หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 -5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2557   4 ต.ค. 2557   5 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 4 ต.ค. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2557 09.00 น
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล2 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สังคมศึกษา 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง พิเศษ 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ห้องคฤหบดี 4 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ห้องคฤหบดี 4 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง คฤหบดี 4 ต.ค. 2557 09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ลานหน้าห้องคฤหบดี 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ลานหน้าห้องคฤหบดี 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ลานหน้าห้อง คฤหบดี 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ลานหน้าห้องคฤหบดี 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ห้องวิบูล 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง วิบูล 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ขวัญถุง 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ขวัญถุง 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร สพป.กพ.2 ห้อง ขวัญถุง 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 เวทีใหญ่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
13 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ชั้นล่างห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง 4 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพิเศษ 4 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.6 4 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.1/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.2/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.2/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.3/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.3/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.4/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.4/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
9 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
10 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
11 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
13 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
15 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
17 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
18 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
19 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หน้าห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2557 13.00-16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรี 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.30
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.30
13 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวังไทร 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเพชรน้ำหนึ่ง ห้อง สมุด 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเพชรน้ำหนึ่ง ห้อง สมุด 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง พุทธ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้องธุรการ ห้อง เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร ห้องธุรการ ห้อง เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑-๔ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑-๔ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๕-๘ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๕-๘ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๙-๑๒ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๙-๑๒ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑๓-๑๖ 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑๓-๑๖ 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]