รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อิ่นคำ
 
1. นางวีณา   จีราพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กชายปรัชญา  ปาลี
 
1. นางสาวจันทนา  ปาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงจิราพัชร   วงค์บุญชัยเลิศ
 
1. นางชวนชม  วงศ์ชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงวิภาวี   เรียวสงวนวงศ์
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลดา  โคตรด้วง
 
1. นางสุกัณนา  ทวีสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวนิราภรณ์   ไชยวรรณ์
 
1. นายนิตินัย   ไชยสมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปิ่นแสงแก้ว
 
1. นางสาวศิราณี  นุธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจฝันหวาน
 
1. นางฐิตาพร  แจ้งภูเขียว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นายวันเฉลิม  เหล็กแปง
 
1. นางวิลาสินี  ประยศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวพมพ์ศิลป์  ไฝ่เอ้ย
2. เด็กหญิงวาสิตา  ปันสม
3. นางสาวสุพนิดา  วรรณชัย
 
1. นายชัจจ์ณศิษฏ์  ธนะหมอก
2. นายเสริม    ขรรค์ชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เดชสม
2. เด็กหญิงอทิติยา  ตาหล้า
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ไชยสาร
2. นางสาววรัญญา    ยั่วยวน
 
1. นางสายสมร  สุทธศิลป์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กชายปรวุฒิ  ก่อเกิด
 
1. นางสาวสายสินีย์  แสงคำดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายชินโนสุเกะ  ยาดะ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ภูกาบิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายสุนันทวัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวศศิธร  หอกทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงพุทธจันทร์  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พลูไพรอนันต์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
 
1. นายเอกพงษ์  ขันทะ
2. นางนิตยา  ขันทะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เดชภักดี
2. เด็กหญิงมณฑิรา   แจขจัด
3. เด็กหญิงมัลลิยา   แจขจัด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธนัชญา  รูปกลม
2. เด็กหญิงนันทิดา  ธนะวงศ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  รุ้งดี
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
2. นางชเนตตี  สิงห์กา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายมติครรภ  คล้ายทอง
2. เด็กหญิงวชิรญา   ตันตระกูล
 
1. นางชุติภา  บริบูรณ์
2. นางปรานอม  จันระวัง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายสุรทิน   จินะราช
2. เด็กชายสุรธัช  จินะราช
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ก๋าสมุทร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางณัฐการย์  จันต๊ะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  วงศ์วาลย์
 
1. นางณัฐการย์  จันต๊ะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชลชาติ  นามศักดิ์
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  ตั้งอิสราวุฒิกุล
3. เด็กหญิงศศิกาณฑ์  สมแก้ว
 
1. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
2. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงนิพัชตรา   ปิวะนา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   อะโนมา
3. เด็กหญิงพิชญา   พรมน้อย
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกวิยา  อัมพวันเวรุจจนา
2. เด็กหญิงชนกนาถ  บุญทา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางศิริพร  ด่านบุญเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงรัชนีพร   ปันทะยม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแยง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วกันทะ
2. เด็กชายธนบูลย์  พันธ์วิไล
3. เด็กชายพิชิตชัย  พุทธอารีย์วงศ์
 
1. นายบุญเลิศ  อ้นกลิ้ง
2. นางสร้อยสุนีย์  ธิโนชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายกี  แซ่ซ่ง
2. เด็กชายสิทธิ  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางสาวจารุภา  แก้วตา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายพงศกร    ค้าสม
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สนิทการ
 
1. นางสาวอริศรา  คำประเสริฐ
2. นางสาวเจนจิรา  สมแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แซ่เล้า
2. เด็กชายพิทวัช  มณีโช
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อะโนมา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นางวิชชุตา  จุมปู
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายชาย  แซ่ท่อ
2. เด็กชายว่าง  แซ่ลี
 
1. นายประเชิญ  ต๊ะวิชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายชัยณรงค์  อินเทพ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางลาวัลย์  ใจแปง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กชายศุภณัฐ   เล็กใจซื่อ
2. เด็กชายสิโรดม   แสงอาทิตย์
 
1. นายประทวน   บุญแดนไพร
2. นางสาวชไมพร    สายสูง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 1. เด็กชายธนากร   ธะนวล
2. เด็กชายพีระพัฒน์   แก้วมหานิล
 
1. นายพิเชษฐ   ธิโนชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายภาพันธ์  ไชยบวรนันท์
2. เด็กชายแสนยากุล  ศรชัยปัญญา
 
