หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต2 คณะกรรมการอำนวยการ    
2 นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการอำนวยการ    
3 นายชยพล นักระนาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการอำนวยการ    
4 นายดนัย อินโองการ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ    
5 นายปิยะกร ทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการอำนวยการ    
6 นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการอำนวยการ    
7 นายสงกราต์ พุ่มพวง ผอ.โรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการอำนวยการ    
8 นางนิภาพร บุญสูง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ    
9 นายพิทักษ์ กาวีวน ผอ.โรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการอำนวยการ    
10 นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ รอง ผอ.โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ    
11 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
12 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
13 เมทวินทร์ อินต๊ะจวง โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการอำนวยการ    
14 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ    
15 นายสะอาด ศรีปินตา ผอ.รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการอำนวยการ    
16 นายสุรชัย พื้นดี ผอ.รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการอำนวยการ    
17 นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผอ.รร.บ้านห้วยไร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
18 นายสมบัติ จันทร์ศรี ผอ.รร.บ้านห้วยลากปืน คณะกรรมการอำนวยการ    
19 นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง ผอ.รร.บ้านแม่พวก คณะกรรมการอำนวยการ    
20 น.ส.ศรีสุภางค์ ถุงเงิน ผอ.รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการอำนวยการ    
21 นางสุรีพร บัณฑุสุวิมล ผอ.รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการอำนวยการ    
22 นายประยุทธ กาศวิลาศ ผอ.รร.บ้านเด่นชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ    
23 น.ส.วิไล สำเนียง ผอ.รร.บ้านแม่ยุ้น คณะกรรมการอำนวยการ    
24 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
25 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
26 นายสมภพ มุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการอำนวยการ    
27 นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
28 นายอนันต์ หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ    
29 นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการอำนวยการ    
30 นายธนวัช วุฒิเมธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการอำนวยการ    
31 นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) คณะกรรมการอำนวยการ    
32 นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการอำนวยการ    
33 นายจรินทร์ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ    
34 นายโยธิน รุธีรยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตอง คณะกรรมการอำนวยการ    
35 นายอดุลย์ ธรรมเมธากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
36 นายมโน แก้วพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต คณะกรรมการอำนวยการ    
37 นายสงวน ท้าวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองค่า(เหมืองค่าสามัคคี) คณะกรรมการอำนวยการ    
38 นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการอำนวยการ    
39 นายศรีพจน์ เชียงวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ    
40 นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ    
41 นายประศาสน์ สองแคว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดี คณะกรรมการอำนวยการ    
42 นางพิศวาท ทองไหล ครูโรงเรียนบ้านสุพรรณรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ    
43 นายประพันธ์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปทุม ( ถาวรราษฎร์ศึกษา ) คณะกรรมการอำนวยการ    
44 นายดิเรก ฉันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการอำนวยการ    
45 นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการอำนวยการ    
46 นายส่งเสริม เขื่อนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการอำนวยการ    
47 นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการอำนวยการ    
48 นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการอำนวยการ    
49 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ    
50 นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผุ้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ    
51 นายกรัณย์ เฮงพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการอำนวยการ    
52 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ    
53 นางไพรพรรณ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
54 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ    
55 นายมานพ บุญทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
56 นางสาววาสนา ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ    
57 นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ    
58 นายสานิตย์ สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ    
59 นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ    
60 นายพิชญุตม์ คงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
61 นางเจนจีรา มณีทารักษ์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ    
62 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
63 นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
64 นางสาวชฎารัตน์ ปลูกเพาะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
65 นางวราพร กลไกร ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ    
66 นายศรัณย์ ศรีท้วม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
67 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
68 นางนภาพร แสนบ่อ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ    
69 นางสมศรี ดังก้อง ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการอำนวยการ    
70 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ    
71 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ    
72 นางพัชรินทร์ กันทะเสน ผอ.โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ    
73 นายสุนทร กันทะเสน ผู้จัดการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ    
74 นางบุษราภรณ์ วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
75 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการอำนวยการ    
76 นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ    
77 นางรัชนีวรรณ เขื่อนสุข ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
78 นางจุฑามาศ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
79 นางกรรวี ข้ามสี่ ธุรการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
80 นางศิริพร สันคม ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
81 นางวิไลวรรณ ศรีเทพ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
