รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย
 
1. นางปรียาพร   ยะย่าเป้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงไอยกูล  คำแปงคำ
 
1. นางกิตติกาญจน์  จันทร์เกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงเกวลิน  พูลไธสง
 
1. นางสาวกาญจนา  ธิชากรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงพชรศิริ  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวยุพเยาว์  บดีรัฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปภิญญา  กันทา
 
1. นางอารีย์  เสนามาตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชุติมา  ละมั่งทอง
 
1. นางกมลพรรณ  แก้วแต้ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์ลอ
 
1. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 1. เด็กชายชเนศ  สระสม
 
1. นายฉลอง  เฉยบัว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงพรพรรณ   พัชรีธร
 
1. นางศิริพร   บุญยัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. นางสาวนรากร  มาคำ
2. เด็กหญิงภัทธิญาพร  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิกา  คุ้มเณร
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
2. นางมาลี  โต๊ะถม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรสีโสด
2. เด็กหญิงสุวนันทร์  แตงทรัพย์
 
1. นายอดุลย์  อินยัง
2. นางสาวดวงตา  นารอด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานโต
 
1. นางสิรินุช   ชูชื่น
2. นางสาวสกุณา  เดชะผล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
 
1. นางลลนา  พิลึก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
 
1. นางสาวสุนันท์  มิ่งมณี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทร์จาด
 
1. นางสาวสมพร  พิลาลี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงพิยะดา  เกตุกลมเกลา
2. เด็กหญิงพิศชาพร  โตหุ่น
3. เด็กหญิงศศิธร  อู๋เถื่อน
 
1. นายนรินทร์  ขุนมิน
2. นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ชื่นพะยอม
3. เด็กหญิงออมสิน  แหยมพลับ
 
1. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
2. นางอรรศจีย์  วรรณา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล
2. เด็กชายณัฐวิทย์  อ่อนอุทัย
3. เด็กหญิงนัทรมล  เป็งยาวงศ์
 
1. นางวรรัตน์  แย้มโกเมนทร์
2. นางอัมพร    เต็มศิริรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทยาคม 1. เด็กชายนัทวัฒน์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงปรารถนา  เหลืองชลธาร
3. เด็กหญิงอัศเจรีย์  แสงสุวรรณ
 
1. นางจิระณาฎ  ฉวีพัฒน์
2. นางสาวกมลกานต์  เอนกอนันต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงจิตร์สุภา  พิณดนตรี
2. เด็กชายนพวินท์  อินทพงษ์
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
2. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิ์กุล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ติสวัสดิ์
 
1. นางทองสิน  สุขทรัพย์
2. นายเอกราช  อุดมมหาไพร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายจารึก  กลิ่นจันทร์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายจีระศักดิ์  นาโตนด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ภู่สิน
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ฐิตินนทกร
2. เด็กหญิงถวิกา  อินทรโส
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สลีวงค์
 
1. นางดารุณี  หิรัญพันธ์ุ
2. นางอุษา  เอี่ยมโพธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงกชกร  จีนเพชร
2. เด็กหญิงนิรัตศัย  รักษ์สิงห์
3. เด็กชายเอกรัตน์  อินยัง
 
1. นางสาวกรมณ  เลขะวัฒนะ
2. นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายนันทัชพันธ์  นาคทอง
2. เด็กชายพริษฐ์ธนต์  ศรีภานุมาตุ
3. เด็กชายพัฒนวุฒิ  โคสอน
 
1. นางนุชนาถ  หอมยก
2. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กชายบัญชา  พิมพ์อ่อนตา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ถาวร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มติยาภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  บุญเหลือ
2. นางสาววรรธนา  ทองมี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชนาพร  ดีใจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองดี
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
 
1. นางอนงค์  สัทธานนท์
2. นางสาวอัมภรณ์  บุญชิด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนัทนันทร์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายมงคล  มูลเกษร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมศิลป์
 
1. นายภราดร  นาคพงษ์
2. นางสาวเกศณีย์  ฝนตะคุ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงปณิตา  อังศุกาญจนกุล
2. เด็กหญิงปิยกากร  อินสอน
3. เด็กหญิงเคททิ  ชัยรินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นางบุษราคัม  พันธ์สมบูรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายมานพ  เขตนุช
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เป๊กทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สิทธิสงคราม
 
1. นายภราดร  นาคพงษ์
2. นางสาวจิฬาพร  ยศสาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. นายรัชตะ  เพียรเสมอ
2. นายสมชาย  คชรักษ์
 
1. นายคฑาหัตถ์  พลอาจ
2. นายกรกช  เสือแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศิรินาค
2. เด็กหญิงศศิธร  หล้ามะโน
 
1. นายพงษ์พันธ์  ฉิมโหมด
2. นางอภินันท์  สีขำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตอรัง 1. เด็กชายหัสธชัย  ทองนาค
2. เด็กชายเจษฎากร  นำพวก
 