1. นายมงคล  พิผ่วนนอก
2. นางสาวเนาวรัตน์  โนราช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายประกาศิต   เกษตรโสภาพันธ์
2. นายพนาเวศ   เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายจักรพงศ์   ปาละมา
2. นางบุญฑริกา   จันต๊ะคาด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาวิเลิง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตอนสุข
3. เด็กหญิงพรทิพา  นรชาติวศิน
4. เด็กหญิงรุ่งรวี  แซ่ฟ้า
5. เด็กหญิงศตรัศมี  ลือชา
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
2. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. เด็กหญิงรุจิดา  วรสิทธิ์ปัญญา
3. เด็กหญิงลัดฟ้า  ฮุงฮวน
4. เด็กชายอดิศักดิ์  หาระมาร
5. เด็กหญิงอุษา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวิชชุตา  จุมปู
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพร  แซ่จาง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ฮวง
3. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่โตง
4. เด็กหญิงวรรณพร   วีระวัฒน์พงศธร
5. เด็กหญิงสิริญา  อยู่ลือ
 
1. นางศศิธร  วิลาวัลย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ของเทิง
2. เด็กชายภาคิน  หมั้นเยือน
3. เด็กชายรัตติพงษ์  ฮุงฮวน
4. เด็กหญิงสุจิรา  สมศักดิ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  รุ่งแสงทอง
 
1. นายพลเดช  ฆ้องชัยทอง
2. นายทินกร  มุกดาสวรรค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กหญิงกรวิภา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  กาวิโล
3. เด็กชายพลาชารักษ์  แท่นจันทร์
4. เด็กชายพักตร์ตะวัน  แท่นจันทร์
5. เด็กชายวิกรม  ยอดงิ้ว
 
1. นายประสงค์  อิ่นสุทะ
2. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นางสาวณัจนันท์  วงค์ไทย
2. เด็กหญิงรัชฎา  วงค์ชัย
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วงค์บุญมา
4. เด็กหญิงวรัชยา  วงค์ชัย
5. นางสาวเอมวลี  วงค์ชัย
 
1. นางพกายกุล  รัตน์น้ำหิน
2. นางสุวิมล  สุทธะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายนวกุล  อนุสาวรีย์ดอย
3. เด็กหญิงมยุรา  แซ่ซ้ง
4. เด็กชายสุชาติ  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงเรณุกา  แซ่ซ้ง
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
2. นายสุชาติ  ปัญญาใจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายชูชาติ  เกษตรโสภาพันธ์
2. เด็กหญิงวันวิไล  แซ่ลี
3. เด็กชายสมชัย  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงสมหมาย  แซ่ว่า
5. เด็กชายอวยชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายสายันห์  ขิใสยา
2. นางสาวชนันธร  อาคะมานนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงค์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  อุดมพนาวัลย์
 
1. นายวีระ  เมธาธรรมกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธนพร  บุญตั้ง
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายคงเดช  การินธิ
2. เด็กหญิงสุขรัตน์  เอื้อมลำมูล
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางจารุวัลย์  จินะราช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศุภนุช  กมุทมาโนชญ์
2. เด็กชายอรรถโกวิท  คำพิลา
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางมานี  ฉายอรุณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ตานะอาด
2. เด็กชายบรรจง  โรงทา
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กาวิโล
2. เด็กชายจักรกฤษ  ช่างประดิษฐ
3. เด็กหญิงชนากานต์  วงค์แก้ว
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดทา
5. เด็กชายนาคินทร์  สิงห์อ้าย
6. เด็กชายรวมพล   แสงยศ
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  กาวิโล
8. เด็กชายศุภกร  ชัยลังกา
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุยะแก้ว
10. เด็กหญิงแพรพรรณษา   สีดา
 