82 นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
83 นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
84 นางเอมอร คุณาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการอำนวยการ    
85 นางสุรีพร จุมพิศ ธุรการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
86 นายนเรศ แสนมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการอำนวยการ    
87 นายธนพงษ์ ลอยลอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการอำนวยการ    
88 นายประสงค์ ปราบสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการอำนวยการ    
89 นางประมวล เตชวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการอำนวยการ    
90 นายสมศักดิ์ พรหมไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการอำนวยการ    
91 นายดิเรก จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการอำนวยการ    
92 นายสาคร สวัยษร ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการอำนวยการ    
93 นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ    
94 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ    
95 นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการอำนวยการ    
96 นายศานิต เภาอ่อน ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการอำนวยการ    
97 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการอำนวยการ    
98 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการอำนวยการ    
99 นายปริญญา ลูนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ    
100 นายภาณุพงศ์ กาศทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
101 นายสมบูรณ์ บุญมาตร ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
102 นางสังวาล สอนธรรม ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
103 นางวิไลวรรณ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
104 นางพิศมัย ปานเทศ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
105 นางวัชรี ปาสาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
106 นายเฉลิมพล ถุงพลอย ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
107 นายภาณุพงษ์ ทาประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
108 นายมานิตย์ พริบไหว ครูโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
109 นายกิตติพล คชปัญญา ครูโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
110 นายสะอาด ศรีปินตา ผอ.รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
111 นายสุรชัย พื้นดี ผอ.รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
112 นายวชิระ กำทอง ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
113 นายพนม ปัญญาธิคุณ ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
114 นายสัมพันธ์ จอมเขียว ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
115 นายวิญญู ประมูล ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
116 นายประสงค์ เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
117 นายโซน สมร ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
118 นายณรงค์ สีเทา ครูโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
119 นายวิจารย์ คันทะมูล ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
120 นางลัดดา กาศเกษม ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
121 นางสุบิน ศรีผ่อง ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
122 นายเฉลิมชัย คำขาด ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
123 น.ส.บุษยา วิวุฒิ ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
124 นายบุญส่ง ทองเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
125 นางแสงเดือน สั่งสอน ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
126 นายพูลศักดิ์ สุปินนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
127 นางไพจิตร์ คนเที่ยง ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
128 นายสมเกียรติ นิลเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
129 นายสนั่น โสพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
130 นางภาวนา สมร ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
131 น.ส.พรดนัย ทองคำ ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
132 นายสุพจน์ ดวงมณี ครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
133 นางจันทร์เพ็ญ ศิริสอน ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
134 นายยงยุทธ ธงชัย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
135 นายประชิด มีสี ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
136 นางสาวอาทิตยา สายน้ำเย็น ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
137 นางสาวณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
138 นายวัชรากร กิติศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
139 นายทิวาชัย อัชนกุล ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
140 นางสุพัตรา เวทมนต์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
141 นายโชคชัย เมฆแสน ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
142 นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
143 นางพัชราพร ดอกจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
144 นางสาวทิพธยา โลกคำลือ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
145 นายอนุชา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
146 นางเพียงขวัญ กระเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
147 นางกาญจนา วงศ์ตะวัน ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
148 นายวันชัย ทาขาว ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
149 นางอชิรญาณ์ เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
150 นายคงฤทธิ์ กุมภา ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
151 นางกัญจนาภา กึกก้อง ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
152 นายนครินทร์ รบชนะภัย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
153 นางสาววารี จินดาเสน ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
154 นายมณเฑียร ทวีปัญญา นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
155 นายประดิษฐ์ คำมี ผอ.ร.ร.บ้านปงท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
156 นายดำริห์ ดอกแก้ว นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
157 นางสาวจีรนันท์ สาใจ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
158 นายพรหมชรินทร์ มหาดิลกนพรัตน์ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
159 นางเพ็ญพัชร ชัยลอม ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
160 นางเครือวัลย์ สังหาร ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
161 นางนงลักษณ์ ห่อตระกูล ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
162 นางสาวดุษฏี สารจินดาพงศ์ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
163 นางพิมพรรณ สินประวัติ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
164 นางสาวประภาพร อาจศิริ ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
165 นางสาวพิมลพรรณ กันเดช ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