1. นางสาวสุุชาวดี  จุ้ยจุ่น
2. นางสาววีรยา  ภู่เกตุ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1. เด็กชายชาญวิทย์  คะเรรัมย์
2. เด็กชายวันชัย  ระห้อย
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทรศรี
2. นายสุเมธี  ดีเลิศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายกรรชัย  พรมจีน
2. เด็กชายนพรัตน์  ทรายทอง
 
1. นายทองหล่อ  ทองสุข
2. นายเอกสิทธิ์  หม่องมะลิต๊ะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ขันภักดี
2. เด็กหญิงวนิดา  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางสาวอโนทัย  สุดวังยาง
2. นายเอกสิทธิ์  รอดวิเศษ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายศรีเพชร  โตบัว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไผ่งาม
 
1. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองแฉล้ม
2. เด็กหญิงณัฐฐิติพร  นนทลักษณ์
3. เด็กหญิงนันทพร  รุ่งเรืองศรี
4. เด็กหญิงศิริพร  รุ่งน้อย
5. เด็กหญิงอรปรียา  กันนิถา
 
1. นางสนม  พรหมเมตตา
2. นางเพ็ญศรี  เลิศไชยงค์พานิช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  เลิศจรัสสกุลถาวร
2. เด็กหญิงปาริชาติ   กาละศรี
3. เด็กหญิงศศิรีพร   กิตติวิเศษกุล
4. เด็กหญิงเปรมฤทัย   พุ่มใย
5. เด็กหญิงเป็นปลื้ม   บัวบาน
 
1. นางสาวเจษฎารัตน์   จวรรณตูม
2. นางอัมพร  สินแต่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงจิราพร  ศิริอักษร
2. เด็กหญิงจิราภา  ชาญสาริกา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ประวัติ
4. เด็กหญิงณันธวัน  มั่งคั่ง
5. เด็กหญิงทักษิณา  ใจเป็ง
 
1. นายสุรพันธ์  มะลิลา
2. นางสาวพัฒนา  เพชรกำแหง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  รอดตาด
2. เด็กหญิงนันธิชา  บุญเปรม
3. เด็กหญิงวริสรา  เพ็ชร์ปลูก
4. เด็กหญิงสุรัตนวดี  รอดกสิกรรม
5. เด็กหญิงอรชา  พรมเวียง
 
1. นางสมหมาย  กิจเกียรติ
2. นางสมศรี  บัวอาจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  พันธ์มี
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหมะสุทธินันท์
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงสุพิชชา  รักษาพล
 
1. นางสาวเจษฎารัตน์  จวรรณตูม
2. นายสิทธิพงษ์  คัชพงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  รอดบุญ
2. เด็กหญิงปวีณา  แมลงภู่
3. เด็กหญิงระวีวัณย์  ประวรรณ
4. เด็กหญิงวรัทยา  ราชบุญมี
5. เด็กหญิงศุภนันท์  คำบรรลือ
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางวิลาวรรณ  ทองทา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจแสน
2. เด็กหญิงชริตา  สุวรรณเขตต์
3. เด็กหญิงนรินทร์  ไร่นุ่น
4. เด็กหญิงบุษกร  ณรงค์เปลี่ยน
5. เด็กหญิงออมสิน  แหยมพลับ
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางอรรศจีย์  วรรณา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  เสนารัตน์
2. เด็กชายณรัฐ   หมื่นฤทธิ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เหมือยไธสง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   โคตพิมาย
5. เด็กชายเสาร์เงิน  พร้อมไธสง
 
1. นายอายุวัฒน์   ทองนวม
2. นายอนิรุต  ถาวรรุ่งรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 1. เด็กหญิงกติญาภรณ์   บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชัยชนะ
3. เด็กชายกิตติพัฒน์   ศาสตร์พงษ์พันธ์
4. เด็กหญิงฐิตินันท์   ต่อรัมย์
5. เด็กหญิงณฐิตา   คำแสง
6. เด็กชายต่อเนตร  พิมพ์หม่วย
7. เด็กหญิงนภาภันธ์   นุชศิริ
8. เด็กหญิงนัฐกานต์   สิทธิสงคราม
9. เด็กหญิงนานา   รักษาสุข
10. เด็กหญิงน้ำมนต์   ยิ่งสุข
11. เด็กชายภูมินทร์   มุขทรัพย์
12. เด็กหญิงมาลัยพร   ศิริ
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ทวิราช
14. เด็กชายศราวุฒิ   ธรรมขันติพงศ์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พรมจันทร์
16. เด็กหญิงศุจีภรณ์    แตงมา
17. เด็กชายสมาน   คำกอง
18. เด็กชายสุทัด   นาคสวาสดิ์
19. เด็กชายอมรรัตน์    เกณฑ์สาคู
20. เด็กหญิงอินธุอร   ภักดิ์สอน
 
