หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
4 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
8 นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นายจงวิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นายประจักษ์ ศรสาลี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นายคณาพงษ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นางกรรดา วัชรวิเชษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นายคำรณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 นายธนกรกฤษ อินมล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24 นายวัฒนา ศรีตนชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
25 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
26 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
27 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
28 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
29 นางนัททิกา แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
30 นางสาวทัศนียื เนื้อไม้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
31 นายมานะ กัลปพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
33 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
34 นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
35 น.ส.เกศวดี แก่งศิริ ธุรการ รร.สหวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
36 น.ส.สิริภรณ์ ไชยภักดิ์ ธุรการ รร.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
37 นางเพียงตะวัน เครือยา ครู รร.อนุบาลกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
38 นายสมศักดิ์ ขันทอง ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]