166 นางสาววรรณา แผลงศร ครู.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
167 นายพรธนาชัย สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
168 นายมานพ ขัดมัน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
169 นางสาวศุภนุช ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสูงเม่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
170 นายบรรเลง ภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
171 นายประดิษฐ์ กาทองทุ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
172 นายภาณุรักษ์ เลขะวณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
173 นางวันเพ็ญ สุริยะไชย ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
174 นางจุฑารัตน์ กัณฑะเดช ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
175 นายครรชิต โลกคำลือ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
176 นายวิทวัส ทะสอน ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
177 นายสิน ทุ่งกาย ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
178 นายสนอง วังกาวรรณ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
179 นายวิลัน จองแค ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
180 นายสถิตย์ มหาวัน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
181 นายสังวรณ์ คำลือ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
182 นายธีระยุทธ์ บุญยืน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
183 นายมนตรี เค้าฝาย ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
184 นางสาวปรียานุช ยาวิลาศ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
185 นายนพรัตน์ จุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
186 นายณัฐวัฒน์ เสาร์แดน ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
187 นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
188 นางสาววิไลพร ต่อเขต ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
189 นางสาวประภาพร ใจดี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
190 นายดำเนิน แลโค้ง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
191 นางมณเฑียร พันธู์เวช ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
192 นางสาวปุณิกา ใจยวน ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
193 นางนงนุช บุญเรืองศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
194 นางสาวญาณิภา โสภารัตนากูล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
195 นางสาวนิภาพรรณ ปัญญามา ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
196 นางอรไท แสนมูล ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
197 นางรัชนี คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
198 นางสาวฐิติวรดา ใจนนถี ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
199 นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
200 นางกัลยา คนเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
201 นางภัทรมน ยศบุตร ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
202 นางอังศุมาศ กุลดิลก ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
203 นางพนัชกร ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
204 นางสาวอารยา ปัญจะสี ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
205 นางดวงเดือน เนื้ออ่อน ครูโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
206 นางปรานี เทียมศักดิ์ ครูโรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
207 นายจรัญ อนันต์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
208 นางสาวแสงจันทร์ สุขเงิน ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
209 นางปิยะมาลย์ คำก้อน ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
210 นางวิไลวรรณ เสนาธรรม ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
211 น.ส.ศรีสุภางค์ ถุงเงิน ผอ.รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
212 นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผอ.รร.บ้านห้วยไร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
213 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
214 นางวราภรณ์ ศรีเครือมา ครู รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
215 นางวราภรณ์ เมืองตั้ง ครู รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
216 นางอุทัยวรรณ มั่งมี ครู รร.บ้านห้วยลากปืน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
217 นางสุพัตรา กันยะมี ครู รร.บ้านเด่นชุมพล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
218 นางสุภาพรรณ แก้วกัน ครู รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
219 น.ส.ณัฐวรรณ ปินใจ ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
220 น.ส.สุทิน มิ่งขวัญ ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
221 นางอัจฉรา สาจักร์ ครู รร.บ้านแม่พวก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
222 นางอัจฉริยาภรณ์ ขำฉา ครู รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
223 น.ส.สุณี จันเปรม ครู รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
224 น.ส.สุพรรษา อินภิบาล ธรุการกลุ่มห้วยอ้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
225 นายภูวนาท เทพจันทร์ ธรุการกลุ่มผาเวียง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
226 นางมัทนา วงศ์แสนศรี ธรุการกลุ่มปิ่นทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
227 น.ส.นรี ลาเลียง ธรุการกลุ่มห้วยอ้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
228 นางพิมพร การบรรจง ธรุการกลุ่มผาเวียง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
229 น.ส.ตรีสุคนธ์ ดาวเรือง ธรุการกลุ่มผาเวียง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
230 น.ส.ธนัสฐนันท์ วุฒิยิ่งยง ธรุการกลุ่มปิ่นทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
231 นางหยาดพิรุณ โกศัย ธรุการกลุ่มฝั่งนที คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
232 นางจุไรพรรณ วังใน ธรุการกลุ่มฝั่งนที คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
233 นายบัณฑิต ธิมูล ธรุการกลุ่มทุ่งทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
234 น.ส.หทัยวาจน์ วันไชย ธรุการกลุ่มห้วยอ้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
235 นายณัฐวรรธน์ โชติกะชีวิน ธรุการกลุ่มห้วยอ้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
236 นางเพ็ญศรี เพื่อนฝูง ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
237 นางวาสนา ไชยวงศ์ ครู รรบ้านน้ำแรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
238 นางสุนันท์ กินเร ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
239 นางจารุณี โสมานนท์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
240 นางสาวพรพิมล ขอนเคียน ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
241 นางสาวยุวธิดา โสภาหล้า โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
242 นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
243 นางสาวจุฬาลักษณ์ พนาพงศ์พิสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