1. นายวัชระ   สุขเมือง
2. นางสาวสุรีพรรณ   คำวิเชียร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายกิจมงคล  อินทร์จันทร์
2. เด็กชายจตุมงคล  ศิริธนะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองแกมแก้ว
4. เด็กหญิงทราย  ศรีธงชัย
5. เด็กชายธนาภูมิ  ทาสา
6. เด็กชายนพพร  ขำประไพ
7. เด็กชายประชารักษ์  สกุลเมือง
8. เด็กชายประวิทย์  วงละมัย
9. เด็กชายปรัชญา  กาเกตุ
10. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โคตรพันธ์
11. เด็กชายพีรภัทร  บุญใบ
12. เด็กชายพีระพล  ศรีสรรค์
13. เด็กหญิงมัลลิกา  แย้มแสง
14. เด็กหญิงศศินา  ดงแสนสุข
15. เด็กชายอดิศักดิ์  บุดดาซุย
16. เด็กชายอนิรุต  ทองยิ่ง
17. เด็กชายอนุชา  ศิลา
18. เด็กหญิงอังคณา  ดีเนียม
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เปี่ยมศิริ
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันธ์
 
1. นางสาวศศินันท์  ประมูล
2. นางบุญชอบ  ประเทศ
3. นางฉวีวรรณ  เหล่ารอด
4. นายภากร  สีเขียว
5. นายธีระพจน์  สมันกสิวิทย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 1. เด็กหญิงสุปรีญา  พลแก้ว
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงจิตราวดี  รักษา
 
1. นางกนกพร  ทันจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายจิตะกร  ชูแผ้ว
 
1. นางสาวสุมัจฉา  สุวิสุทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ค้อมทอง
 
1. นางสาวดารณี  มัชฌิมา
2. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1. เด็กชายธนภัทร   ชุ่มจีน
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์   น้อยวิไล
 
1. นางสาวชวนชม   หมีคุ้ม
2. นางรัชราภรณ์  สอนสังข์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทั่งทอง
2. เด็กชายพนาวุฒิ  สมัคร
 
1. นางทิวา  เมืองหลวง
2. นางวันเพ็ญ  องอาจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จงมีธรรม
2. เด็กหญิงกันทิมา  อินทิยา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  โพธิ์ไกร
4. เด็กชายจิราวรรณ  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงฐิติภา  มีสมมุติ
6. เด็กหญิงตรีชฎา  มาน้อย
7. เด็กหญิงนภัสสร  ธนูพล
8. เด็กหญิงมัทธินา  จันทวงษ์
9. เด็กหญิงศรัญญ่า  หาญยิ่ง
10. เด็กหญิงสุธาสินี  สมโภชน์
 
1. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
2. นางสาวพรพิมล  เมลกุล
3. นางสาวกมลทิพย์  รอดกสิกรรม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงจริยา  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปรมปรี
4. เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม
5. เด็กหญิงตวิษา  หึกขุนทด
6. เด็กหญิงธนวดี  อินเมฆ
7. เด็กหญิงปภาวี  อิ่มคำ
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณนคร
9. เด็กหญิงศศิวิมล  หนองหลวง
10. เด็กหญิงศุภมาส  อิ่มรัง
11. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
12. เด็กหญิงสินิทรา  ถมทอง
13. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
14. เด็กหญิงสุนิสา  รอดกสิกรรม
15. เด็กหญิงอภิชญา  โชติรัสสะ
 
1. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
2. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
3. นางวันดี  มีสุข
4. นางสำริด  ชูศิลป์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสงพายุ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองแกมแก้ว
3. เด็กหญิงทราย  ศรีธงชัย
4. เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นเสมอ
5. เด็กหญิงภัทรพร  เหลาอ่อน
6. เด็กหญิงมัลลิกา  แย้มแสง
7. เด็กหญิงวาสนา  คำสุข
8. เด็กหญิงศศิณา  ดงแสนสุข
9. เด็กหญิงสิริยากร  ชูบูระ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  เคนผา
11. เด็กชายอนุชา  ศิลา
12. เด็กหญิงอังคณา  ดีเนียม
13. เด็กหญิงอังคณา   ร่มโพธิ์
14. นายเกียรติศักดิ์  เปี่ยมศิริ
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันธ์
 
1. นางสาวศศินันท์  ประมูล
2. นางวันเพ็ญ  หาญลำยวง
3. นางลัดดาวัลย์  กรุดฉ่ำ
4. นางสาววาสนา  สุมหะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สง่า
2. เด็กหญิงตามฟ้า  นิลรัตน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คัชพงษ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงสุนิสา  นารอด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีรัตน์
 
1. นายประจวบ  ลาอาภัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  พลาหาญ
 
1. นางธนาภรณ์  เทพสกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธนาพล  สำรี
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอรัง 1. เด็กชายพีรพล  ภูฆัง
 
1. นายสมภาร  ศรีทอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   จอมคำศรี
 
1. นางวราภรณ์   นวลอยู่
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กชายณัฏดนัย  นาคเมฆ
 
1. นางธนาภรณ์  เทพสกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอรัง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองขาว
 
1. นางญานิณี  ศรีทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรนิภา  แสงภู่
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรนิภา  แสงภู่
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสตางค์  ภูเขียว
2. เด็กชายเวชพิสิฐ  บินขุนทด
 
