หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางยุวนุช สมศรีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางอุดมศรี อินทะศรครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางทัศนา กาเชียงรายครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา รักพ่วงครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางศศิวิมล อินมลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางประเนียน แก้วมาลากุลครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ เชาวลิตโรจน์ครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางณัฐนิชา อึ้งธีรกุลครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางศิริพร จุลมุสิครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางศิวารัตน์ ปะทังทะสาครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางสรารักษ์ แปลกไปครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสุมณฑา ศรีสมบุญครู โรงเรียนบ้านพานทองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ พรมมีครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ทองรักษ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางอุบล โตนาคครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ธิชากรณ์ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นางณัฐิกานต์ บุนนาคครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา โภควัตครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวภัทธิชา นนทธิครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางสาวลมัย มีขันหมากครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางวิภาพร พุทธรักษาครู โรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา รักพ่วงครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางระเบียบ พรมมีครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
3. นายประจักษ์ สุฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ เชาวลิตโรจน์ครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางระพีพรรณ รอดกำเนิดครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางปวีณา บังควรครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางยุวนุช สมศรีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางเสมอ ศรีอุตวงศ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
3. นางณัฐนิชา อึ้งธีรกุลครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นางศิริพร จุลมุสิครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
5. นางรวงทอง กวางวิเศษครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางนพวรรณ สุขศรีครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นางทัศนา กาเชียงรายครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางประเนียน แก้วมาลากุลครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ พันธ์ุจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ธิชากรณ์ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
3. นางณัฐิกานต์ บุนนาคครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิจิตรา ศรสาลีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางดวงชีวัน เฉยปัญญาครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางฐิติพร จินดาพงษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
4. นายประจักษ์ ศรสาลีผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางลลนา พิลึกครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางสำราญ แสงนวกิจครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางจรัสศรี สังวรสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ภูโสดาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จุลมุสิกครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางอัญชัน ขอนทองครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี คำรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
4. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางลลนา พิลึกครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางกฤตพร เดชาครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางนนทยา สุดไทยครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวเมธาวี คำรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรสาลีผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการ
2. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
3. นายสำราญ จุลมุสิกครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางอรอนงค์ พันธุลีครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
5. นางนรินทร์ ขุนมินครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายบำเพ็ญ ยอดมาครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
4. นางอุบล สินทองครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางกฤตพร เดชาครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางอรอนงค์ พันธุลีครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางเพ็ญรำเพย ขวัญวงศ์ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางโชติรส อึ้งชัยพงษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทันครู โรงเรียนบ้านพานทองกรรมการ
3. นายวรพล พละทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านไร่ลำปางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ดีพาครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางทองสิน สุขทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัตนา บุญใจครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางดวงชีวัน เฉยปัญญาครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นางวิปัทมา จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
3. นางสาวรุ้งตะวัน อดิเรกสกุลครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางวิจิตรา ศรสาลีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางชุติมา จันทร์อ่อนครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายบำเพ็ญ ยอดมาครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
4. นางฐิติพร จินดาพงษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บุญใจครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร พิลาลีครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายสุชาติ รอดกำเนิดครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางจินดา ฟักแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางอัญชัน ขอนทองครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย ปิ่นตาครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดารุณี หิรัญพันธ์ุครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ดครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายเมธา ศรีภานุมาตครู โรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
6. นายภราดร นาคพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางกัญญนันท์ พิมขาลีครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
8. นางจิตราภรณ์ ฝั้นกาศครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกรรมการ
9. นางญาณินท์ ภัทรศิวเวชกุลครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดารุณี หิรัญพันธ์ุครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ดครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายเมธา ศรีภานุมาตครู โรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
6. นายภราดร นาคพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางกัญญานันท์ พิมขาลีครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
8. นางจิตราภรณ์ ฝั้นกาศครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกรรมการ
9. นางญาณินท์ ภัทรศิวเวชกุลครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางนุชนาถ หอมยกครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางรัตนาพร นาคพงษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
4. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์ครู โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายเนาวรัตน์ ผลาภิรมย์ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสมบัติ สุภาสูรย์ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
4. นางสาววิสากุล กองทองนอกครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางนุชนาถ หอมยกครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางรัตนาพร นาคพงษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
4. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์ครู โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายเนาวรัตน์ ผลาภิรมย์ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสมบัติ สุภาสูรย์ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
4. นางสาววิสากุล กองทองนอกครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายทองหล่อ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางจิราพร พรมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
4. นางสุวนีย์ บดีรัฐครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายทองหล่อ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางจันทิมา สุขศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
4. นางสุวนีย์ บดีรัฐครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายทองหล่อ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางสาวไอภัคศิกานต์ คำมาครู โรงเรียนบ้านจิกคันช้อนกรรมการ
3. นายถวิล อินทีวงค์ครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
2. นางสุนทรี สุขศิลป์วิทยาครู โรงเรียนหนองหัววัวกรรมการ
3. นายสันติ ฉิมพานิชย์ครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์ครู โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
2. นางวาสินี เนียมยานนท์ครู โรงเรียนยางเรียงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กังพิสดารครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ภู่สุวรรณครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางสาววิสากุล กองทองนอกครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นายชานนท์ สุขสอาดครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
2. นายมานิต แถลงการณ์ครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ เรืองอำพรครู โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรกรรมการ
4. นายธงชัย แก่งศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นายประกิต บูชาบุญครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายวันชัย ภู่สุวรรณครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี คงกระจ่างครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นายนเรศ สุดไทยครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายขวัญเมือง คำนาคครู โรงเรียนวรนาถวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวุฒิชัย ธรรมสอนผอ.รร.โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เสนาะจิตครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางฐิติมา นาครัตนะครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ขอจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
2. นายวิเชียร วินัยธรรมครู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
3. นางณัฐมล เสือคำรณครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
4. นางวีรยา หลวงเครือครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฤชุวี เพชรเภรีครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ เอี่ยมอิ่มครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางคัทลียา บัวแย้มครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บุญวิเศษครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางพัสส์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุลครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายคำรณ แสนหาญศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางบุญโฮม บุญเรืองรอดครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
3. นางมณธกาณ เทียนสันต์ครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรารัตน์ อ่ำกระมลครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสมลักษณ์ เฉลิมลักษณ์ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ พันธ์โนราชครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายธนกรกฤษ อินมลศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางชลธิภา วัชรภัทรครู โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ พันธ์โนราชครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปรีชา จันเนตรครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางจิรกานต์ แก้วมีชัยครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางทิวา เมืองหลวงครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางพรรณี จันตาครู โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางมาลี โต๊ะถมครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
2. นางสาวอนุสสรา เงินฉลาดครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นายทศพล สว่างอารมณ์ครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางราตรี อาจกล้าครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
2. นายเชาวฤทธ์ มากดีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายสมัย สุนุรัตน์ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา เข็มเพชรครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางอำนวย แสนหาญครู โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ มะโนมัยครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิรกานต์ แก้วมีชัยครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ มากดีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายสมัย สุนุรัตน์ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวอนุสสรา เงินฉลาดครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางยุคลธร วัชรพิบูลย์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ถนอมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาวิณี ลุสมบัติครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2(บ่อทอง)กรรมการ
2. นางสมลักษณ์ เฉลิมลักษณ์ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางสงวนวรรณ พงษ์ภมรครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร วินัยธรรมครู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
2. นางบุญโฮม บุญเรืองรอดครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
3. นางอำนวย แสนหาญครู โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสายชล กุไธสงค์ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
2. นางเกสร พรหมรักษาครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางสาวเสถียร บุญแก้วครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางกมล ขอบเหลืองครู โรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
2. นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาติชาย มั่นแก้วครู โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวศศินันท์ ประมูลครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นายกมล ขอบเหลืองครู โรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
3. นายชาติชาย มั่นแก้วครู โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวศศินันท์ ประมูลครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เกิดสว่างครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นายประจวบ ลาอาภัยครู โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
4. นายสายัณ บังควรครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางณันท์ขจร กันชาติครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เกิดสว่างครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นายประจวบ ลาอาภัยครู โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