244 นางสาวรุ่งทิวา มีของ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
245 นายเผด็จ ยินดีผล ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
246 นางสุภาพร ถิ่นสุข ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
247 นางราตรี กรรณิการ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
248 นายอเนก รัตนวิมลชัย ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
249 นางสาววิสุตรา กาบจันทร์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
250 นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
251 นางสาวปิยธิดา หล่ายน้ำไหล โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
252 นางกาญจนา สวนสอน ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
253 นางจันทรา จันทร์ศิริ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
254 นางสาวฉัตราพร กาศวิบูลย์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
255 นางสาวรัตติกาล เข็มทอง โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
256 นางนิตะยา วงชัย ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
257 นางวราภรณ์ พิมพา ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
258 นางรัตติยา วงศ์มณี ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
259 นางขนิษฐา ไชยวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
260 นางสุวิมล ภาษิตวิไลธรรม ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
261 นางสาวธัญญานุช เพลิดเพลิน ครูโรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
262 นางสาวเจนจิรา มีมาก โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
263 นายดิเรก เรือนคำ โรงเรียนวัดศรีดอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
264 นางสาวกาญจนา อินอวยพร ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
265 นางสุมาลี ผสมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
266 นายกองแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์ ผอ.ร.ร.บ้ายปวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
267 นางพีระพรรณ ใจกลม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
268 นายสำราญ กองโกย ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
269 นางนพพร แบ่งทิศ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
270 นายอนุศักดิ์ สุวรรณกาศ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
271 นางปทุม รตะบุตร ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
272 นางกัลยา วรรณมณี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
273 นางอารีย์ กินาสม ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
274 นางนริศรา อ่องลออ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
275 นางดวงฤทัย เหมืองจา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
276 นางจรัญญา เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
277 นางสุวิมล ขัดแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
278 นายสินทร ภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
279 นางรัชนีกร รัชฎาวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
280 นางจีราวรรณ สุรัตนานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
281 นางสาวจินตนา บุญภิโย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบวกโป่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
282 นางศุจินันท์ เสนาธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
283 นางสาวเบญจมาศ ชัยวรรณคุปต์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
284 นางนิภา เครือพัฒนเวช ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
285 นางพิไลวรรณ แสนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
286 นางวริทธิ์นันท์ จันทร์สี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
287 นางนันทาวดี ถิ่นสุข ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
288 นางปราณี ก้อนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
289 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
290 นางราตรี กรรณิการ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
291 นางชเนตตี ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
292 นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
293 นางปรานอม พันธ์เลิศเมธี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
294 นางอมรา วิจฝัน ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
295 นางอัจฉริยาภรณ์ จงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
296 นางถนอม พริ้งเพลิด ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
297 นางบุพพัณห์ บัวบานแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
298 นางสุทิน ฝักฝ่าย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
299 นางศิริพร สีเทา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
300 นางนาถลดา พิกุลทอง ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
301 นางสิรินทร์ พรมลังกา ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
302 นางบุญเรือง หอมจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
303 นางปราณี วีระชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
304 นางศนิ กฤติยะโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
305 นางลาวัลย์ ฉลอม ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
306 นางนงคราญ มานพกาวี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
307 นางอุษณีย์ อินทรชิต ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
308 นางแสงเดือน ศาสตรานุเคราะห์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
309 นางอัมพร คำมีศรี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
310 นางเพ็ญศรี เพื่อนฝูง ครู รร.บ้านสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
311 นายคารม ผาคำ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
312 นางจุรีพร ภิญโญ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
313 นางเรณู ดอกเกี๋ยง ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
314 นางสาวกันตพัฒน์ วรรณสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
315 นางสุภาพ เหล่างาม ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
316 นางรัฐติยา บุญญมัย ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
317 นางกรวิกา วงศ์มาก ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
318 นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
319 นางกาญจนา เทียมแสน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
320 นางเยาวเรศ โสภารัตนากูล ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
321 นางสุพิมพา รักไทย ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
322 นางสุจินธรา เสนะสุนันทา ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
323 นางพัชรินทร์ กาบจันทร์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
324 นางลักษณคณา ก้านทอง ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
325 นางสาวหงสรถ สวัสดี ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
