หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 0 0 0
2 002 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 6 14 9
3 003 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา 0 0 0
4 004 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 9 22 15
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 9 47 20
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 13 27 17
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 30 96 45
8 010 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 4 8 7
9 011 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 24 44 28
10 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 12 17 7
11 018 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 19 51 32
12 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 23 42 33
13 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 10 23 17
14 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 10 22 14
15 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 28 46 41
16 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 9 14 12
17 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 12 26 14
18 025 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 6 7 6
19 042 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 4 7 6
20 043 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 1 1 1
21 044 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 6 10 7
22 040 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 8 7
23 041 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 5 9 5
24 045 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 5 24 9
25 047 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 8 8 8
26 048 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 2 3 3
27 049 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 12 23 18
28 050 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 0 0 0
29 051 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 6 14 9
30 046 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 2 3 2
31 053 โรงเรียนบ้านจันทิมา 19 37 28
32 054 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 2 1
33 055 โรงเรียนบ้านจิกลาด 0 0 0
34 057 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 34 52 47
35 056 โรงเรียนบ้านช่องลม 5 9 5
36 058 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 22 48 34
37 059 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 7 8 7
38 060 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 5 5 5
39 062 โรงเรียนบ้านตลุกงาม 1 1 1
40 063 โรงเรียนบ้านตอรัง 12 27 18
41 065 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 40 66 54
42 066 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 3 2
43 072 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 15 24 22
44 073 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 8 21 14
45 074 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 22 49 39
46 075 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 11 25 19
47 076 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 4 6 5
48 078 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 0 0 0
49 077 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0
50 067 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 5 12 7
51 068 โรงเรียนบ้านท่านา 7 12 10
52 070 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 6 12 7
53 071 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 13 22 19
54 069 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 28 51 33
55 083 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 7 19 11
56 084 โรงเรียนบ้านนานอก 0 0 0
57 085 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 0 0 0
58 086 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 7 10 7
59 087 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 11 4
60 088 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 3 15 5
61 089 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 0 0 0
62 101 โรงเรียนบ้านบางลาด 27 50 46
63 102 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 2 2 2
64 103 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 24 50 25
65 104 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 12 21 17
66 105 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 5 29 13
67 106 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 11 24 13
68 099 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 5 22 11
69 100 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 0 0 0
70 098 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 21 41 32
71 107 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 12 18 16
72 108 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 10 22 16
73 109 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 5 8 8
74 110 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 5 11 5
75 111 โรงเรียนบ้านปางขนุน 7 16 12
76 112 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 8 43 17
77 113 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 3 6 6
78 115 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 15 25 21
79 116 โรงเรียนบ้านพานทอง 4 5 4
80 119 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 8 13 9
81 120 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 14 22 17
82 126 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 10 21 16
83 127 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 6 9 6
84 128 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 6 15 8
85 129 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 18 36 22
86 130 โรงเรียนบ้านลานทอง 8 12 9
87 132 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 11 12 12
88 133 โรงเรียนบ้านลานหิน 13 20 20
89 131 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 28 50 40
90 134 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 11 20 12
91 137 โรงเรียนบ้านวังชมภู 3 5 5
92 138 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 30 68 52
93 139 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 14 30 21
94 140 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 6 13 8
95 141 โรงเรียนบ้านวังทอง 23 48 30
96 142 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 8 21 16
97 144 โรงเรียนบ้านวังประดา 10 15 12
98 145 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 8 11 8
99 136 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 0 0 0
100 135 โรงเรียนบ้านวังโขน 1 2 2
101 143 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 6 7 6
102 146 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 9 23 11
103 147 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 0 0 0
104 148 โรงเรียนบ้านสมอโคน 1 1 1
105 149 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 6 12 8
106 150 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 2 7 4
107 151 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 2 4 4
108 152 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 43 127 68
109 153 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 8 9 8
110 154 โรงเรียนบ้านหนองกรด 1 1 1
111 155 โรงเรียนบ้านหนองขาม 15 47 28
112 157 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
113 158 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 15 9
114 161 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 3 2
115 163 โรงเรียนบ้านหนองทราย 2 5 3
116 164 โรงเรียนบ้านหนองทอง 1 2 1
117 165 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 5 18 9
