หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-demo_sp

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

 

001 ภาษาไทย

1.  030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 2. 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
3. 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 4. 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
5. 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 6. 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
7. 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 8. 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
9.  038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10.  041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
11.  046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 12. 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

002 คณิตศาสตร์

1.  122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2.  123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3.  124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
5. 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 6. 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
7. 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 8. 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9. 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10.  132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11. 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12. 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

003 วิทยาศาสตร์

1.  086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2.  085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 4.  091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5. 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 6. 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7. 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 8. 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
9. 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 10. 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11.  174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 12. 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
13. 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.  190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
15. 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3. 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5.  145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6. 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
9.  149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 10. 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
11. 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 12. 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13.  156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 14. 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
15. 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 16. 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
17.  170 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 18. 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2. 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3. 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4. 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 2. 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
3.  265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 4. 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5. 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6. 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7. 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8. 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9. 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10. 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11. 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12. 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13. 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 14. 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
15. 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 2. 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3. 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 4. 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5. 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 6. 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7. 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 8. 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9. 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 10. 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11. 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 12. 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13. 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 14. 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15. 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 16.  334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17. 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 18. 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19. 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 20. 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21. 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 22. 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
23. 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 24. 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
25. 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 26. 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 28. 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
29. 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 30. 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
31. 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 32. 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
33. 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 34. 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
35. 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36. 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
37. 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 38. 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
39. 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 40. 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
41. 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 42. 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
43. 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 44. 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
45. 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 2. 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
3. 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 4. 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
5. 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 6.  395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
7. 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 8. 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
9. 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 10. 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 2. 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
3. 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 4. 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
5. 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6. 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
7. 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 8. 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
9. 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 10. 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
11. 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 12. 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13. 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 14. 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15. 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 16. 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2. 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3. 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4. 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 6. 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
7. 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8. 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9. 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 10. 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
11. 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 12. 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
13. 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 14. 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
15. 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 16. 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
17. 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 18. 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

012 คอมพิวเตอร์

1.  029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 2.  002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
3. 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 4. 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
5.  011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 6.  016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
7.  017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 8.  020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
9. 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 10.  024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
11. 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 12. 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

013 หุ่นยนต์

1.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 2. 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
3. 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 4. 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

014 การงานอาชีพ

1.  001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2. 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3. 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5.  012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6. 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7. 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8. 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
9. 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 10. 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11. 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12. 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
13. 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14. 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15. 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 16. 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
17. 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18. 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

015 ปฐมวัย

1. 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 2. 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
3. 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 4. 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2. 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
3. 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 4. 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
5. 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 6. 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7. 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 8. 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
9. 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
11. 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12. 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
13. 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 14. 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
15. 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

017 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

1.  119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2. 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2.  127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
3. 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

019 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา


020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2. 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
3. 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 4. 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
5. 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 6. 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7. 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 8. 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
9. 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 10. 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
11. 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 12. 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
13. 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 14. 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
15. 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16. 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
17. 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 18. 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
19. 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 20. 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
21. 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2.  162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3. 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4. 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
5. 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 6. 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
7. 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
9. 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 10. 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
11. 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 12. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 14. 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15. 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1 Tel.083 3222442. ติดต่อไม่ได้ฝากข้อความที่. Line id =me25142514
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]