326 นางสาวจิราพร เขื่อนเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
327 นางสาวระเบียบ งามสะอาด ครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
328 นางสาวราณี ดาวนันท์ ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
329 นางลดารัตน์ กันทะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
330 นางทานตะวัน ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
331 นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
332 นางวนิดา คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
333 นางสุขใจ ฆ้องคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
334 นางธัญลักษณ์ เสาร์แดน ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
335 นางสาวธนาภรณ์ เดชงัด ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
336 นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
337 นางลำยอง นันทสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
338 นางสุภารัตน์ แสนปัญญา ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
339 นางมาโรย จันทนู ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
340 นางสาวเขมิกา วังคะออม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
341 นางจันทร์สว่าง ไชยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
342 นางสมศรี ศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
343 นางสาวศุภรัตน์ ปะทะดวง ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
344 นางวสุชา วงภักดี ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
345 นางคำสุก ศิริอุดมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
346 นายชวลิต กันทะเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
347 นาสาวมัลลิกา จะเปี้ย พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
348 นางกนกอร อายุยืน ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
349 นางสาวปรารถนา หางศร ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
350 น.ส.เรวดี เรืองรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
351 น.ส.กรรณิการ์ หงษ์ห้า ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
352 น.ส.นิเกศน์ กันทะถี่ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
353 น.ส.อนิญชกาญจน์ อักษรแปลง ธุรการโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
354 นางกนกกาญจน์ โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
355 นางสมเพียร ณ ลำปาง ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
356 นางสาวณัชทัทชกรฒ์ พิวงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
357 นางสาวขวัญเรือน สุวรรณสุข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
358 นางสาวจุรัตน์ อัมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
359 นางสาวภัทรา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
360 นางสุภัคดิ์ กาเรือน ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
361 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
362 นางสาวสายฝน โตยิ่ง ครูโรงเรียนบ้าแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
363 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
364 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
365 นางสาวสิริรัตน์ จันทาคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
366 นางสาวนิรมล บุญดา ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
367 นางสาววันนิสา ป้อมูล ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
368 นางสาววิภาพร ยะปะนัน ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
369 นางสาวนิดา พิมพ์โพธิ์สะคาม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
370 นางสาวพิชก์ชานันท์ สินธุวงศ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
371 นางสาวสุพรรณิการ์ กาศสกุล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
372 นางสาวอริสา สุริยะ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
373 นางสาวกรรณิการ์ ยอดตาคำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
374 นายภูริทัต คำคุณ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
375 นายมาโนช บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    
376 นางชวนพิศ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
377 นางจงจินต์ ภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
378 นายบุษยา สุขวุฒิไชย ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
379 นางจำเนียร รัตนศรี ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
380 นายอำนาจ ปัญญาไว ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
381 นางปาริชาติ ตาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
382 นางสุภัทรา ศรีระวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
383 นายสันติราษฎร์ สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
384 นายนฤทธิ์ เดชาธนาโยธิน ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
385 นายทนงรัตน์ นันทสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    
386 นางนิภาพร บุญสูง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
387 นายปิยะกร ทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียนเด่นทัพชัย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
388 นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
389 นายสงกราต์ พุ่มพวง ผอ.โรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
390 นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ รอง ผอ.โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
391 นางรุ่งนภา เวียงวี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
392 นางสาวมนัสนันท์ บุญรัตนภมร ครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
393 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ดอนดง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
394 นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
395 นางสุกัญญา สุวรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
396 นางเฉลียว บุญเกตุ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
397 นางแสงนวล สังหาร ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
398 นางสุพรรษา ยาสมุด ครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
399 นางสุจิตรา ก่อกอง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
400 นางอุทัยวรรณ บุญมาตร ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
401 นายวราห์ ธมิกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
402 นางสาวลำจวน บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
403 นายประเสริฐ กาศเกษม ครูโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
404 นางสุนทรี สัญญา ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
405 นายสุรชัย มหาวรรณ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน    
406 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
407 นายชยพล นักระนาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกูด คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