1. นายประสงค์  อิ่นสุทะ
2. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นะลี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เลเชอ
3. เด็กหญิงดู  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เล้า
5. เด็กหญิงพิยดา  จตุโชคอุดม
6. เด็กหญิงมีนา  มูฮัมหมัด
7. เด็กหญิงยุวดี  ป้อปุง
8. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ซิว
9. เด็กหญิงวันศิริ  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่หวาง
11. เด็กหญิงหมีจู  แซ่เหมา
12. เด็กหญิงอรพรรณ  แซเเติ้น
13. เด็กหญิงอารีย์  ป้อปุง
14. เด็กหญิงอำพร  จอแยะ
15. เด็กหญิงเบ้า  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรุจิราภาย์  นันทะเสน
2. นางสุภาพร  จันตา
3. นางพัชราพร  ตั้นวัฒนา
4. นายจีระศักดิ์  พรหมจารีย์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงนิตยา  โชติณัฐวัฒกุล
2. เด็กหญิงพัชนีย์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพัชรี  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพิรุณ  มาเยอะ
5. เด็กหญิงมาลี  อาหยี
6. เด็กหญิงลัดดา  เบเทกู่
7. เด็กหญิงวาทิพย์ตา  ยอแยะ
8. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ว้า
9. เด็กหญิงศิริจันทร์  ซางยึ
10. เด็กหญิงสุธินี  แซพากู่
11. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงอัญชรี  แซ่ท่อ
13. เด็กหญิงอำภา  วัฒนาภรณ์กุล
14. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ล่าง
15. เด็กหญิงเดือน  บอแฉ่
 
1. นางสาวรุจิราภาย์  นันทะเสน
2. นางพัชราพร  ตั้นวัฒนา
3. นางสุภาพร  จันตา
4. นายจีระศักดิ์  พรหมจารีย์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1. เด็กชายกฤติราช  ศรีสุริยโชค
2. เด็กหญิงรัตนาพร  จินะแก้ว
 
1. นายอินทนง  จันตา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  สิทธิวงศ์
2. เด็กชายสุรพศ  วงศ์จีน
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายบัญชา  วงค์อาษา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงณิชาญา  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางภคพร  สันธิ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายวื้อ  แซ่ย่าง
 
1. นายทวีศักดิ์  สมควร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงนามี  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายสมชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวมุฑิตา   สติหมั้น
 
1. นางมณี   ไชยสมบัติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ขวัญไกรคีรี
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วแพร่
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  คีรีสัตยกุล
 
1. นายทวีศักดิ์  สมควร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงเป๋า  แซ่มัว
2. เด็กหญิงเรณู  แซ่ย่าง
 
1. นางอัญชลี  ชินะข่าย
2. นางวรรณพยา  นาระต๊ะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงประภัคพรรณ  ดอกสนธิ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยะ
 
1. นางศรีลา  เมืองก้อนกาศ
2. นางประคองจิต  ศิริบุญธรรม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์   แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงปวีณา   แซ่กือ
 
1. นายภาณุวิชญ์   เตชะบูรณ์
2. นางเสาวลักษณ์   เตชะบูรณ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายลิขิต  ปร๊ะย่อ
 
1. นายทวีศักดิ์  สมควร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายบุุญชัย  แซ่วื่อ
2. เด็กชายวิจารณ์  เกษตรสุขถาวร
3. เด็กชายใจก๋อ  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวณัชชา  สมวุฒิ
2. นางสาวประทุมทิพย์  ลือชา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายสาริน  เยอเปิน
2. เด็กชายอนงค์  พรชัย
3. เด็กชายอภิวิชญ์  จันต๊ะคาด
 
1. นางอำพา  วงศ์โกฎ
2. นางฉวีวรรณ  เหลี่ยมวัฒนา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายบัญชา  แซ่เห้อ
2. เด็กชายสมวงศ์  แซ่เล่า
3. เด็กชายสุธิน  แซ่เห้อ
 
1. นางณัฐธยาน์  พลศรีเมือง
2. นายภาณุพงษ์  จันระวัง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เปา 1. เด็กหญิงบุณยพร   มีทรัพย์
 
1. นางศิริพรรณ  ยะป๊อก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงกนกพันธ์ุ  กาวิชัย
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงมณฑา  อ่วมเมี่ยง
 
1. นายจักรพงษ์  สุทธศิลป์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  นามวงศ์
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายสงกรานต์  ซอนาง
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ยอดสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  ดีแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงนันทิกา  จอมศรีลา
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายสุกิจ  กันใจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีจะตะ
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายพันธกานต์  หัตถกอง
 
1. นายสุกิจ  กันใจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1. เด็กหญิงเกวลิน  อุตุภรณ์
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เตชะอ้าย
2. เด็กหญิงณัฎฐิกา  ดอนดาภัย
3. เด็กหญิงณัฐริดา  ทำของดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคำตัน
5. เด็กชายธีรภัทร  เตชะอ้าย
6. เด็กหญิงปณิดา  ใผ่เครือ
7. เด็กหญิงปวิณมัย  อุ่นเรือน
8. เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาบุญ
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุดเขียว
10. เด็กชายมงคล  เตชะสิทธิ์
11. เด็กหญิงมาตา  มหามาตย์
12. เด็กหญิงวาสนา  วิชัยเนตร
13. เด็กชายสุรชาติ  เชตุพันธ์
14. เด็กหญิงอรพรรณ  อินดอน
15. เด็กหญิงอรัชพร  ธนะวงศ์
16. เด็กชายอินทนนท์  ยะวงศ์
17. เด็กหญิงเกศินี  ธนะวงศ์
18. เด็กหญิงเก็จมณี  พ้นพูล
19. เด็กชายเจษฎา  สีตะวัน
20. เด็กชายเทพทัต  สาระทะ
 
1. นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ
2. นางพรกมล  ทะระมา
3. นายสมคิด  เวียงเกตุ
4. นายขจรเกียรติ  ยาวิชัย
5. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. นายขวัญชัย  วิเศษณ์
2. เด็กชายณัฐพล  อินทรวงศ์
3. นายธรรศวรรษ  อ่อนคำเหลือง
4. เด็กชายวินิลชัย  แซ่ว่า
5. เด็กหญิงสุนารี  แซ่ว้า
6. เด็กชายหล้า  แซ่เล่า
 
1. นายยุทธชัย  สักลอ
2. นางสาวนิกิจสุดา  เตรียมทนะ
3. นางมนัสนันท์  มุงเมือง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษณดิษฐ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเจิง
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูสอดศรี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เง่าวีรกุล
 
1. นายศิรชัย  ถิ่นวงษ์แย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ภูสอดศรี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงดุษฏี  แผ่พันธ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวนรีรัตน์   จอมมงคล
 
1. นายธนกฤต   ยอดแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ภูสอดศรี
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงดุษฏี  แผ่พันธ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงคาริน่า   บีดเดิร์น
2. เด็กหญิงฐปนัท   พิชัยยา
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สรอินทร์
4. เด็กหญิงณัฐธิภาลักษณ์   ติ๊บโครต
5. เด็กหญิงณัฐพร   ไชยทน
6. เด็กหญิงทิพวรรณ   นรชาติวศิน
7. เด็กหญิงนิรัชพร   สุวรรณทา
8. เด็กหญิงนิรัชพร   จันทะมา
9. เด็กหญิงบัณฑิฌา   นิลเพ็ชร
10. เด็กหญิงบุญสิตา   คีรีแสนภูมิ
11. เด็กหญิงบุษยมาส   ตอนะรักษ์
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์   มากัน
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เจริญสุข
14. เด็กหญิงปวริศา   ตอนะรักษ์
15. เด็กหญิงปาริชาติ   วงค์ชัย
16. เด็กหญิงพรทิพย์   แซ่เล่า
17. เด็กหญิงพัชยา   ศรีพิชัย
18. เด็กหญิงพัชรินทร์   ไทยพัฒนา
19. เด็กหญิงพิชชา   จินะราช
20. เด็กหญิงพุทธชาติ   วงศ์ชัย
21. เด็กหญิงมยุรฉัตร   บัวพันธ์
22. เด็กหญิงม่านฟ้า   พาหิรัญ
23. เด็กหญิงรดามณี   ไตรรัตน์
24. เด็กหญิงรัตนา   ยะตัน
25. เด็กหญิงรินรดา   บรรพจน์พิทักษ์
26. เด็กหญิงวริศรา   วงค์อินทร์
27. เด็กหญิงศิรดา   ฟุ่มเฟื้อง
28. เด็กหญิงศิริรัตน์   กุณา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์   อั้นซ้าย
30. เด็กหญิงสุดารัตน์   สีพรรณ์
31. เด็กหญิงสุทธิชา   สว่างแสง
32. เด็กหญิงสุทธิดา   แซ่เล่า
33. เด็กหญิงอริศรา   อรุณพลังสันติ
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
2. นางสาวดวงมณี  พรหมอินทร์
3. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
4. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
5. นายกฤษฎา  บุญเกตุ
6. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
7. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
8. นางปรานอม  จันระวัง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกมลภพ  เดชา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทิวาคำ
4. นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์ชัย
5. เด็กหญิงปรียารักษ์  ทันใจ
6. เด็กหญิงพัทธินันท์  ติ๊บโคด
7. เด็กชายรัชพล  พลสิทธิ์
8. เด็กชายลัทธพล  หงษ์คำ
9. เด็กชายวสุพล  ทะนันไชย
10. เด็กชายอริย์ธัช  นาคทั่ง
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
2. นางสาวดวงมณี  พรหมอินทร์
3. นายสามารถ  คัญทัพ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายครรชิต  จักรสมศักดิ์
4. เด็กชายณัฐกิจ  เดชะนันท์
5. เด็กหญิงธิญาดา  โนวิชัย
6. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
7. เด็กชายราเมศ  ข่ายแก้ว
8. เด็กชายสิทธิ์ชล  สุนทรา
9. เด็กหญิงเกวรินทร์  บุตรดี
10. เด็กชายเมธาวี  เม็ดเพ็ชร์
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
2. นางสาวดวงมณี  พรหมอินทร์
3. นายสามารถ  คัญทัพ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงตะวัน  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  อโนมา
4. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงพร  เรืองคำผา
6. เด็กหญิงมลฤทัย  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ย่าง
2. นางสาวกำแพง  แซ่ย่าง
3. นางสาวปิยนุช  ลีสวัสดิ์กุล
4. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ย่าง
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จับใจนาย
3. เด็กหญิงนิภาภัทร  พรมจิโน
4. เด็กหญิงนีรนารา มีอาร์  ปันติบุญ
5. เด็กหญิงปฐมพร  พิทักษ์เจริญลาภ
6. เด็กหญิงภควดี  โกเขา
7. เด็กหญิงอัญญานี  สมวงค์
8. เด็กหญิงแพรพิไล  ชั่งเจริญชัยกุล
 