1. นายนิรันดร์  บุญประสาร
2. นางสนทนา  บุญประสาร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจนจบ
 
1. นายจำลอง  วัฒนพงษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายวันชัย  มธุรส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงชาติ
 
1. นางกมลลักษณ์  ชัยรัตนสุวรรณ
2. นางนริศรา  ไทยพาท
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาบัว 1. เด็กชายทูซาน   ม้วนอ้อม
 
1. นางสาวสาริศา   ชัยโรจน์วงศ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิมพ์อ่อนตา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีวันทอง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  มากรัตน์
 
1. นายทวาย  โชติน้อย
2. นางทาริกา  งามประเสริฐ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กชายนิพัทธ์  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขมี
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ชูช้าง
 
1. นายจำลอง  วัฒนพงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ครุธโม
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  จ้อยม่วง
3. เด็กชายธนกรณ์  จ้อยม่วง
 
1. นายพงษ์เชษฐ์  พลแก้ว
2. นายไพรโรจน์  สำลี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรพล  ทามแก้ว
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงวีนาพร   ประดิษฐ์
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงพิชญานิน   พิลึก
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายประเสริฐ  บุญรอด
 
1. นายอุบลรัตน์  อุดมสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายมงคล  เต็มดวง
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  กำศร
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงศิริวดี  ด้วงพิทักษ์
 
1. นายธีระพงษ์  คงสิบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฐิติรักษ์   ชนะภัย
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองพาน 1. เด็กชายธนพล  ศรีสุข
 
1. นายพงษ์ธร  สันติกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายพิพัฒน์  หมวกเสนา
 
1. นายภูมินทร์  นามคง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงพันทิพย์   บุตรวงศ์
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   มีขันหมาก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายณัฐนันท์  มั่นสุทธิ
4. เด็กชายธีรภัทร   พรมมา
5. เด็กหญิงนันท์ณิภัค   สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายบุณพจน์   กมุทชาติ
7. นายพลากร  ทิพย์มาลา
8. เด็กหญิงพันทิพย์   บุตรวงศ์
9. เด็กหญิงพิชญานิน  พิลึก
10. เด็กหญิงรุจิรัตน์   พิสิษฐ์ภาคิน
11. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
2. นางวิมลรัตน์   โพธิ์ม่วง
3. นางสาวเบญจนารถ   อมรประสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายบุเพชร  จิตรสุข
2. เด็กหญิงปวีณา  แมลงภู่
3. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  ส่องแสง
4. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วกูล
5. เด็กชายยศกร  พิศิริ
6. เด็กชายอนันต์  ท้าวกัลยา
 
1. นายนำพล  ธินวล
2. นายอารัญ  หนองหลวง
3. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ล้วนโค
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สุขสม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. นางสาวณัฏฐพร  ศรีจริยา
 
1. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 1. เด็กชายชเนศ  สระสม
 
1. จ.ส.อ.ไพโรจน์  พงษ์สิงห์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายโชคชัย   ใหม่จันทร์
 
1. นางจุฬาพัฒน์   สุขสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. นายเรวัตร  มณีเขียว
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. นางสาวสุธิดา  เอมศิริ
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายรมยกร  แสงท้าว
 
1. นางสิรปภา  ธรรมสอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมสิน
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  ส่องแสง
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมสิน
 
1. นางทิพวรรรณ  เกิดอ่วม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงคณิศรา   สร้อยทอง
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายโชคชัย  ใหม่จันทร์
 
1. นางจุฬาพัฒน์   สุขสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพล  ตุระภิภาค
2. เด็กชายธนสิทธิ์   เขียวเกษม
3. เด็กชายธีระพัฒน์   รุ่งน้อย
4. เด็กหญิงพรทิพย์   ใจล้อม
5. เด็กหญิงพาฝัน   แดนดง
6. เด็กชายสิทธิกร   บุญเกิด
7. เด็กหญิงอรพรรณ   แก้วสุวรรณ
8. เด็กหญิงอรอนงค์   ใจดำ
9. เด็กหญิงเจนจิรา   แจ่มจันทร์
10. เด็กชายเอกรัตน์   ลำเจียก
 
1. นางมาลี   เพชรพิพัฒน์
2. นางวาสนา   เกิดสุข
3. นางนิตยา   บุญญา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กชายธนพล  ปิกรอด
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ลาฝอย
4. เด็กหญิงธาวิณี  รัสมี
5. เด็กชายนิธิศ  -
6. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เพชรวิเศษ
7. เด็กหญิงมัทนีย์  จตุรงค์
8. เด็กหญิงสุภัตตา  โพธิบัลลังค์
9. เด็กชายอมรเทพ  ประกาสิทธิ์
10. เด็กหญิงเกตุสุวรรณ์  ศรีคันทะรักษ์
 
1. นางลำพูน  แก้วจันทร์
2. นางสมพร  สุจจะชารี
3. นางสุวดี  ระวังภัย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎามาศ  วรรคแป้น
2. เด็กหญิงชนานาฎ  เฉลยภพ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองกระโทก
4. เด็กชายอนุสรณ์  แสงเมล์
5. เด็กชายอานุภาพ  สายสอน
6. เด็กหญิงแสงตะวัน  ปาแสนกุล
 
