ้านม่วงยาย 0 1 1 2 6 0 0 0 6
71 จำไฮบ้านเหล่า 0 1 1 2 5 0 0 0 5
72 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 1 1 2 3 3 0 1 6
73 บ้านบ่อแสง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
74 บ้านศรีลานนา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
75 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
76 วัดพระเกิดคงคาราม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
77 บ้านเวียงหวาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 อนุบาลยางฮอม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 2 2 5 1 0 0 6
81 บ้านบุญนาค 0 0 2 2 3 0 0 0 3
82 บ้านดอนมหาวัน 0 0 1 1 4 2 1 0 7
83 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 0 0 1 1 4 2 0 0 6
84 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
85 บ้านหลวง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
86 บ้านตองม่วงชุม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
87 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 1 1 3 2 0 0 5
88 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
89 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 3 1 0 5
91 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
92 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 1 1 1 2 0 0 3
93 บ้านห้วยซ้อ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
94 บ้านต้านาล้อม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
95 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 อนุบาลตาดควัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
97 บ้านร่องกอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
99 บ้านสันปูเลย 0 0 1 1 0 0 1 0 1
100 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
101 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
102 บ้านขอนซุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านปากอิง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
104 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านห้วยเอียน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
107 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 0 1 2 0 0 3
108 บ้านทุ่งอ่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
109 บ้านหลู้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
110 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 บ้านผาแล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านแจมป๋อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านแม่ตำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านท่าข้าม (เทิง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านสันป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านโล๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านส้าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 171 160 141 472 598 204 63 34 865