1. นายยุ พัชรวรกวิน  เรืองหน่าย
2. นางสาวสุดาวรรณ  ถุงสายแก้ว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกันตยา  สว่างธนานันท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงตะวัน  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  อโนมา
5. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงปอซัว  แซ่เฮ่อร์
7. เด็กหญิงพร  เรืองคำผา
8. เด็กหญิงมธุรส  แซ่เล้า
9. เด็กหญิงมลฤทัย  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงวิกานดา  แซ่ย้า
11. เด็กหญิงสาวิตรี  จารุเรืองศิริกุล
12. เด็กหญิงสุขสุกุล  แซ่ลี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ลี
14. เด็กหญิงสุพรรณี  จะลอ
15. เด็กหญิงอาภรณ์  แซ่ลี
16. เด็กหญิงเก่ายั๊วะ  แซ่เฮ่อร์
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
3. นางอรวรรณ  เมฆทวีป
4. นางทัศนาวรรณ์  คำตื้อ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
3. เด็กหญิงพัชรา  รุ่งแสงทอง
4. เด็กหญิงยุพเรศ  กาญจนเรืองอุไร
5. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หมั้นเยือน
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงศศิประภา  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงสายไหม  แซ่เฒ่า
11. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่จาง
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  อะยอน
13. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
3. นางทัศนาวรรณ์  คำตื้อ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  พรมสุรินทร์
 
1. นางสาวพิมประภาพร  แก้วบุญยืน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาดา  สุบิน
 
1. นางกมลทิพย์  แก้วบุญเสริฐ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉ.เจริญผล
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธหลวง
 
1. นางสาวสิริพร  วงค์อินทร์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นางเขมภัสสร์  ชอบธรรม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงพรนภา  ใจด้วง
 
1. นางแพรวพรรณี  ศรีธาราธิคุณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงมาลัยกะ  คาน
 
1. นายอนุวัฒน์  ธรรมวงค์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มินทะขัติ
 
1. นางแพรวพรรณี  ศรีธาราธิคุณ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงจัสมิน  จุ๊บ
 
1. นางสาวสุจิตรา  สิถิระบุตร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงโยษิตา  อินต๊ะสงค์
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ริมคำ
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  คงเลิศไพบูลย์
3. เด็กหญิงพนิดา  ยะนัน
4. เด็กชายพีรดนย์  วงค์งาม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินต๊ะสงค์
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาวธนานันท์  ชัยพงษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่จาง
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงพลอย  โชติเสน
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  พจนาวรากุล
2. เด็กหญิงสุมินตรา  รวมจิตร
 
1. นางภารดี  รูปศรี
2. นายอาทิตย์พันธ์  ธนะคำมา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก๊อ 1. เด็กหญิงกันยา  วงศ์ส่ง
2. เด็กหญิงรุจิรา  กสิกรรม
 
1. นางสาวปริญทิพย์   ท่าว่อง
2. นายสกุล  วงศ์ปาลี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  แซ่ลี
2. เด็กชายจักรวาลย์  แซ่วื้อ
3. เด็กชายนู่  แซ่มัว
4. เด็กชายยุทธนา  อนุสาวรีย์ดอย
5. เด็กชายศักดิ์ศรี  แซ่เติ๋น
6. เด็กหญิงสุกัลญา  ประทีปวรนาม
 
