หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายกิตติศักดิ์ แสนคำ 18.4083542,100.3439249 087-1891886
2 วิทยาลัยการอาชีพสอง อ.สอง จ.แพร่ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ 18.435251, 100.195245 081-8823426
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ถนนน้ำทอง นายธวัชชัย ยาคองโก 18.1240528,100.1522651 081-9507280
4 หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง ติดถนนซุปเปอร์ อ.เมือง จ.แพร่ นางวิไลวรรณ ดังก้อง 18.176325, 100.181745 081-0232687
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง บริเวณที่ว่าการอำเภอสอง นายยงยุทธ เรืองรองสมบัตื 18.4701535,100.1825731 081-7833573
6 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ 18.149938, 100.157179 0931367301
7 โรงยิมแฝด สนามกีฬา อบจ.แพร่ นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ 18.149322, 100.155393 093-1367301
8 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายสุวิณ เทพสาธร 18.103283, 100.134214 081-7649098
9 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายกิตติศักดิ์ แสนคำ 18.302116, 100.294732 087-1891886
10 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ นางภณิดา ทองประไพ 18.1443634,100.2068239 089-8383738
11 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ต. น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่ ใกล้กับแพะเมืองผี นายบัญญัติ นัทะพงษ์, นายบรรเจิด มุ้งทอง 18.1980357,100.227625 086-6723218
12 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายกิตติศักดิ์ แสนคำ 18.3417638,100.3178243 087-1891886
13 โรงเรียนบ้านหัวดง อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายมานะ กาศโอสถ 18.0628711,100.118153 081-8827896
14 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ นางฉัตรชนก ตันมา, นายสานิตย์ โลหะ 17.9828926,100.0928913 097-9236516
15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นายอนันต์ หมดห่วง 18.1427731,100.147609 092-6387956
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นางทองสุข สุคันธะมาลา 18.3043167,100.2753895 089-6352378
17 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ. ร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายพิพัฒน์ เสนาธรรม 18.3043281,100.2892686 089-8537640
18 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ต. ในเวียง อ. เมือง จ.แพร่ นางกาญจนา หลิมภาพันธ์ 17.7619268,99.3840713 087-3011147
19 โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นางวิไลวรรณ ดังก้อง,นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์,นายพิพ 18.4501829,100.1855713 081-0232687
20 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นายพิพัฒน์ ใจภักดี, นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ 18.1398657,100.1333304 086-2164230, 081-882
21 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ. สูงเม่น จ.แพร่ นายสุวิณ เทพสาธร 18.0727718,100.1211322 081-7649098
22 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางสาวมณฑารพ กาศเกษม, นางจุฑามาศ ศรีวิลัย 18.052434,100.112986 089-9979667, 089-633
23 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ นายบัญญัติ นัทะพงษ์, นายบรรเจิด มุ้งทอง 18.208252,100.254117 086-6723218
24 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ นายนิคม จุมปาแฝด 18.4601115,100.1781996 087-1764262
25 โรงเรียนอนุบาลแพร่ ต. ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ, นายกรัณฑ์ สมจิตต์ 18.1307599,100.1587349 081-7168236
26 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี 18.0441605,100.1117787 081-4721227
27 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ, นางสาวกัลยา สุรีย์ 17.9839168,100.0505444 084-4824938
28 โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางสาวบุษบา สุกแก้ว,นายศรัณย์ ศรีท้วม 18.057577,100.115834 081-8886242, 082-890
29 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก ถนนยันตรกิจโกศล ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ 18.2699665,100.2393888 085-9272932

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1 Tel.083 3222442. ติดต่อไม่ได้ฝากข้อความที่. Line id =me25142514
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]