4. นายสายัณ บังควรครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางณันท์ขจร กันชาติครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางสาววัชรี บุญอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายปริพนธ์ กรรณิกาครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นายสมควร อ่อนฉายครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายพงษ์เชษฐ พลแก่้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายปริพนธ์ กรรณิกาครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นายสมควร อ่อนฉายครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายพงษ์เชษฐ์ พลแก่้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาววัชรี บุญอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุครูู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายปริพนธ์ กรรณิกาครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครูู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นายสมควร อ่อนฉายครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายพงษ์เชษฐ์ พลแก่้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี บุญอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทินกร หมวกแก้วรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายพิชิต เอมศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทินกร หมวกแก้วรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายพิชิต เอมศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ บุญเกิดรอง ผอ.โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายประชากร สอนสกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นายนริศ แก้วเมืองครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ บุญเกิดรอง ผอ.โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายประชากร สอนสกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นายนริศ แก้วเมืองครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ธร สันติกุลผอ.โรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา เปลี่ยมงามครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธร สันติกุลผอ.โรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา เปลี่ยมงามครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชรจ ขำชาติครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ จันทนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชรจ ขำชาติครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ จันทนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายณรงค์ บุญเกิดรอง ผอ. โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายณรงค์ บุญเกิดรอง ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายกำธร ชุติพนธิกุลครู รร.อนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิด ครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายกำธร ชุติพนธ์กุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่นครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่นครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์ มีขันหมากครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสมมาตร พรมมาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ มีขันหมากครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสมมาตร พรมมาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผอ.โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผอ.โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายพิรุฬห์ สิงหราชครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางกาญจนา อนุเพชรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายทินกร หมวกแก้วรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
3. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
4. นายมงคล รอพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
6. นายอนุวัตน์ ต่องสุนทรครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายทินกร หมวกแก้วรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
3. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
4. นายมงคล รอพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
6. นายอนุวัตน์ ต่องสุนทรครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผอ.โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
3. นายพิชิต เอมศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ อุดมสุขครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผอ.โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
2. นางกาญจนา อนุเพชรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
4. นายมงคล รอพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขครู โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ศรีวรรณ์ผอ.โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
3. นายกำธร ชุติพนธ์กุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมศิลาครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีผอ.โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
3. นายยงยุทธ บดีรัฐผอ.โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
4. นายนำพล ธินวลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สมศิลาครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายนำพล ธินวลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายปรีชา ภู่ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. นายสำราญ จุลมุสิกครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผอ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นายนริศ แก้วเมืองครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
4. นายปรีชา ภู่ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
5. นายอนุวัตน์ ต่องสุนทรครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกาญจนา อนุเพชรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ บดีรัฐผอ.โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
2. นายกิจจา ศุภดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
3. นายชรจ ขำชาติครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นายประพันธ์ อินทรสูตครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ศรีวรรณ์ผอ.โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นายคมสัน สุวรรณนุชครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
4. นายพิรุฬห์ สิงหราชครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ บุญเกิดรอง ผอ.โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ จันทนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายราเมศ อินเมฆครู โรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีผอ.โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
2. นายกำธร ชุติพนธ์กุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายสำราญ จุลมุสิกครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผอ.โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
2. นายพงษ์ธร สันติกุลผอ.โรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
3. นายประชากร สอนสกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เปลี่ยมงามครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ศรีวรรณผอ. โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่นครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ศรีวรรณผอ.โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นายชรจ ขำชาติครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
5. นางจุฬาพัฒน์ สุขสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผอ.โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เปลี่ยมงามครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผอ.โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายคมสัน สุวรรณนุชครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
5. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายคะนอง ศรีวรรณผอ.โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายปรีชา ภู่ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นายนำพล ธินวลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
2. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขครู โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
3. นายประพันธ์ อินทรสูตครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมศิลาครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุศรา สิทธิชัยครู โรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
2. นางพิมดาว ลูกอินทร์ครู โรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุศรา สิทธิชัยครู โรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
2. นางพิมดาว ลูกอินทร์ครู โรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศิริไพบูลย์ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นางรักชนก รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นางรักชนก รอดเกตุครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเกษร ธงทองครู โรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
2. นางรตวรรณ ทองไมตรีครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2(บ่อทอง)กรรมการ
3. นางลำพูน แก้วจันทร์ครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเกษร ธงทองครู โรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
2. นางรตวรรณ ทองไมตรีครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2(บ่อทอง)กรรมการ
3. นางลำพูน แก้วจันทร์ครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจันที ศรีทิพย์ครู โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
2. นางวิสาสินี เงินเส็งครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจันที ศรีทิพย์ครู โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
2. นางวิสาสินี เงินเส็งครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางจันที ศรีทิพย์ครู โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางจันที ศรีทิพย์ครู โรงเรียนบ้านวังชมภูกรรมการ
2. นางวิสาสินี เงินเส็งครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอนกลอยครู โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางทิพวรรณ สายด้วงครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ รามสูตครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางวริญญา นันทะโกมลครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
4. นางปรานอม ศรีวรรณครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางภาวิณี โคตรอาษาครู โรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
2. นายคุณาพจน์ คำบรรลือครู โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
3. Mr.Robert Raybum Stivasonครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
4. นางภวาสุ แพงสีครู โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเกษม ยิ้มแย้มครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นางวริญญา นันทะโกมลครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
3. นางศิริพรรณ เพ็ญศรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางลินดา คำพาครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางทับทิม สังคงครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นางสุธรรมา วงศ์ธนบัตรครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางธารารัตน์ อินเกตุครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนิสา แก่งศิริครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายวชนาปกรณ์ แก่งศิริครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางนวรัตน์ สังข์ขาวครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยาภรณ์ มาเพิ่มครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ เพ็งสวยครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ เพ็งสวยครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาววิริยาภรณ์ มาเพิ่มครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ สายด้วงครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางภวาสุ แพงสีครู โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นายวชนาปกรณ์ แก่งศิริครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริพรรณ เพ็ญศรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย บุญหนุนครู โรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปรานอม ศรีวรรณครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ รามสูตครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย บุญหนุนครู โรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Robert Rayburn Stivasonครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. Mr.Narciso Pullilo JR.De Guzmanครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
3. นายคุณาพจน์ คำบรรลือครู โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรา ยุทธชุมครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Te Yangครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. MissZeng Bing Jieครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ประหาครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธรรมา วงศ์ธนบัตรครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายเกษม ยิ้มแย้มครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นางลินดา คำพาครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางพรพิมล ประหาครูู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ เทพสกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
2. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาครู โรงเรียนท่าตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้มผอ.โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
2. นายสราวุธ พิทยะพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางรุ่งแสง กลิ่นบัวครู โรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจุมพล น้ำสังข์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสมครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายชรินทร์ ศรีทับทิมครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเกศินี บึงมุมครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางศิริวรรณณภา ฉิมสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางนัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเกศินี บึงมุมครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางศิริวรรณณภา ฉิมสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางนัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางเกศินี บึงมุมครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางศิริวรรณณภา ฉิมสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางนัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางลัคนา กระต่ายทองครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางนพรัตน์ กองพันธ์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2(บ่อทอง)กรรมการ
3. นางพิณทิพา ปัญญาเสนครู โรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปวีณา บังควรครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางรวงทอง กวางวิเศษครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ จันทวีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางระวิกานต์ นุตเวชครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางรัตนา รุณเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางอุบล โตนาคครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา โภควัตครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางกฤณภัทร นวลอยู่ครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
3. นางสิรินุช ชูชื่ื่นครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายเพ็ง สอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เย็นชุ่มครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวอรพิณ วัฒนศิริครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนเรศ สุดไทยครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายภูมินทร์ ปัญญาเสนครู โรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ปัญญาเสนครู โรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