1. นายจักรี  แซ่ฟุ้ง
2. นางสาวมาลี  วุฒิ
3. นางสาวเพ็ญศรี  วงค์ชัย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายชัยบัณทิต  สงวนประชา
2. เด็กชายบุญศรี  แซ่ย่าง
3. เด็กชายมานพ  แซ่หว้า
4. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่มัว
5. เด็กชายอาลี  มูฮัมหมัด
6. เด็กชายอุทิศ  แซ่ว้า
 
1. นายนรินทร์  ศรีวิชัย
2. นายยศศักดิ์  อ้นน้อย
3. นายวิษณุพงศ์  การดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายปัญญา  แซ่วื่อ
2. เด็กชายม่ง  แซ่ลี
3. นายวิชัย  แซ่เฮ้อ
4. นายสุทธิพงษ์  แซ่เห้อ
5. เด็กชายหรือ  แซ่เล่า
6. เด็กชายเก๊าเส็ง  แซ่จ๋าว
7. นายเต็ง  แซ่เล่า
8. เด็กชายแสงสุรีย์  แซ่เติ๋น
 
1. นายวีระศักดิ์  น้อยหมอ
2. นายธนงเดช  กรรณิกา
3. นายไพฑูรย์  วงศ์ฮาด
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจินตยา  เข็มเพชร
3. นางสาวพิมพ์ประภา  อ่อนสา
4. นางสาวพิมพ์ศิลป  ไฝ่เอ้ย
5. เด็กหญิงวาสิตา  ปันสม
6. เด็กหญิงวิดารัตน์  สุธีวราพล
7. นางสาวศรินญา  แบ่งหมื่น
8. นางสาวสุพนิดา  วรรณชัย
9. นายอนุภาพ  ข้องเกี่ยวพันธ์
10. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สุดใจ
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางกัลยา  อุปการคำ
3. นายสมชาย  ปัญญาดี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วิชัยเนตร
2. เด็กหญิงดารารัตน์  หลวงจันทร์
3. เด็กหญิงปริญา  ปาละมี
 
1. นางยุพา  ชาสมบัติ
2. นางสุชาดา  ปานกลาง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพา  ทิพวิชัย
2. เด็กหญิงปานฤทัย  หล่ายโท้
3. เด็กหญิงศิริบูรณ์  บัวอินทร์
 
1. นางยุพา  ชาสมบัติ
2. นางสาววาสนา  คุสินธ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ธนะพิพม์
2. เด็กหญิงพสุดา  โครตมุงคุล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ต๊ะวงศ์ชัย
 
1. นายอภิมุข  อินทจักร
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปณิธาน  ปัญญาหลัา
2. เด็กหญิงปรัศนี  อินต๊ะเสนา
3. เด็กหญิงวิดารัตน์  สุธีวราพล
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นางสาวิอัจจิมา  จันธิมา
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยตัน
2. เด็กหญิงพิมพิรา   เชียงกันทะ
 
1. นายธวัช  ปรามาลย์
2. นางรติกานต์  คักกันหา
 
133 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายปริญญา  ไชยชาย
2. เด็กชายเดชณรงค์  ลาว
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายอายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายธงชัย  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กตเวทีธรรม
3. เด็กชายเอกศักดิ์  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายสายันห์  ขิใสยา
2. นายสถาพร  สุริยะชัย
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. นางสาวมณฑิตา  หัตถกอง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ยาวิเลิง
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
 
136 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. นายพีรพล  มาเยอะ
2. นายเวหา  เกียรติ์ชัยงาม
 
1. นายสฐากูร  จำรัส
2. นางนิชานาถ  นิตย์ด่านกลาง
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายรัฐกิจ  ชัยรังกา
2. เด็กหญิงเกวลิน  คำดวงดี
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แสงเมือง
2. เด็กชายเกื้อพงศ์  ศรีใจแก้ว
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายสายชน  เทือกตา
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้ววัน
2. เด็กหญิงวรกานต์  คำมงคล
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายกษิรินทร์  เขมะโร
2. นายสิทธิกร  ไชยเทพ
 
1. นายศุภกร  อะสะนิธิ
2. นายอุเทน  สุขทัย
 
141 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุณิสา  อุทธิยา
2. เด็กหญิงอรญา  ไอ่ดอ
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จรัลจรัสพันธ์
2. เด็กหญิงตาปนีย์  ใจซื่อตรงดี
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มุงจะรส
2. เด็กหญิงอรพิชชา  ยารังษี
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กชายจื้อ  แซ่เล่า
2. เด็กชายสุชาติ  แซ่มัว
3. เด็กชายเจีย  แซ่มัว
 