1. นางจันทร์รอน  ช่างน้อย
2. นางกนกวรรณ  แย้มสอาด
3. นายสมเกียรติ  ครองสุขศิริชัย
4. นางสาวสุชาทิพย์  ทับทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชัญญานุช   หมีคุ้ม
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  โคกทอง
3. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
4. เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
5. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์   เงางาม
6. เด็กหญิงลฎาภา   หลวงกิจจา
 
1. นางจุฬาพัฒน์   สุขสวัสดิ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นางสาวเบญจนารถ   อมรประสิทธิ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกุสุมา   อ้นเกษ
2. เด็กหญิงคีตมนต์   คงเผ่าพงษ์
3. เด็กหญิงฉัตรชนก   วุบูลสุนทรางกูล
4. เด็กหญิงฉัตรชนก   น้ำดอกไม้
5. เด็กหญิงณพรรษ   ภาวศุทธิกุล
6. เด็กหญิงณัฐกมล    บุญประเสิรฐ
7. เด็กหญิงณัฐนพิน   บุญศิริมณีโชค
8. เด็กหญิงนิรารัชย์   พุ่มชา
9. เด็กหญิงปภาดา    เอี่ยมเอี้อยุทธ
10. เด็กหญิงปรางสินี   สุกระ
11. เด็กหญิงปรารถนา   ปกปิงเมือง
12. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร    เชื่อมชิต
13. เด็กหญิงมธุรดา    มธุรส
14. เด็กหญิงศิรารัตน์   พุ่มชา
15. เด็กหญิงหญิงปพิชญา   เอี่ยมเอื้อยุทธ
 
1. นางจารุวรรณ  คงเผ่าพงษ์
2. นางสาวจิรัชยา  สุริยะแก่นทราย
3. นางกณิศกาญจน์   สีสุกสด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุกันฑ์
2. เด็กชายศิวกร  จุลศิลป์
3. เด็กชายสุรวีย์  สัปทน
4. เด็กชายอำนาจ  นาคเกษม
 
1. นางสาวนงนุช  แสงทอง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายฤทธิรงณ์   จั่นคำ
2. เด็กชายวินัย   ทองดี
 
1. นางวรรณา    โชคประเสริฐถาวร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรปภา  กฤติพงษ์เตชากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรุตต์  พวงเงิน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงสรัลชนา  การะเกษ
 
1. นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงฐนิชา  นารอด
 
1. นางญาณิศา  ถิรวัฒนากุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายธิบดินทร์  เผยพร
 
1. นางภวาสุ  แพงสี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พลเก่ง
 
1. นางสมพิศ  แก้วปงสัก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักษ์กฤษ  หลาแก้ว
 
1. นางสาวเสาวภา  ภู่จีน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชุมสน
 
1. MissEve  Klerk
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายธีระนัย  กลิ่นจันทร์
 
1. นางทับทิม  สังคง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกษิรา  จิรนันทิน
 
1. นางปราณอม  ศรีวรรณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทองภูธร
2. เด็กหญิงปริญญา  คณฑี
3. เด็กชายรัฐพล  วรชินา
4. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์ทอง
5. เด็กชายโชคชัย  สุจจะชารี
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายมานะ  จันทร์ต้น
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงธนัชพร  สีมาหงษ์ลดานนท์
 
1. MissBAOMEI  CHEN
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขจรสมบัติ
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  พิรักษา
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายมานะ  จันทร์ต้น
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัชนนท์  ภูฆัง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีโรทก
 
1. นางสาวปาณิดา  ไชยบุญตา
2. นายธงชัย  เกตุน้อย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายธนาธิป  ยศพิมพ์
2. เด็กชายนภดล  อำภูธร
3. เด็กชายวีรยุทธ์  บุตราศรี
4. เด็กชายสหรัฐ  วรวาท
5. เด็กชายเพชรกำแพง  มังครัตน์
6. เด็กชายเอกรินทร์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายทินกฤต  การุนยวงศกร
2. นายมาลิตร  ศิริสุนทร
3. นายปรีชา   ภู่ประเสริฐ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 - ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายก้องภพ   สุขสำราญกุล
2. เด็กชายชนกชนม์   ศรีกุญชร
3. เด็กชายชัชดล   ประสิทธิ์เมตต์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรื่อศรีจันทร์
5. เด็กชายพัสกร    ฤทธิ์เดชกล้า
6. เด็กชายศาตนันทน์  ศรีเดชมลทอง
 
1. นายชัยพร  อภัยราช
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติชัย  เมนกูล
2. เด็กชายดิเรก  สว่างศรี
3. เด็กชายธนากร   สุริยะท้วม
4. เด็กชายธีรภัทร   ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กชายปิยวัฒน์   ตั้งศุภธวัช
6. เด็กชายภูวนาถ  บัวล้อม
7. เด็กชายวสันต์  อุดเถิน
8. เด็กชายเดชาพล  เชตนุช
 
