หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 -5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2557   4 ต.ค. 2557   5 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 หน้าห้องคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 หน้าห้องคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 หน้าห้องคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เจริญศรี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เจริญศรี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.กพ.2 ห้องประชุมคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สพป.กพ.2 ห้องประชุมคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ทางเดินชั้น 3 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิบูล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ขวัญถุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง รองฯชาลี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง รองฯกฤชอุดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง รองฯสมศักดิ์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมเล็กติดห้องสมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
18 744 สวดมนต์แปล(บาลี-อังกฤษ) ป.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 1 5 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.1/1 และ ห้อง ป.1/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.2/1 และ ห้อง ป.2/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.3/1 และ ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.4/1 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
14 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
15 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
16 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอาเซียน ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
18 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
19 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
20 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
21 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
22 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
23 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
24 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง โสตฯ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
9 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวังไทร 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ชั้นป.5 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน3 ชั้น 2 ห้อง ป.4 5 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2557 09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน2 ชั้น 2 ห้อง ชั้นป.1/1 5 ต.ค. 2557 09.00-14.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน2 ชั้น 2 ห้อง ชั้นป.1/2 5 ต.ค. 2557 09.00-14.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน2 ชั้น 2 ห้อง ชั้นป.2 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน2 ชั้น 2 ห้อง ชั้นป.3/2 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ชั้นป.ุ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑-๔ 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑-๔ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๕-๘ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๕-๘ 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๙-๑๒ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๙-๑๒ 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑๓-๑๖ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑๓-๑๖ 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑๗-๑๘ 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เต้นท์๑๗-๑๘ 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]