1. นายสุริยัน  รุ้งดี
2. นายสุรเชษฐ  ฟองอินทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 1. นายจิระชาติ  แซ่หาญ
2. นายยอดชาย  แซ่ว่าง
3. นายสมศักดิ์  แซ่ว่าง
 
1. นายวาทิตย์  ศรีจะตะ
2. นายองครักษ์  ณ อุบล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่มัว
2. เด็กชายสันติ  เกสรกติกา
3. เด็กชายอภิชาติ  แซ่กือ
 
1. นางกชพรรณ  รวมจิตร
2. นายจักรวุฒิ  เมืองมูล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวช่อผกา  ปะละติ
2. นางสาวทิพวรรณ  จอมป้อ
3. นางสาวนลิชา  ค้าสบู่
 
1. นายสุทัศน์  แสงสุวรรณ์
2. นายสมศักดิ์   จันธิมา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพศักดิ์
2. เด็กชายปิยะภูมิ  เสาร์จันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงสิลาลัด  กงผล
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุ่นเรือน
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อ่องดา
 
1. นางประพาพร  เทพวงษ์
2. นางสมศรี  ผาแก้ว
3. นางพิกุลทอง  ผาแก้ว
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกนิดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกฤติกา  สมปาน
3. นางสาวจารุภา  สมเพ็ชร
4. เด็กหญิงชลิดา  กองตุ้ย
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  มโนรา
6. เด็กหญิงสุนิษา  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางพุทธพร  ปิ่นสกุล
2. นางยุพิน  คำตัน
3. นางสาววิชชุตา  วิชาดี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่าง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยถา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์กอง
3. เด็กหญิงเกตุมณี  พุทธมี
 
1. นางลำดวน  ไชขิถะ
2. นางชุตินันท์   ธรรมดำรงวิทย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กชายก้องนภา   วังตา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เมืองแก่น
3. เด็กชายรวิสุต  จินะ
 
1. นายกฤษณพงศ์  เสาสาร
2. นายวิรศักดิ์  สัตคม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  สกลศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธิ์อินทรีย์
3. เด็กหญิงสุปราณี  เกษตรสุขถาวร
 
1. นางสาวสายฝน  อุดมพล
2. นางสาววรัญญา  แพงเพ็ง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายธีรวัฒษิณ  ปันทะนะ
2. เด็กชายสุขวิทยฺ์  ก๋องสี
3. เด็กชายเอนก  สุวรรณทา
 
1. นายเอนก  เทพยศ
2. นายนครินทร์  ทาทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจริยา  วงศ์ผา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  วาเพ็ชร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเจิง
 
1. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
2. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงดวงพร  ก้างยาง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บรรพตพัฒนา
 
1. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
2. นางรัชนีกร  รักพงศา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธเนศ  กาญจนเรืองอุไร
2. เด็กชายนิรัช  นิพัทธ์สกุล
3. เด็กชายศรัณย์  แซ่เล้า
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงสุกานดา  มะสุธาตุ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ประเสริฐมหาศาล
3. เด็กหญิงแววดาว  วรรณศรี
 
1. นางสาวอารีย์  จินะราช
2. นางจารุวัลย์  จินะราช
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่เท้า
2. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่เท้า
3. เด็กชายวีระ  แซ่จั้ง
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ๋เล่า
2. เด็กหญิงพัชรีพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่ซ้ง
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นายภิชัย  ยาวิเลิง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายดนุสรณ์  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายสุวิทย์  แซ่ลี
3. เด็กชายหยง  แซ่ท่อ
 
1. นายมนตรี  สุขเกตุ
2. นางนิภา  สุขเกตุ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายชูวิทย์  แซ่ว่าง
2. นายวิชัย  โชคขจรไพศาล
3. เด็กชายไกร  แซ่ว่าง
 
1. นายมนตรี  สุขเกตุ
2. นางนิภา  สุขเกตุ
 
162 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  เอมโอษฐ
 
1. นางสาวศิราณี  นุธรรม
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงชญาดา   บุญภูมิ
2. เด็กหญิงนภัสกร   ใจปราง
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  พรหมคณะ
 
1. นางสายฝน  ถูกจิตร
2. นางสาวพัชราวรรณ  บุญวงศ์
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงนิจฉรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
2. นางกัญญาพัชร  แสงสุข
 