1. นายสรวุทธิ   พิทธยะพงษ์
2. นายชัยวุธ  ศรีอุตวงศ์
3. นายณรงค์  บุญเกิด
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชไมพร  ชุยชะ
2. เด็กชายธงชัย  มาตรเสนา
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  ปุเรซาน
4. เด็กหญิงนัฏยา  อินวงศ์
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อินจันทร์
6. เด็กหญิงภาวิดา  อิ่มณรัญ
7. เด็กหญิงมุกดารัตน์  ก้อนทอง
8. เด็กชายวัฒนะ  ทองตะนุนาม
9. เด็กหญิงสุวภิชญ์   หลวงเครือ
10. เด็กหญิงสุุรศักดิ์  พรมแอ๋ว
 
1. นางกาญจนา   ศรีสุข
2. นางเกศิณี   บึงมุม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกรดา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงจิตราวดี  รักษา
3. เด็กหญิงชญานิศฐ์  ศรีเริงหล้า
4. เด็กหญิงชลลดา  พุ่มจันทร์
5. เด็กชายชัยชนะ  การะเกตุ
6. เด็กชายชาติชาย  มากดี
7. เด็กชายนริศร์  เอี่ยมรักษา
8. เด็กหญิงพัชรพิมล  ทองทิพย์
9. เด็กหญิงพิชานันท์  จักรเขื่อน
10. เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์
 
1. นายปริพนธ์  กรรณิกา
2. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
3. นางทัศนีย์  สุพรรณแสง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกฤษณะ  เชื้อรอด
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  พวงดอกไม้
3. เด็กหญิงบุษญา  แย้มชู
4. เด็กหญิงรุจิรา  มิ่งเมือง
5. เด็กหญิงสบันงา   โพธิ์ทอง
 
1. นางวรุมาศ  บูชาเกียรติ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   แป้นแหลม
2. เด็กชายบัญญพนต์    เลพล
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร   เรืองอำพร
 
1. นางสาวนงเยาว์   เวียงผดุง
2. นางสมศรี  จารุฑีฆัมพร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กหญิงจรัญญา  ม่วงอ่อน
2. เด็กหญิงชัญญานุช   พลชาญ
3. เด็กหญิงมัทนา  อิ่มใจ
 
1. นางรวงทอง  กวางวิเศษ
2. นางวงเดือน  เกิดสว่าง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงธนัชญา  สิงห์วิจารณ์
2. เด็กหญิงพลอยลัดดา  หอมดอกพลอย
3. เด็กหญิงรัชนีกร  จำเนียรพล
 
1. นางประเนียน  แก้วมาลากุล
2. นางสาวดวงฤทัย  กำไร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ยอดโยม
2. เด็กหญิงปวีณา  แมลงภู่
3. เด็กหญิงระวีวัณย์  ประวรรณ
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางสิรินุช   ชูชื่น
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ปัญญาเก่ง
2. เด็กชายศัตวุฒิ   ผาบสิมมา
 
1. นายปภินย์วิชฐ์   พ่วงวงษ์
2. นางสาวกนกนันท์   สนใจ
 
136 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร
 
1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
2. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐชนิกา  สมสวนจิตร
2. เด็กหญิงรพีพรรณ   แมนไธสง
3. เด็กหญิงอธิตยา   แซ่หลี
 
1. นายอายุวัฒน์   ทองนวม
2. นางณัฐณิชา  อึ้งธีรกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรพิน  อินทะเสน
 
1. นายสุเทพ  สอนนิล
 
139 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายชลธิชา   มีสุข
2. เด็กหญิงดีมนรินทร์   ที่รัก
 
1. นายอายุวัฒน์   ทองนวม
2. นายสมรจน์  พิลาลี
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายณัฐจิตต์  บุญศิริมณีโชค
2. เด็กชายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ
 
1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
2. นายจิรวัฒน์    สมัครเขตการณ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กชายนรรควัตร์  เทพบุรี
2. เด็กชายอำนาจ  โสมภีร์
 
1. นางสาววรรธนา  ทองมี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  บุญเหลือ
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายอิศสรา  ผลพระ
 
1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
2. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงชัชวรรณยา   วงษ์ธนสินโชติ
2. เด็กหญิงลักษิกา   จันทะอาภา
 
1. นายปภินย์วิชฐ์   พ่วงวงษ์
2. นางสาวกนกนันท์   สนใจ
 
144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงมาริสา  คำอ่วม
2. เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ
 
1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
2. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กชายณรงค์กร  จงใจ
2. เด็กหญิงพอฤทัย  ออมสิน
 
1. นายนฤดล  เทศประสิทธิ์
2. นางปาริชาติ  ศรีผง
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงบุษกร  เถื่อนสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุภชริกา  งามประเสริฐ
 
1. นายวัชรินทร์  กลิ่นเกษร
2. นายเพชร  ชมภูรัตน์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวรรณ  อยู่กรุง
2. เด็กชายธนกร  อ่อนแย้ม
 