118 166 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 9 17 13
119 169 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 6 6
120 170 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 5 6 6
121 171 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 2 7 4
122 172 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 0 0 0
123 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 7 7 7
124 175 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 64 113 86
125 176 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 10 1
126 177 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 22 34 31
127 162 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 10 30 18
128 156 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
129 160 โรงเรียนบ้านหนองแดน 18 42 27
130 159 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 3 9 6
131 167 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 32 80 52
132 173 โรงเรียนบ้านหนองโสน 25 50 36
133 178 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34 103 58
134 168 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 3 7 5
135 179 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 4 4
136 182 โรงเรียนบ้านหัวยาง 3 13 6
137 180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 10 27 10
138 181 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 7 8 8
139 188 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 4 7 5
140 189 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 3 7 5
141 027 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 29 70 36
142 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 25 41 31
143 029 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 6 14 6
144 030 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 26 56 29
145 031 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 9 28 15
146 032 โรงเรียนบ้านเก่า 9 21 14
147 035 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 5 17 9
148 036 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 6 11 7
149 037 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 5 9 5
150 038 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 12 20 17
151 061 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 10 26 16
152 079 โรงเรียนบ้านเทพนคร 45 87 65
153 080 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 3 5 4
154 090 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 14 23 16
155 091 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 0 0 0
156 121 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 6 12 9
157 033 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 7 11 10
158 052 โรงเรียนบ้านแคทอง 1 2 1
159 122 โรงเรียนบ้านแม่บัว 2 2 2
160 034 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 7 11 7
161 039 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 24 41 33
162 093 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 30 70 45
163 094 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
164 095 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 12 21 18
165 096 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 1 1 1
166 092 โรงเรียนบ้านโนนโก 15 31 26
167 097 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 24 46 30
168 117 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 34 60 44
169 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 4 20 11
170 184 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13 22 15
171 187 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36 80 59
172 185 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0
173 186 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 3 4 4
174 183 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 3 9 5
175 064 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 3 5 3
176 081 โรงเรียนบ้านไทยทวี 0 0 0
177 082 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 1 1
178 114 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 6 4
179 125 โรงเรียนบ้านไร่ 8 10 8
180 123 โรงเรียนบ้านไร่ดง 0 0 0
181 124 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 3 6 6
182 190 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 7 15 8
183 191 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 20 39 24
184 192 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 9 14 11
185 193 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 17 24 17
186 194 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 27 53 37
187 196 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 4 5 4
188 197 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 2 4 2
189 198 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0 0 0
190 199 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 8 14 14
191 200 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 18 34 26
192 201 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 10 17 13
193 202 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 11 16 12
194 203 โรงเรียนวัดคูยาง 33 101 55
195 204 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 0 0 0
196 206 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 9 11 11
197 207 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0
198 205 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 5 3
199 208 โรงเรียนสหวิทยาคม 22 39 26
200 209 โรงเรียนสาธิต 29 71 42
201 210 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 13 21 18
202 212 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 2 5 4
203 213 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 10 26 16
204 211 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 8 12 8
205 215 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 41 89 55
206 218 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 4 7 7
207 220 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 38 66 56
208 221 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 4 8 7
209 222 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 10 15 15
210 224 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 18 32 19
211 225 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 2 1
212 223 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 6 9 8
213 216 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 19 38 26
214 219 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 34 66 48
215 227 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 20 42 34
216 228 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 27 45 34
217 005 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 32 76 45
218 195 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 6 49 8
219 026 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง 0 0 0
220 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 3 1
221 217 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล 0 0 0
222 226 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2 6 4
223 006 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 0 0 0
224 214 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
225 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 26 46 27
226 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 15 36 24
227 015 โรงเรียนเทศบาล 3 1 2 2
228 016 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 0 0 0
รวม 2361 4929 3326
8255

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]