165 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงจิดาภา   ปากหวาน
 
1. นางอำภา  เวียงเกตุ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเดื่อ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวศิราณี  นุธรรม
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางศุภลักษณ์   กัณธปุก
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  โนใจ
 
1. นางพัชราภรณ์  ดอนแก้ว
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 1. เด็กชายวัชรินทร์  สายเรือนทอง
 
1. นางคะนึงนิจ  ปันทะยม
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องกอก 1. เด็กชายเจษฎา  เป็กธนู
 
1. นางนิตยา  ใจวัง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงนวินดา  ฉิมพาลี
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุกันยา  แซ่ย่า
2. เด็กหญิงเบลีย  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงไมลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โทเวียง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วรากมุก
3. เด็กชายอรัญ  อุบล
 
1. นางวัชรมน  จันทรา
2. นางพรนภา  แซ่อึ๊ง
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายปฏิญญา  พึ่งสลี
2. เด็กชายสราวุฒิ  ยมราช
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
2. นางสาวอาทิตภรณ์  ชัยวงค์
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กชายจิตติพงษ์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงปุณฑรี  บุญรัตน์
 
1. นางกณิกนันต์  รักแม่
2. นางวลิดา  บุญประเสริฐ
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกฤตภัค  พอใจ
2. เด็กหญิงสุณิสา  ธิวงค์
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางสาวอาทิตภรณ์  ชัยวงค์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธัชธรรม  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวอาทิตภรณ์  ชัยวงศ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงแอนนา  แซ่ย่าง
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายข่า  แซ่ท่อ
 
1. นายสายัณห์  จันทร์สุข
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สิงทอง
 
1. นายพิรมณ์  วงศ์ชัย
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสายไหม  แซ่เฒ่า
6. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  แสนหอม
2. นางทัศนาวรรณ์  คำตื้อ
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายสุนทร  พลยุทธศาสตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายสิรภพ  จอมศรีลา
 
1. นายณัฐพงษ์   ชุมภู
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. นายวัฒนา  จันทรา
 
1. นางสาวณัฏฐิฌา  เมฆศรีเพชร
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายศุภชัย  อยู่สุข
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงธัญชนก  จอมใจ
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กหญิงจินดา  ก่ำแก้ว
 
1. นายบุญธรรม  สีแก้ว
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงเกษรา  สีสลับ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กรมแก้ว
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงนวินดา  ฉิมพาลี
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงสุนารี  แซ่ว้า
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงรุจิรา  อินงาม
 
1. นางธันย์ธนัทชนม์  ธนะหมอก
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธวัชชัย  อมตชีวานนท์
2. เด็กชายวิชัย  รักษ์คีรีเขต
3. เด็กชายศรสวรรค์  แซ่ลี
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นางสาวสมพร  อินต๊ะไชยวงศ์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เนติธรรมรัตน์
2. เด็กชายนพรัตน์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่เห้อ
 
1. นางพจนา  ธราพร
2. นางนิตยา  ขันทะ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายณรงค์เดช  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสงกรานต์  อนุชิตวรการ
3. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่ย่าง
 
1. นายขจรเกียรติ  สมควร
2. นายสถาพร  สุริยะชัย
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายธนโชติ  สมศรี
2. เด็กชายธีระยุทธ  หมั้นเทือม
3. เด็กชายวุฒิชัย  จังจอม
 
1. นางดาริน  มาน้อย
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญเสริม
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ใจรัตน์
2. เด็กชายชาคริต  ยอดใจ
3. เด็กชายวศิน  แซ่จั้ง
 
1. นายศักดิ์สยาม  กันแก้ว
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงทรงพร  แซ่ท้อ
2. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่เหื้อ
 
1. นางพจนา  ธราพร
2. นางนิตยา  ขันทะ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายธนโชติ  สมศรี
2. เด็กชายธีระยุทธ  หมั้นเทือม
 
1. นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก
2. นางดาิริน  มาน้อย
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงนพรดา  รักแม่
 
1. นางพัชรา  เรือนสิทธิ์
2. นางวาสนา  แสนขันแก้ว
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  เนืองนิตย์
2. เด็กชายอนุเทศน์  แซ่่่ย่าง
 
1. นายอายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายณัฐกิตต์  คำมะวงศ์
2. เด็กชายทิชานนท์  คำมะวงศ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนแก้ว
 
1. นายเอนก  เทพยศ
2. นายวันทนา  ยงยืน
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  จอแยะ
2. เด็กหญิงหมีแซ่  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายยศศักดิ์  อ้นน้อย
2. นายวิษณุพงศ์  การดี