1. นางสาวเจณจิตร  ดีเพียร
2. นางสาววาริดา  ทีเวียง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายธนพัฒน์  กลีบบัว
2. เด็กชายธนวันต์  ศิริวงษ์
3. เด็กชายพรเทพ  ดำทรัพย์
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. นายสุวัฒชัย  ส่องแสง
2. นายอทิยะ  ยอดเยี่ยม
3. นายอนุชิต  คำบรรลือ
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางสินีนาฏ  หอมมาลา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1. เด็กชายตะวัน  วิไล
2. เด็กชายธนพล  สมหวัง
3. เด็กชายสุเทพ  แซ่จ้าง
 
1. นายวิชาญชัย  จันแดง
2. นายจำปี  ภูเหม็น
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ภู่สงฆ์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  จำปาแดง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งแจ้ง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  สิญจวัตร
5. เด็กหญิงปาริชาติ  จั่นแก้ว
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ไวยเขตกรณ์
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
3. นางสาวสุนิษา  คำอ้าย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงนัดตะวัน  อูปคำ
2. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วันมา
3. เด็กหญิงศศินา  คำบรรลือ
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  โคสอน
5. เด็กชายอนุชา  ไม้สนธิ์
6. เด็กหญิงอรทัย  ใจบุญ
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
3. นางสาวนิภาพร  ศิลป์อยู่
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์โต
2. เด็กหญิงสายธาร  มั่งเขตแขวง
3. เด็กหญิงอารยา  เจ็กรักษ์
 
1. นางกฤษณา  ทิมแสน
2. นายสวงศ์  ทองทา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 1. เด็กชายธิติ  วรวัฒนนนท์
2. เด็กหญิงภัสสร  แก้วเสถียร
3. เด็กหญิงมนต์นภา  อ่อนสุข
 
1. นางนวภัสร์  ดานุ่ม
2. นางศรีไพร  เสืออุดม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงอรุณ
2. เด็กหญิงพัณณิตา   วงศ์ตะวัน
3. เด็กหญิงเมธาวดี  สิงห์ใส
 
1. นางรุจิรา  ประเสริฐสังข์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพีรภีทร   กลัดเพ็ง
2. เด็กหญิงสุวรรณา   นุสนธิ์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ศรีพนมวรรณ
 
1. นางมาลี   เพชรพิพัฒน์
2. นายสมนึก   เพชรพิพัฒน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ชัยชนะ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    จงจอหอ
3. เด็กหญิงศุภิสรา   ก๋าแก้ว
 
1. นางรัตนา  ประสิทธิ์วิเศษ
2. นางวีณา  มูลศิริ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายธานินทร์  แก่นคำ
2. เด็กหญิงนภาภัทร  อยู่บ้านคลอง
3. เด็กหญิงพิตะวัน  เชยจิตต์
 
1. นางอรวรรณ  สุธนะดิลก
2. นางสาวธัญชนก  อินหาดกรวด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงกนกพร  จันธิมา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงกิติยา  โสภาค
 
1. นางระวีวรรณ  เพ็ชรคง
2. นายสมศักดิ์  เพ็ชรคง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทวนธง
2. เด็กหญิงนุชจะนาถ  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสุรัญญา  รอดกสิกรรม
 
1. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
2. นางสาวศุทธินี  เทพสกุล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงปริฉัตร   กองพิธี
2. เด็กหญิงวีนัส   แก้วนาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองอินทร์
 
1. นางวีณา   มูลศิริ
2. นางสงวน  จันตาเรือง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา   พึงไชย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   สนิทมาก
3. เด็กชายสุทิน   สังข์ทอง
 
1. นางวีณา   มูลศิริ
2. นางสุวิมล   มีแป้น
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงพฤกษา  ดีแล้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  อินเมฆ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีเมฆ
 
1. นายสุพะศิน  อยู่ยอด
2. นางเบญจมาศ  ชินพะวอ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายทวีศักดิ์    แรงเขตการ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    โตวัตร์
3. เด็กชายวันเฉลิม    ชุ่มเขียวดี
 
1. นางสาวพิมพ์ธิวา  วงค์ชมภู
2. นางปราณี  กันปล้อง
 
165 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงณฤดี  แว่นแก้ว
 
1. นางสมหมาย  แย้มโกเมน
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธ  มะโน
2. เด็กชายปฐพี   ประศรีพัฒน์
3. เด็กชายพัชรพงษ์  สระทองรอด
 
1. นางรัชนีย์  สุขขา
2. นางสาวภาวิณี  โฉมนาจ
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสงสุข
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   คำมี
3. เด็กหญิงมุนินทร์  ศรียา
 
1. นางสุพาพร  อินทา
2. นางสกาวเดือน   แก้วแท้
 
168 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายชยานันท์  เจียมศักดิ์
 
1. นางมาลี  สุภาภรณ์ประดับ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงวิภาดา  บรรจง
 
1. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายธนพล  รอดทนงค์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  พวงสมบัติ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  เจี่ยสมบุญ
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นมณี
 