2. นายนเรศ สุดไทยครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีวิชาครู โรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล พ่วงวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นายอาทิตย์ อินมาครู โรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหารครู โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทับทองหลางครู โรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคีกรรมการ
2. นายชำนาญ สังคงครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีวิชาครู โรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ ทวีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
2. นายปรีชา เย็นชุ่มครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นายนเรศ สุดไทยครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชะเล ชะเลครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นายสมชาย ทุมอาริยะครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางสาวอรพิณ วัฒนศิริครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเฉลียว ขอจิตต์ ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางสาววรรธนา ทองมีครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวระวิดา ระวิดา ครู โรงเรียนบ้านโกสัมพีนครกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายสุภร ศุภราทิตย์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทัพสาร มั่นชาวนาครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช พันเขียว ครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอายุวัฒน์ ทองนวม ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางสาววรรธนา ทองมีครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นายสมชาย ทุมอาริยะครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายวัชระ ทับทองหลางครู โรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริขวัญ อือนอกครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสาวธนกมล บัวแย้มครู โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กรรมการ
3. นายวสันต์ รุ่งรัตนภากุลครู โรงเรียนเจริญสุขวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริขวัญ อือนอกครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสาวธนกมล บัวแย้มครู โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กรรมการ
3. นายวสันต์ รุ่งรัตนภากุลครู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพย์ ล้ำเลิศประเสริฐการณ์ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายวุฒิชัย กล่ำเจริญครู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวธนกมล บัวแย้มครู โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์ ล้ำเลิศประเสริฐการณ์ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายวุฒิชัย กล่ำเจริญครู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวธนกมล บัวแย้มครู โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมนึก เพชรพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯกรรมการ
2. นางธิติมา โนวิชัยครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางพัชรี ทองคำครู โรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวรรณา โชคประเสริฐถาวรครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางสาวสายสนธ์ ทองอรุณสุขครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายสุรชาติ เกิดศรีครู โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ร่มพยอมครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ รอดพันธ์ุครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ เมฆีครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ชลิตมงคลกุลครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ เมฆีครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ ฉิมมาครู โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางพัชรี เขื่อนแก้วครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ กาเทียมครู โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจำรัส คำบรรลือครู โรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
2. นางสาวกฤษณา เพชรพนาภรณ์ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
3. นางณฐมนต์ เสือคำรณโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางวราภา ปานทองคำครู โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
3. นางสมศรี บัวอาจโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางทิวา ลาอาภัยครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางศรัญญา ฉิมพุฒครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี วรขจีครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสมศรี บัวอาจครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ปานทองคำครู โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นายประเสริฐ รุ่งน้อยครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางวารุณี แรมไธสงครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางนันธนา อยู่ครอบครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวีณา มูลศิริครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางสมปอง กมลวิบูลย์ครู โรงเรียนบ้านตลุกงามกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจงกล คำสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
2. นางจิราพร งามล่องครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางประพันธ์ สุขหมื่นครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ระวรรณครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุทิน เนียมประยูรครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางอัมพร อึ้งชัยพงษ์ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปิ่นประภาครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นายมงคล คำส่งครู โรงเรียนบ้านหนองวัวดำกรรมการ
3. นางบุษบา บัวพันธ์ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพสุรีย์ อุดมสิทธิพงษ์ครู โรงเรียนบ้านเทียมเจริญกรรมการ
2. นางนิตยา บุญพยอมครู โรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เสนาะจิตครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฐิติมา พุทธวงค์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
2. นางภาศิมาส ยอดวันดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวีรยา หลวงเครือครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางกัลยา เชยเล็กครู โรงเรียนบ้านวังตะแบกกรรมการ
3. นางอำนวย แสนหาญโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นา�สมพงษ์ มาธุพันธ�รอ� ผอ.สพ�.กำแพงเพช� เข� 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร จารุชาติครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นางสุพาพร อินทาครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางศิริพร จันคงครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
6. นางสุชัญญา บัวผัน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา อาจมาก ครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
4. นางตีรณันต์ บุญเนียมครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
5. นางอุมากร ธรรมยาครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
6. นางสุชัญญา บัวผัน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ศรีพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณกรรมการ
3. นางสันทัศน์ ภู่สงค์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการ
4. นางศรีออน เนียมนาคครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
5. นางสุชัญญา บัวผัน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แสงเมืองครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นางปาริชาติ สอนสังข์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
4. นางสมหมาย แย้มโกเมนทรครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
5. นางสุชัญญา บัวผัน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสนกล้าครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]