408 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
409 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
410 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
411 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
412 นายสานิตย์ โลหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
413 น.ส.สุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
414 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
415 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
416 นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
417 นายศราวุธ ปุญญมัย ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
418 นางมณีพร หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
419 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
420 นายชาติชาย กันกา รองฯ ผอ.สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
421 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
422 นางปณิดา เสนนันตา นิติกร สพป.แพร่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
423 นางสาวกุลธิดา กาศสกุล ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
424 นางสาวประกายดาว ยอดไธสงค์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
425 นางกัญญนัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
426 นายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยการแข่งขัน    
427 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
428 นางจารุอำภา วงศ์มณี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
429 นางพันทิภา ธนะขว้าง ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
430 นางปริศนา เทพปิตุพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
431 นางนพพรรณ พื้นดี ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
432 นายสุรชัย พื้นดี ผอ.รร.บ้านน้ำแรม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
433 นายสมบัติ จันทร์ศรี ผอ.รร.บ้านห้วยลากปืน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
434 นางสุรีพร บัณฑุสุวิมล ผอ.รร.บ้านดงสุระ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
435 นายประยุทธ กาศวิลาศ ผอ.รร.บ้านเด่นชุมพล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
436 น.ส.วิไล สำเนียง ผอ.รร.บ้านแม่ยุ้น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
437 นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง ผอ.รร.บ้านแม่พวก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
438 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
439 นางสาวกุลวดี ปัญญาไวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
440 นายอัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
441 นายประหยัด ดอกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
442 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
443 นางสาวประกายดาว ปี่กลอง ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
444 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
445 นายอดิเทพ พันธุ์นิติพงศ์ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
446 นายอนุชา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
447 นางสาวเนตรนริทร์ สติ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
448 นางสาวปานัสดา ดีดพิณ ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
449 นายอานนท์ ต้าวพรม ครูโรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
450 นางสาวประกายดาว ปี่กลอง ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
451 นางสาวพวงทอง ดอนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
452 นางสาววาริน ขันคำ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
453 นางศิริพร ศรีธิ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
454 นางสาวทัศนีย์ เกิดแล้ว ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
455 นางจุุฬาลักษณ์ ดอนดง ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
456 นางสุนิสา คะชาสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
457 นางมยุรีย์ อัฐวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
458 นางรำเพียร ขันแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
459 นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
460 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
461 นางรพีพรรณ ขานผัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
462 นางถนอม ม้าอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
463 นางสมคิด วิหก ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
464 นางสาวณัทกาญจน์ ธนารัศบุณยาพร ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
465 นางนพรัตน์ อภัยกาวี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
466 นางนงคราญ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
467 นายพิทักษ์ กาวีวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
468 นางวนิดา สัตยานรานันทน์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
469 นายศราวุธ กาชาติ ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
470 นางสาวนริศรา สุกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปากปาน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
471 นายวราห์ ธมิกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านปางเคาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
472 นางสาวสุรีย์รัตน์ เทพสืบ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
473 นางสาวธารินี ชัยธรรม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
474 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
475 นางสาวจุฑาทิพย์ นาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
476 นายจิรายุศ ประกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
477 นางสาวฐิติภัทรา เหล่ากาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
478 น.ส.จารุวรรณ ธะวิชัย ครู โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
479 นางสาวณิชานันท์ ครั่งสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกลุ่มนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
480 นางสรวงสุดา เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
481 นางสาวชไมพร ก้อนอาทร เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
482 นางวัชรี ปาสาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
483 นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนนาพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
484 นางสาวศรัญญาภรณ์ อ่อนละมุน ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
485 นางสาวชุติกาญจน์ ชุ่มดวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
486 นางสาวจงกลนี งามทรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
487 นายณัฐนนท์ ภู่แดง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
488 นางสาวนัฐทิชา คำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
489 นายรุ่งโรจน์ ประไพศรี ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