1. นายวิษณุ  บุญเพ็ง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุภัทรศร  ศรีคะเรศ
 
1. นางนฤมล  พะโยม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กหญิงรมณีย์  สุพล
 
1. นางสวาท  จีนเพชร
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สนิทแสง
 
1. นายณัฐพงษ์  วงศ์สกุลเกียรติ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กชายดุลยพล  เทียนศรี
 
1. นางรัชฎาภรณ์   โพธิ์พฤกษ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายรังสรรค์  ทองสุข
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โยชนะ
2. เด็กชายจิรพงศ์  ชัยศรี
3. เด็กหญิงพิมพการต์  ตรีพาตย์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนคงคา
2. นางสาวพิมพ์พิมล  พันธุรัตน์
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายวรายุทธ  หว่างจ้อย
2. เด็กหญิงศุภักษร  ชมภู
 
1. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
2. นางสาวศิริขวัญ  โพธิ์อ่วม
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปั้นสุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะศิล
 
1. นางสาวสมรัก  เกษสำโรง
2. นางสาวลำพรวน  บัวเผียน
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงวริตา  ทั่งทอง
2. เด็กชายสุรพงษ์  คุ้มเณร
 
1. นางทิวา   เมืองหลวง
2. นางวันเพ็ญ  องอาจ
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ชมพู่
2. เด็กชายภัทราวุธ  ย้องคำ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายณัฐพงษ์  พาณิชย์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 1. เด็กหญิงศิริพร  ดอกบัว
 
1. นางกัญญ์กุลณัช  มั่งมี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 1. เด็กหญิงอารียา  ฟูยี
 
1. นางสาววราภรณ์  เพชระบูรนิน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบงูเหลือม
 
1. นางอรทัย  ธมพลอาจ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพริริยาพร   เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์   นวลอยู่
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สมนึก
2. เด็กหญิงกุลกัญญา  เกษมจิตร
3. เด็กหญิงธันยพร  มะโน
4. เด็กหญิงนาตยา  คัดธะนิด
5. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดอ่อน
6. เด็กหญิงเมทินี  คัดธะนิด
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์แพง
2. นายวันชัย  มีฐานะ
3. นางผ่องศรี  สาระถี
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กชายวัชรพล  ถมอินทร์
 
1. นางณัฐพงษ์  พานิช
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงโสพิศ  แพรทอง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อหงษ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แกว่นธัญกิจ
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ธัญกร
 
1. นางเตือนใจ  จันทวี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐพร  เล็กพริก
 
1. นางจุฑารัตน์  ภูมิการ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐสลิล  อยู่พันธุ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ชมพู่
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สนิทแสง
 
1. นายธวัชชัย  คงอรุณ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ธัญกร
 
1. นางเตือนใจ  จันทวี
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สมปู่
 
1. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงช่อผกา  ศรีหะประพันธ์
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ฝั้นขิติ
2. เด็กหญิงมดแดง  พม่า
3. เด็กหญิงแอน  พม่า
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจีรพัส  หมอนคุด
2. เด็กชายนารีรัตน์  นาคกล่ำ
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางสาวนาฏอนงค์  จันทร์เขียว
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายปฎิภาณ  เป้าชนะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สนิทมาก
3. เด็กชายไตรเทพ  สีวัตถา
 
1. นางสาวสกุลณา  แก่นบุญ
2. นายสุพจน์  ลูกอินทร์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายชลชาติ  นวลนิ่ม
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สิงห์สุข
3. เด็กชายศิวัชชา  นวลนิ่ม
 
1. นางวีรยา  หลวงเครือ
2. นางพรสุดา  สุชาติ
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  กิวิพันธ์
2. เด็กหญิงล้อมเดือน  อนุพัฒน์
3. เด็กชายอะโณทัย  อนาวัลย์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ยามา
2. นางสุภาวิณี  ลุสมบัติ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายกฤษฏา  ศรีใจคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ทรายเพชร
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายสุเมธ  วงศ์ศรีเผือก
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒจอน
 
1. นายปรัชญา  แก่งศิริ
2. นางเฟื่องฟ้า   สุขเจริญ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายวันชนะ  เรือนเครือ
2. เด็กชายวุฒิกร  ศรีเมือง
 
1. นางลออ  ตาพรม
2. นายมนตรี  บุตรงาม
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายทรงพล  อินทรสูตร
2. เด็กชายพงษ์พิชิต  บุญจันทร์
 
1. นางสาวสกุลณา  แก่นบุญ
2. นายธวัชชัย  คงอรุณ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐพล  เซ็นน้อย
2. เด็กชายวุฒิชัย  หลงหมี
3. เด็กชายสราวุฒิ  โพธิ์ม่วง
 
1. นางสุธีรา  สารียัง
2. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  คงเนาวรัตน์
2. เด็กชายอมรเทพ  พยัคเพท
3. เด็กชายเพชรแท้  พม่า
 
1. นางสุุธีรา  สารียัง
2. นางสาวพนิดา  สีกล่อม