490 นายณัฐภูมิ ฉาใจ ครูโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
491 นางสาวสุภาวดี พิมสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
492 นางนันท์นภัส พรินทรากูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
493 นายเชาวลิต กลไกร ครู ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
494 น.ส.ขวัญดาว ปลาเงิน ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
495 นางสาวอโณทัย ชัยลอม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
496 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
497 นางสาวศศิวิมล บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
498 นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
499 นางสาวลัดดาวัลย์ วันสนุก ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
500 น.ส.อุไรวรรณ ปวงขจร ธุรการกลุ่มเด่นชัยพนา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
501 นายณัฐพงศ์ เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
502 นางสาวศรัญญาภรณ์ อ่อนละมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
503 นางสาวกนกกาญจน์ ประทอง ครู ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
504 น.ส.สาลิณี สั่งสอน ธุรการกลุ่มเด่นชัยพนา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
505 นางสุภัคดิ์ กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
506 นางสาวปัทมาวรรณ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
507 น.ส.พุทธวรรณ เสนาป่า ครู รร.บ้านแม่จั๊วะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
508 นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
509 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
510 นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ครู โรงเรียนเทพนารี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
511 นางสาวอัมพิกา ณ อิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
512 นางสาวอนุชิดา แสนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่พุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
513 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว โรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
514 นางสาวศุภรดา จักรพรรดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
515 นางญาณิชศา ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
516 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
517 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ขมวก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
518 นางสาวมัชฉิมา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
519 นางกนกอร อายุยืน โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
520 นายเอกรินทร์ ชัยวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
521 นางรุ่งนภา พิมพ์เดช นักจัดการงานทั่วไป สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
522 นางสาวฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
523 นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
524 นางสาวกุลธิดา วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
525 นางสาวแพรวนภา ชัยนนถี ธุรการโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
526 นางสาวสายพิน รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
527 นายศุุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
528 นายธนกร ทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
529 นายเจษฎา พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
530 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
531 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
532 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
533 นางสาวณัฐกฤตา นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
534 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
535 นายดีลาภ ปราบสงบ ครูโรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
536 หฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
537 นางสาวณัฐกฤตา นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
538 นางสาวจิตฤทัย กันจะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
539 นายธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษรังสฤษฎ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
540 นางสาวนิภาพร ร่มเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
541 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
542 นางสาวอนิญชกาญจน์ อักษรแปลง โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
543 นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
544 นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
545 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
546 นายจตุพร แดนเหมือง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
547 นายธีรพงษ์ มณีกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
548 นายณัฐพงศ์ เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
549 นางสาวบุหงา อุปนันชัย ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
550 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
551 นางสาวฉัตรชนันทร์ ท่วงที เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
552 นางนิธิชา ไชยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
553 นางสาววารุณี ลาภใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
554 นางศิริพร จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
555 ว่าที่ ร.ต. ธวัช เวียงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
556 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
557 นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
558 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
559 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
560 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
561 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
562 นางสาวศุภรดา จักรพรรดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
563 นางสาวสุภาวดี พิมสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
564 นางสาวสายพิน รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
565 ว่าที่ ร.ต.ธวัช เวียงศรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
566 นางศิริพร จันต๊ะใจ โรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
567 นางสาวฉัตรชนันท์ ท่วงที โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
568 นางนิธิชา ไชยมงคล โรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
569 นางสาววารุณี ลาภใหญ่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
570 ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา คงมั่น ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    
571 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร สรุปและรายงานผล    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1 Tel.083 3222442. ติดต่อไม่ได้ฝากข้อความที่. Line id =me25142514
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]